KONUT MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 05/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24746

    Devlet Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hizmet gerekleri ile kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçütlere göre hizmette etkinlik ve verimliliği artırmak üzere Konut Müsteşarlığı personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Konut Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personel için uygulanacak görevde yükselme ve hizmet grupları arasındaki geçişlere uygulanacak kural, yöntem ve koşullara ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan : Konut Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

    b) Müsteşar : Konut Müsteşarını,

    c) Yönetmelik : Konut Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğini,

    d) Görevde Yükselme : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    e) Aynı Düzey Görev : Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen benzer veya eşit görev (unvan) gruplarını,

    f) Üst Görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    g) Alt Görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    h) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    i) Görevde Yükselme Yazılı Sınavı : Görevde yükselme eğitimini kesintisiz tamamlayanlar için Müsteşarlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

    j) Hizmet Süresi : Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, Askerlik süresi dahil kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan ve memuriyet hizmetinde değerlendirilen süreyi,

    k) Personel: Müsteşarlığa ait kadrolarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme Esasları

    Müsteşarlık Personelinde Aranacak Nitelikler

    Madde 5 - Müsteşarlık; Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının en az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları ve 657 sayılı Kanunda öngörülen şartları taşımaları gerekmektedir.

    a) Teftiş Kurulu Başkanı: Mühendis, Mimar, Şehir veya Bölge Plancısı veya iktisat, işletme, maliye, hukuk, yönetim bilimleri öğrenimi görmüş olmak. Denetim hizmetlerine yardımcı olarak girdikten sonra en az 10

    yıl fiilen denetim görevinde bulunmuş olmak, kınama ve daha üst disiplin cezası almamış olmak.

    b) 1. Hukuk Müşaviri : Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Avukatlık, hukuk müşavirliği veya diğer personel kanunlarına tabi olarak öğretim üyesi ve yardımcısı, hakim, savcı ve subay olarak mesleğini icra etmiş olmak. Meslekte yüksek öğrenimli en az 10 yıl hizmeti bulunmak. Kınama ve daha üst disiplin cezası almamış olmak.

    c) Daire Başkanı: Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı, Bölge Plancılığı, iktisat, işletme, maliye, hukuk, yönetim bilimleri alanında en az 4 yıllık (idari ve Mali İşler Daire Başkanı, iktisat, işletme, maliye, hukuk alanında en az 4 yıllık öğrenim görmesi şarttır.) öğrenim görmüş olmak. En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve kınama ve daha üst disiplin cezası almamış olmak.

    d) Hukuk Müşaviri: Müsteşarlıkta hukuk müşaviri olarak atanabilmek için hukuk fakültesi mezunu olup diğer kurumlarda hukuk müşaviri, avukat, kariyer mesleklerde görevli olmak veya uzman olmak, diğer personel Kanunlarına tabi olmak üzere öğretim üyesi ve yardımcısı, hakim, subay olmak. Kınama ve daha üst disiplin cezası almamış olmak.

    e) Uzman: Müsteşarlıkta Uzman olarak atanabilmek için fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak. Kamu kurumlarında mesleği ile ilgili aynı düzey unvanlarda çalışıyor olmak. Diğer Personel Kanunlarına tabi olup bu nitelikleri haiz öğretim üye ve yardımcısı, hakim, subay olmak. Kınama ve daha üst disiplin cezası almamış olmak.

    f) Müfettiş : Konut Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

    g) Mühendis: Mühendislik fakültesi mezunu olmak. Kamu kurumlarında bu unvanlarda veya aynı düzey unvanlarda çalışıyor olmak. Diğer personel Kanunlarına tabi bu niteliklere sahip öğretim üye ve yardımcısı hakim, subay, olmak. Kınama ve daha üst disiplin cezası almamış olmak.

    h) Mimar : Mimarlık Fakültesi mezunu olmak. Kamu kurumlarında bu unvanlarda veya aynı düzey unvanlarda çalışıyor olmak. Diğer personel Kanunlarına tabi bu niteliklere sahip öğretim üye ve yardımcısı, hakim, subay, olmak. Kınama ve daha üst disiplin cezası almamış olmak.

    i) Şehir Plancısı : Şehir Plancısı, Şehir ve Bölge Plancısı olmak. Kamu kurumlarında bu unvanlarda veya aynı düzey unvanlarda çalışıyor olmak. Diğer personel Kanunlarına tabi bu niteliklere sahip öğretim üye ve yardımcısı hakim, subay, olmak. Kınama ve daha üst disiplin cezası almamış olmak.

    j) İstatistikçi : Fakültelerin İstatistik Bölümü mezunu olmak. Kamu kurumlarında bu unvanlarda veya aynı düzey unvanlarda çalışıyor olmak. Diğer personel Kanunlarına tabi bu niteliklere sahip öğretim üye ve yardımcısı, hakim, subay, olmak. Kınama ve daha üst disiplin cezası almamış olmak.

    k) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olmak. Seri halde bilgisayar kullanabilmek. Bilgisayar yazılım ve donanımı ile ilgili bilgi sahibi olmak. İşletim sistemlerinden en az word, excel, bilmek.

    Görevde Yükselmeye İlişkin Kurallar

    Madde 6 - Hukuk Müşaviri kadrosuna, Müsteşarlık içinden atanabilmek için; Müsteşarlıkta Uzman olanlardan 5'inci maddedeki öğrenimle ilgili nitelikleri taşımak, Kurumda en az 2 yıl görev yapmış olmak, son üç yıllık sicil ortalaması iyi derecede olmak, uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak, görevde yükselme sınavını başarmış olmak gerekmektedir.

    Müsteşarlıkta Uzman, Mühendis, Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, İstatistikçi unvanları aynı grupta olup 5'inci maddede öngörülen nitelikleri taşıyanlar bu unvanlara atanabilir. Bu kadrolara daha alt görevlerden (Veri hazırlama ve kontrol işletmeni) görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atama yapılamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Uygulaması

    Boş Kadroların ve Görevde Yükselme Eğitiminin İlanı

    Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların Müsteşarlıkça belirlenecek görevlerle ilgili görevde yükselme eğitiminin tarihi, yöntemi, esasları ve diğer hususları Müsteşarlık panosuna asılarak ilan edilir.

    Görevde Yükselme Eğitimi

    Madde 8 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların Müsteşarlıkça belirlenecek görevlere, görevde yükselme niteliğindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla; 75 saatten az olmamak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programını eksiksiz tamamlamaları gerekir.

    Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

    Madde 9 - Müsteşarlık, memurları bir üst göreve hazırlamak amacıyla bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip personeli görevde yükselme eğitimine alır.

    Ancak bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Eğitime alınacakların sayısı, boş kadro sayısının iki katını geçtiği taktirde; Yönetmeliğin 13'üncü maddesi ile oluşturulan sınav kurulu tarafından öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin, nitelikleri itibarıyla değerlendirme yapılarak, eğitime alınacaklar boş kadro sayısının iki katına indirilir.

    Başka kurumlarda aynı görevler için benzer eğitim almış olanların hakları Müsteşarlıkça kabul edilmesi koşuluyla geçerlidir.

    Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca uygun görülmesi halinde, anılan Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa görevde yükselme eğitimi de düzenlenebilir.

    Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1. Genel esaslar,

    2. Temel Hak ve ödevler,

    3. Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) 28/06/2001 tarihli ve 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde atama yapılacak görevle ilgili konular.

    Görevde yükselme eğitimi programında, bu maddenin (g) bendinde belirtilen eğitimin ağırlığı yüzde altmışbeştir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları

    Sınav Koşulu

    Madde 11- Sadece görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Aynı düzeydeki görev (unvan) değişikliklerinde, görevin özelliğinden kaynaklanan şartlar mevcut ise eğitim ve sınav şartları aranmaz.

    Sınav Şekli

    Madde 12 - Görevde yükselme sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yazılı olarak yaptırılır.

    Görevde yükselme sınavında başarılı sayılmak için yüz puan üzerinden, en az yetmiş puan alınması zorunludur.

    Sınav Kurulu

    Madde 13 - Sınav Kurulu, Müsteşarın uygun göreceği Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve Müsteşarca uygun görülecek iki Daire Başkanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

    Sınav Kurulu Başkanının bulunmaması halinde Müsteşarca uygun görülecek diğer Müsteşar yardımcılarından birisi kurula başkanlık eder. Sınav Kurulu için yedek üye de belirlenir.

    Sınav kurulu, Başkan ve üyelerinin eksiksiz katılımı ile toplanır. Değerlendirme ve kararlarda oy çokluğu esas alınır.

    Sınav Kurulunun Görevleri

    Madde 14 - Eğitim programına katılacakları seçmek, eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynaklarını hazırlamak, sınav sonuçlarını ilan etmek, yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve sınava ilişkin diğer işleri yürütmek görevleri sınav kurulunca yerine getirilir.

    Sınav Sonuçlarının İlanı

    Madde 15 - Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından, sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç onbeş gün içerisinde, ilan panosuna asılarak duyrulur ve sınavda başarılı olanlara yazılı olarak bildirilir.

    Sınavı Kazananların Atanması

    Madde 16 - Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, sınav başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır.

    Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana ve öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik tanınır. Hizmet süresinin ve öğrenim düzeyinin aynı olması halinde son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olan tercih edilir.

    Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Naklen ve Açıktan Atamalar

    Madde 17 - Beşinci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak kaydıyla anılan fıkrada belirtilen unvanlar hariç olmak üzere Kurumdaki bütün unvanlara, belirlenen nitelikleri taşıyanlar arasından aynı unvan ya da aynı düzey unvanlarda görev yapanlardan naklen veya bu şekilde görev yapmış olanlardan açıktan, usulüne uygun olarak atama yapılabilir.

    İlk defa memur olarak Müsteşarlığa alınacaklarda 5 inci maddedeki öğrenim şartı saklı olmak kaydıyla genel hükümler uygulanır.

    Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlardan Yapılacak Atamalar

    Madde 18 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi hükümlerine göre Müsteşarlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 19 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/05/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Müsteşarlığın yeni kurulmuş olması sebebiyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 2 yıl süreyle Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 6'ncı maddesi uyarınca kurumda zorunlu hizmet süresi şartı, altı ay süreyle de 5'inci maddedeki öğrenim şartı saklı kalmak kaydıyla görevde yükselmeye ilişkin hükümler uygulanmaz.

    Genel Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce kazanılmış haklar saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar