VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULLARI YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 22/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24762

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4702 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik, 2547 sayılı Kanunun Ek-2 nci maddesine uygun olarak bir üniversiteye veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın vakıflar tarafından kurulacak meslek yüksekokullarının kuruluş, işleyiş, gözetim ve denetimine ilişkin esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 4702 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik, 2547 sayılı Kanunun Ek-2 nci maddesine uygun olarak kurulacak Vakıf Meslek Yüksekokullarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik Ek-2 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Vakıf: Amaç ve faaliyetleri arasında yükseköğretim kurumları kurmaya yönelik hüküm bulunan ve 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, meslek yüksekokullarını kurmuş olan veya kurmak için başvuran bir tüzel kişiliği,

    Vakıf Meslek Yüksekokulu: Kazanç amacı gütmemek şartıyla vakıflar tarafından kurulmak istenen ya da kurulmuş bulunan, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumunu,

    Vakıf Meslek Yüksekokulu Kurulu: Vakıf meslek yüksekokulu müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya program başkanları ile vakıf meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanları arasından, öğretim elemanları tarafından seçilen üç temsilciden oluşan kurulu,

    Vakıf Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

    Vakıf Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Komisyonu: Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulur. Vakıf meslek yüksekokulları kurma ve açma taleplerinin ve kurulanların faaliyete geçme tekliflerinin değerlendirilmesi, buralardaki taahhütler ile eğitim-öğretimin takip ve her türlü denetimi konularında inceleme, araştırma ve çalışmalar yapmak, görüş bildirmekle yükümlü olan komisyonu,

    Vakıf Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti: Vakfın yetkili organı tarafından seçilen vakıf meslek yüksekokullarının yönetim organını,

    Genel Kurul: Yükseköğretim Genel Kurulunu,

    Yürütme Kurulu: Yükseköğretim Yürütme Kurulunu,

    Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB): Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesini, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Vakıf Meslek Yüksekokulu Kurulması, Başvuruda Aranacak Belgeler, Kuruluşta Aranacak Şartlar, Vakıf Meslek Yüksekokullarına Ad Verme İşlemleri, İnceleme, Karar ve Tüzel Kişilik Kazanma

    Vakıf Meslek Yüksekokulu Kurulması

    Madde 5 - Vakıf meslek yüksekokulları, gerekli koşulları sağlayan vakıfların yetkili organının başvurusu üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulur.

    Başvuruda Aranacak Belgeler

    Madde 6 - Vakıflar, meslek yüksekokulu kurmak için aşağıdaki belgelerle Yükseköğretim Kuruluna müracaat ederler.

    a) Vakfın yetkili yönetim organının meslek yüksekokulu kurma konusundaki kararı,

    b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün meslek yüksekokulu kurulması konusundaki olumlu yazısı,

    c) Vakıf senedinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce tasdikli bir örneği,

    d) Kurulacak meslek yüksekokulunun adı, yeri, yerleşim bölgesinin nüfusu, kurulacağı mesleki ve teknik eğitim bölgesinde (METEB) bulunan ortaöğretim kurumlarının ve varsa yükseköğretim kurumlarının niteliği, niceliği, açılacak bölüm ve programlar, öğrenci kontenjanları, hangi eğitim-öğretim yılında öğretime başlanacağı ve mesleki ve teknik eğitimin gelişmesine yapacağı katkı konularını içeren fizibilite raporu,

    e) Kurulacak meslek yüksekokulu ile ilgili fiziki imkanların, öğretim araç-gereçlerinin durumu ve bunların geliştirilmesi için yeterli kaynağın tahsis edildiğini kanıtlayan belgeler,

    f) Kurulacak meslek yüksekokulunun ilk defa hizmete gireceği yıla ait her çeşit cari giderlerin 12 aylık tutarının beyanı ile bu tutarın her yıl boyunca en az %20'sini karşılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri olan bir hakkın veya gelirin mevcut olduğunu ve bunların meslek yüksekokuluna tahsis edildiğini veya meslek yüksekokulunun memalikine gireceğini gösterir belge,

    g) Vakfın veya birlikte hareket eden vakıfların son iki yıllık bilançoları,

    h) Kurulacak meslek yüksekokulunun tüzel kişilik kazanmasından sonra en çok üç yıl içinde eğitim-öğretime başlayacağına dair taahhüt belgesi,

    i) Vakfın Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilebilecek zorunlu sebepler dışında meslek yüksekokulunu, tüzel kişilik kazandığı tarihten itibaren üç yıl geçtiği halde açmaması veya açılan meslek yüksekokulunda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eksiklikleri bir yıl içinde gidermemesi, kanun ve yönetmelik hükümlerine ve tespit edilen esaslara aykırı hareket edilmesi, eğitim-öğretime başlandıktan sonra eğitim-öğretim düzeyinin bulunduğu ildeki; o ilde yoksa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek en yakın ildeki Devlet meslek yüksekokulunun eğitim-öğretim düzeyine ulaşmaması ve bunun düzeltilmesi için yapılan uyarıya rağmen bir yıl sonunda istenilen seviyeye ulaştırılmaması, Atatürk İlke ve İnkılapları, ırk, din, dil ayrımcılığı ve özellikle laiklikle bağdaşmayan bir durumun uyarıya rağmen sürmesi, ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik faaliyetlerin ortaya çıkması hallerinde; 2547 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmüne göre meslek yüksekokuluna tahsis edilen taşınır taşınmaz malların ve hakların Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bir yükseköğretim kurumuna devrini peşinen kabul ettiğine dair taahhüdün mütevelli heyet tarafından kabul edildiğine dair karar örneği,

    j) Meslek yüksekokulu mütevelli heyetinin yediden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağını, mali ve idari konularda bu organlardan hangisinin karar almaya yetkili olduğunu ve mütevelli heyeti üyelerinin özgeçmişlerini belirten belgeler.

    Kuruluşta Aranacak Şartlar

    Madde 7 - Vakıflar tarafından meslek yüksekokulu kurulabilmesi için;

    a) Kurulacak meslek yüksekokullarına, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde (METEB) gereksinim duyulması,

    b) Büyük yerleşim bölgelerindeki sanayi, hizmet, ticaret bölgelerinde veya bu bölgelere yakın mekanlarda kurulması,

    c) Vakıf meslek yüksekokullarının kurulmasında yöre halkı, yerel yönetim ve bölgedeki kamu ve özel kurum ve kuruluşların yardım ve desteklerinin alınacağının taahhüt edilmesi,

    d) Vakıf meslek yüksekokuluna ulaşım imkanlarının yeterli ve kolay olması,

    e) Kurulacak vakıf meslek yüksekokulunda her program için uygun ve yeterli sayıda derslik, laboratuvar, atölye, uygulama alanları, kütüphane, yurt binası, öğretim elemanları ve öğrenciler için sosyal ve kültürel tesislerin bulunması,

    f) Açılacak programların geçmiş yıl göstergelerine göre talebinin olması, iş aleminin ihtiyaçlarını karşılaması ve istihdam olanaklarının bulunması,

    g) Öğrencilerin, endüstriye dayalı öğretim yapabilme olanaklarının olması,

    h) İşbirliği yapılacak devlet meslek yüksekokullarının belirlenmesi ve bu konuda bir protokol imzalanmış olması.

    Vakıf Meslek Yüksekokullarına Ad Verme İşlemleri

    Madde 8 - Vakıf meslek yüksekokullarına ad verme işlemleri aşağıdaki esaslara uygun olarak vakıftan gelecek önerilerin değerlendirilmesi sonucunda, Yükseköğretim Genel Kurulunun onayı ile yapılır.

    Vakıf Meslek Yüksekokullarına;

    a) Vakıf meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşim biriminin adı,

    b) Tarihimizde ün yapmış kişilerin adları,

    c) Yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin kazanıldığı yerlerin adları,

    d) Savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların adları,

    e) Bilim, teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış veya hizmet vermiş kişilerin adları,

    f) Tarihimizde yer alan önemli olayların adları,

    g) Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluklarına ait yer ve kişi adları,

    h) Eski Cumhurbaşkanlarının adları,

    i) Meslek yüksekokulu yaptıran, önemli miktarda bağış yapan ve maddi destekte bulunan olumsuz ün ve şöhrete sahip olmayan özel veya tüzel kişilerin adları, verilebilir.

    j) Devlet meslek yüksekokullarına verilmiş olan adlar verilemez.

    İnceleme

    Madde 9 - Yükseköğretim Kurulu Vakıf Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Komisyonu; öncelikle Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan tasdikli vakıf senedinde vakfedenin mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumu programlarına dayalı bir meslek yüksekokulu kurma iradesinin açıkça mevcut olup olmadığını inceler. Vakfedenin bu konuda açık ve seçik iradesinin mevcudiyetinin tespitinden sonra bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler ile yine bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde aranacak şartlar ve kurucu vakfın bu maksatla tahsis ettiği araç, gereç, bina ve diğer maddi yapı ve malzemelerin durumunu, bunlardan yeterli bulunmayanların teminini veya tamamlanması için vakfın öngördüğü maddi imkanların yetecek derecede olup olmadığını belgeler üzerinde inceler, açılacak eğitim biriminin kurucu vakfın resmi senedinde öngörülen amaçlara uygun olup olmadığına bakar, meslek yüksekokulunun kurulup kurulmaması konusunda görüşünü gerekçeli bir raporla Yürütme Kuruluna sunulmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Komisyonuna verir.

    Karar

    Madde 10 - Yürütme Kurulunda görüşülen rapor Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

    Tüzel Kişilik Kazanma

    Madde 11 - Vakıf meslek yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ile tüzel kişilik kazanır.

    Kamu tüzel kişiliğine sahip olan vakıf meslek yüksekokulu, kendisine ait mal varlıklarına ve bunlar üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Okul müdürü ve müdür yardımcıları hariç her düzeydeki yöneticileri ve diğer personelini kendi organları kararı ile görevlendirirler.

    Okul müdürü ve müdür yardımcıları Vakıf Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle üç yıl süreyle atanır.

    Vakıf tüzel kişiliğinin herhangi bir şekilde sona ermesi veya sona erdirilmesi halinde vakıf meslek yüksekokulunun tüzel kişiliği Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre devam eder.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bölüm ve Program Açılması, Eğitim-Öğretime Başlama, Öğrenci Alınması, Sınav, Öğrenci Hakları ve Disiplin İşleri

    Bölüm ve Program Açılması

    Madde 12 - Vakıf meslek yüksekokullarında bölümlerin ve programların açılması, birleştirilmesi, kapatılması, vakıf meslek yüksekokulu kurulunun kararı ve meslek yüksekokulu müdürünün başvurusu üzerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla olur.

    Vakıf meslek yüksekokulları, emniyet, istihbarat ve askeri konularda program açamazlar.

    Eğitim-Öğretime Başlama

    Madde 13 - Tüzel kişilik kazanan vakıf meslek yüksekokulunun eğitim-öğretim faaliyetine başlayabilmesi için, vakıf tarafından taahhüt edilen mal varlıklarının vakıf meslek yüksekokulunun mülkiyetine geçirilmiş olması, gayrimenkullerin tapuda, araçların trafik şubesinde tescil edilmesi, menkullerin demirbaş kayıtlarının yapılmış olması ve buna ilişkin belgelerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş olması gerekir. Vakıf Meslek Yüksekokulunun ilk defa eğitim-öğretime açılacak programları Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanlığınca her yıl Şubat ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

    Eğitim-öğretime açma izninin verilebilmesi için yapılan başvuruyu incelemek üzere Yükseköğretim Kurulu Vakıf Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Komisyonu;

    a) Faaliyete geçirilecek programlarla ilgili; çalışma alanlarının yapısını (sanayi, tarım, hizmet, ticaret), programın açılma gerekçesini, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, her program için en az iki derslik, öğretim elemanları için büro, laboratuvar, atölye, staj, uygulama alanlarını, konferans salonu ve sosyal tesislerin hazır olması için alınmış bulunan tedbirleri, kütüphane kurulması için ödenek ayrılıp ayrılmadığını, varsa kamu veya özel sektör kuruluşları ile yapılmış anlaşmaları,

    b) Faaliyete geçirilecek programların yapısına uygun sürekli ders verebilecek kadrolu en az üç branş öğretim elemanının bulunup bulunmadığını,

    c) Faaliyete geçirilecek olan programlarla ilgili, müfredat programlarını, ders programlarını, ders notlarını, ders kitaplarını, mevcut bilgisayar adedini, dersliklerde radyo, televizyon, tepegöz, barkovizyon ve benzeri yardımcı öğretim araçlarının bulunup bulunmadığını,

    d) Faaliyete geçirilecek olan programlar ile ilgili müfredat programlarının devlet meslek yüksekokullarında okutulan müfredat programları ile paralellik sağlayıp sağlamadığını, başvuru üzerinde ve yerinde inceler.

    Komisyon tarafından yukarıdaki konularda hazırlanacak rapor, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Eğitim Komisyonuna verilir. Rapor Başkanlık tarafından Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısının gündemine alınır, yapılan müzakereler sonunda eğitim-öğretim faaliyetleri için hazırlıkların yeterli görüldüğüne kesin kanaat getirilen programlara öğrenci alınmasına Yürütme Kurulu kararı ile izin verilir. Taahhüt edilen hususların yerine getirilmediği tespit edilirse, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    Öğrenci Alınması

    Madde 14 - Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi (METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki vakıf meslek yüksekokullarına, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği usül ve esaslar çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

    Vakıf meslek yüksekokullarında Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği kontenjanlar çerçevesinde ikinci öğretim açılabilir. İkinci öğretimin açılabilmesi için örgün öğretim programının başlamış olması gerekir. İkinci öğretime alınacak öğrenci sayısı, örgün öğretimdeki öğrenci sayısını aşamaz. Vakıf meslek yüksekokulunda öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı aynı METEB içinde yer alan devlet meslek yüksekokullarındaki ortalamanın üstünde olamaz.

    Vakıf meslek yüksekokuluna kaydedilecek öğrencilerin kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir, yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

    Sınavsız olarak vakıf meslek yüksekokullarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları, dikey geçiş sınavı yoluyla sağlanır.

    Sınav, Öğrenci Hakları ve Disiplin İşleri

    Madde 15 - Sınav, öğrenci hakları ve disiplin ile ilgili işlemlerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen esaslar uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mütevelli Heyet, Akademik Organlar, Yöneticilerin Atanması, Öğretim Elemanları

    Mütevelli Heyet

    Madde 16 - Vakıf meslek yüksekokulunun en yüksek karar organı olan mütevelli heyet, vakıf meslek yüksekokulunun tüzel kişiliğini temsil eder.

    Mütevelli heyet; vakıf yönetim organı tarafından devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi, yükseköğretim görmüş adaylar arasından 4 yıl süreyle seçilen en az yedi üyeden oluşur. Okul müdürü mütevelli heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz ve aynı zamanda mütevelli heyet başkanı seçilemez. Kurucu vakıf yönetim kurulu başkan ve üyelerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez. Okul müdürü dışındaki vakıf meslek yüksekokulu mensupları mütevelli heyette görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları vakıf meslek yüksekokulu mütevelli heyetinde görev alabilirler. Mütevelli heyet üyelerinin isimleri mütevelli heyet başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

    Mütevelli heyet, meslek yüksekokulunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar, meslek yüksekokulunun bütçesini kabul eder ve uygulamaları izler, öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerini tespit eder, vakıf tarafından hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür.

    Mütevelli heyetin yedi kişiden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağı, devlet memuru olabilme ve yükseköğretim görmüş olma şartları yanında, başka niteliklerin aranıp aranmayacağına ilişkin kararlar ve seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya değiştirilen başkan ve üyeler Yükseköğretim Kuruluna en geç bir ay içinde bildirilir.

    Mütevelli heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

    Akademik Organlar

    Madde 17 - Vakıflar tarafından kurulacak meslek yüksekokulundaki akademik organlar, devlet meslek yüksekokullarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir.

    Vakıf meslek yüksekokullarının organları; vakıf yüksekokulu müdürü, vakıf meslek yüksekokulu kurulu ve vakıf meslek yüksekokulu yönetim kuruludur.

    Yöneticilerin Atanması

    Madde 18 - Vakıf meslek yüksekokulunun, yöneticileri olan okul müdürü ve müdür yardımcıları bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre belirlendikten sonra vakıf meslek yüksekokulu mütevelli heyet tarafından üç yıl süreyle atanır.

    Vakıf meslek yüksekokuluna atanacak okul müdürü ve müdür yardımcılarında, devlet meslek yüksekokullarında aranan atanma şartlarına ek olarak, devlet üniversitelerinde en az beş yıl süreyle öğretim elemanı olarak görev yapmış olması şartı aranır.

    Öğretim Elemanları

    Madde 19 - Öğretim elemanlarının seçimi ve görevlendirilmeleri yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uyularak, vakıf meslek yüksekokulunun yetkili organlarınca yapılır. Öğretim elemanlarının atanmalarında Devlet meslek yüksekokullarındaki aranan şartlara ilave olarak, vakıf meslek yüksekokulunun gerekli gördüğü diğer şartlar da aranabilir. Öğretim elemanlarının temin ve atanmasında iş hayatında çalışma deneyiminin bulunması gerekir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Gözetim-Denetim ve Değerlendirme Esasları, Faaliyetten Alıkoyma ve Kapatma

    Gözetim-Denetim ve Değerlendirme Esasları

    Madde 20 - Vakıf meslek yüksekokullarının, gözetim-denetim ve değerlendirilmeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen esaslara göre yürütülür. Vakıf meslek yüksekokulları Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. Bu kurumlar her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna yıllık faaliyet raporu sunarlar ve yılda en az bir defa Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından denetleme ve değerlendirmeye tabi tutulurlar.

    Vakıf meslek yüksekokulunun mütevelli heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir mütevelli heyet kararları Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Mali yıl sonu gerçek harcamalar yeminli mali müşavirce usulüne uygun olarak incelenip, tasdik edilir ve Yükseköğretim Kuruluna en geç müteakip yılın Mart ayı sonuna kadar gönderilir.

    Vakıf meslek yüksekokuluna ait taşınmaz mallar meslek yüksekokulu tüzel kişiliği adına tapuya tescil edilir, her türlü araç, gereç ve demirbaşlar noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilir ve kayıtlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir.

    Faaliyetten Alıkoyma ve Kapatma

    Madde 21 - Vakıf meslek yüksekokullarında;

    a) Kanun ve yönetmelik hükümlerine ve tespit edilen esaslara aykırı hareket edildiği,

    b) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca, eğitim-öğretime başlanmasına izin verildiği halde öğrenci alınacağı ilan edilen programlarda eğitimin yürütülmesinin mümkün olmadığı,

    c) Eğitim-öğretime başladıktan sonra eğitim-öğretim düzeyinin bulunduğu ilde, o ilde yoksa Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek en yakın ildeki eşdeğer Devlet meslek yüksekokulunun eğitim-öğretim düzeyine ulaşmadığı ve bunun düzeltilmesi için yapılan uyarıya rağmen bir yıl sonunda istenilen seviyeye ulaştırılmadığı,

    d) Eğitim - öğretimde Atatürk ilke ve inkılapları ile özellikle laiklikle bağdaşmayan bir tutumun tespit edilmesi ve/veya ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik faaliyetlerin tesbiti ile ırk, dil, din ayrımcılığı yapılmasının tespiti ve bu durumun Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan uyarıya rağmen sürdürülmesi,

    halinde ilgili vakıf meslek yüksekokulu Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile faaliyetten alıkonur ve kapatılır.

    Faaliyetten alıkonan vakıf meslek yüksekokulunun öğrencileri bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca belirlenecek esaslara göre öğrenimlerine devam ettirilirler. Kapatılan vakıf meslek yüksekokulunun taşınır ve taşınmaz mallarından dershaneler, her türden laboratuvar, kitaplıklar, bunları içeren yapılar, spor tesisleri, öğrenci yurtları ile öğretim elemanları lojmanları gibi eğitim-öğretimle ilgili her türlü taşınmaz mal, araç-gereç ve malzeme, devir alan yükseköğretim kurumunun mülkiyetine geçer.

    ALTINCI BÖLÜM : Mali Hükümler

    Kazanç Amacı Gütmeme ve Gelirlerin Vakıflara Devredilmemesi

    Madde 22 - Vakıflar kendilerine kazanç sağlamak amacı ile vakıf meslek yüksekokulu kuramazlar. Vakıf meslek yüksekokulunun her çeşit gelirleri kurulmuş bulunan vakıf meslek yüksekokulunda kalır ve hiçbir surette vakıf memalikine veya hesaplarına geçici olarak dahi intikal edemez.

    Mali Kolaylıklar

    Madde 23 - Vakıflar tarafından kurulacak vakıf meslek yüksekokulları 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan yararlanırlar.

    Mal Varlığı

    Madde 24 - Vakıf meslek yüksekokullarının bağış ve diğer şekillerde iktisap edecekleri taşınmaz mallar tapuda vakıf meslek yüksekokullarının tüzel kişilikleri adına tescil edilir. Vakıflar tarafından kurulmuş meslek yüksekokullarına eğitim-öğretim ve araştırma tesisleri öğretim üyesi lojmanları, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel tesisler kurmak üzere, Bakanlar Kurulu kararı ile hazineye veya onayları alınmak suretiyle kamu tüzel kişilerine ait arazi ve tesisler tahsis edilebilir.

    Kaynakların Kullanımı

    Madde 25 - Vakıf meslek yüksekokullarının inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde mütevelli heyet tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle yayımlanarak yürürlüğe girecek yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar