BAŞBAKANLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV ATAMA YETİŞTİRİLME GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik *1* *2*

    Başbakanlıktan

    Resmi Gazete Tarihi: 13/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24784

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

    Hukuki dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleri ile 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum : Başbakanlık Merkez Teşkilatını,

    Müsteşar : Başbakanlık Müsteşarını,

    Genel Müdürlük : Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,

    Uzman Yardımcısı : Başbakanlık Uzman Yardımcısını,

    Uzman : Başbakanlık Uzmanını,

    Giriş Sınavı : Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

    (Değişik tanım: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sınav Komisyonu: Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Sınav Komisyonunu,

    Tez : Başbakanlık Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları Uzmanlık tezlerini,

    Yeterlik Sınavı : Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

    (Ek tanım: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu: Uzmanlık tez konularını ve tez danışmanlarını belirleyen, tezleri değerlendiren ve Yeterlik Sınavını yapan Komisyonu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığına Giriş

    Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

    Madde 4 - Kurumda görevlendirilecek Uzman Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Başbakanlıkça uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak Giriş Sınavıyla alınırlar.

    Giriş Sınavı duyurusu

    Madde 5 - Giriş Sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınava kaç kişinin çağrılacağı, Uzman Yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar, üniversitelerin mezuniyet dönemleri dikkate alınarak, sınav tarihinden en az bir ay önce, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az birinde, Resmi Gazetede ve www.basbakanlık.gov.tr adresinde ilan edilir.

    Başvuru şartları

    Madde 6 - Giriş Sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumun ihtiyacına göre tespit edilecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

    (Ek fıkra: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/3.mad) Kurum, ilk fıkrada belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre kontenjan belirleyebilir.

    c) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

    d) Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak,

    e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

    f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    g) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, başvuru ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak,

    h) Kurumca ilan edilen diğer şartları taşımak.

    ( Ek fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad) Kurum, (b) bendinde belirtilen öğrenim dallarına göre kontenjan belirleyebilir.

    Başvuruda istenen belgeler

    Madde 7 - ( Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\3.mad) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylardan; İş Talep Formu, 2 adet vesikalık fotoğraf, Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği istenir. Adaylar, Sözlü Sınavından önce Kuruma aşağıdaki belgeleri de vermek zorundadırlar.

    a) ( Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\3.mad) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

    b) ( Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\3.mad) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği öz geçmişi,

    c) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

    d) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı.

    (Değişik fıkra :06/04/2007- 26485 S.R.G Yön/1.md.) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce, sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyan istenir.

    İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Başvuru şekli ve yeri

    Madde 8 - Giriş Sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

    Sınav ön hazırlık çalışmaları

    Madde 9 - Genel Müdürlük, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek, ilgililerde aranan şartların varlığını ya da yokluğunu tespit eder ve sınava gireceklerin listesini düzenler.

    Sınav Giriş Belgesi ve sınavın yapılacağı yer

    Madde 10 - (Değişik fıkra : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\1.mad) Giriş Sınavı koşullarını taşıyan adaylara sınav yeri ve sınav tarihinin belirtildiği Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

    Giriş Sınavı Ankara'da yapılır.

    Giriş Sınavına çağrı

    Madde 11 - ( Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\4.mad)

    Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Giriş Sınavı iki aşamalı yapıldığı takdirde sınava, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) çağrılabilir.

    Giriş Sınavı Konuları

    Madde 12 - ( Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\5.mad)

    Giriş Sınavı, öğrenim dalları ve kontenjanları itibariyle kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurumca ilanda belirtilen konulardan Kurum, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

    Sözlü Sınavına çağrı

    Madde 13 - Yazılı Sınav yapıldığı takdirde, bu Sınavdan en az 70 puan alan adaylara, sınav sonuçlarının ilanından itibaren onbeş gün içerisinde yapılacak Sözlü Sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir. Sadece Sözlü Sınav yapılması halinde, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türüne göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) Sözlü Sınava çağrılır.

    Sınav Komisyonunun kurulması

    Madde 14 - Sınav Komisyonu , Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Başbakan Başmüşavirleri, Başbakan Müşavirleri, Başbakanlık Müşavirleri, Genel Müdür Yardımcıları, Ana Hizmet Birim Başkanları, Daire Başkanları ve Başbakanlık Uzmanları arasından seçilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Gerek görüldüğünde en çok iki üye yüksek öğrenim kurumları öğretim elemanları arasından seçilir. Ayrıca, Kurum içinden iki yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

    Sözlü Sınavı

    Madde 15 - (Değişik cümle: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\7.mad) Sözlü Sınavında, adayların Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Başbakanlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması Sözlü Sınavı sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir. (Ek cümle: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/6.mad) Sözlü sınavında adayların; sınav konuları ve mezun olduğu bölüm ile birlikte Başbakanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Uzmanlığına uygunluğu değerlendirilir.

    (Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\7.mad) Sınav Komisyonu; Yazılı Sınav yapıldığı takdirde Yazılı ve Sözlü Sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını, yazılı sınav yapılmadığı takdirde Sözlü Sınavı sonucunu esas alarak kazananların listesini belirler. Giriş Sınavını kazananların listesi Kurumda ve web sitesinde ilân edilir. Gerek görüldüğünde, alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/2'sinden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir.

    (Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\7.mad) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, Kurumca gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

    Uzman Yardımcılığına atanma

    Madde 16 - Giriş Sınavını kazananlar Uzman Yardımcısı olarak atanırlar. Uzman Yardımcılığı döneminde askerlik tecil işlemleri Kurum tarafından yapılır.

    Uzman Yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

    Madde 17 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\8.mad)

    Uzman Yardımcıları, Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak programa göre, temel ve hazırlayıcı eğitime tâbi tutulurlar. Uzman Yardımcılarının inceleme ve araştırmalarda görev alarak meslekî uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, diğer resmi ve özel eğitim-danışmanlık kuruluşları tarafından düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımlarının sağlanması yoluyla Başbakanlık Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları ve temsil tecrübelerinin artırılması sağlanır.

    Uzman Yardımcıları, gerektiğinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak bir program çerçevesinde, görev yaptıkları birimler dışında uygun görülen üç ana hizmet biriminde on beş günlük rotasyona tabi tutulabilirler.

       Uzman Yardımcılarının, yabancı dillerinin geliştirilmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından bir program dâhilinde yurtiçinde veya yurtdışında yabancı dil eğitimi almaları sağlanır.

       Birinci Dönem Çalışmaları

    Madde 18 - ( Mülga madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\9.mad)

    İkinci Dönem Çalışmaları

    Madde 19 - ( Mülga madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\9.mad)

    Tez çalışmalarına başlama

       Madde 20 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\10.mad)

    Uzman Yardımcıları adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamlayınca, tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerine başlarlar. Bu faaliyetlere başlanabilmesi için, 14 üncü Maddede belirtilen unvanlar arasından seçilen beş üyeden Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu oluşturulması şarttır. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna, Kurum içinden iki yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzmanlık Tezi

    Tez konusunun belirlenmesi

    Madde 21 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\11.mad)

    Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, tez konularının Kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenebilmesi amacıyla bir tez konuları listesi oluşturur. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, bu liste içerisinden öncelikli konuları, Uzman Yardımcılarına tebliğ edilmek üzere Genel Müdürlüğe bildirebilir.

       Uzman Yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre, birim amirlerinin aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirirler. Uzman Yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, Uzman Yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

       Uzman Yardımcılarının belirledikleri tez konuları, Genel Müdürlük tarafından Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu onayına sunulur. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.

       Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her Uzman Yardımcısına bir Tez Danışmanı belirler. Tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de Tez Danışmanı belirlenebilir. Uygun bulunan tez konuları ve Tez Danışmanları, Genel Müdürlük tarafından Uzman Yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

       Uzman Yardımcıları tezlerini Tez Danışmanları rehberliğinde hazırlarlar. Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

    Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar

    Madde 22 - (Değişik madde : 11/06/2006 - 26195 S.R.G Yön/2.mad)

    (Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\12.mad) Uzman Yardımcıları, tez konularının ve Tez Danışmanlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde bir tez önerisi hazırlarlar. Tez Danışmanları, tez önerilerini görüşleri ile birlikte bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlük tez önerilerini, Tez Danışmanının görüşü ile birlikte Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayına sunar. Uygun bulunması halinde bu durum Genel Müdürlük tarafından Uzman Yardımcılarına tebliğ edilir. Tez önerisinde; tez konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler verilir.

    Tez Danışmanları, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve Uzman Yardımcılarının çalışmasını bir rapor halinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük tarafından bu raporlar Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna gönderilir.

    Uzman Yardımcıları tez önerisi ve tezlerini, Başbakanlık Uzmanlık Tezi Yazımına İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlarlar.

    Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

    Madde 23 - Uzman Yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezini ilgili birim amirinin aracılığıyla, Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Bu sürenin son üç ayı içerisinde Uzman Yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen Uzman Yardımcısına, talebi üzerine, Genel Müdürlüğün onayı ile zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığı Atanma

    Yeterlik Sınavı

    Madde 24 - Yeterlik Sınavı, sırasıyla "Tez Değerlendirme", " Tez Savunması ve Mülakat " ve "Yabancı Dil" olmak üzere üç aşamadan ibarettir. Uzman Yardımcısı hazırladığı tezi süresi içerisinde teslim etmek şartı ile Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır.

    Tez değerlendirme

    Madde 25 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\13.mad)

    Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, tezleri Tez Danışmanlarının raporlarını da dikkate alarak bir ay içerisinde değerlendirir ve tezlerin yeterli veya yetersiz olduğuna karar verir. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerinin (Başkan dâhil) oyları eşittir. Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır. Yeterliğin tespitinde oy çokluğu esastır.

    Tez Düzeltme

    Madde 26 - Tezi yeterli bulunmayan Uzman Yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman Yardımcısı ikinci hakkını, yetersiz olma gerekçesinin yer aldığı raporu dikkate alarak, sonuçların ilanından itibaren üç ay içerisinde, daha önceden hazırlanmış olduğu tezi düzelterek kullanır. Düzeltilen tez 25 inci maddede belirtilen usule tabidir.

    Tez Savunması ve Mülakat

    Madde 27 - (Değişik madde : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\6.mad)

    Tezi yeterli görülen Uzman Yardımcısı, sonucun ilânından itibaren iki ay içerisinde Tez savunması ve Mülakat aşamasına alınır. Tez Savunması ve Mülakat aşamasında Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu , Uzman Yardımcısının hazırlamış olduğu tezin sözlü savunmasını ve Başbakanlığın görev alanı ile ilgili konulardaki bilgisini değerlendirir.

    Değerlendirme, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Tez Savunması ve Mülakat aşamasında başarılı olmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. (Değişik cümle: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\14.mad) Sınav sonucu, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından on gün içerisinde Müsteşarın onayına sunularak açıklanır. Tez Savunması ve Mülakat aşamasında başarılı olamayan Uzman Yardımcısına bir aydan az olmamak üzere iki ay içerisinde ikinci bir hak tanınır. Geçerli bir mazereti olmaksızın Tez Savunması ve Mülakata girmeyen Uzman Yardımcısı, bu aşamada başarısız olmuş sayılır.

    Yabancı Dil

    Madde 28 - (Değişik madde : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\7.mad; Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\15.mad)

    Tez Savunması ve Mülakat aşamasında başarılı olan Uzman Yardımcısı, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az yetmiş puan ya da uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan aldığına dair geçerlilik süresi dolmamış belgeyi Tez Savunması ve Mülakat sonucunun ilânından itibaren en geç altı ay içerisinde ibraz etmesi şartıyla Yabancı Dil aşamasında başarılı olmuş sayılır.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 29 - Uzman olarak atanabilmek için;

    a) Uzman Yardımcısı olarak üç yıl çalışmış olmak (Süresi üç ayı geçmeyen ücretsiz izinler dahil),

    b) Uzman Yardımcısı olarak çalışılan dönemde olumlu sicil almış olmak,

    c) Yeterlik Sınavında başarılı olmak, gerekir.

    Bu şartları yerine getiren Uzman Yardımcısı, 28 inci maddede belirtilen belgeyi ibraz ettiği tarih itibarıyla, durumuna uygun Başbakanlık Uzmanı kadrosuna atanır.

    Başarısızlık hali

    Madde 30 -a) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tez konusunu bildirmeyen,

    b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tezini teslim etmeyen,

    c) "Tez Değerlendirme" aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamayan,

    d) " Tez Savunması ve Mülakat " aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamayan,

    e) 28 inci maddede belirtilen belgeyi süresi içerisinde ibraz edemeyen,

    Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınavında başarısız olmuş sayılır.

    Başka kadroya nakil

    Madde 31 - Yeterlik Sınavında başarılı olamayan Uzman Yardımcısı, Uzman kadrosuna atanamaz ve Başbakanlıkta veya diğer kurumlarda durumuna uygun başka bir kadroya nakledilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluk

    Görev ve yetkiler

    Madde 32 - Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları,

    a) Devlet teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin geliştirilmesi, ekonomik, mali, sosyal ve kültürel alanlarda politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmakla,

    b) Başbakanlığın görev alanına giren konularda her türlü araştırma ve incelemede bulunmakla,

    c) Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,

    d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Müsteşar tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmakla, görevli ve yetkilidirler.

    Sorumluluk

    Madde 33 - Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı, ilgili birim amirlerine karşı sorumludurlar.

    Yurtdışında eğitim

    Madde 34 - Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, Genel Müdürlük tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartı ile akademik çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderirler.

    Uzmanlığa yeniden atanma

    Madde 35 - Uzman sıfatını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar müracaatlar halinde Uzman kadrosuna yeniden atanırlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 36 - 06/02/1986 tarihli ve 19011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" ile tüm ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar için, 06/02/1986 tarihli ve 19011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanların askerlik tecil işlemleri Kurum tarafından yapılır.

    Yürürlük

    Madde 37 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar