İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 29/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24769

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı personelinin disiplin, üst disiplin, en üst disiplin amirlerini ve Yüksek Disiplin Kurulunun oluşumunu tayin ve tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında ve Büyükşehir Belediyeleri hariç olmak üzere Belediyelerde, İl Özel İdarelerinde bu kurumların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile bu maddeye dayanılarak hazırlanan ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin, Üst Disiplin ve En Üst Disiplin Amirleri

    Madde 4 - Merkezde disiplin cezası vermeye yetkili amirler EK - 1'deki 1 sayılı cetvelde, taşrada disiplin cezası vermeye yetkili amirler EK - 2'deki 2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Yüksek Disiplin Kurulunun Kuruluşu

    Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulu, Müsteşarın Başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Genel Müdürü ve Emniyet Genel Müdürü'nden teşekkül eder.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    **Ek cetveller için 29/05/2002-24769 S.R.G. ve 25/03/2005 - 25766 S.R.G ye bakınız.**

    Mevzuat Kanunlar