SEYİR HALİNDEKİ GEMİLERDE DAHA İYİ TIBBİ HİZMET VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

    Sağlık Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 23/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24794

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; seyir halindeki gemilerde daha iyi tıbbi hizmet verilmesi için gerekli asgari sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; seyir halindeki gemilerde daha iyi tıbbi hizmet verilmesi için gerekli asgari sağlık ve güvenlik koşullarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 -Bu Yönetmelik; 24/04/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 29 ve 47 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

    c) Gemi: Denizlerde kürekten başka bir aygıtla seyreden veya körfezlerde balıkçılık yapan özel veya kamunun sahip olduğu herhangi bir gemiyi (aşağıdakiler hariç;

    Ülke iç (nehir, göl, baraj gölü ve benzeri) sularında seyreden gemiler,

    Harp gemileri,

    Gezinti botları; ticari amaçla kullanılmayan profesyonel gemiadamlarının çalışmadığı botlar,

    Liman içinde çalışan, limanlardaki dar alanlarda, rıhtım, iskele ve mendirekler arasında, gemileri yanaştırma, kaldırma, kıçtan kara etme ve döndürme manevralarında kullanılan, manevraya tepki zamanı az, çekme kuvvetleri yüksek liman içi römorkörler),

    d) Gemi Kategorileri: EK- I de yer alan gemi tasnifini,

    e) Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini,

    f) Gemi Sahibi: Geminin kayıtlı olduğu kişi, ancak gemi intikal yolu ile başka birine geçmişse veya kayıtlı olduğu sahibinden başka gerçek veya tüzel kişiler tarafından anlaşmalara göre kısmen veya tamamen işletiliyorsa o durumda gemiyi kiralayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiyi,

    g) Tıbbi Malzemeler: EK-II de belirtilen ve geniş kapsamlı olmayan listede yer alan ilaçlar, tıbbi araç- gereç ve antidotları,

    h) Antidot: EK-III deki tehlikeli maddeler listesinde yer alan bir veya daha fazla maddenin doğrudan veya dolaylı zararlı etki yada etkilerini önlemek veya tedavi etmek için kullanılan maddeyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları

    İlaçlar, Tıbbi Araç Gereç, Revir ve Doktor

    Madde 5 - Gemi sahibi;

    a) Gemilerde;

    1) Geminin kategorisine ve kalite yönünden tabloya göre en az EK-II nin Bölüm (A) ve (B)'sindeki özellikleri taşıyan tıbbi malzemelerin bulundurulmasını,

    2) Seferin niteliğine, özellikle iletişim kurulacak limanlar, gidilecek yer ve seyir süresi dikkate alınarak, seyir süresince yapılacak işlerin türlerine, kargonun özelliklerine ve gemiadamı sayısına bağlı olarak, ilaçların ve tıbbi araç gereçlerin teminini,

    3) Bulundurulacak tıbbi malzemeler içerisinde yer alan ilaçlar ve tıbbi araç gereçlerin EK-IV' ün gemi kategorisine göre düzenlenmiş (1), (2) ve (3) üncü Kısımlarında II-Tıbbi Malzemeler başlığı altında yer alan (A) ve (B) Bölümünü kapsayan malzeme ile donatılmasını,

    b) Her gemide;

    1) Her bir can salı ve can filikası için, en az EK-II'nin C kategorisindeki gemiler kapsamında yer alan Bölüm (A) ve (B)'deki tıbbi malzeme ve ilaçların konulduğu su geçirmez bir ilaç sandığı bulundurulmasını,

    2) Bu sandıkların içinde yer alacak ilaçlar ve tıbbi araç gereçlerin bu maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen kontrol listesindeki gibi olmasını,

    c) Beşyüz (500) grostondan büyük, onbeş (15) veya onbeş (15)'den fazla gemiadamı çalıştırılan ve üç günden uzun süren yolculuğa çıkan gemilerde; tıbbi tedavinin hijyenik koşullarda ve yeterli malzeme ile yapılabilmesi için, bir revir bulundurulmasını,

    d) (Değişik bend:20/08/2005-25912 S.R.G. Yön/1.mad) Yüz (100) veya yüz (100)'den fazla kişi bulunan ve üç günden uzun sürecek uluslararası seyir halindeki gemilerde, tıbbi tedavi için doktor bulundurulmasını,

    sağlar.

    Antidotlar

    Madde 6 - Gemi sahibi;

    a) EK-III'te listesi verilen tehlikeli maddelerden herhangi birini taşıyan gemilerde; en azından EK-I'nin (C) Bölümünde verilen antidotları içeren tıbbi malzemeler bulundurmasını,

    b) Taşıdığı tehlikeli maddenin yapısının önceden bilinemediği durumlarda feribotların, en az EK-II'nin (C) Bölümünde belirtilen antidotları kapsayan tıbbi malzemeyi (Bununla birlikte kural olarak iki saatten az süreli olan düzenli geçişlerde, normal geçiş süresinin aşılmaması halinde, çok acil bulundurulması gereken antidotlarla sınırlandırılabilir.) bulundurmasını,

    c) Antidotlarla ilgili olarak gemide bulundurulan tıbbi malzemelerin neleri ihtiva ettiği, EK-IV'ün (1), (2) ve (3)'üncü Kısımlarının tamamında, II-Tıbbi Malzemeler başlığı altında yer alan (C) Bölümünde belirtilen genel çerçeveyi karşılayacak şekilde kontrol edilmek üzere hazırlanacak listede ayrıntılı olarak gösterilmesini,

    sağlar.

    Sorumluluklar

    Madde 7 - Gemi sahibi;

    a) Gemideki;

    1) Tıbbi malzemelerin temini ve ikmalinin kendi sorumluluğunda olmasını, gemiadamlarına hiçbir maddi külfet yüklenmemesini,

    2) Tıbbi malzemelerin kullanımı kaptanın sorumluluğunda olup, bu sorumluluğa halel getirmeyecek şekilde, gemiadamlarının yetkilerini de göz önüne alarak, anılan malzemelerin kullanımı ve muhafazası hususunda bir veya daha fazla güverte sınıfı zabit/ yardımcı zabitin görevlendirilmesini,

    b) Tıbbi malzemelerin uygun koşullarda muhafazasını ve biten ilaçların erzak temini sırasında öncelikli ve mümkün olduğunca çabuk ikmal edilmesini ve yerine konulmasını,

    c) Kaptanın tıbbi görüş almasından sonra, acil durum saptaması halinde, gemide bulunmayan gerekli ilaçların, tıbbi araç gereçler ve antidotların mümkün olan en kısa sürede temin edilmesini,

    sağlar.

    Bilgilendirme ve Eğitim

    Madde 8 - Gemi sahibi;

    a) Gemilerde tıbbi malzemelerin kullanımına ilişkin Bakanlıkça uygun görülmüş olan kılavuz kitapçıklar ve EK-II Bölüm (C) de gerekli görülen antidotların kullanım talimatlarının her zaman hazır bulundurulmasını,

    b) Denizcilik eğitimi alan ve gemide çalışan herkese bir kaza ya da tıbbi aciliyet gerektiren durumlarda derhal alınacak tıbbi ve acil önlemler ile ilgili temel eğitim alınmasını,

    c) Kaptan ve sağlıkla görevli gemiadamlarının bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinin ikinci alt bendine göre alacakları eğitimin en az beş yılda bir olmak üzere, periyodik olarak yenilenmesini, alınan eğitimde gemilerin kategorilerine bağlı özel risklerin de göz önünde tutulmasını ve EK- V de yer alan hususlara uygun olmasını,

    sağlayacak tedbirleri alır.

    Radyo ile Tıbbi Konsültasyon

    Madde 9 - Bakanlık;

    a) Gemiadamlarına daha iyi acil tedavi sağlayabilmek için;

    1) Radyo ile ücretsiz tıbbi tavsiyelerde bulunacak bir veya daha fazla merkezler belirler.

    2) Bu merkezlerde hizmet verecek bazı doktorların, seyir halindeki gemilerin özel koşulları ile ilgili eğitim görmelerini sağlar.

    b) Radyo konsültasyonu ile verilen tavsiyelerin daha yararlı olması için, ilgili gemiadamlarının rızasıyla sağlık kayıtları bu merkezlerde tutulur. Bu tür kayıtların gizliliği esastır.

    Denetim

    Madde 10 - Genel Müdürlük;

    a) Gemilerin yıllık denetiminin yapılmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla;

    1) Tıbbi malzemelerin bu Yönetmeliğin asgari gereklerini yerine getirecek nitelikte olmasını,

    2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (3) nolu alt bendinde öngörülen malzeme kontrol listeleri ile bu Yönetmeliğin asgari gerekli gördüğü tıbbi malzemelerin uyum içinde olmasını,

    3) Tıbbi malzemelerin doğru muhafaza edilmesini,

    4) İlaçların kullanım sürelerine dikkat edilmesini,

    5) Cankurtaran sallarındaki tıbbi malzemelerin denetiminin, bu salların yıllık bakımı yapılırken gerçekleştirilmesini,

    denetler ve belgelendirir.

    b) Yönetmelikte yer alan diğer maddelerdeki hükümlerin yerine getirilmesi için gerekli denetimi yapar.

    c) Bu denetimleri, istisnai durumlarda beş aya kadar erteleyebilir.

    Cezai Müeyyideler

    Madde 11 - Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara aykırı harekette bulunan gemi sahipleri hakkında 24/04/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Avrupa Birliğine Uyum

    Madde 12 - Bu Yönetmelik, 92/29/EEC sayılı "Gemilerde Daha İyi Tıbbi Tedavi Geliştirilmesi İçin Asgari Güvenlik ve Sağlık Gereksinimleri" hakkındaki Konsey Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

    Uygulama Esasları

    Madde 13 - Bu Yönetmelikte belirtilen hususlarda uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 1 yıl içerisinde Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ve tebliğlerle düzenlenir.

    Yürürlük

    Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

    EKLER

    EK - I

    GEMİ KATEGORİLERİ

    a) A Kategorisine tabi gemi: Seyir süresi limitsiz olan, denizlerde seyreden veya balıkçılık yapan gemiler.

    b) B Kategorisine tabi gemi: Yeterli tıbbi malzeme ile en yakın limandan yüzelli deniz milinden az yolculuk yapan, denizlerde seyreden veya balıkçılık yapan gemiler.

    En yakın limandan yeterli tıbbi malzeme ile yüzyetmişbeş (175) deniz milinden daha az yolculuk yapan ve helikopter kurtarma hizmetleri menzilinde balıkçılık yapan veya seyreden gemiler bu kategoriye dahil edilebilir.

    c) C Kategorisine tabi gemi: Liman gemileri, botlar ve kaptan köşkü haricinde yaşam mahalli bulunmayan veya kıyıya çok yakın seyreden tekneler.

    EK - II

    TIBBİ MALZEMELER

    (GENİŞ KAPSAMLI OLMAYAN LİSTE)

    BÖLÜM A- İlaçlar

    ________________________

    GEMİ KATEGORİLERİ

    ________________________

    A

    B

    C

    _______

    ________

    _______

    1. Kardiovaskuler

    a) Kalp-dolaşım sistemi analeptik ve sempatomimetikleri

    x

    x

    b) Anti-anginal preparatlar

    x

    x

    x

    c) Diüretikler

    x

    x

    d) Eğer gemide bayan varsa uterotonik içeren antihemorajikler

    x

    x

    x

    e) Antihipertansif

    x

    2. Gastrointestinal Sistem

    a) Gastrik ve duodenal düzensizlikler için ilaçlar

    - Histamin H2 reseptör antagonistleri

    x

    - Antasitler

    x

    x

    b) Antiemetik

    x

    x

    x

    c) Yağlı Laksaktifler

    x

    d) Antidiareik

    x

    x

    x

    e) Bağırsak antiseptikleri

    x

    x

    f) Hemoroid preparatları

    x

    x

    3. Analjezik ve antispazmodikler

    a) Analjezik-antipiretik-antienflamatuar preparatlar

    x

    x

    x

    b) Güçlü analjezikler

    x

    x

    c) Spazmolitikler

    x

    x

    4. Sinir sistemi

    a) Anksiolitikler

    x

    x

    b) Nöroleptik

    x

    x

    c) Deniz tutması ilaçları

    x

    x

    x

    d) Antiepileptik

    x

    5. Antialerjik ve Anti-anaflaktikler

    a) H-1 Antihistaminikler

    x

    x

    b) Enjektabl glukokortikoidler

    x

    x

    6. Solunum Sistemi

    a) Bronkospazm preparatları

    x

    x

    b) Antitüssifler

    x

    x

    c) Gribal enf ve sinüzit ilaçları

    x

    x

    7. Antienfektifler

    a) Antibiotik (Enaz iki grup)

    x

    x

    b) Sülfonamidler

    x

    x

    c) Uriner Antiseptikler

    x

    d) Antiparaziter ilaçlar

    x

    x

    e) Bağırsak antiseptikleri

    x

    x

    f) Tetanoz aşı ve immunglobulinleri

    x

    x

    8. Rehidratasyon Destek Bileşikleri-Kalori Destekleyici

    x

    x

    Plazma Genişleticiler

    9. Haricen Kullanılan İlaçlar

    a) Deri ilaçları

    - Antiseptik solüsyonlar

    x

    x

    x

    - Antibiotikli merhemler

    x

    x

    - Antienflamatuar ve analjezik merhemler

    x

    x

    - Antimikotik merhemler

    x

    - Yanık preparatları

    x

    x

    x

    b) Göz İlaçları

    - Antibiotikli damlalar

    x

    x

    - Antibiotikli ve antienflamatuar damlalar

    x

    x

    - Anestetik damlalar

    x

    x

    - Hipotonik-miyotik damlalar

    x

    x

    c) Kulak İlaçları

    - Antibiotikli sol.

    x

    x

    - Anestezik ve antienflamatuvar Solüsyonlar

    x

    x

    d) Ağız ve Boğaz Enfeksiyonları İçin İlaçlar

    - Antibiotik veya antienf.gargaralar

    x

    x

    e) Lokal Anestezikler

    - Dondurucu lokal anestezikler

    x

    - Ciltaltına enjekte edilebilen sublütan anestezikler

    x

    x

    - Dişanestezikleri ve antiseptik karışımlar

    x

    x

    BÖLÜM B- Tıbbi araç ve gereçler

    1- Resüsitasyon Aletleri

    - Manual resüsitasyon aletleri

    x

    x

    - Geminin sanayi tipi oksijen kaynağını kullanabilecek

    x

    x

    şekilde basınç ayarlı oksijen yönlendirme

    aygıtı ya da oksijen tüpü

    - Üst solunum yolu pasajlarını temizlemek için

    x

    x

    mekanik aspirasyon

    - Ağızdan ağıza resüsitasyon için kanül

    x

    x

    x

    2- Pansuman ve Dikiş Malzemeleri

    - Tek kullanımlık sutur zımbalar veya iğneli sutur kitleri

    x

    x

    - Yapışkan elastik bandajlar

    x

    x

    x

    - Steril gazlı bez tamponları

    x

    x

    x

    - Pamuk

    x

    x

    x

    - Yanıklar için steril çarşaflar

    x

    x

    - Üçgen askılar

    x

    x

    - Tek kullanımlık polietilen eldivenler

    x

    x

    x

    - Yapışkan pansuman malzemeleri

    x

    x

    x

    - Steril kompresyon bandajları

    x

    x

    x

    - Yapışkan suturler ve çinkooksit bandajları

    x

    x

    x

    - Vaselinli gazlı bezler

    x

    x

    3- Aletler

    - Tek kullanımlık bistüri

    x

    - Paslanmaz alet kutusu

    x

    x

    - Makaslar

    x

    x

    - Forsepsler

    x

    x

    - Hemostatik klempler

    x

    x

    - İğneli forseps

    x

    - Tek kullanımlık neşter

    x

    4- İnceleme ve Monitorizasyon Cihazları

    - Tek kullanımlık dil basacağı

    x

    x

    - İdrar analizi için stripler

    x

    - Ateş kartları

    x

    - Tıbbi değerlendirme kartları

    x

    x

    - Steteskop

    x

    x

    - Tansiyon ölçme aleti

    x

    x

    - Standart termometre

    x

    x

    - Hipotermik termometre

    x

    x

    5- Enjeksiyon-Perfüzyon-Delme-Kateterizasyon İçin Aletler

    - Mesane drenaj gereçleri

    x

    - Rektal lavaj seti

    x

    - Tek kullanımlık infizyon filtreleri

    x

    - İdrar drenaj torbaları-sondaları

    x

    - Tek kullanımlık şırınga ve iğneler

    x

    x

    - Kateterler

    x

    6- Genel Medikal Aletler

    - Sürgü

    x

    - Sıcak su torbası

    x

    - İdrar kabı(ördek)

    x

    - Buz torbası

    x

    7- Immobilizasyon ve Ayar Cihazları

    - Yumuşak başlı parmak splintleri

    x

    x

    - Yumuşak başlı önkol ve el splintleri

    x

    x

    - Şişebilen havalı splintler

    x

    x

    - Uyluk splintleri

    x

    x

    - Boyun immobilizasyonu için kolar

    x

    x

    - Thomas splint-dimple yatak

    x

    8- Desenfeksiyon-Desensektızasyon ve Profilaksi

    - Su dezenfeksiyon karışımları

    x

    - Insektisit sıvılar

    x

    - Insektisit tozlar

    x

    _______

    ________

    _______

    BÖLÜM C- Antidotlar

    a. İlaçlar

    - Genel

    - Kardiyovasküler

    - Sinir Sistemi

    - Sindirim Sistemi

    - Solunum Sistemi

    - Antiinfektif

    - Dış kullanım için

    b. Tıbbi Araç Gereçler

    - Oksijen kullanımı için gerekli olan ekipman

    (bakım gereklilikleri dahil).

    EK - III

    TEHLİKELİ MADDELER

    Bu ekte listelenen maddeler atık ve kargo atığı formu da dahil olmak üzere seyir halinde taşınan her formda göz önünde bulundurulacaktır.

       - Patlayıcı madde ve nesneler,

       - Gazlar: Basınç altında sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözülmüş,

       - Parlayıcı sıvılar,

       - Parlayıcı katılar,

       - Spontan yanıcı maddeler,

       - Su ile temas edince dışa patlayıcı gaz veren maddeler,

       - Yanıcı maddeler,

       - Organik peroksitler,

       - Toksik maddeler,

       - Enfekte maddeler,

       - Radyoaktif maddeler,

       - Koroziv maddeler,

       - Çeşitli tehlikeli maddeler, örneğin 6 ncı maddenin tatbikinin gerektirdiği tecrübeyle sabit olan ya da tecrübeyle öğrenilebilecek olan her tür madde.

    EK - IV

    GEMİDEKİ TIBBİ MALZEMELERİN DENETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

    KISIM 1

    KATEGORİ A GEMİLER

    I. GEMİ DETAYLARI

    İsmi:

    Bayrağı:

    Bağlama Limanı:

    ________________________

    Bulunması

    Gemide

    Notlar

    zorunlu

    bulunan

    miktarlar

    miktar

    _________

    _______

    ______

    II. TIBBİ MALZEMELER

    BÖLÜM A- İlaçlar

    A.1- Kardiovaskuler

    a) Kalp-dolaşım sistemi analeptik ve sempatomimetikleri

    b) Anti-anginal preparatlar

    c) Diüretikler

    d) Eğer gemide bayan varsa uterotonik içeren

    antihemorajikler

    e) Antihipertansif

    A.2. Gastrointestinal Sistem

    a) Gastrik ve duodenal düzensizlikler için ilaçlar

    - Histamin H2 reseptör antagonistleri

    - Antasitler

    b) Antiemetik

    c) Yağlı Laksaktifler

    d) Antidiareik

    e) Bağırsak antiseptikleri

    f) Hemoroid preparatları

    A.3. Analjezik ve antispazmodikler

    a) Analjezik-antipiretik-antienflamatuar preparatlar

    b) Güçlü analjezikler

    c) Spazmolitikler

    A.4. Sinir sistemi

    a) Anksiolitikler

    b) Nöroleptik

    c) Deniz tutması ilaçları

    d) Antiepileptik

    A.5. Antialerjik ve Anti-anaflaktikler

    a) H-1 Antihistaminikler

    b) Enjektabl glukokortikoidler

    A.6. Solunum Sistemi

    a) Bronkospazm preparatları

    b) Antitüssifler

    c) Gribal enf ve sinüzit ilaçlar

    A.7. Antienfektifler

    a) Antibiotik (Enaz iki grup)

    b) Sülfonamidler

    c) Uriner Antiseptikler

    d) Antiparaziter ilaçlar

    e) Bağırsak antiseptikleri

    f) Tetanoz aşı ve immunglobulinleri

    A.8. Rehidratasyon Destek Bileşikleri-Kalori Destekleyici

    Plazma Genişleticiler

    A.9. Haricen Kullanılan İlaçlar

    a) Deri ilaçlar

    - Antiseptik solüsyonlar

    - Antibiotikli merhemler

    - Antienflamatuar ve analjezik merhemler

    - Antimikotik merhemler

    - Yanık preparatları

    b) Göz İlaçları

    - Antibiotikli damlalar

    - Antibiotikli ve antienflamatuar damlalar

    - Anestetik damlalar

    - Hipotonik-mikotik damlalar

    c) Kulak İlaçları

    - Antibiotikli solüsyonlar

    - Anestezik ve antienflamatuvar Solüsyonlar

    d) Ağız ve Boğaz Enfeksiyonları İçin İlaçlar

    - Antibiotik veya antienf.gargaralar

    e) Lokal Anestezikler

    - Dondurucu lokal anestezikler

    - Ciltaltına njekteedilebilen lokal anestezikler

    - Dişanestezikleri ve antiseptik karışımlar

    BÖLÜM B- Tıbbi araç-gereçler

    B.1- Resütasyon Aletleri

    - Manual resütasyon aletleri

    - Geminin sanayi tipi oksijen kaynağını

    kullanabilecek şekilde basınç ayarlı oksijen

    yönlendirme aygıtı ya da oksijen tüpü

    - Üst solunum yolu pasajlarını temizlemek için

    mekanik aspirasyon

    - Ağızdan ağıza resütasyon için kanül

    B.2- Pansuman ve Dikiş Malzemeleri

    - Tek kullanımlık sutur zımbalar veya iğneli sutur kitleri

    - Yapışkan elastik bandajlar

    - Steril gazlı bez tamponları

    - Pamuk

    - Yanıklar için steril çarşaflar

    - Üçgen askılar

    - Tek kullanımlık polietilen eldivenler

    - Yapışkan pansuman malzemeleri

    - Steril kompresyon bandajları

    - Yapışkan suturler ve çinkooksit bandajları

    - Vaselinli gazlı bezler

    B.3- Aletler

    - Tek kullanımlık bistüri

    - Paslanmaz alet kutusu

    - Makaslar

    - Forsepsler

    - Hemostatik klempler

    - İğneli forseps

    - Tek kullanımlık neşter

    B.4- İnceleme ve Monitorize Cihazlar

    - Tek kullanımlık dil basacağı

    - İdrar analizi için stickler

    - Hematest (gizli kan testi)

    - Ateş kartları

    - Tıbbi değerlendirme kartları-

    - Steteskop

    - Tansiyon ölçme aleti

    - Standart termometre

    - Hipotermik termometre

    B.5- Enjeksiyon-Perfüzyon-Delme-Kateterizasyon İçin Aletler

    - Mesane drenaj bıçakları

    - Rektal lavaj setleri

    - Tek kullanımlık infizyon filtreleri

    - İdrar drenaj torbaları-sondaları

    - Tek kullanımlık şırınga ve iğneler

    - Kateterler

    B.6- Genel Medikal Aletler

    - Sürgü

    - Sıcak su torbası

    - İdrar kabı (ördek)

    - Buz torbası

    B.7- Immobilizasyon ve Ayar Cihazları

    - Yumuşak başlı parmak splintleri

    - Yumuşak başlı önkol ve el splintleri

    - Şişebilen havalı splintler

    - Uyluk splintleri

    - Boyun immobilizasyonu için kolar

    - Thomas splint-dimple yatak

    B.8- Desenfeksiyon-Desınsektızasyon ve Profilaksi

    - Su dezenfeksiyon karışımları

    - Insektisit sıvılar

    - Insektisit tozlar

    BÖLÜM C- Antidotlar

    C.1- Genel

    C.2- Kardiyovasküler

    C.3- Sinir Sistemi

    C.4- Solunum Sistemi

    C.5- Antiinfektif

    C.6- Dış kullanım için

    C.7- Gastrointestinal sistem

    C.8- Diğer

    C.9- Oksijen kullanımı için gerekli olan ekipman

    (bakım gereklilikleri dahil).

    KISIM 2

    KATEGORİ B GEMİLER

    I. GEMİ DETAYLARI

    İsmi:

    Bayrağı:

    Bağlama Limanı:

    II. TIBBİ MALZEMELER

    BÖLÜM A- İlaçlar

    A-1- Kardiovaskuler

    a) Kalp-dolaşım sistemi analeptik ve sempatomimetikleri

    b) Anti-anginal preparatlar

    c) Diüretikler

    d) Eğer gemide bayan varsa uterotonik içeren antihemorajikler

    A-.2. Gastrointestinal Sistem

    a) Gastrik ve duodenal düzensizlikler için ilaçlar

    - Antasitler

    b) Antiemetik

    c) Antidiareik

    d) Bağırsak antiseptikleri

    e) Hemoroid preparatları

    A-3. Analjezik ve antispazmodikler

    a) Analjezik-antipiretik-antienflamatuar preparatlar

    b) Güçlü analjezikler

    c) Spazmolitikler

    A-4. Sinir sistemi

    a) Anksiolitikler

    b) Nöroleptik

    c) Deniz tutması ilaçları

    A-5. Antialerjik ve Anti-anaflaktikler

    a) H-1 Antihistaminikler

    b) Enjektabl glukokortikoidler

    A-6. Solunum Sistemi

    a) Bronkospazm preparatları

    b) Antitüssifler

    c) Gribal enfeksyonlar ve sinüzit ilaçları

    A-7. Antienfektifler

    a) Antibiotik (Enaz iki grup)

    b) Antibakteriel Sulfamide

    c) Antiparaziter ilaçlar

    d) Bağırsak antiseptikleri

    e) Tetanoz aşı ve immunglobulinleri

    A-8. Rehidratasyon Destek Bileşikleri-Kalori Destekleyici

    Plazma Genişleticiler

    A-9. Haricen Kullanılan İlaçlar

    a) Deri ilaçları

    - Antiseptik solüsyonlar

    - Antibiotikli merhemler

    - Antienflamatuar ve analjezik merhemler

    - Yanık preparatları

    b) Göz ilaçları

    - Antibiotikli damlalar

    - Antibiotikli ve antienflamatuar damlalar

    - Anestetik damlalar

    - Hipotonik-miyotik damlalar

    c) Kulak İlaçları

    - Antibiotikli sol.

    - Anestezik ve antienflamatuvar Solüsyonlar

    d) Ağız ve Boğaz Enfeksiyonları İçin İlaçlar

    - Antibiotik veya antienf.gargaralar

    e) Lokal Anestezikler

    - Ciltaltına enjekte edilebilen lokal anestezikler

    - Diş anestezikleri ve antiseptik karışımlar

    BÖLÜM B- Tıbbi araç gereçler

    B.1- Resüsitasyon Aletleri

    - Manuel resüsitasyon aletleri

    - Geminin sanayi tipi oksijen kaynağını kullanabilecek

    şekilde basınç ayarlı oksijen yönlendirme aygıtı

    ya da oksijen tüpü

    - Üst solunum yolu pasajlarını temizlemek için

    mekanik aspirasyon

    - Ağızdan ağıza resüsitasyon için kanül

    B.2- Pansuman ve Dikiş Malzemeleri

    - Tek kullanımlık sutur zımbalar veya iğneli sutur kitleri

    - Yapışkan elastik bandajlar

    - Steril gazlı bez tamponları

    - Pamuk

    - Yanıklar için steril çarşaflar

    - Üçgen askılar

    - Tek kullanımlık polietilen eldivenler

    - Yapışkan pansuman malzemeleri

    - Steril kompresyon bandajları

    - Yapışkan suturler ve çinkooksit bandajları

    - Vaselinli gazlı bezler

    B.3- Aletler

    - Paslanmaz alet kutusu

    - Makaslar

    - Hemostatik klempler

    - Ayırıcı forseps

    B.4- İnceleme ve Monitorizasyon Cihazları

    - Tek kullanımlık dil basacağı

    - Tıbbi değerlendirme kartları

    - Steteskop

    - Tansiyon ölçme aleti

    - Standart termometre

    - Hipotermik termometre

    B.5- Enjeksiyon-Perfüzyon-Delme-Kateterizasyon İçin Aletler

    - Tek kullanımlık şırınga ve iğneler

    B.6- Immobilizasyon ve Ayar Cihazları

    - Yumuşak başlı parmak splintleri

    - Yumuşak başlı önkol ve el splintleri

    - Şişebilen havalı splintler

    - Uyluk splintleri

    - Boyun immobilizasyonu için kolar

    BÖLÜM C-Antidotlar

    C.1- Genel

    C.2- Kardiyovasküler

    C.3- Sinir Sistemi

    C.4- Solunum Sistemi

    C.5- Antiinfektif

    C.6- Dış kullanım için

    C.7- Gastrointestinal sistem

    C.8- Diğer

    C.9- Oksijen kullanımı için gerekli olan ekipman

    (bakım gereklilikleri dahil).

    KISIM 3

    KATEGORİ C GEMİLER

    I. GEMİ DETAYLARI

    İsmi:

    Bayrağı:

    Bağlama Limanı:

    II. TIBBİ MALZEMELER

    BÖLÜM A- İlaçlar

    A-1. Kardiovaskuler

    a) Anti-anginal preparatlar

    b) Eğer gemide bayan varsa uterotonik içeren antihemorajikler

    A-2. Gastrointestinal Sistem

    a) Antiemetik

    b) Antidiareik

    A-3. Analijezik ve antispazmodikler

    - Analjezik-antipiretik-antienflamatuar preparatlar

    A-4.- Sinir sistemi

    - Deniz tutması ilaçları

    A-5. Haricen Kullanılan İlaçlar

    - Deri ilaçları

    - Antiseptik solüsyonlar

    - Yanık preparatları

    BÖLÜM B- Tıbbi araç-gereçler

    B.1- Resüsitasyon Aletleri

    - Ağızdan ağıza resüsitasyon için kanül

    B.2- Pansuman ve Dikiş Malzemeleri

    - Yapışkan elastik bandajlar

    - Steril gazlı bez tamponları

    - Tek kullanımlık polietilen eldivenler

    - Yapışkan pansuman malzemeleri

    - Steril kompresyon bandajları

    - Yapışkan suturler ve çinkooksit bandajları

    BÖLÜM C- Antidotlar

    C.1- Genel

    C.2- Kardiyovasküler

    C.3- Sinir Sistemi

    C.4- Solunum Sistemi

    C.5- Antiinfektif

    C.6- Dış kullanım için

    C.7- Gastrointestinal sistem

    C.8- Diğer

    C.9- Oksijen kullanımı için gerekli olan

    (bakım gereklilikleri dahil).

    _________

    _______

    ______

    EK - V

    KAPTANIN VE SAĞLIKLA GÖREVLİ GEMİADAMLARININ TIBBİ EĞİTİMİ

    I.

    1- İlkyardım temel eğitimi.

    2- Önleyici ilaçlar, özellikle kişisel ve toplu hijyen ve mümkün olan koruyucu tedbirlere ilişkin hususlar.

    3- Temel tedavi, acil durumdaki hastanın karaya çıkarılması.

    A kategorisindeki gemilerde, tedavi ile sorumlu kişi eğer mümkünse hastanelerde uygulamalı eğitim alır.

    4- Uzaktan alınan çeşitli tıbbi konsültasyonun nasıl kullanılacağına dair detaylı ve yeterli bilgi sahip olması.

    II.

    Bu eğitim, ilgili güncel uluslararası belgelerde yer alan detaylı eğitim programlarına uygun olmalıdır.

    Mevzuat Kanunlar