MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN ARA DÖNEM MALİ TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 20/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24791

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan :

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü maddesi kapsamına dahil mevduat kabulüne yetkili özel sermayeli bankaların, 01/01/2002 tarihi ile 01/07/2002 tarihi arasında düzenleyecekleri ara dönem mali tablolarının düzenlenmesine ve yayımlanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (11) numaralı fıkrası, 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile Geçici 4 üncü maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer alan ifadeler, 01/02/2002 tarihli ve 24658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımları ile aynı anlamda kullanılmıştır.

    Ara Dönem Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Yayınlanması

    Madde 4 - Kapsama dahil bankalar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanacak mali tablolarını 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin enflasyon muhasebesine ilişkin hükümleri çerçevesinde paranın cari satınalma gücüne göre düzeltilmiş olarak hazırlamak zorundadır.

    Düzeltme işlemlerinde kullanılacak düzeltme katsayılarının belirlenmesinde, Devlet İstatistik Enstitüsünün en yeni bazlı toptan eşya fiyatları genel endeksi esas alınır.

    Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirlenen dönem içerisinde yayınlanacak mali tabloların, konsolide bazda ve önceki dönemle karşılaştırmalı şekilde düzenlenmesi zorunlu değildir.

    Enflasyon Muhasebesine İlişkin Düzeltme Kayıtları

    Madde 5 - Mali tablo ve raporların, 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin enflasyon muhasebesine ilişkin hükümleri kapsamında hazırlanmasına ilişkin hesaplamalar nedeniyle, bankaların ilgili mevzuat uyarınca tutmakla mükellef oldukları kanuni defter ve belgelere yeni kayıtlar yapılamaz ve bu kayıtlar değiştirilemez.

    Ancak, mali tabloların, birinci fıkrada belirtilen esas ve usuller kapsamında düzenlendiği dönemlerde bankalar, muhasebe defter ve kayıtları ile enflasyon muhasebesine göre düzeltme işlemine tabi tutulmuş mali tablolar arasındaki ilişkiyi kurmak ve bir sonraki yıl mali tablolarının sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak üzere, yardımcı defter olarak "Enflasyona Göre Düzeltme Yardımcı Defteri" tutarlar. Bu defterde en az aşağıda belirtilen bilgilere yer verilir:

    a) Bankanın unvanı,

    b) Düzeltme işlemlerinin ait olduğu yıla ilişkin kayıt,

    c) Düzeltme işlemine tabi kalemlerin tarihi değerleri,

    d) Düzeltme işlemine esas fiyat endeksleri ve düzeltme katsayıları,

    e) Düzeltme işleminde kullanılan varsayımlar,

    f) Düzeltme katsayılarının tespit edilmesine yönelik olarak, varlıkların yaşlandırılmaları gibi, düzeltme işleminde kullanılan değişkenlerin hesaplanmasına ilişkin veriler,

    g) Parasal olmayan varlık ve yükümlülüklerin ayrıntılı dökümleri,

    h) Muhasebe belge ve kayıtlarındaki verilerden düzeltme işlemine tabi tutulmuş mali tablo verilerine ulaşılmasında kullanılan diğer bilgi ve belgeler.

    Enflasyona Göre Düzeltme Yardımcı Defteri, sayfaları noterce tasdikli ve müteselsil sıra numarası taşıyacak şekilde düzenlenir, bankayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır ve Türk Ticaret Kanununda ticari defterlerin saklanması için öngörülen süre kadar saklanır. Bu defter, ilave olarak elektronik ortamda da tutulabilir. Bu durumda, banka yönetim kurulu, bilgilerin değiştirilmemesi ve belirtilen süre kadar saklanması konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

    Borç Takasına Konu Menkul Kıymetler

    Madde 6 - Hazine Müsteşarlığınca 2001 yılı içinde borç takası ihalesi kapsamında ihraç edilen 3 ve 5 yıl vadeli dövize endeksli menkul kıymetlerden, bankalarca vade sonuna kadar elde tutma amaçlı olarak bulundurulanlar, Bankalarca Uygulanacak Muhasebe Standartları, Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesinin değerleme esaslarına ilişkin üçüncü bölümünde belirtilen iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden muhasebeleştirilir.

    Birinci fıkrada belirtilen menkul kıymetlerden alım satım amaçlı veya satılmaya hazır olarak elde tutulanlar, 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükmüne göre değerlenir ve muhasebeleştirilir.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar