TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (74/152/AT)

   

    Resmi Gazete Tarihi: 02/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24773

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, azami tasarım hızı ve yük platformu konusunda tekerlekli tarım veya orman traktörlerine AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından tekerlekli tarım veya orman traktörlerine AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği: 07/01/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliği,

    c) Tarım veya Orman Traktörü : Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

    d) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformunun bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda traktör için verilen belgeyi,

    e) AT: Avrupa Topluluğunu,

    f) Onay Kuruluşu : Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

    g) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis) : Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak veya yaptırmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

    h) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

    i) Temsilci : İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

    j) Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

    k) Tanıtım Paketi : Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

    l) Tanıtım Paketi Fihristi :Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uygulama Usul ve Esasları

    Tip Onayı Belgesi Başvuruları

    Madde 5 - Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktör için Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

    b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

    c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

    Tip Onayı İşlemleri

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğe göre azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktöre AT Tip Onayı Belgesi ve AT Tip Onayı Numarası verilir.

    Yetkili Kuruluşlar

    Madde 7 - Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi yetkilidir.

    Tedbirler

    Madde 8 - Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartları sağlayan azami tasarım hızı ve yük platformunu gerekçe göstererek, bir traktörün AT Tip Onayı Belgesini veya Ulusal Tip Onayı Belgesini vermeyi reddedemez, bu traktörün tescilini reddedemez veya satışını, hizmete girmesini veya kullanımını yasaklayamaz.

    b) Onay Kuruluşu, yük platformlarının takılmasını yasaklayamaz veya traktörlere birden fazla platformun takılmasına zorunluluk getiremez.

    c) Onay Kuruluşu, tarım veya ormancılık amacıyla kullanılan römorklar üzerinde ürünlerin taşınmasını yasaklayamaz. İmalatçı tarafından belirtilen sınırlar içerisinde, çalışır durumdaki traktörün ağırlığının en az %80'ine kadar olan azami yüke müsaade edilir.

    d) Bu Yönetmeliğin şartlarının teknik ilerlemelere uyarlanması için gerekli herhangi bir değişiklik işlemi, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak yapılmalıdır.

    Bildirim

    Madde 9 - Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu ile ilgili 82/890/EEC, 88/412/EEC, 97/54/EC ve 98/89/EC sayılı direktifler ile değişik 74/152/EEC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

    b) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu ile ilgili olarak görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT Komisyonuna bildirilir.

    Muafiyetler

    Madde 10 - Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Teknolojik olarak gelişmiş azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktörlere Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktörlere Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

    b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut tarım veya orman traktörleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörleri için azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından Tip Onayı Belgesi alacak imalatçılar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış imalatçılar, 30/06/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmelik, 01/10/2004 tarihinden itibaren 98/89/AT seviyesinde uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Ek -

    1- AZAMİ TASARIM HIZI

    1.1- Tip onayı deneyleri için ortalama hız, traktörün başlangıç işaretinden itibaren iki yönde de gidebileceği düz bir pist üzerinde ölçülmelidir. Pist yüzeyi stabilize edilmiş, düz ve en az 100 m uzunluğunda olmalıdır; Ancak, %1,5'i aşmamak kaydıyla meyiller içerebilir.

    1.2- Deney sırasında, traktör yüksüz olmalı ve sürüş esnasında ağırlıksız (safrasız) veya özel ekipmansız olmalıdır. Lastik basınçları yol kullanımı için belirlenmiş değerde olmalıdır.

    1.3- Deney sırasında, traktöre, imalatçı tarafından traktör için belirlenen en büyük yuvarlanma yarı çapına sahip havalı lastik tekerlekler takılmalıdır.

    1.4- Deney sırasında, kullanılan dişli oranı maksimum araç hızını vermeli ve gaz kelebeği tam olarak açık olmalıdır.

    1.5- Kısmi motor yüklemelerinden ve ölçme tekniklerinden kaynaklanabilecek çeşitli hatalardan dolayı, 40 km/h'lik hız değerini %10'u aşan sonuçlar, tip onayı deneyi için kabul edilebilir. (98/89/AT seviyesi: Ölçülen hız, azami tasarım hızını 3 km/h geçtiğinde kabul edilebilir.)

    1.6- Traktör tip onayından sorumlu yetkili mercinin teorik azami hızı hesaplayabilmesi için, imalatçı, dişli oranını, tekerleğin tam bir dönüşüne karşılık gelen tahrikli tekerleklerinin ileri hareketini yönlendirmek amacıyla, gaz kelebeği tam olarak açık iken ve (varsa) hız düzenleyicisi (regülatörü) imalatçısı tarafından belirtildiği şekilde ayarlanmış haldeki motorun azami gücündeki devrini belirlemelidir.

    2 - YÜK PLATFORMU

    2.1- Platformun ağırlık merkezi, dingiller arasında bulunmalıdır.

    2.2- Platformun ölçüleri aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

    - Uzunluğu, traktörün ön veya arka iz genişliğinin (hangisi büyükse) 1,4 katını geçmemeli,

    - Genişliği, traktörün ekipmansız azami genişliğini geçmemelidir.

    2.3- Platform, traktörün boylamasına orta düzlemine simetrik olarak yerleştirilmelidir.

    2.4- Yük platformunun yerden yüksekliği, 150 cm'yi geçmemelidir.

    2.5- Platformun tipi ve bağlanma şekli, normal yük ile, sürücünün görüş alanını kısıtlamayacak ve çeşitli aydınlatma ve sinyal lambalarının görevlerini yerine getirmelerini engellemeyecek şekilde olmalıdır.

    2.6- Yük taşıma platformu, sökülebilir olmalı, kazara sökülmesi sonucunda oluşturacağı riski önleyecek şekilde traktöre takılmalıdır.

    Mevzuat Kanunlar