TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI MAL VE HİZMET ÜRETİMİ VE YAYIN GELİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 26/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24766

    Başbakanlıktan:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerinin elde edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 14 üncü maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kurum, Başkanlık: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

    b) Başkan: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını,

    c) İta Amiri: Kurum Başkanını,

    d) Merkez: Başkanlığa bağlı merkez müdürlüklerini,

    e) Birim: Mal ve hizmet üreten, yayın satış gelirleri elde eden daire başkanlıklarını ve merkezlerde görevlendirilecek bölüm veya şube müdürlüklerini,

    f) Kuruluş: Resmi, özel kurum ve kuruluşları,

    g) Kişi: Kullanma ve bulundurma lisansı yetkilisini veya gerçek kişiyi,

    h) Gelirler: Gelirler; 2690 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen gelirleri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Mal ve Hizmet Üretim Türleri

    Madde 5 - Kurumun mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirleri aşağıda başlıklar altında belirtilmiştir.

    A) Mal ve Hizmet Üretimi Gelir Kaynakları

    01- Lisanslama hizmetleri

    02- Radyasyon kaynakları ile ilgili izinler

    03- Kalibrasyon hizmetleri

    04- Radyoaktif atık hizmetleri

    05- Kişisel dozimetre izleme hizmetleri

    06- Radyoaktivite ve radyasyon denetimi ölçüm hizmetleri (istek üzerine)

    07- Analiz hizmetleri

    08- Mühendislik ve danışmanlık hizmetleri

    09- Kalite kontrol hizmetleri

    10- Radyoizotop, radyofarmasötik üretimi ve ışınlama hizmetleri

    11- Nükleer elektronik cihaz üretimi, bakım ve onarım hizmetleri

    12- Eğitim ve kurs hizmetleri

    13- İhracat: Her türlü mal ve hizmet üretiminin ihracatı

    14- Nükleer santrallere lisans verme kalite kontrol ve denetim hizmetleri

    B) Yayın Satış Gelir Kaynakları

    C) Diğer Gelir Kaynakları (Yukarıdaki hizmetler dışında kalan faaliyetler)

    Mal ve Hizmet Üretim Türleri Ücret Listesi Değişiklikleri

    Madde 6 - Bir sonraki yılda uygulanması gereken, Mal ve Hizmet Üretim Türleri Ücret Listesinde, gerek görüldüğü takdirde ilgili merkezlerden ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda Başkanın onayı ile işin mahiyetine göre bu gelir gruplarının isim ve kapsamları değiştirilebilir, gelir grupları eklenebilir veya çıkartılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Şekilleri

    Yürütme İşlemi

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetlerle ilgili idari ve mali bütün işlemler Başkanlık tarafından uygun görülen birimler tarafından yürütülür.

    Ücret Tespiti

    Madde 8 - Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirleri ile ilgili ücret tespitleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir;

    a) Bir sonraki yılda uygulanması gereken ücretlerin, tespit edilebilmesini sağlamak amacıyla, hazırlık çalışmalarının yapılması için mali yılbaşından önce en geç Ekim ayının sonuna kadar Mal ve Hizmet Üretimi ile ilgili merkez ve birimlerle gerekli yazışmalar yapılır.

    b) Merkez ve birimlerden gelen Mal ve Hizmet Üretimiyle ilgili ücret tekliflerinin hazırlık çalışmaları Başkanlıkta birleştirilip, bütçe konumu, Devlet İstatistik Enstitüsü yıllık enflasyon oranı ve döviz artışı gibi değerler dikkate alınarak bir sonraki yılın ücret taslağı hazırlanıp, Kurum Başkanının görüş ve önerilerine sunulur.

    c) Kurum Başkanının görüş ve önerileri doğrultusunda, Mal ve Hizmet Üretimleri ile ilgili Ücret Listesi, Atom Enerjisi Komisyonuna sunulur.

    d) Atom Enerjisi Komisyonu tarafından kabul edilen ücret listesi, mali yıl başından önce Başbakan'ın onayına sunulur.

    e) Başbakan tarafından onaylanan Mal ve Hizmet Üretimine ilişkin uygulanacak ücret listesi merkez ve ilgili birimlere gönderilir.

    Ücretlerin, Kuruluş ve Kişilere Bildirimi

    Madde 9 - Başbakan'ın onayını müteakip yeni ücretler, hizmette süreklilik arz eden kuruluş ve kişilere duyurulur.

    Hizmetin Yürütülmesi

    Madde 10 - Mal ve hizmet üretimi ile ilgili müracaatlarda, hizmetin aksamaması ve süreklilik arz etmesi nedeniyle kuruluş ve kişiler ilk önce hizmet veren birimlere müracaat ederler. İlgili birimler tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işlemler başlatılır.

    Kişisel Dozimetre İzleme Hizmet Gelirlerinin Takibi

    Madde 11 - Kişisel dozimetre izleme hizmet gelirlerinin tahsilinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Ücretlerin onayını müteakip, kişisel dozimetre izleme hizmetleri içinde yer alan yıllık dozimetre değerlendirme ücretleri en geç bulunduğu yılın Nisan ayı sonuna kadar kişi ve kuruluşların adreslerine bildirilir ve ödenmesi konusunda takibi yapılır.

    b) Kişisel dozimetre kullanacak kişi ve kuruluşlara dozimetre taşıyıcısının satın alınması ile ilgili işlemler yapılır.

    c) Kullanma ve bulundurma lisansı alacak resmi, özel, kuruluş ve kişiler ilk müracaatlarında, dozimetre değerlendirme ücretlerini, birinci altı ay diliminde o mali yıl için belirlenen "yıllık değerlendirme ücreti" olarak yatırırlar.

    d) 30 Haziran tarihinden sonra kullanma ve bulundurma lisansı için ilk müracaatlarda veya halen hizmet alan kişi ve kuruluşlarda bu hizmetlerin yürütülebilmesi için yeni eleman işe başlatıldığında, dozimetre değerlendirme hizmetinin verilebilmesi için "Mal ve Hizmet Üretim Türleri Ücret Listesinde" belirtilen "aylık dozimetre değerlendirme" ücreti dikkate alınarak, kalan aylar hesaplanır ve yıl sonuna kadar olan ücretin toplamı istenir.

    e) İlk müracaatlarda yıllık dozimetre değerlendirme ücretleri, başvurulan ayı kapsayan takvim yılıdır ve 31 Aralık günü sona erer. Devam eden yıllarda bu aidatlar takvim yılı olarak ele alınır ve yıllık olarak bir defada tahsil edilir.

    Yayın Satış Gelirleri

    Madde 12 - Yayın satış gelirleri, kurumun amaçlarına uygun olarak ilgili birimlerin kendi alanlarında hazırladıkları her türlü kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınların kurum adına satışından elde edilen gelirlerdir.

    Ölçüm İçeren Hizmetler

    Madde 13 - Mal ve hizmet ücretleri içerisinde birim, adet, kilogram, gün gibi ölçüm içeren hizmetler için ilgili birimler tarafından tespit edilen ön ücretler kurum hesabına yatırılır. Hizmet sona erdikten sonra kalan miktarın ödenmesi sağlanır.

    Yıl İçerisindeki Ücret Değişiklikleri

    Madde 14 - "Mal ve Hizmet Üretim Türleri Ücret Listesinde" yıl içerisinde olabilecek değişiklikler, listeye eklenecek ya da listeden çıkarılacaklar dahil, Kurum Başkanının teklifi, Başbakan'ın onayı ile uygulamaya konulur.

    Hesap Numarası

    Madde 15 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gelirleri için, gider hesaplarından ayrı bir banka hesap numarası kullanılır.

    Mal ve Hizmet Ücretlerinin Ödeme Şekilleri

    Madde 16 - Mal ve hizmet ücretleri;

    a) Hizmet verilmeden önce veya hizmet verildikten sonra aynı yıl içerisinde,

    b) Sözleşmeye dayalı hizmetlerde ise, sözleşmede belirtilen esaslara göre,

    c) Yayın gelirlerinin ücreti ilgili birimlerce hesaplanarak, kurumun veznesine veya banka hesabına yatırılır.

    Ödemelerden Sonra Uyulacak Esaslar

    Madde 17 - Başkanlık ödemelerden sonra aşağıdaki usulleri yerine getirir;

    a) Başkanlık, verilen hizmetlerin ücretlerini, Kurum veznelerine veya banka hesap numaralarına ödenmesini, tahsil fişi ya da banka dekont aslının ilgili birimde toplanmasını sağlar.

    b) Verilen hizmetin bedeli ödenip, tahsil fişi veya banka dekont aslını Kuruma ulaştıran kuruluş ve kişiler için üç nüsha fatura düzenlenir, düzenlenen faturanın ilk sureti ilgili kuruluşa iletilir. Diğer iki suretten biri muhasebe kayıtlarına alınır, diğer sureti de dosyasında kalır.

    Ücret Ödenmeden Önce Fatura Düzenlenmesi

    Madde 18 - Fatura olmadan ödeme yapamayan resmi kurum ve kuruluşlara yazılı müracaatları halinde fatura bedeli, tebliğ edildikten sonra en geç 15 (onbeş) gün içinde ödenmesi koşuluyla önceden fatura düzenlenebilir. Bu şekilde ödenmeyen faturalar 3'er aylık periyodlar halinde Kurum Hukuk Müşavirliğine bildirilir, alacaklar genel hükümler dahilinde tahsil edilir.

    Ödemelerdeki Gecikme

    Madde 19 - Kurumun verdiği hizmetlerden yararlanan resmi, özel, kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Kurum tarafından verilen mal ve hizmetler için ödediği ücretlerin, gerektirdiği işlemlerin tamamlanmasını, kendi kusur ve ihmalleriyle geciktirirlerse, işlemin tamamlandığı mali yılda belirtilen ücreti öderler.

    Katma Değer Vergisi

    Madde 20 - Kurumun, "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu"nun 17/1-a ve 17/2-a maddeleri çerçevesinde yapmış olduğu teslim ve hizmetler için Katma Değer Vergisi ödenmez. Bunun dışında yapacağı mal teslimleri ve hizmet ifaları Katma Değer Vergisine tabidir.

    Tahsil Edilemeyen Alacaklar

    Madde 21 - Mali yıl içerisinde tahsil edilemeyen alacaklar, takip eden yılın en geç 31 Mart tarihine kadar liste halinde Kurum Hukuk Müşavirliğine bildirilir. Hukuk Müşavirliğince genel hükümlere göre tahsil edilir.

    Gecikme Faizi

    Madde 22 - Yıl içerisinde tahsil edilemeyen alacaklar için kuruluş ve kişilere genel hükümlere göre gecikme faizi uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik Başbakanın onayını müteakip yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar