İZ GENİŞLİĞİ 1150 MM’DEN FAZLA OLAN TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜ KOLTUĞU ÖNÜNE MONTE EDİLEN KORUMA ÇERÇEVESİ KONUSUNDA ULUSAL TİP ONAYI BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24775

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, iz genişliği 1150 mm'den fazla olan traktörlerin sürücü koltuğu önüne koruma (emniyet) çerçevesi monte edilmesi ile ilgili olarak koruma çerçevelerine ve traktörlere Ulusal Tip Onayı Belgesi verilmesi ile ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, koruma çerçevesinin iz genişliği 1150 mm'nin üzerindeki, yüksüz kütlesi 600 kg ile 3000 kg arasında olan ve alt açıklığı 600 mm'den fazla olmayan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin sürücü koltuğu önüne takılması durumunda, koruma çerçevesine ve traktöre Ulusal Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) AT : Avrupa Topluluğunu,

    c) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği : 07/01/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliği,

    d) Tarım veya Orman Traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 km/saat ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

    e) Aksam: Traktörün bir parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre traktörden bağımsız olarak da tip onayı alabileceği belirtilen, devrilmeye karşı koruma çerçevesi gibi bir üniteyi,

    f) Koruma Çerçevesi (Emniyet Çerçevesi): Traktör üzerine takılan ve esas amacı, normal kullanım sırasında sürücüyü devrilme neticesi oluşacak tehlikelerden koruyan veya tehlikeleri sınırlayan bir aksamı,

    g) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinde kullanılan koruma çerçevesinin ve koruma çerçevesi takılan traktörlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal edildiğini belirten belgeyi,

    h) Onay Kuruluşu: Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının imalatın uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

    i) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

    j) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin veya koruma çerçevesinin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

    k) Temsilci: İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

    l) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

    m) Tanıtım Paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

    n) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uygulama Usul ve Esasları

    Tip Onayı Belgesi Başvuruları

    Madde 5 - Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesine ait Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım paketi fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

    b) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

    Deneyler ve Tip Onayı İşlemleri

    Madde 6 - Deneyler ve tip onayı işlemlerine ait hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Deneyler; 02/08/2001 tarihli ve 24481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (87/402/AT) eklerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

    b) 87/402/AT Yönetmeliğinde belirtilen deneyleri sağlayan ve bu Yönetmeliğin Ek I'inde yer alan şartlara uyan koruma çerçevelerine, 87/402/AT Yönetmeliğinin Ek VI'sında örneği bulunan ve Ulusal Tip Onayına uygun olarak Teknik Servis tarafından düzenlenecek rapora göre Onay Kuruluşu tarafından örneği Ek II'de bulunan Ulusal Tip Onayı Belgesi verilir. Örneği Ek III'de yer alan belge traktörün Tip Onayı Belgesine eklenir.

    Onay Kuruluşu ve Teknik Hizmetler Kuruluşları

    Madde 7 - Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşları (Teknik Servisler) olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi yetkilidir.

    Tedbirler

    Madde 8 - Tedbirlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan koruma çerçevelerinin ve bunların traktör bağlantılarının yapımları ile ilgili gerekçelerle pazarlanması yasaklanmaz. Bununla birlikte onaylı tipe uymayan ancak Ulusal Tip Onayı Belgeli koruma çerçevelerinin pazarlanması yasaklanabilir.

    b) Ulusal tip onayını vermiş olan Onay Kuruluşu, imalat modellerinin onaylanmış tipe uygunluğunu doğrulamak için gerekli tedbirleri alır. Bu doğrulamalar ara kontrollerle sınırlıdır.

    c) Onay Kuruluşu, Ulusal Tip Onayı Belgeli belli sayıda koruma çerçevelerinin ve bunların traktöre montaj bağlantılarının onaylanmış olan tipe uygun olmadığını tespit ederse, imalat modellerinin onaylamış olan tipe uyumlu olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

    d) Onay Kuruluşu, Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan koruma çerçevesi ve bunun traktöre bağlantılarından dolayı, bir traktöre Ulusal Tip Onayı Belgesi vermeyi reddetmez ve bu traktörün satışını, tescilini, hizmete girmesini veya kullanımını reddetmez veya yasaklamaz.

    e) Teknik ilerlemeleri dikkate alacak şekilde, bu Yönetmeliğin eklerinin şartlarını uyarlamak için gerekli olan her değişiklik, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12'nci maddesinde belirtilen işleme uygun olarak yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    EKLER

    Ek - I

    ULUSAL TİP ONAYI ŞARTLARI

    1 - İz genişliği 1150 mm'den fazla olan ve sürücü koltuğu önüne monte edilen bir traktöre ait koruma çerçevesinin dayanıklılığı ve bunun traktöre takılması halinde yapının dayanıklılığı konusunda ulusal tip onayı başvurusu, traktör imalatçısı veya onun yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

    2 - Uygun olarak onaylanmış koruma çerçevesinin ve bu çerçevenin bağlantısının takıldığı traktör tipini temsil eden bir traktör, onaylanmak üzere, tip onayı deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servislere sunulmalıdır.

    3 - Tip onayı deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servis, onaylanmış olan koruma çerçevesi tipinin tip onayı istenen traktör tipine monte edilmek için tasarlanmış olup olmadığını kontrol eder. Özellikle, koruma çerçevesi bağlantısının ulusal tip onayı verildiği zaman kullanılan bağlantıya karşılık geldiğini tetkik etmelidir.

    4 - Ulusal tip onayı sahibi, iz genişliği 1150 mm'den fazla olan bir traktörün sürücü koltuğu önüne monte edilen diğer koruma çerçevesi tiplerini de kapsamı içine almasını isteyebilir.

    5 - Onay Kuruluşu, aşağı şartlarda bu tür kapsam genişletmesini verir:

    5.1 - İz genişliği 1150 mm'den fazla olan bir traktöre ait sürücü koltuğu önüne monte edilen koruma çerçevesinin yeni tipinin ve bunun traktöre bağlantılarının ulusal tip onayını almış olmaları gerekmektedir.

    5.2 - Koruma çerçevesi, ulusal tip onayı kapsam genişletmesi istenen traktör tipi üzerine monte edilmek üzere tasarımlanır.

    5.3 -Koruma çerçevesinin traktöre bağlantısı, ulusal tip onayı verildiğinde deneye tabi tutulan bağlantıya karşılık gelmelidir.

    6 - Verilen veya reddedilen her bir tip onayı veya tip onayı kapsam genişletmesi için Ek III'de örneği gösterilen bir belge, traktörün Ulusal Tip Onayı Belgesine eklenir.

    Ek - II

    ULUSAL TİP ONAYI BELGESİ ÖRNEĞİ

    (Koruma Çerçevesi için)

    _____________________

    Yetkili mercinin ismi

    _____________________

    İZ GENİŞLİĞİ 1150 MM'DEN FAZLA OLAN BİR TRAKTÖRDE SÜRÜCÜ KOLTUĞU

    ÖNÜNE TAKILAN BİR KORUMA ÇERÇEVESİNİN (EMNİYET ÇERÇEVESİ)

    DAYANIKLILIĞI VE BUNUN TRAKTÖRE TAKILMASININ DAYANIKLILIĞI

    KONUSUNDA ULUSAL TİP ONAYI BELGESİ

    Ulusal Tip Onayı No:......................................................

    ...............................................kapsam genişletmesi(1)

    1- Koruma çerçevesinin ticari ismi veya markası ve tipi...................

    2- Koruma çerçevesinin imalatçısının isim ve adresi.......................

    3- Koruma çerçevesi imalatçısının yetkili temsilcisinin isim ve adresi (Varsa).......................................................................

    4- Koruma çerçevesinin takılacağı traktörün ticari markası veya ismi ve tipi:.........................................................................

    5- Ulusal tip onayının aşağıdaki traktör tipi/tipleri için kapsamı genişletmesi:.................................................................

    5.1- Ek III, madde 1.4.'de tarif edilen, traktörün safrasız kütlesi deneyde kullanılan referans kütleyi %5'den daha fazla geçer/geçmez(2).

    5.2- Takma yöntemi ve takma noktaları aynıdır/aynı değildir(2).

    5.3- Koruma çerçevesine muhtemel destek vazifesi görecek bütün aksamı aynıdır/aynı değildir(2).

    6- Ulusal tip onayı için sunulduğu tarih..................................

    7- Deney istasyonu........................................................

    8- Deney istasyonu raporunun tarihi ve numarası...........................

    9- Ulusal tip onayının verildiği/reddedildiği/geri çekildiği tarih(2) ....

    10- Ulusal tip onayı kapsam genişletmesinin verildiği/reddedildiği/geri çekildiği tarih(2)............................................................

    11- Yer...................................................................

    12- Tarih.................................................................

    13- Yukarıda gösterilen aksam tip onayı numarasını taşıyan aşağıdaki belge/dokümanlar (deney istasyonu raporu gibi) bu belgeye eklenmiştir.........

    14- Açıklamalar (Varsa) ..................................................

    ..............................................................................

    ..............................................................................

    ..............................................................................

    15- İmza..................................................................

    ------------------------------------------------------------------------------

    (1) Varsa, orijinal aksam tip onayının kapsam genişletilmesi gibi, bu genişletmenin birinci, ikinci vs. olup olmadığını belirtiniz.

    (2) Uygulanmayanı çiziniz.

    Ek - III

    ÖRNEK

    _____________________

    Yetkili mercinin ismi

    _____________________

    KORUMA ÇERÇEVESİNİN (ÖNE TAKILAN KORUYUCU ÇUBUK) DAYANIKLILIĞI

    VE BUNLARIN TRAKTÖRE TAKILMASININ DAYANIKLILIĞI KONUSUNDA BİR

    TRAKTÖR TİPİ İÇİN TRAKTÖRÜN ULUSAL TİP ONAYI BELGESİNE

    EK

    Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin Madde 9/c

    ve Bölüm III'ü Ulusal aksam tip onayı No:....................................................................................................... kapsam genişletmesi(1)

    1- Traktörün ticari ismi veya markası:....................................

    2- Traktör tipi:..........................................................

    3- Traktör imalatçısının isim ve adresi:..................................

    4- İmalatçının yetkili mümessilinin isim ve adresi (Varsa):...............

    5- Koruma çerçevesinin ticari ismi veya markası:..........................

    6- Koruma çerçevesinin aşağıdaki tipi/tipleri için ulusal tip onayının kapsam genişletmesi:..........................................................

    7- Traktörün ulusal tip onayı için sunulduğu tarih:.......................

    8- Ulusal tip onayının uygunluk kontrolünden sorumlu teknik servis:.......

    9- Bu servis tarafından verilen raporun tarihi:...........................

    10- Bu servis tarafından verilen raporun numarası:........................

    11- Koruma çerçevelerinin dayanıklılığı ve bunların traktöre bağlantısının dayanıklılığı bakımından Ulusal tip onayı verilmiştir/reddedilmiştir(2).

    12- Koruma çerçevelerinin dayanıklılığı ve bunların traktöre bağlantısının

    dayanıklılığına ait ulusal tip onayının kapsam genişletmesi verilmiştir/reddedilmiştir(2).

    13- Yer:..................................................................

    14- Tarih:................................................................

    15- İmza:.................................................................

    ------------------------------------------------------------------------------

    (1) Varsa, orijinal aksam tip onayının kapsam genişletilmesi gibi, bu genişletmenin birinci, ikinci vs. olup olmadığını belirtin.

    (2) Uygulanmayanı çizin.

    Mevzuat Kanunlar