TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A.Ş. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIŞI PERSONELİN DİSİPLİN VE SİCİL YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 17/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24788

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, şirket hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanunların, Tüzüklerin, Yönetmeliklerin ve şirketçe tespit edilen usul ve prensiplerin emrettiği ödevleri yapmayanlara, uyulması zorunlu kıldığı hususları yerine getirmeyenlere, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre uygulanacak disiplin cezaları vermeye yetkili Disiplin Kurulunun kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile disiplin cezalarının çeşitleri ve ceza uygulanacak fiil ve haller ile personelin sicil işlerini düzenler.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. (TEMSAN) Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ile Fabrikalar ve işyerlerinde görev yapan kapsam dışı personele uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesine ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

    b) Temsan: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketini,

    c) İşveren: Temsan'ı,

    d) Şirket: Temsan'ı,

    e) Genel Müdürlük: Temsan Merkez Teşkilatını,

    f) İşveren Vekili: 1475 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tanıma uygun görev alanları,

    g) Personel: Şirkette ücret karşılığı daimi, kısmi zamanlı gün (part-time) ve geçici olarak çalışan personeli,

    h) İşyeri: Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ve Temsan'a bağlı fabrikaları,

    i) Yönetim Kurulu: Temsan'ın Yönetim Kurulunu,

    j) Kapsam dışı personel: Hizmet akdi ile çalışan ve Toplu İş Sözleşmesine tabi olmayan personeli,

    k) Fabrika: Şirketin sahibi bulunduğu fabrikaları,

    l) Kıdem: Personelin şirkette veya mesleği ile ilgili olarak şirket dışındaki hizmet süreleri,

    m) Aday: İşe yeni alınan ve deneme süresinde çalıştırılan kişiyi,

    n) Disiplin Amiri: Personele resen disiplin cezası vermeye yetkili amiri,

    o) Üst Disiplin Amiri: Disiplin amirinin en yakın amirini,

    p) Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu: Sicil amirlerinin, personelin sicil ve başarısının tespiti için kullandıkları bu Yönetmeliğe ekli formu,

    r) Sicil Amiri: Sicil ve başarı değerlemesi raporlarını birinci, ikinci ve üçüncü derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Cezaları, Disiplin Cezasının Verilmesinde Yetkili Organlar ve Disiplin Kurulları

    Disiplin Cezaları

    Madde 5 - Şirket hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanunların, Tüzüklerin, Yönetmeliklerin ve şirketçe tespit edilen usul ve prensiplerin emrettiği ödevleri yapmayanlara, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yerine getirmeyenlere, yasakladığı işleri yapanlara, eylemine uyan fiilinin niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezalarından biri verilir.

    a) Uyarma,

    b) Kınama,

    c) İhtar,

    d) Ücret Kesilmesi,

    e) İşten Çıkarma.

    Disiplin Cezalarının Verilmesinde Yetkili Organlar

    Madde 6 - Disiplin cezalarından:

    a) Uyarma Cezası: Genel Müdürlük merkez teşkilatında; Şube Müdürü veya üstü yönetim kademelerinde bulunanlar, Fabrikalarda; Şef ve üstü yönetim kademelerinde bulunanlar resen,

    b) Kınama Cezası: Genel Müdürlük merkez teşkilatında; Daire Başkanı ve üstü yönetim kademelerinde bulunanlar, Fabrikalarda; Fabrika Müdür Yardımcıları ile Fabrika Müdürleri resen,

    c) İhtar Cezası: Disiplin kurulunca karar verilmesini müteakip Genel Müdürlük merkez teşkilatında; Personel İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanı, Fabrikalarda; Fabrika Müdürü,

    d) (Değişik bend : 30/05/2007 - 26537 S.R.G Yön\1.mad) Ücret Kesimi Cezası: 1 Günlük Ücret Kesimi Cezası, Genel Müdürlük merkez teşkilatında Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı; Fabrikalarda, Fabrika Müdürünce re'sen,

       2 veya 3 Günlük Ücret Kesimi Cezası, disiplin kurulu kararını müteakip Genel Müdürlük merkez teşkilatında Genel Müdür Yardımcısı; Fabrikalarda, Fabrika Müdürü,

    e) İşten Çıkarma Cezası: Disiplin kurulunca karar verilmesini müteakip atamaya yetkili makam tarafından verilir.

    Şube Müdürü ve üstü personelin Disiplin Kurulunca işten çıkarılmasına karar verilmesi ve bu kararın Genel Müdür tarafından onanması halinde, bu hususla ilgili olarak yapılacak ilk toplantısında Yönetim Kuruluna bilgi verilir.

    Disiplin Kurulu

    Madde 7 - Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışında bulunan personelin disiplin kovuşturmasını yapmak üzere (Toplu İş Sözleşmesine göre teşkil edilen İşyeri Disiplin Kurulu dışında) Şirket merkezinde "Merkez Disiplin Kurulu", Fabrikalarda "Fabrika Disiplin Kurulu" oluşturulur.

    Disiplin Kurulunun Teşkili ve Kurul Toplantılarına Katılamayacak Olanlar

    Madde 8 - a) Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı: Genel Müdür Yardımcısının (İdari) Başkanlığında; Personel İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanı, Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin görev yaptığı dairenin başkanı ile Genel Müdür tarafından tayin edilecek iki üyeden teşekkül eder.

    Daire Başkanı, Fabrika Müdürleri ve üstü görevde bulunan personelin disiplin kuruluna sevki halinde Genel Müdür, Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yapar.

    b) Fabrikalarda: Fabrika Müdür Yardımcısının (İdari) Başkanlığında; Personel ve İdari İşler Müdürü, disiplin kuruluna sevk edilen personelin görev yaptığı birimin müdürü ile Fabrika Müdürü tarafından tayin edilecek iki üyeden teşekkül eder.

    Disiplin Kurulları; yukarıda sayılanlardan herhangi birinin bulunmaması halinde, bu görevlere vekalet eden veya söz konusu görevlerin fonksiyonlarını yerine getiren benzer görevlerde çalışanlar arasından merkez teşkilatında Genel Müdür, Fabrikalarda Fabrika Müdürlerince teşkil edilir.

    Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar.

    Disiplin Kuruluna Sevk İşlemi

    Madde 9 - Personelin Disiplin Kuruluna sevkine; ilgili ünite amirinin teklifi üzerine, merkez teşkilatında Genel Müdür, Fabrikalarda Fabrika Müdürü yetkilidir.

    Disiplin Kurulunun Çalışması ve Karar Vermesi

    Madde 10 - Disiplin Kurulunun toplantı tarihini Kurul Başkanı tayin eder. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alır.

    Oylarda eşitlik bulunması durumunda Kurul Başkanının katıldığı görüş kabul edilir.

    Disiplin Kurulu, kendisine tevdi edilen işi yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen süreyi geçmemek koşuluyla ivedi olarak ve öncelikle sonuçlandırmak zorundadır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Cezaların Takdiri, Hafifletilmesi ve Ağırlaştırılması ile Diğer Hususlar

    Cezaların Takdiri

    Madde 11 - Uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarı ile benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezası verilebilir.

    Cezaların Hafifletilmesi

    Madde 12 - Eylemin oluşmasına kadar hiç ceza almamış olanlar ile geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları başarılı olan ve olumlu sicil alan personel için verilecek cezalardan bir derece hafif olanı uygulanabilir.

    Cezaların Ağırlaştırılması

    Madde 13 - Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

    Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

    Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

    Zamanaşımı

    Madde 14 - Bu Yönetmelikte sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

    a) Uyarma, Kınama , İhtar ve Ücret kesilmesi cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

    b) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    Savunma Hakkı

    Madde 15 - Personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili Disiplin Kurulunun altı iş gününden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

    Madde 16 - Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

    Personelin Ceza Kanunlarına göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

    Uygulama

    Madde 17 - Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, şube müdüründen daha üstü personelin İşten çıkarma cezası ayrıca Yönetim Kuruluna bildirilir.

    Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi

    Madde 18 - Disiplin cezaları personelin siciline işlenir. İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan personel uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından üç yıl, ihtar ve ücret kesimi cezalarının uygulanmasından beş yıl sonra atamaya yetkili amirine başvurarak, verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

    Personelin, yukarıda yazılı süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

    İtiraz

    Madde 19 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üst disiplin amirine, yoksa Disiplin Kurullarına yapılabilir.

    İhtar, ücret kesimi ve işten çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

    İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem

    Madde 20 - Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.

    Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

    İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

    İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

    Disiplin Kurullarının Karar Usulü ve Personelin Hakkı

    Madde 21 - Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

    Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

    Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri

    Madde 22 - Şirkette görev yapan personelin Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde ( Ek -1) gösterilmiştir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin Cezaları ile Her Bir Disiplin Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller

    Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller

    Madde 23 - Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller Şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam zamanında yapılmasında, görevle ilgili olarak belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek ve düzensiz davranmak.

    b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek,erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek.

    c) Şirketçe belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.

    d) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak.

    e) Vakara uymayan tutum ve davranışları görülmek.

    f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.

    g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.

    h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

    i) Görev sırasında iş sahibi olmayanlarla görüşmeyi alışkanlık haline getirmek.

    Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller

    Madde 24 - Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller Şunlardır:

    a) Garez veya özel amaçla Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarını gerçeğe aykırı doldurmak.

    b) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde şirketçe belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.

    c) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede şirkete bildirmemek.

    d) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısızlık etmek.

    e) Hizmet dışında memuriyet sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

    f) Şirkete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerde kullanmak, kullandırmak, kaybetmek veya kaybolacak şekilde açıkta bırakmak.

    g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.

    h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak.

    i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek, yapmak veya açıkta bulundurmak.

    j) Mevzuata uygun olarak verilen emirlere itiraz etmek.

    k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.

    l) İşyerinin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

    İhtar Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller

    Madde 25 - Personele, görevinde ve davranışlarında kasıtlı olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    İhtar Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller Şunlardır:

    a) Görevin yapılmasında düzensizlik, kayıtsızlık göstermek, işi geciktirmek, görev başında başka işlerle uğraşmayı itiyat haline getirmek.

    b) Çalışma saatleri içinde işini bırakıp özel ziyaretçileri ile görüşmeyi adet haline getirmek.

    c) Şirkete gelen yazılara veya şahsi başvurulara süresi içinde cevap vermemeyi adet edinmek.

    d) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve amirlerle belirli usullere bağlanmış hususlar hakkında lüzumsuz yazışmalarda bulunmayı itiyat haline getirmek.

    e) Zorunluluk olmadıkça görevi ile ilgili veya kişisel ihtiyacı için merci atlamayı adet edinmek.

    f) Sıhhi izinli bulunduğu sırada raporunda aksine açıklık bulunmadığı halde memuriyet mahallini izinsiz terk etmek.

    g) Özürsüz olarak bir ay içinde bir kere izin almadan işyerinden ayrılmak veya görevine bir ay içinde üç defa geç gelmek.

    h) İş sahiplerinden borç para istemek ve almak.

    Ücret Kesilmesi Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller

    Madde 26 - Fiilin ağırlık derecesine göre personelin; 1, 2 veya 3 günlük ücretinin kesilmesidir.

    Ücret Kesilmesi Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller Şunlardır:

    a) Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde, Şirketçe belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.

    b) Şirkete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak veya kullandırmak.

    c) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

    d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

    e) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.

    f) Toplu müracaat veya şikayet etmek.

    g) Hizmet içinde görevinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte veya genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak.

    h) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

    i) Yükümlü bulunduğu halde devir teslim işini yapmadan veya tamamlamadan görevden ayrılmak.

    j) Kendisine tahsis edilen lojmanı tahsisi gerektiren koşulların ortadan kalkması ve yazılı uyarıya rağmen boşaltmamak.

    k) Görev başında içki içmek veya görevine gizlenmeyecek kadar sarhoş gelmek.

    l) İstihkaklara ait evrak, beyanname vesaireyi kendi veya başkasının çıkarı için gerçeğe aykırı şekilde düzenlemek, bu gibi evrakı bile bile kabul etmek, onaylatmak veya kullanmak suretiyle haksız ödemeye sebep olmak.

    m) Alım satım işlerine hile karıştırmak, alıcı veya satıcı sıfatıyla menfaat sahibi olanları korumak, onlarla kendi çıkarı için işbirliği yapmak.

    n) Görevi konusuna giren işlerin ticaretini yapmak.

    o) Kendisine teslim edilen alet ve malzemeyi kasıtlı olarak iyi korumayarak kaybına, bozulmasına veya hasarına sebebiyet vermek. (Ayrıca zarar kendisinden tahsil edilir)

    İşten Çıkarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiil ve Haller

    Madde 27 - Personelin, bir daha işe alınmamak üzere şirketle ilişkisinin kesilmesidir.

    İşten Çıkarma Cezası Gerektiren Fiil ve Haller Şunlardır:

    a) Yetki olmadan gizli bilgileri açıklamak.

    b) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.

    c) Şirket ihalelerine doğrudan veya muvazaa suretiyle katıldığı tespit edilmek.

    d) Şirkete girerken işin gereği olarak kendisinde aranan vasıflar hakkında yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

    e) İş esnasında veya işyerinde uyuşturucu madde kullanmak veya satmak.

    f) Kamu görevlisi sıfatıyla bağdaşmayacak nitelikte utanç verici ve ahlaka aykırı hal ve hareketlerde bulunmak.

    g) Rüşvet almak.

    h) Hırsızlık yapmak veya hırsızlığa teşebbüs etmek.

    i) İşyerinde kumar oynamak veya oynatmak.

    j) Şirkete ait malları veya görevi icabı kendisine veya denetimine verilmiş para, kıymetli evrak, eşya, malzeme, vesaireyi çalmak, satmak, şahsi menfaati için kullanmak, rehin etmek.

    k) Gizli sicilleri açıklamak veya yok olmasına sebebiyet vermek.

    l) Şirkete ait evrakı kasten yok etmek, şahsi bir amaçla şirkete ait gizli kalması gereken bir evrakı kopya etmek veya ettirmek, bunları yetkisi olmayan kişilere vermek.

    m) Amirlerini ve hakkında soruşturma ile görevli kişileri hiçbir tahrik olmaksızın tehdit, tahkir etmek ve müessir fiilde bulunmak.

    n) Haksız olarak personeli görevini yapmamaya, toplu istifaya veya direnişe teşvik etmek veya bu hallere katılmak.

    o) Özürsüz ve usulsüz olarak ardı ardına iki gün, bir ay içinde aralı beş gün veya bir yıl içinde 15 gün aralı görevine gelmemek.

    p) İşyerinin kısmen veya tamamen faaliyetini durdurmak amacıyla sabotaja teşebbüs etmek, yapmak veya teşvik etmek.

    r) İş Kanununun 17/II nci maddede belirlenen diğer fiilleri işlemek.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Personel Kütüğü, Özlük ve Sicil Dosyası, Kimlik Kartı

    Personel Kütüğü

    Madde 28 - Görev yapan personel, bir sicil numarası verilmek suretiyle personel kütüğüne kaydolunur.

    Şirketten ayrılanların sicil numarası başkasına verilemez. Ayrılanlar yeniden şirkette görev aldıklarında eski sicil numaralarını alırlar.

    Özlük Dosyası

    Madde 29 - Şirket, her personel için bir özlük dosyası düzenler.

    Bu dosyada personelin ;

    1) Adı ve soyadı,

    2) Kütük sıra numarası,

    3) Doğum yeri ve tarihi,

    4) Cinsiyeti,

    5) Medeni hali,

    6) T.C. kimlik numarası,

    7) Nüfus cüzdanı ile öğrenim belgesinin tasdikli sureti,

    8) Bakmakla yükümlü olduğu kimseler,

    9) Bildiği yabancı diller ve derecesi,

    10) Yaptığı lisansüstü eğitimi,

    11) Staj ve incelemeleri,

    12) Mecburi hizmetleri,

    13) Askerlik durumu,

    14) İşe başlama tarihi,

    15) Aylığına esas derece,

    16) Kademe ve grubu,

    17) Yer değişiklikleri,

    18) Hizmet içi eğitim durumu,

    19) Yayın ve eserleri,

    20) Aldığı takdirname ve ödülleri,

    21) Hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları,

    22) Herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar bile) veya beraat kararı,

    23) Sağlık durumuna ait belgeler,

    24) Aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler,

    25) İşe alınırken istenen diğer belgeler.

    Sicil Dosyası

    Madde 30 - Şirketçe her personel için bir sicil dosyası düzenlenir. Sicil dosyalarına sicil amirlerince düzenlenen Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları ve mal beyannameleri konulur.

    Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi

    Madde 31 - Disiplin Kurullarınca; Personel hakkında disiplin kovuşturması yapılmasında, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

    Kurum değiştiren personelin özlük ve sicil dosyaları yeni kurumlarına eksiksiz olarak gönderilir.

    Personelden iş akitleri feshedilenler, istifa eden, istek, yaş haddi, malullük ve sicil nedenlerinden biri ile emekliye ayrılan veya ölenlerin sicil dosyaları özlük dosyaları ile birleştirilerek saklanır.

    Kimlik Kartı

    Madde 32 - Personele fotoğraflı ve onaylı bir kimlik kartı verilir. Görev değişikliğinde kimlik kartı yenilenir.

    Şirketten ayrılanların, kimlik kartını iade etmeden ilişiği kesilmez.

    ALTINCI BÖLÜM : Sicil ve Başarı Değerleme Raporları

    Sicil ve Başarı Değerleme Dönemi

    Madde 33 - Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurularak en geç 31 Aralığa kadar bunların muhafazası ile görevli Personel, İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

    Yıl içinde görev yeri ve/veya unvanı değişen personelin o yıla ait sicil ve başarı değerlemesi raporu altı aydan fazla çalıştığı yerdeki sicil amiri tarafından doldurulur.

    Sicil ve Başarı Değerleme Raporunu Doldurmak İçin Gerekli Süre

    Madde 34 - Haklarında Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu düzenlenecek personelin, değerlendirmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.

    Personel hakkında sicil verecek amirlerden birinin bulunmaması halinde mevcut amirin raporuna itibar edilir.

    Bir sicil amiri bulunanlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

    Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil ve başarı değerlemesi raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından doldurulur.

    Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken altı aylık süreye dahildir.

    Sicil Amirlerinin Görevden Ayrılması Halinde Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Doldurulması

    Madde 35 - Bulundukları görevde altı ay veya daha fazla bir süre çalışıp başka göreve atananların sicil raporları, bunların atanmalarından önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden on beş gün içinde doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edilir.

    Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarını doldurma zamanı gelmeden ve yeni sicil amirine sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirleri en az altı ay beraber çalıştıkları personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevden ayrılmadan önce doldurarak sicil raporlarını saklamakla görevli Personel İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

    Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Şekli

    Madde 36 - Düzenlenecek Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu ( EK- 2 ) de belirlenen sicil amirleri tarafından ( EK-3 ) deki forma uygun olarak tanzim edilecektir.

    Formda yer alan sorulara Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle şirket Yönetim Kurulunca yeni sorular eklenmesi mümkündür.

    Soruların Cevaplandırılması

    Madde 37 - Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları önceden hazırlanan müsveddelerden yararlanılarak herhangi bir silinti ve kazıntı yapılmaksızın doldurulur. Müsveddeler imha edilir. Fazla ve yanlış yazılan kelime veya notlar okunulacak surette çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra keyfiyetten imza ile tevsik edilir.

    Sicil amirleri sicil ve başarı değerleme notlarını raporun ilgili bölümüne yazarlar. Not ortalamaları, Genel Müdürlük merkez teşkilatında Personel, İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hesaplanarak raporun ilgili bölümüne yazılır. Değerlendirmelerde ortalama notlar dikkate alınır. Hesaplama sırasında küsuratlar tama iblağ edilir.

    Bu şekilde tespit edilecek sicil ve başarı değerleme notu;

    59 ve daha aşağı not alanlar (D) olumsuz

    60-75 not alanlar (C) orta

    76-89 not alanlar (B) iyi

    90 ve daha yukarı not alanlar (A) çok iyi

    düzeyinde olmak üzere personel dört başarı düzeyine ayrılır.

    Sicil Amirlerinin Sorumlulukları

    Madde 38 - Sicil amirleri raporları itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken; Devlete sadakat ve bağlılığı, hizmetlerin etkin, süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi gerektiğini esas alır.

    Sicil amirlerinin mahiyetlerinde çalışanları değerlendirmedeki başarıları üst sicil amirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de dikkate alınır.

    Garez veya özel amaçla sicil ve başarı değerlemesi raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin cezai sorumlulukları saklıdır.

    Olumsuz Sicile İtiraz ve İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler

    Madde 39 - Sicil amirlerinin, verdikleri notlara göre başarı düzeyi (D) olan personel bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını gidermeleri için, sicil raporlarının bunların muhafazası ile görevli makamlara en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili amirlerce gizli bir yazı ile uyarılırlar. İlgili personel uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip eden bir ay içinde atamaya yetkili amirlerine itirazda bulunabilirler.

    İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır.

    İtirazlar; atamaya yetkili amirlerce veya bunların görevlendirecekleri ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapan sicil amirleri ile aynı veya daha üst derecede bulunan personel tarafından incelenebilir. İnceleme, gereğine göre personelin özlük ve sicil dosyası ile konu ile ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır.

    İnceleme sonucuna göre atamaya yetkili amir kararını inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde ilgiliye bildirir.

    İki defa üst üste olumsuz sicil alan personel başka bir sicil amiri emrine atanırlar, burada da 2 yıl üst üste olumsuz sicil almaları halinde iş akitleri fesh edilebilir.

    Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Muhafazası

    Madde 40 - Sicil ve başarı değerlemesi raporları merkezde Genel Müdür veya görevlendireceği en yakın yardımcısının, nezdinde, personel işleri ile görevli personelden amir durumunda bulunanın sorumluluğunda sicil dosyalarıyla birlikte kilitli dolaplarda muhafaza edilir.

    Personel İşleri ile İlgili Görevli Birim

    Madde 41 - Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak doldurulması ve sicillerle ilgili bütün işlemlerin mer'i hükümlere göre yürütülmesinden Personel İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı sorumludur.

    Yukarıda belirtilen birimler, kendilerine teslim edilen raporları, Yönetmelikte belirtilen en son teslim tarihini takip eden 15 gün içinde, sicil amirlerinin not ve değerlendirmeleri hariç olmak üzere diğer hususlar bakımından inceleyerek tespit edecekleri noksanlıkların giderilmesini temin ederler.

    Bu işle görevlendirilenlerin gizliliğe riayetleri, edindikleri bilgileri açıklamamaları şarttır.

    Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgelerin sevkinde ve raporların muhafazasında ( Gizli ve Kişiye Özel ) işaretli zarfların kullanılması şarttır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yönetmeliğin Uygulanmasındaki Tereddütler

    Madde 42 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan her türlü tereddütleri gidermek için Devlet Personel Başkanlığının görüşüne başvurulur.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kapsam dışı personel ile ilgili olarak başlatılmış olan disiplin işlemleri personel yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 43 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümlerini TEMSAN Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar