POSTA PULU SATICILIKLARI YÖNETMELİĞİ

    POSTA PULU SATICILIKLARI YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 08/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24749

    Ulaştırma Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, posta pulu satıcıları vasıtasıyla yapılacak posta pulu, posta kartı, pullu zarf, kuşak, hava mektubu ve postada kullanılan diğer değerli kağıtların satışı ile ilgili usul ve esasları belirlemeyi amaçlar.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, posta pulu satıcılıklarının hangi şartlarla açılmasına izin verileceği, satıcıların taşıması gereken nitelikler ile görev ve sorumluluklarına ilişkin işlem ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 5584 sayılı Posta Kanununun 6 ncı ve 7/6156 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak 12/04/1973 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Posta Tüzüğünün 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve Kısaltmalar

    Madde 4 - "Posta Pulu Satıcılığı" PTT merkezinin denetiminde, özel ve tüzel kişilerce kendi işyerlerinde posta pulu, posta kartı, pullu zarf, kuşak, hava mektubu (aerogram) ve postada kullanılan diğer değerli kağıtların satıldığı yeri,

    "Posta Pulu Satıcısı" Bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre ve belirli bir beyiye karşılığında satış yapan gerçek yada tüzel kişiyi,

    "Acentelik" PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre açılıp, özel hukuk hükümlerine dayanılarak hazırlanan protokolle bağlı olduğu PTT merkezinin denetim ve gözetiminde gerçek yada tüzel kişiler tarafından faaliyetini sürdüren PTT işyerini,

    "Şube" Bağlı olduğu PTT merkezinin kadrosundan görevlendirilen personel tarafından o merkezin gişesi veya servisi şeklinde yönetilen PTT işyerini,

    "Merkez" Başmüdürlüğe bağlı olarak faaliyetini yürüten ve müdür tarafından yönetilen PTT merkez müdürlüğünü,

    "Başmüdürlük" bir başmüdür tarafından yönetilen PTT Başmüdürlüğünü,

    "PTT" Posta Telgraf Teşkilatını,

    "Genel Müdürlük" T.C. Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Satıcılık Açılması, Satıcılara Verilecek Beyiye ve Diğer İşlemler

    Satıcılık Açılabilecek Yerler

    Madde 5 - PTT, lüzum görülen yerlerde, posta pulu, posta kartı, pullu zarf, kuşak, hava mektubu (aerogram) ve postada kullanılan diğer değerli kağıtları sattırmak üzere satıcılıklar açılmasına izin verebilir.

    PTT merkez ve şubesine 1 km'den daha az mesafede bulunan yerler ile PTT Acenteliği bulunan yerlerde satıcılık açılmaz.

    (Ek fıkra : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\1.mad) Ancak, ikinci fıkra kapsamında olmakla birlikte, tüzel kişilerin sadece kendi üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satıcılık açılmasında ihtiyaç ve yarar görüldüğü tespit edilen yerlerde 1 kilometre şartı aranmaz.

    Aynı çevrede birden fazla satıcılık açılmasına izin verilebilir.

    Satıcıların Nitelikleri

    Madde 6 - Satıcının Türk uyruklu, 18 yaşını bitirmiş, mümeyyiz, iyi hal sahibi ve en az ilkokul mezunu olması şarttır.

    Satıcı gerçek ve tüzel kişi olabilir.

    Başvurma

    Madde 7 - (Değişik fıkra : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\2.mad) Satıcılık yapmak isteyen gerçek kişiler bölgelerinde bulunan PTT merkezine yazı ile başvururlar. Bu yazıya, adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan ile birlikte T.C. Kimlik Numarası beyanı eklenir.

    (Değişik fıkra : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\2.mad) Tüzel kişilerden satıcılık yapmak isteyenler bu işin nerede yapılacağını ve sorumlu olacak kişinin adı ve soyadını da belirten bir yazıya, Ticaret Sicil Kaydını gösterir belge ile imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı suretini ekleyerek PTT merkezine başvurur.

    Kamu tüzel kişileri yazısında sorumlu olacak kişinin adını soyadını belirterek talepte bulunur.

    PTT Merkezince Yapılacak İşlem

    Madde 8 - Satıcılık için başvurulduğunda, merkezce gerekli inceleme yapılarak başvuru sahibinin satıcılık yapıp yapamayacağına karar verilir.

    İnceleme sırasında 7 nci maddede belirtilen belgelerin tamam olup olmadığı, satıcılığın yeri, PTT merkezine uzaklığı, satıcının işi ve adresi, aylık tahmini satış tutarı, posta kutusu konulmasına lüzum olup olmadığı ve posta gönderilerinin PTT iş yerine ne şekilde getirileceği araştırılır.

    Satıcının Göreve Başlatılması

    Madde 9 - Gerekli araştırma sonunda satıcılık yapması uygun görülenlerin satıcılığa başlamaları PTT Müdürlüğünce başvuru sahibine bilgi yönünden de bağlı olduğu Başmüdürlüğe bildirilir. Satıcılık yapmaları uygun görülmeyenlere de durum bir yazı ile bildirilir.

    Satıcılara Verilecek Beyiye

    Madde 10 - Satıcılara; posta pulu, posta kartı, pullu zarf, kuşak ve postada kullanılan diğer değerli kağıtların bedeli üzerinden Genel Müdürlüğün belirlediği oranda beyiye (komisyon) verilir.

    Bu beyiye merkezince satıcıya talebi sırasında pul ve değerli kağıtların bedelinden düşülmek suretiyle ödenir.

    Bir ayda verilecek toplam beyiye miktarı, 2000 adet yurt içi ilk ağırlık kademesindeki mektup ücretini geçemez.

    Ücret tarifesi değişikliğinde yeni beyiye takip eden aybaşından itibaren uygulanır.

    Satıcılara Verilecek Bilgi

    Madde 11 - Satıcılığa başlaması PTT Müdürlüğünce uygun görülenlere posta ücretleri hakkındaki gerekli bilgiler PTT merkezince verilir.

    Ücret tarifesi değişiklikleri, merkez müdürlüğünce zamanında satıcıya bildirilir ve gerektiğinde aydınlatılır. Satıcılar bildirilen tarifelere uymak zorundadır.

    Satıcılara Verilecek Tarife, Levha, Yönetmelik ve Etiketler

    Madde 12 - Satıcılara bedelsiz olarak özet şeklindeki yurtiçi ve yurtdışı posta ücretlerini gösterir tarife ile "Posta Pulu Satıcılığı" levhası, Posta Pulu Satıcılıkları Yönetmeliği ve yeteri kadar posta servis etiketi verilir.

    Satıcılar "Posta Pulu Satıcılığı" levhasını PTT merkezinin uygun göreceği bir yere asmak zorundadır.

    Posta Kutusu Konulması

    Madde 13 - Satıcılığın önüne veya yakınına gerektikçe ve mümkün oldukça bir posta kutusu konulur.

    Satıcılar, kutuların belirtilen saatlerde PTT ilgililerince açılıp açılmadığını takip etmekle, tespit edecekleri aksaklıkları ve kutuların durumlarıyla ilgili diğer düzensizlikleri PTT merkezine bildirmekle ödevlidirler.

    Pul ve Diğer Değerli Kağıtların PTT Merkezinden Alınıp Satılması

    Madde 14 - Satıcılar, satış durumunu dikkate alarak, kendileri için gerekli olan posta pullarıyla posta kartı, hava mektubu (aerogram) ve postada kullanılan diğer değerli kağıtları, bedellerini peşin ödemek suretiyle bağlı bulunduğu PTT merkezinden 150.10-1217 stok numaralı "Gişe Pul Defteri"ne kaydettirerek alırlar.

    Zaruret olmadıkça satıcılara anma pulu verilmez. Verilmek zorunda kalındığı taktirde durum gişe pul defterine not edilir.

    Satıcılar, pul ve diğer değerli kağıtlardan yeteri kadarını her zaman bulundurmak ve her isteyene üzerlerinde yazılı değerleri ile satmak zorundadırlar.

    Azalan türdeki pullar zamanında PTT merkezinden alınır. Zorunlu olmadıkça bir pul yerine daha az değerde birkaç pul verilmez. Satıcı müşterilerinin elindeki pulları para veya başka pullarla değiştiremez.

    Posta Gönderilerinin Teslim Alınması

    Madde 15 - Satıcılar, yalnız büyüklükleri veya sayıca fazlalıkları sebebiyle posta kutusuna atılması mümkün olmayan posta gönderilerini teslim alarak bunları, kutuları açan görevlilere verirler.

    PTT merkez ve şubesi olmayan yerlerde bulunan satıcılar, posta kutusu olmadığı taktirde, verilecek posta gönderilerini teslim alırlar. Bunları, gerekiyorsa, torbaya koyarak veya paket yaparak PTT merkezine götürecek görevliye verirler veya kendileri götürürler.

    Posta Gizliliğine Uyma Zorunluluğu

    Madde 16 - Satıcıların, posta ilişkilerini açığa vurmaları, kapalı mektupları açmaları, içlerinde ne bulunduğunu araştırmaları ve haberleşme kağıtlarındaki yazıları okumaları veya herhangi birine bunları yapmaya imkan vermeleri yasaktır.

    Bu yasağa uymayan satıcıların işine son verilmekle beraber haklarında ayrıca yasal kovuşturma da açtırılır.

    Geçerli Sayılmayan Pul Satılması Hali

    Madde 17 - Posta ücretlerinin ödenmesinde geçerli sayılmayan posta pullarından satıcıları ilgilendiren konularda aşağıda yazılı işlemler yapılır.

    a) Evvelce kullanılmış posta pullarıyla taklit ve tağyir edilmiş posta pullarını sattıkları tespit edilen satıcıların derhal işine son verilmekle beraber haklarında yasal kovuşturma da açtırılır.

    b) Üzerinde tarih damgası iptal izi bulunabilecek büyüklükte bir parçası eksik, iki veya daha fazla parçaya ayrılmış, yürürlükten kaldırılmış ve rengini değiştirecek kadar kirlenmiş posta pullarını sattıkları tespit edilen satıcılar ilk defasında yazı ile uyarılırlar, tekrarı halinde bunların satıcılığına son verilir ve durum Başmüdürlüğüne bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satıcıların Kontrol Edilmesi

    Satıcıların Kontrol Edilmesi ve Uygulanacak Cezai Müeyyide

    Madde 18 - PTT merkez müdürleri bizzat veya memurları vasıtasıyla satıcıların, Yönetmelik gereğince iş yapıp yapmadıklarını kontrol etmekle yükümlüdürler. Ayrıca kontrolle görevli PTT personeli de satıcıları denetleyebilir.

    İlgili merkezce bu kontroller en az ayda bir defa ve belirsiz günlerde yapılır.

    Bu kontrollerde satıcıların, özellikle yeterli pul ve diğer değerli kağıtları bulundurup bulundurmadığına, pul satın alma isteğinde bulunanların isteklerinin yerine getirilip getirilmediğine ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer işleri yapıp yapmadığına bakılır.

    Yukarıdaki hususlara uymayan, işini muntazam yapmayan veya pul bulundurmayanlara ilk defasında yazılı uyarıda bulunulur. Tüzel kişilik adına iş yapan satıcıların bu tür halleri görüldüğünde durum, tüzel kişiliğin müdür, başkan gibi yetkilisine bildirilir, ikinci defasında satıcılık görevine son verilir ve durum Başmüdürlüğüne bildirilir.

    Devretme Yasağı

    Madde 19 - Satıcılar görevlerini başkalarına devredemezler. Geçici olarak işini bırakanlar PTT merkezine bilgi vermek zorundadırlar.

    Tüzel kişilik adına satıcılık yapan kişi değiştiği taktirde durumun ilgili PTT merkezine en kısa zamanda yazı ile bildirilmesi gerekir.

    Satıcılığın İptali

    Madde 20 - PTT, acentelik açılan yerlerle, lüzum gördüğü yerlerdeki satıcılıkları 1 ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle iptal edebilir.

    PTT, bu konuda açıklamada bulunmak zorunda olmadığı gibi satıcılar da bir hak iddiasında bulunamazlar.

    Pul satıcılığını bırakmak isteyen satıcının talebi de kabul edilir ve satıcılık iptal edilir.

    Bu taktirde satıcıların elindeki pul ve diğer değerli kağıtların, kullanılmaya elverişli olmak şartıyla, bedeli karşılığında geri alınması PTT'nin yetkisindedir.

    PTT'nin, satıcılığı iptal edilen satıcının elindeki pul ve diğer değerli kağıtları geri almaya karar vermesi halinde, geri alınan pul ve diğer değerli kağıtlara düşen beyiye iade edilecek bedelden kesilir.

    Satıcılar Hakkında Verilecek Bilgiler

    Madde 21 - Merkezler ay boyunca satıcılığa başlayan veya iptal edilen posta pulu satıcılıklarını Başmüdürlüğüne satıcının adı soyadı, sattığı değerli kağıtların tutarı ve satıcıya verilen beyiye miktarını gösterir (EK: 1) çizelge ile bildirir. Başmüdürlüklerde, üçer aylık dönemler halinde hazırladığı icmal (EK: 2) çizelgeyi Genel Müdürlüğe bildirir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Satıcıların Yönetmeliği Okumaları

    Madde 22 - Satıcılara bu Yönetmelikten bir nüsha verilirken yönetmeliği okuyup, hükümlerini kabul ettiğine dair (Örnek) taahhütname alınır.

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

    EKLER

    TAAHHÜTNAME

    Posta Pulu Satıcılıkları Yönetmeliğinden bir adet aldım ve okudum.

    Satıcılığım esnasında posta gizliliğini gözeteceğimi, geçerli sayılmayan pulsatmayacağımı, PTT'nin kontrolle görevli personeline gerekli kolaylığı göstereceğimi, satıcılığım iptal edildiği taktirde herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı ve Yönetmelikte belirtilen diğer bütün hükümlere uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

    Posta Pulu Satıcısı

    Adı ve Soyadı

    İmza

    (EK: 1)

    POSTA PULU SATICILARI

    MERKEZ ADI:

    __________________________________________________________________________________________________

    200.. YILI ....................... AYI FAALİYETİNE GÖRE

    _____________________________________________________________________

    SATTIĞI PUL, POSTA

    KARTI VE DİĞER

    DEĞERLİ KAĞITLARIN

    SATICIYA VERİLEN

    NO

    SATICININ ADI SOYADI

    TUTARI (TL.)

    BEYİYE TUTARI (TL.)

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    1

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    2

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    3

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    4

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    5

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    6

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    7

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    8

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    9

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    10

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    11

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    12

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    13

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    14

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    15

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    16

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    17

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    18

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    19

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    20

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    21

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    22

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    23

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    24

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    25

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    26

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    27

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    28

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    29

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    30

    __

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    Düzenleyen : Kontrol Eden :

    Adı ve Soyadı: Adı ve Soyadı:

    İmza : İmza :

    (EK: 2)

    POSTA PULU SATICILARI

    ____________________________________________________________________________________________________________________________

    200.. YILI ....................... AYI

    FAALİYETİNE GÖRE

    _____________________________________________________________________

    SATTIĞI PUL,

    POSTA KARTI VE

    DİĞER DEĞERLİ

    SATICIYA

    SATICININ ADI

    KAĞITLARIN

    VERİLEN BEYİYE

    NO

    MERKEZİN ADI

    SOYADI

    TUTARI (TL.)

    TUTARI (TL.)

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    1

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    2

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    3

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    4

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    5

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    6

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    7

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    8

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    9

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    10

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    11

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    12

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    13

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    14

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    15

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    16

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    17

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    18

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    19

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    20

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    21

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    22

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    23

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    24

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    25

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    26

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    27

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    28

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    29

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    30

    __

    _________________________

    _________________________

    ________________________________

    ____________________________________

    Düzenleyen : Kontrol Eden :

    Adı ve Soyadı: Adı ve Soyadı:

    İmza :     İmza :

    Mevzuat Kanunlar