KONUT MÜSTEŞARLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 08/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24749

    Devlet Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Konut Müsteşarlığı'nda görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, Konut Müsteşarlığı'nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin, hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanması, hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla açılacak olan kurs, seminer ve benzeri eğitim etkinlikleri ile bu etkinliklere katılacak olan yönetici, öğretim görevlisi ve eğitilecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan: Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanı,

    Müsteşarlık: Konut Müsteşarlığı'nı,

    Müsteşar: Konut Müsteşarını, ifade eder.

    Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

    Madde 5- Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;

    a) Personelin; bilgisini ve verimliliğini arttırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst görev ve kadroları hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek,

    b) Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

    c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak,

    d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,

    e) Kurumu bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,

    f) Mal ve hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek,

    g) Yurt dışına gidecek personeli, yeni bilgi alanlarına yönlendirmek,

    h) Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmaktır.

    Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

    Madde 6- Hizmet içi eğitim hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;

    a) Eğitimin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,

    b) Eğitimin, Konut Müsteşarlığı'nın şimdiki ve gelecekteki amaçları, görevleri yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

    c) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,

    d) Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

    e) Görevde yükselme eğitimine tabi tutulan Kurum personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,

    f) Her amirin birimdeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,

    g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

    h) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı saptanmasına göre yararlandırılması,

    ı) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde iş birliği yapılması, bilgi, belge ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

    Eğitim Teşkilatı

    Madde 7- Müsteşarlığın eğitim faaliyetleri;

    a) Eğitim Kurulu,

    b) Müsteşarlıkça görevlendirilen Daire Başkanı, tarafından yürütülür.

    Eğitim Kurulu

    Madde 8- Eğitim Kurulu, Müsteşar'ın veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Daire başkanlarından oluşur. Eğitim Kurulu hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere her yıl Eylül ayında toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. Eğitim Kurulu'nun kararları öneri niteliğindedir. Eğitim Kurulunun kararları Müsteşar'ın onayı ile kesinleşir.

    Kurulun sekreterya görevleri Müsteşarlıkça görevlendirilen Daire Başkanınca yürütülür.

    Eğitim Kurulunun Görevleri

    Madde 9- Eğitim Kurulu hizmet içi eğitim konularına ilişkin olarak;

    a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını saptamak,

    b) Müsteşarlıkça görevlendirilecek Daire Başkanı tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasında idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,

    c) Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli belirlemek,

    d) Eğitim ile ilgili yönetmelikleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri belirlemek,

    e) Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek yeni programda aksayan hususları göz önünde bulundurmak,

    f) Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile kurs yöneticilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak,

    g) Eğitim planı ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Müsteşarlığa yararlı olabilecek imkan ve kaynakları belirlemek,

    h) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapmak,

    ı) Yabancı dil eğitimi alacak personeli belirlemek,

    j) Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, okutulacak dersler, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini belirlemek,

    k) Kurslarda okutulacak ders notlarının hazırlanmasını sağlamak,

    l) Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,

    m) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarının değerlendirmesini yapmak, ile görevlidir.

    Müsteşarlıkça Görevlendirilecek Dairesi Başkanının Görevleri

    Madde 10- Müsteşarlıkça görevlendirilecek Dairesi Başkanı;

    a) Eğitimle ilgili olarak, Müsteşarlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

    b) Yıllık eğitim planı ile hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak,

    c) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

    d) Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı tedbir ve önerileri ile yıllık icra planı ve programları ışığı altında; kurumun eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, Daire başkanlarının önerilerini dikkate alarak, yıllık eğitim planı taslağını ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamalarını saptayarak Eğitim Kuruluna sunmak,

    e) Eğitim Kurulunun görüşü ve Müsteşar'ın onayından sonra yıllık eğitim planına göre programlar hazırlamak,

    f) Hazırlanan eğitim programı göz önünde bulundurularak Müsteşarlığın teknik ve idari personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlayarak, organize etmek ve izlemek,

    g) Eğitim Kurulunca saptanan; okutulacak dersler, seçilecek öğretim görevlileri ve haftalık ders programları ile ilgili yazıları Müsteşar'ın onayına sunmak,

    h) Eğitim görevlileri ile kursiyerlerin devam durumlarını kontrol edip, bunlarla ilgili ders ücreti ve kurs gündelikleri puantajlarını tutmak,

    ı) Kurslarla ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,

    i) Görevde Yükselme Eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,

    j) Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirmek,

    k) Hizmet içi eğitime katılanların bitirme belgeleri, katılım belgeleri ve puantajlarını, disiplin ve sicil faaliyetini yürütmekle Müsteşarlıkça görevlendirilen Daire Başkanına iletmek,

    l) Müsteşarlık personelinin eğitim ve öğretim durumlarına ait kayıtları tutmak,

    m) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri saptayarak eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlamak,

    n) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alarak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak gidermek,

    o) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını saptama çalışmalarına girişerek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlamak,

    ö) Her yıl sonunda hizmet içi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde Müsteşar'a sunmak,

    p) Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak,

    r) Hizmet içi eğitimin başlamasından sonra en geç bir hafta içinde ilk, kapanışını izleyen iki hafta içerisinde de son raporu düzenleyerek ilgililere sunmak,

    s) Her eğitim programı için Müsteşar'ın onayı ile program yöneticisini tespit etmek, ile görevlidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim Görevlileri, Program Yöneticisi

    Eğitim Görevlilerinin Seçimi

    Madde 11- Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında Müsteşarlık bünyesinden ya da diğer kurumlardan personel görevlendirilebilir. Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle katılmayacakları da dikkate alınarak en az iki yedek eğitim görevlisi görevlendirilebilir.

    Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri

    Madde 12- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlilerinin; eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip Yüksek Öğretim Kurumlarında öğretim üyesi veya yardımcısı olmaları veya Müsteşarlıkta ya da diğer kurum ve kuruluşlarda çalışmakla beraber eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip en az yüksek öğretim mezunu olmaları gereklidir.

    Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 13- Hizmet içi eğitimde görev verilenler;

    a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

    b) Yaptıkları planla ilgili döküman bulunmaması halinde, eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az üç gün önce program yöneticisine vermekle,

    c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,

    d) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

    e) Eğitim süresince program yöneticisi ile iş birliği yapmakla, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle,

    f) Zaruri sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle, yükümlüdürler.

    Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar.

    Program Yöneticisinin Görevleri

    Madde 14- Program yöneticisi;

    a) Eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak,

    b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak,

    c) Lüzumlu araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmak,

    d) Eğitim görevlilerinin acil durumlarda eğitime katılmamaları halinde yedek eğitim görevlisi bulmak, eğitim görevlileri ile devamlı iş birliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumları, varsa disipline aykırı davranışlarını tesbit etmek,

    e) Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, hizmet içi eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamak,

    f) Hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla, yükümlüdür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

    Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programları

    Madde 15- Müsteşarlıkça görevlendirilen Daire Başkanı, diğer Daire başkanları ile iş birliği yaparak, en geç Ağustos ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programlarını hazırlar. Bu programlar Eylül ayında Eğitim Kurulu'nda görüşüldükten sonra Müsteşarın onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları Müsteşarın onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur.

    Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 16- Hizmet içi eğitim;

    a) Asli memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme konuları ile ilgili gelişmeleri izleme ve intibak etme, eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak bu Yönetmelik esaslarına,

    b) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde "Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına, göre yapılır.

    Eğitim Programları

    Madde 17- Hizmet içi eğitim programları;

    a) İntibak Eğitimi,

    b) Bilgi Tazeleme Eğitimi,

    c) Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi, olmak üzere, kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim, (staj) araştırma, yurt içi, yurt dışı incelemeler gibi metodlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

    Eğitim Konuları ve Süresi

    Madde 18- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.

    Programların süreleri; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tesbit edilir.

    Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi

    Madde 19- Hizmet içi eğitimin Müsteşarlık merkezinde uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir.

    Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

    Yurt Dışında Eğitim

    Madde 20- Personelin bilgi ve ihtisaslarını arttırmak maksadıyla Müsteşarlık bütçesi veya çeşitli dış yardım önerileri ile yabancı devletler tarafından veya uluslar arası kuruluşlarca tahsis olunmuş kaynaklardan yahut personel tarafından bizzat sağlanmış burs yoluyla yapılan eğitimdir. Dış ülkelere eğitime gönderilecek personel hakkında "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

    Eğitime Katılma

    Madde 21- Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel o hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları Daire başkanları bunu sağlamakla yükümlüdür.

    Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir.

    Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin 1/8'ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınırlar.

    Kanuni mazeretleri olanlar dışında, eğitim faaliyetine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

    Eğitime katılan personel eğitim süresince idari yönden program yöneticisine bağlıdır.

    Müsteşarlık dışında hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime katılanlar, incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususları içine alan bir raporu bir ay içinde Müsteşarlığa vermekle yükümlüdürler.

    Sınavlar

    Madde 22- Eğitime katılan personelin başarısı, yazılı, sözlü, uygulamalı olarak ayrı ayrı veyahut birlikte yapılacak sınavlarla tesbit edilir. Sınavlar eğitimin özelliğine göre her konunun işlenişi sırasında olabileceği gibi eğitimin sonunda da yapılabilir.

    Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi yapar.

    Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur ve sınavlarda kağıtların isim yazan bölümü kapatılır.

    Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir Sınav Komisyonu kurulur. Yazılı sınav süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce Sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini gösteren bir tutanak düzenlenir.

    Sınavlarda kopya çeken veya disiplini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

    Eğitim sonu sınavlarında herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

    Yazılı sınav kağıtları Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar, her sınav için bir liste düzenlenerek en kısa sürede ilgililere duyurulur. Sınav Komisyonunca sınavlarda alınan notların ortalaması tesbit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

    İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar, Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgililere bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

    Sınav kağıtları ilgili birimce;

    a) Soruların cevap anahtarları, cevap kağıtları bir yıl,

    b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl,

    c) Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar,

    saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuranlar, durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşa da bildirirler.

    Değerlendirme ve Başarı

    Madde 23- Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

    Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde başarı notu 60 puandır.

    Sınavlarda;

    0-59 Başarısız,

    60-70 Orta,

    71-89 İyi,

    90-100 Pekiyi,

    olarak değerlendirilir. Buçuklu puanlar tama iblağ edilir.

    Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanılması halinde puanların ortalaması alınır.

    Sınav sonunda gerekli başarı puanını alamamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir.

    Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda eğitimin türüne göre "Başarı Belgesi" veya "Katılma Belgesi" verilir. Belgenin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulur.

    Değerlendirme

    Madde 24- Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya sonunda, eğitim faaliyetine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere anketler düzenlenebilir.

    Disiplin

    Madde 25- Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetini düzenli bir şekilde izlemek zorundadır.

    Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

    İzinler

    Madde 26- Hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde yıllık izin kullanılmaz.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Eğitim Giderleri

    Madde 27- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar kurum bütçesinden karşılanır.

    Eğitim Görevlilerinin ve Eğitime Katılanların Giderleri

    Madde 28- Eğitim görevlileri ile hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara, eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.

    Saklı Hükümler

    Madde 29- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurlarının Eğitimi Genel Planı, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışında Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar