İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 12/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24753

    İçişleri Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilecek disiplin cezalarını vermekle yetkili disiplin, üst disiplin ve en üst disiplin amirlerinin tayin ve tesbiti ile bunların uyacakları esasları, görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanlığı Darülaceze Müessesesi Müdürlüğünde çalışan Devlet memurları hakkında uygulanır.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, Darülaceze Nizamnamesinin 5 nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 134 üncü maddesine göre çıkarılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü, 16 ncı ve geçici 1 inci maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

    Disiplin Amirlerinin Tespiti

    Madde 4 - Disiplin cezası vermeye yetkili amirler, ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

    Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önceki sonuçlanmamış disiplin soruşturmaları için de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 6 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi tarafından çıkarılan ve 20/08/1997 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    ________________________________________________________________________________________________________________

    Memurların Sınıfı ve Ünvanı

    Disiplin Amiri

    Üst Disiplin Amiri

    En üst Disiplin Amiri

    ________________________________________________

    ________________

    ________________________

    _____________________

    1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

    a) Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    Müsteşar

    b) Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    Müsteşar

    c) Sivil Savunma Uzmanı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Vali Yardımcısı

    İstanbul Valisi

    d) Şef, Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Amirler

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    e) Memur, VHKİ, Tahsildar, Şoför,

    Terzi ve Diğer Personel,

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    ________________________________________________

    ________________

    ________________________

    _____________________

    2- Sağlık Hizmetleri Sınıfı

    a) Başhekim

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    Müsteşar

    b) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi,

    Eczacı, Sosyal Çalışmacı, Başhemşire

    Başhekim

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    c) Hemşire ve Hemşire Yardımcısı

    Başhekim

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    d) Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen,

    Çocuk Gelişimcisi, Laborant, Röntgen

    Teknisyeni ve Diğer Personel

    Başhekim

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    ________________________________________________

    ________________

    ________________________

    _____________________

    3- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

    Avukat

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    Müsteşar

    ________________________________________________

    ________________

    ________________________

    _____________________

    4- Teknik Hizmetler Sınıfı

    a) Mühendis

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    b) Teknisyen ve Diğer Personel

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    ________________________________________________

    ________________

    ________________________

    _____________________

    5- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

    Öğretmen

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    ________________________________________________

    ________________

    ________________________

    _____________________

    6- Din Hizmetleri Sınıfı

    İmam

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    ________________________________________________

    ________________

    ________________________

    _____________________

    7- Yardımcı Hizmetler Sınıfı

    Hastabakıcı, Hademe, Aşçı, Aşçı Yardımcısı

    Bekçi Başı, Gece Bekçisi, Bekçi, Gassal,

    Teknisyen Yardımcısı, Berber,

    Çocuk Bakıcısı ve Diğer Personel

    Müdür Yardımcısı

    Müessese Müdürü

    İstanbul Valisi

    ________________________________________________

    ________________

    ________________________

    _____________________

    Mevzuat Kanunlar