İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 12/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24753

    İçişleri Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Darülaceze Müessese Müdürlüğünde görev yapan memurların sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Darülaceze Müessesesi Müdürlüğünde görevli memur ve sözleşmeli personeli kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, Darülaceze Nizamnamesinin 5 nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirlerinin Tespiti

    Madde 4- Birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 5- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna istinaden 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 6- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi tarafından çıkarılan ve 29/08/1997 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    ___________________________________________________________________________________________________________________________

    Hakkında Sicil Raporu Düzenlenecek

    1. SİCİL AMİRİ

    2. SİCİL AMİRİ

    3. SİCİL AMİRİ

    Olanlar

    _____________________________________________________

    ___________________

    _____________________________

    ___________________

    1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

    a) Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    Müsteşar

    b) Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    Müsteşar

    c) Sivil Savunma Uzmanı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Vali Yardımcısı

    İstanbul Valisi

    d) Şef, Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Amirler

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    e) Memur, VHKİ, Tahsildar, Şoför,

    Terzi ve Diğer Personel,

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    _____________________________________________________

    ___________________

    _____________________________

    ___________________

    2- Sağlık Hizmetleri Sınıfı

    a) Başhekim

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    Müsteşar

    b) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi,

    Eczacı, Sosyal Çalışmacı, Başhemşire

    Başhekim

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    c) Hemşire ve Hemşire Yardımcısı

    Başhekim

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    d) Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen,

    Çocuk Gelişimcisi, Laborant, Röntgen

    Teknisyeni ve Diğer Personel

    Başhekim

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    _____________________________________________________

    ___________________

    _____________________________

    ___________________

    3- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

    Avukat

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    Müsteşar

    _____________________________________________________

    ___________________

    _____________________________

    ___________________

    4- Teknik Hizmetler Sınıfı

    a) Mühendis

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    b) Teknisyen ve Diğer Personel

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    _____________________________________________________

    ___________________

    _____________________________

    ___________________

    5- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

    Öğretmen

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    _____________________________________________________

    ___________________

    _____________________________

    ___________________

    6- Din Hizmetleri Sınıfı

    İmam

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    _____________________________________________________

    ___________________

    _____________________________

    ___________________

    7- Yardımcı Hizmetler Sınıfı

    Hastabakıcı, Hademe, Aşçı, Aşçı Yardımcısı,

    Bekçi Başı, Gece Bekçisi, Bekçi, Gassal,

    Teknisyen Yardımcısı, Berber,

    Çocuk Bakıcısı ve Diğer Personel

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    _____________________________________________________

    ___________________

    _____________________________

    ___________________

    Mevzuat Kanunlar