ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 05/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24776

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    ***20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik'in 17. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapacak kişilere verilecek Yetki Belgesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin tamir ve ayarını yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ile ilgili işlemleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 21/01/1989 tarihli ve 20056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

    İl Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerini,

    Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    Yetki Belgesi: Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapan kişilere verilecek Ölçü ve Ölçü Aletleri Tamir ve Ayar Yetki Belgesini,

    İş Yeri: Ölçü ve Ölçü aletlerinin tamir ve ayar işlerinin yapıldığı yerleri,

    (Değişik tanım: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/1.md) *1* Ayar İstasyonları ve Sistemleri : Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarlarının yapıldığı yerler ile akaryakıt ve likid petrol gazı sayaçlarının tamir ve ayarlarının yapıldığı sistemleri.

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Yetki Belgesi Zorunluluğu

    Madde 5 - Kanun kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapan kişiler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıktan Yetki Belgesi almaları zorunludur.

    Etalon Bulundurma, Tamir ve Ayar İstasyonu ile Tamir ve Ayar Sistemleri Kurma Zorunluluğu

    Madde 6 - (Değişik madde: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/1.md) *2* Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapan kişiler, işyerlerinde, tamir ve ayarını yaptığı ölçü aletleriyle ilgili izlenebilirliği sağlanabilen yeterli miktarda etalonu bulundurmak ve bunların işyerlerine ait olduğunu belgelendirmek zorundadır.

    Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarının yapıldığı iş yerlerinde, bu sayaçlarla ilgili "Ayar İstasyonları" kurulması; akaryakıt ve likid petrol gazı sayaçlarının tamir ve ayarının yapıldığı işyerlerinde de tamir ve ayar sistemlerinin kurulması zorunludur. Bu ayar istasyonları ve sistemlerinde bulunan etalonlar, Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş olmalı ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmelidir.

    Tamir ve Ayar Kayıt Defteri

    Madde 7 - Yetki Belgesi alan kişiler işyerinde tamir ve ayarını yaptıkları ölçü ve ölçü aletlerinin kaydedileceği tasdikli bir Tamir ve Ayar Kayıt Defteri tutmakla yükümlüdürler. Bu deftere, ölçü aletinin seri numarası, ölçü aleti sahibinin adı, adresi, markası, cinsi, sınıfı, tipi, kapasitesi ve tamirin yapıldığı tarih ile yapılan tamir ve ayar işleminin kısa açıklaması kaydedilecektir.

    İşyeri Uygunluk Belgesi

    Madde 8 - Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlarının yapıldığı işyerleri için, Bakanlıktan Uygunluk Belgesi alınması zorunludur. Uygunluk Belgesi; madde 10'da belirtilen evrakların tamamlanmasını müteakip, Bakanlıkça işyerinde yapılacak inceleme, değerlendirme ve muayene sonucuna göre düzenlenecektir.

    Teorik ve Pratik Eğitim

    Madde 9 - Yetki Belgesi talebinde bulunan kişiler, tamir ve ayarını yapacağı ölçü ve ölçü aletleri konusunda Bakanlıktan ölçü ve ölçü aletlerinin marka kaydı ile tip ve sistem onay belgesi almış imalatçılarda veya İşyeri Uygunluk Belgesi almış iş yerlerinde her ölçü aleti için en az 2 ay süre ile teorik ve pratik eğitim almaları ve bunu belgelendirmeleri zorunludur.

    Bakanlıkça, Ölçüler ve Ayar Dairesi Merkez Biriminde veya Bakanlığa bağlı İl Müdürlüklerinde ölçü ve ayar işlerinde en az 1 yıl süreyle çalışıp, ayrılanlara da talepleri halinde, Yönetmeliğin diğer hükümlerine uyulmak şartıyla Yetki Belgesi verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yetki Belgesinin Verilmesine Dair İşlemler

    Müracaat

    Madde 10 - Yetki Belgesi talebinde bulunan kişiler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile Bakanlığa müracaat eder.

    a) (Değişik bend: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/3.md) *3* Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlığımızdan belge almış olanlar hariç, belge talebinde bulunanların; endüstri meslek liselerinin teknik eğitim veren bölümlerinden veya yüksek okullar ile üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinden birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın noter tasdikli sureti.

    b) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık renkli fotoğraf,

    c) Bakanlık Merkez veya İl Müdürlüklerinde ölçüler ve ayar işlerinde çalıştığını belgeleyenler ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıktan belge alanlar hariç, konusuyla ilgili teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir 9'uncu maddede belirtilen belge,

    d) Tamir ve ayarını yapacağı ölçü ve ölçü aletlerinin muayeneleri için yeterli miktarda etalonların kendisine veya çalıştığı işlerine ait olduğunu gösteren belge,

    e) Etalonlara ait kalibrasyon sertifikaları,

    f) İşyerinin kendi adına kayıtlı olduğuna dair belge, işyeri kendi adına kayıtlı değilse işyeri sahibi ile yapılmış sözleşme.

    Yetki Belgesi Düzenlemesi ve Belgenin Geçerliliği

    Madde 11 - Madde 8'de belirtilen Uygunluk Belgesinin verilmesi ve madde 10'da belirtilen evrakların incelenip uygun görülmesinden sonra iki adet Yetki Belgesi düzenlenir. Belgelerden birisi Bakanlıkta açılacak dosyada muhafaza edilir, diğeri ilgiliye verilir. Belgelerin geçerlilik süresi iki yıldır. Belgeler iki yıllık sürelerle vize yapılarak uzatılır. Vize yapılmayan belgeler geçersizdir.

    Verilen Yetki Belgesi ile ilgili bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması, yetki belgeli kişinin işyerini kapatması veya çalıştığı işyerinden ayrılması halinde durum en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirilir. Bu değişiklikler yeniden belge düzenlenmesini gerekli kılıyorsa, bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden belge düzenlenir. Aksi takdirde Yetki Belgesi iptal edilir.

    Geçici Damga Zorunluluğu

    Madde 12 - Yetki Belgesine sahip kişiler, sabit ve sökülüp taşınması güç olan ölçü aletlerini tamirden sonra aynı anda damgalatma imkanına sahip değilse kendilerine ait özel damgalarla geçici olarak damgalamak zorundadır. Geçici damgada tamiri yapan kişiye verilen belge numarası belirtilir. Geçici damgası yapılan ölçü aletleri, geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Ölçüler Teşkilatına ait damga ile damgalanmak üzere tamiri yapan yetkili kişilerce ölçü aletinin bulunduğu İl Müdürlüğüne bildirilir. Aksi halde ölçü aletlerinin kullanımına müsaade edilmez.

    Geçici damganın şekline ait belgenin bir sureti ölçü aletinin bulunduğu İl Müdürlüğüne, diğer bir sureti Bakanlığa gönderilir.

    Yetki Belgesinin İptali

    Madde 13 - (Değişik madde: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/4.md) *4* Mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde, ilgili yazılı olarak uyarılır, aykırılığın giderilmesi için 3 aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde, eksikliklerini tamamlayarak Bakanlığa müracaat etmeyenlerin belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi talebinde bulunamazlar. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge almak isteyenlerin müracaatları, ilk defa müracaat olarak değerlendirilir.

    Bakanlığın Muayene ve Kontrol Yetkisi

    Madde 14 - (Değişik madde: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/5.md) *5* Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, Yetki Belgesi veya İşyeri Uygunluk Belgesi ile ilgili denetim ve kontrollerde bulunabilir.

    Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, 13 üncü maddeye göre işlem yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Eski Yetki Belgeleri

    Madde 15 - (Değişik madde: 07/07/2004 - 25515 S.R.G. Yön/6.md) *6* Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce alınmış olan, ancak çeşitli nedenlerle yenilenememiş yetki belgelerinin 31/12/2004 tarihine kadar Bakanlığa müracaat edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değiştirilmesi zorunludur. Yetki belgesini değiştirmeyen kişilerin tamir ve ayarını yaptıkları ölçü ve ölçü aletleri damgalanmayacaktır.

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 16 - 08/04/1990 tarihli ve 20486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar