ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ VE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 08/10/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22781

    Devlet Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin; kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları, izin, açılış, çalışma, personel şartları, ücret tarifeleri, denetim ve faaliyetlerini durdurma işlem ve usullerini belirlemek, çağdaş anlayışa uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bendi ile 34 ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

    a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    b) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

    c) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/1.mad.) Kuruluş: Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait, 2828 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinin 3 numaralı alt bendindeki tanıma uygun olarak fonksiyonunu yerine getiren, 0-6 yaş grubu çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerini sağlayan Kreş ve Gündüz Bakımevlerini, 7-14 yaş grubu çocukların boş zamanlarını uygun program düzenleyerek değerlendiren ve bu suretle bakım ve korunmalarını sağlayan Çocuk Kulüplerini,

    d) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./1. md.) Kurucu: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulübü veya her ikisini bir arada açmak isteyen gerçek kişi veya tüzel kişiyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş Açma İşlemleri

    Başvuru ve İstenecek Belgeler

    Madde 5 - (Değişik madde: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/2.mad.)

    Kuruluş açmak isteyen kişiler kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvururlar. Yetki Belgesi verilmeden önce kuruluşun açılması düşünülen binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi/İskan Raporu kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Kuruluş binası meslek elemanları tarafından 8/A maddesine uygunluk açısından yerinde incelenerek binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir. Binanın uygun görülmesi halinde kurucudan aşağıdaki belgeler istenir;

       a) T.C. Kimlik Numarasının beyanı,

       b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

       c) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./2. md.) Bulaşıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,

    ç) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./2. md.) Özel hukuk tüzel kişileri için, özel kreş ve gündüz bakımevi ve çocuk kulübü açılacağına dair ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış veya noterlikçe onaylanmış, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme ile kurucu temsilcilerine yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararı

    Kurucularda aranacak şartlar

    Madde 6 - (Değişik madde: 05/10/2000 - 24191 s. RG. Yön/1. md.)

    (Değişik fıkra: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/2.mad.) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,   

    b) Medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip olmak,

    c) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    Özel hukuk Tüzel Kişileri açacağı veya devir alacağı kuruluşlar için bir temsilci gösterir. Tüzel kişilerin kuruluş binası ile ilgili hazırlayacağı belgelerin yanısıra temsilcisinden de yukarıda belirtilen gerçek kişiler için geçerli şartlar aranır.

    Kurucu yetki belgesi (Değişik başlık: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./3. md.)

    Madde 7 - (Değişik madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./3. md.)

    Kuruluş açmak isteyen kişinin ve tüzel kişilik temsilcisinin 5 inci maddede belirtilen belgeleri eksiksiz sunması ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara sahip olması halinde, İl Müdürlüğünce Ek-1'deki Kurucu Yetki Belgesi verilir. Bu belge, kişinin kuruluş açabilmek için gerekli şartlara sahip olduğunu belgeler. Bu belgeye dayanarak kuruluş işletmeye açılamaz ancak, tefriş ve donanım çalışmalarına başlanabilir.

    Açılış izni İçin Gerekli Belgeler

    Madde 8 - (Değişik madde: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/4.mad.)

    Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan şahıslardan aşağıda belirtilen belgeler ikişer nüsha olarak istenir.

       a) Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlularının Türk vatandaşı olması halinde, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte istenecek belgeler;

       1) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./4. md.) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya aslının İl Müdürlüğünce görülmesi kaydıyla fotokopisi,

    2) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,   

    3) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./4. md.) Bulaşıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,

    4) (Ek bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./4. md.) İş sözleşmesi,

       b) Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlusunun yabancı uyruklu olması halinde istenecek belgeler;

       1) Pasaport Örneği,   

    2) Çalışma İzin Belgesi,   

    3) Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,   

    4) Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin tanındığına dair belgenin bir örneği,   

    5) Görev alacağı kuruluşun benzeri kuruluşlarda en az iki yıl sorumlu müdür veya grup sorumlusu olarak çalışmış olduğuna dair belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,   

    6) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların Yabancılar İçin Türkçe Programına katılarak alınan belgenin bir örneği, bu belgenin olmaması halinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından, çocuklarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bildiğinin tespitine ilişkin olarak verilecek belgenin bir örneği,

    7) Alanında daha önce görev yaptıysa idari ve adli ceza almadığını gösterir belgenin, ilk defa görev alacakların ise adli ceza almadığını gösterir belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,   

    8) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu   

    c) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak istenecek belgeler;

       1) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./4. md.) Binanın genel yapısını, bölüm ve odaların büyüklüğünü, kapasite hesaplamasını ve binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden alınacak tasdikli plan ile uygunluğunu gösteren rapor,

    2) (Değişik alt bent: 04/04/2012 - 28254 S.R.G. Yön./1. md.) Mülk sahibi ise mülk sahibi olunduğuna ilişkin yazılı beyan veya kiracı ise kiracı olunduğuna ilişkin yazılı beyan,

    3) Kuruluşun, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,   

    4) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor,   

    5) Binanın trafik emniyetine ve genel ahlak kurallarına uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il/ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,    

    6) (Mülga bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./4. md.)

       ç) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde EK-2 forma göre hazırlanacak Kuruluş İç Hizmet Yönergesi

    (Ek fıkra: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./4. md.) Kurucunun bina ile ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, belgelerin uygun olup olmadığı İl Müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, kurucudan kuruluşun tefrişinin yapılması istenir. Tefriş yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü meslek elemanlarınca yerinde inceleme yapılır ve inceleme sonucunda binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir inceleme raporu düzenlenir.

    Kuruluş binası ve yeri

    Madde 8/A - (Ek madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./5. md.)

    Kuruluş olarak kullanılacak binanın ve yerinin seçimi aşağıdaki hususlara uygun olarak yapılır.

    a) Kuruluş çocuklar için tehlike yaratmayacak ve ulaşıma elverişli bir yerde kurulur. Binanın bulunduğu yer, çocukların geliş ve gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

    b) Kuruluşun kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. Bahçe alanı hesaplamasında 0-2 yaş grubu çocuk sayısı dikkate alınmaz. Binaların teras katları bahçe olarak kullanılamaz. 0-2 yaş grubuna hizmet verecek bir kuruluş, bahçesi olma şartı aranmaksızın çok katlı bir binanın herhangi bir bölümünde uygunluğu saptandığı takdirde hizmete açılabilir.

    c) Kuruluş müstakil veya çok katlı bir binada zemin katta veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir.

    ç) Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılması halinde, söz konusu binada veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunmaması gerekir. Kuruluş binası çevresinde patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan kuruluşlar bulunması hâlinde, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun mesafelerin korunması ve tedbirlerin alınması sağlanır. Yönetmelikte belirtilen mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor, çalışma ruhsatı vermeye yetkili birimlerden alınır.

    d) Özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulübünün aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada bulunması halinde, her kuruluşun bağımsız bölüm ve dairelerden oluşması, giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması şartı aranır.

    e) Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunur.

    f) Kuruluş ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.

    Personel belgeleri

    Madde 8/B - (Ek madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./5. md.)

    Kurucu, sorumlu müdür ve grup sorumlusu dışındaki diğer personelden T.C. Kimlik Numarası ile birlikte aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Öğrenim durumunu gösterir belge,

    b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

    c) Bulaşıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,

    ç) İş Sözleşmesi.

    Açılış İzni İçin İşlemler

    Madde 9 - Bir kuruluşun açılıp faaliyete geçebilmesi, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde olur;

    a) Kuruluş açma yetki belgesi alındıktan sonra üç ay içinde 8 inci maddede belirtilen Kuruluş Açma İzin Belgesi için gerekli belgeler hazırlanarak ikişer adet dosya halinde, incelenmek üzere kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içinde kuruluşa çocuk kabulü yapılmaz. Üç ay içinde dosyalarını tamamlayamayan kurucuların kuruluş açma yetki belgeleri iptal edilir.

    b) (Değişik fıkra: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./6. md.) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, kuruluşun hizmete açılabilmesi, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valiliğin Onayı ile gerçekleşir. Tüm belgeleri tasdik edilen dosyalardan biri İl Müdürlüğünde kalır, diğeri ise Ek-3'teki Açılış İzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karşılığında verilir.

    c) (Değişik fıkra: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./6. md.) Açılış İzin Belgesi verilen, devir ve nakil edilen her kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, bir ay içinde İl Müdürlüğünce o yerin bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne ve Defterdarlığa/Vergi Dairesi'ne bildirilir.

    Kuruluşa Çocuk Kabulü

    Madde 10 - Valilikten açılış onayı alınıp, açılış izin belgesi düzenlenen kuruluşa çocuk kabulü yapılır ve kuruluş hizmete geçer.

    Personel Çalışma İzni

    Madde 11 - Personel çalışma izni aşağıdaki esaslar çerçevesinde verilir;

    a) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./7. md.) Açılış izin belgesi verilen kuruluşun kurucusu veya sorumlu müdürü, açılış izin belgesini aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kuruluşta istihdam edilecek personel için 8/B maddesinde belirtilen belgeleri ikişer nüsha halinde düzenleyerek İl Müdürlüğüne teslim eder.

    b) İl Müdürlüğünce, personelin belgeleri 12 nci madde de belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirilir ve tasdik edilir.

    c) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./7. md.) Personelin kuruluşta çalışabilmesi İl Müdürlüğünün onayı ile gerçekleşir. Personelin belgeleri ve çalışma onayının birinci nüshası İl Müdürlüğünde, ikinci nüshası ise kuruluşta muhafaza edilir. İl Müdürlüğünce tasdik edilmeyen personel kuruluşta çalışamaz.

    d) Aynı işlem yeni alınacak personel için de yerine getirilir.

    e) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./7. md.) Sorumlu müdürün çeşitli nedenlerle izine ayrılması halinde, yerine kuruluşta bulunan, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (A) veya (B) bentlerindeki özelliklere sahip en kıdemli mesleki personel vekil bırakılır. Sorumlu müdür izine ayrılmadan önce kullanılacak izin süresi ve sorumlu müdürlüğe vekâlet edecek mesleki personel il müdürlüğüne bildirilir.

    f) (Ek bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./7. md.) Personelin görevden ayrılması veya görevine son verilmesi halinde, durum en geç 5 iş günü içinde İl Müdürlüğüne bildirilir. İl Müdürlüğünce görevinden ayrılan veya görevine son verilen personelin çalışma onayı iptal edilir. İl Müdürlüğünce kuruluşa verilen en fazla bir aylık süre içinde yeni personelin kuruluşa başlatılması sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kuruluş Personelinin Nitelik ve Sorumlulukları ile Çocukların Gruplandırılması

    Kuruluş personelinin nitelik ve sorumlulukları

    Madde 12 - (Ek madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./8. md.)

    Kuruluş personelinin nitelik ve sorumlulukları ile personelde aranacak şartlar aşağıda düzenlenmiştir.

    A) Sorumlu Müdür: Kuruluşun amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari konularda her türlü işlemden, kuruluştaki çocukların eğitim, bakım ve beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda sağlanmasından, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olunmasından, onlara temel değer ve alışkanlıkların kazandırılmasından, birinci derecede sorumlu olan sorumlu müdürün taşıması gereken nitelikler şunlardır:

    a) Kreş ve gündüz bakımevlerinde;

    1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlardan birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

    2) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Anaokulu Öğretmenliği önlisans mezunu olup, en az iki yıl resmi/özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

    3) Resmi/özel okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

    b) Çocuk Kulüplerinde;

    1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlardan birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

    2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak,

    3) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Anaokulu Öğretmenliği önlisans mezunu olup, en az iki yıl resmi/özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

    4) Resmi/özel okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

    c) Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerinin bir arada açılması halinde;

    1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlardan birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

    2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak,

    3) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Anaokulu Öğretmenliği önlisans mezunu olup, en az iki yıl resmi/özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

    4) Resmi/özel okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

    ç) Yukarıdaki şartlara sahip bulunan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü de olabilirler.

    d) Bir kişi, birden fazla kuruluşun sorumlu müdürü olamaz, grup sorumlusu olarak görev yapamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

    B) Grup Sorumlusu: Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlü olan Grup Sorumlusunun taşıması gereken nitelikler şunlardır:

    a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde;

    1) Yüksek öğrenim kurumlarının Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlarında lisans veya önlisans mezunu olmak,

    2) Bu bölüm mezunlarının bulunamaması durumunda, kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak,

    3) 0-2 yaş grubundaki çocuklar için hemşire unvanına sahip kişiler de görevlendirilebilir.

    b) Çocuk Kulüplerinde;

    1) Yüksek öğrenim kurumlarının Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlarında lisans veya önlisans mezunu olmak,

    2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak,

    3) Yüksek Öğrenim Kurumlarının Fizik, Kimya, Fen Bilgisi, Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

    C) Çocuk bakıcılarında tercihen lise mezunu olmak, çocuk gelişimi ve eğitimi/çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olmak şartı aranır.

    Ç) Ayrıca kuruluşta iş hacmine göre büro, yemek, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul/ilköğretim diploması veya okuryazarlık belgesi almış olma şartı aranır.

    D) Kuruluşlar kendi çalışma saat ve düzenleri açısından gerekli gördükleri takdirde, yönetim ve grup sorumluluğu dışında; kendi branş dallarında istihdam edilmek üzere Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim Öğretmeni, Doktor, Diyetisyen, Hemşire, Müzik, Resim, Bilgisayar, Yabancı Dil ve benzeri bölüm mezunu elemanları da görevlendirebilirler. Söz konusu şahısların branşları ve görevlendirilme şekillerinin İl Müdürlüklerine bildirilmesi zorunludur.

    E) Kuruluşlarda görev alacak personel evrakının onaya sunulduğu tarihte, sorumlu müdür hariç tüm personelde kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaşından gün almamış olma şartı aranır.

    Personel eğitimi

    Madde 12/A - (Ek madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./9. md.)

    Kuruluş istihdam ettiği personele göreve başladığı tarihten itibaren ilk üç ay içinde bir kez ve göreve başladıktan sonra da yılda en az bir kez olmak üzere her defasında en az onar saatlik hizmet içi eğitim verir.

    Gruplandırma

    Madde 13 - Gruplandırma çocukların yaşları esas alınmak üzere genel gelişimlerine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde oluşturulur.

    a) 0 - 24 aylık bebekler ve yeni yürüme çağındaki çocuklar

    b) 25 - 48 aylık çocuklar,

    c) 49 - 72 aylık çocuklar,

    d) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/7.mad.) 7-11 yaşındaki çocuklar   

    e) (Ek bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/7.mad.) 12-14 yaşındaki çocuklar

    Gruplardaki Çocuk ve Personel Sayısı

    Madde 14 - Gruplardaki çocuk ve personel sayısı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenir;

    a) 0 - 2 yaş grubunda en çok 10 çocuk bir grup oluşturulur.

    Her grup için bir grup sorumlusu ve en az bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.

    b) 2 - 6 yaş grubunda ise en çok 20 çocuk bir grup oluşturur. Her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.

    Özel Çocuk Kulüplerinde, sabahçı ve öğlenci çocuklara yönelik iki bölümde hizmet verilir. Gruplar en fazla 20 çocuktan oluşur. Öğretim dönemlerinde sabah ve öğleden sonra gelen çocukların toplamı bir grup için belirlenen miktarı geçemez. Her grup için bir grup sorumlusu görevlendirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kuruluşun Durumu

    Kuruluşun İskan Durumu

    Madde 15 - (Mülga madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./10. md.)

    Emniyet ve Trafik Güvenliği

    Madde 16 - (Mülga madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./10. md.)

    Yangından Korunma ve Isıtma

    Madde 17 - (Mülga madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./10. md.)

    Kuruluş binasında aranacak özellikler (Değişik başlık: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.)

    Madde 18 - (Değişik cümle: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Kuruluş binasında olması gereken özellikler şunlardır:

    Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.

    Oyun, yatak ve çalışma odaları bol ışık almalıdır.

    Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmelidir.

    Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.

    Çocuk Kulübünde, çalışma bölümlerinin bütünü, bir dershane izlenimi yaratmayacak biçimde tefriş edilmelidir.

    f) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko - sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.

    g) Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları, fen ve tabiat, müzik köşeleri oluşturulmalıdır.

    h) Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu ve malzeme dolapları bulunmalıdır.

    ı) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Kuruluştaki tüm merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunur. Merdiven ve balkon aralarından çocukların düşmelerini engellemek için koruyucu düzenlemeler getirilir.

    i) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Kuruluşta ısıtma kaloriferle yapılır. Ancak, bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak ısıtma, çocuklarda risk oluşturmayacak şekilde klima veya benzeri sistem ile yapılabilir. Isıtmanın elektrikli araçlarla yapılması hâlinde, il elektrik idaresinden elektrik tesisatının uygunluğuna dair belge alınır. Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde korunaklı hale getirilir.

    j) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır. Kuruluşta ranza kullanılmaz. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde 25-30 cm yüksekliğinde yaylı yer yatağı, 0-2 yaş grubunda ise sabit karyola kullanılır. Sabit bebek karyolalarında bebeklerin düşmesini engelleyici kenar koruyucuları bulunur.

    k) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Kuruluşta, her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olur. Lavaboların güvenliği sağlanır ve düşmeyecek şekilde iyice sabitlenir. 2 yaşına kadar olan çocuklar için adaptör kullanılır ancak, portatif tuvalet kullanılmaz. Çocuk kulüpleri için, yaş grubuna uygun olarak tuvaletler bölmelere ayrılır veya kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılır.

    l) Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.

    m) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.

    n) 0 - 2 yaş grubu çocuklar için ayrı bir emekleme bölümü bulunmalıdır. Bölüm temiz, düzenli ve çocukların güvenliğini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

    o) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) 0-2 yaş grubu için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Bu bölümde kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulundurulur.

    ö) Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar olmalıdır.

    p) Kuruluşta, yeterli sayıda ayakkabılık ve portmanto olmalıdır.

    r) Kuruluşta, bir sağlık bölümü olmalı, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulunmalıdır.

    s) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunur. Bahçenin zemininin yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilerin değişimlerini izleyebileceği uygulama bahçeleri de oluşturulabilir. Bahçe oyuncakları yerine iyice sabitlenerek korunaklı hale getirilir. Bahçe oyuncaklarının kırık, sivri uçlu, keskin, paslı kenarları bulunmaz.

    ş) Kuruluşun her türlü tesisatı genel hijyen kurallarını bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.

    t) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Kuruluştaki tüm dolaplar, dolap kapakları, çekmeceler, mobilyalar, raflar, panolar, ayakkabılık, portmanto, çocukların özel eşyalarını koyacağı dolaplar ve diğer eşyalar çocukların üzerine düşmeyecek şekilde duvara iyice sabitlenir ve güvenliği sağlanır.

    u) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Çocukların yaralanmasını önlemek için mobilyalarda kenar koruyucuları bulunur.

    ü) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Kuruluştaki tüm pencereler ve balkon kapıları çocukların düşmelerini engelleyecek şekilde korunaklı hale getirilir ve güvenlik kilitleri bulunur.

    v) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Elektrik düğme, prizleri, kabloları çocuklar için tehlike oluşturmaması bakımından gerekli önlemler alınarak güvenli hale getirilir, prizlerde koruma kapağı bulunur.

    y) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Kuruluşta, yangından korunmak için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi ile sesli ve ışıklı uyarı sistemi, duman ve gaz detektörü bulunur.

    z) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./11. md.) Servis aracının iç düzenini sağlamak, çocukların servise inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere serviste bir personel bulunur.

    Çocuk kulüpleri

    Madde 18/A - (Ek madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./12. md.)

    Çocuk kulüplerinde çocukların derslerini çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına yardımcı olunur, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenir. Bu doğrultuda grup sorumlularınca düzenlenen etkinlikler EK-4'teki belge ile kayıt altına alınır ve denetimde gösterilmek üzere saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Kuruluşun İşleyişine ilişkin Esaslar

    Kapasite tespiti

    Madde 19 - Kuruluşların kapasite tespiti aşağıdaki şekilde yapılır:

    a) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri;

    1 - Sabit karyola kullanılması durumunda; kapasite çocuklar için ayrılan uyku odalarının büyüklüğüne göre hesaplanır. Uyku odalarında her bir çocuğa en az 2 M

    alan ve 6 m

    hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Ancak kuruluşta uyku odalarına denk, yaklaşık büyüklükte oyun odalarının bulunması gerekmektedir. Oyun odaları kapasiteye dahil edilemez.

    2 - Portatif karyola kullanılması durumunda; kapasite, uyku ve oyun için gösterilen bölümlerin büyüklüğüne göre hesaplanır. Portatif karyolaların kurulması, kaldırılması ve depolanması çocukların temel gereksinimlerini engellemeyecek, gelişim ve sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

    3 - 0 - 2 yaş grubu için portatif karyola kullanılmaz.

    b) Özel Çocuk Kulüplerinde;

    1 - Kapasite, çocuklar için ayrılan çalışma ve oyun odalarının büyüklüğüne göre tespit edilir. Bu bölümlerde her bir çocuğa 2 M

    alan 6M3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılır ve toplam kapasite bulunur.

    Ayrıca çocukların dinlenebileceği küçük bir dinlenme odası ayrılır. Bu bölüm kapasiteye dahil edilmez.

    2 - Kuruluşta, çocukların tam gün bulanabileceği sömestr ve yaz tatiline rastlayan dönemlerde, yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen kapasitenin üzerinde çocuk kabulü yapılmaz,

    Kuruluşa Çocuk Kabulü

    Madde 20 - (Değişik madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./13. md.)

    Kuruluşa çocuk kabulünde, velinin dilekçesi, çocuğun Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, sağlık raporu, yeteri kadar fotoğraf istenir. Bulaşıcı hastalığı, ağır ruhsal, zihinsel engeli olan çocuklar kuruluşa alınmaz. Ancak; ilgili kuruluşlardan alınmış raporda belirtilmek kaydıyla hafif zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli olan çocuklar kuruluşa kabul edilir. Hafif zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli olan çocukları kabul eden kuruluşlarda özel eğitim öğretmeni bulunur, çocukların ihtiyacına göre gerekli araç ve gereçler sağlanır. Gruplarda kaynaştırma eğitimi alacak çocuk sayısı birden fazla olamaz.

    Kuruluşun Çalışma Gün ve Saatleri

    Madde 21 - Kuruluşlar mesai gün ve saatleri dahilinde hizmet verirler. (Değişik cümle: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./14. md.) Hafta içi mesai saatlerine ilave olarak gece saatleri, hafta sonu tatilleri, resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ve diğer günlerde de faaliyetlerini sürdürmek isteyen kurucular, bir dilekçe ile İl Müdürlüklerine başvururlar. Kuruluşların söz konusu gün ve saatlerde hizmetlerine devam edebilmeleri, İl Müdürlüğünün kabul ve teklifi ile Valiliğin Onayına bağlıdır. Gerekli personel temin edildiği takdirde gece ve tatil günlerinde çalışacak kuruluşlarda sorumlu bir nöbetçi ve çocuk sayısına göre grup sorumlusu ve çocuk bakıcısı bulundurulur.

    Kuruluşlarda yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti de verilebilir. Yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti İl Müdürlüğünün kabul ve teklifi ile Valiliğin Onayına bağlıdır.

    Kuruluşun Tatil Edilmesi

    Madde 22 - Kuruluş, bulunduğu yörenin iklim koşulları ve tadilat nedeniyle en çok 2 ay tatil edilir. " (Ek cümle: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./15. md.) Bu süre içinde velilerden ücret alınmaz.

    Kuruluşun tatil edileceği, 1 ay önceden velilere ve İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Velilerin mağdur edilmemesi için uygun koşullar sağlanır. "" (Ek cümle: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./15. md.) Kuruluşun tatil olduğu süre içinde çocukların kuruluşta olmadığı zamanlarda, yılda en az iki defa dezenfektanlarla kuruluşun genel temizliği yapılır.

    Kuruluşun tatil edilebilmesi, kurucunun gerekçeli önerisinin İl Müdürlüğünün kabul ve teklifi ile Valiliğin Onayına bağlıdır.

    Kuruluşun Geliri

    Madde 23 - Kuruluşun geliri, çocukların bakımı, beslenmesi ve eğitimi için velilerden alınacak ücretlerden ibarettir.

    Ücret Tespiti

    Madde 24 - Ücretlere ilişkin uygulama aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilir;

    a) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./16. md.) Açılış izni almış olan kuruluşlarda velilerden alınacak aylık ücret miktarları her yıl Aralık ayında il düzeyinde kurulacak bir komisyonca tespit edilir. Komisyonda belirlenen ücretler Valiliğin onayı ile yürürlüğe girer. Yeni ücretler takip eden Ocak ayından itibaren uygulanır. Ücretler gerek görüldüğünde yıl içinde günün şartlarına bağlı olarak Komisyonca bir kere daha düzenlenir. Uygulanacak ücretler, kuruluşun velilerce görülebilecek bir yerine asılır.

    b) Ücret tespit komisyonu, Valiliğin Başkanlığında veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısı başkanlığında İl Müdürü, Belediye, Defterdarlık, Ticaret Müdürlüğü temsilcileri ile il dahilindeki kurucuların kendi aralarında bir yıl için seçecekleri bir temsilciden kurulur.

    c) Ücret tespiti, çevrenin sosyo - ekonomik şartları dikkate alınarak, kuruluşun personel iaşe, kira, ısıtma ve diğer cari giderler ile amortismanlar hesaplanarak yapılır.

    d) Ücret artış oranları, kanuni kira artış yüzdesi, gıda endekslerindeki artış yüzdesi, personel ücret artışları yüzdesi, elektrik - havagazı ve su artışları yüzdesi, resmi yakıt fiyatlarındaki artış yüzdesi hesaplanarak bunların çocuk başına maliyet artışlarına yansıyan ortalama miktarları bulunarak tespit edilir.

    e) İl'de birden fazla Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulübü bulunduğu takdirde tesis, tefriş ve buna benzer farklar dikkate alınmak suretiyle taban ve tavan ücret miktarları tespit edilir.

    f) Tespit edilen ücretlere beslenme, kırtasiye ve temizlik malzemelerine ait giderler dahildir.

    g) Ücret tespit komisyonu tatil, gece, yarım gün ve saatlik bakım ücretlerini de ayrıca tespit eder.

    h) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./16. md.) Belirlenen miktarın üzerinde ücret aldıkları tespit edilen kuruluşlar hakkında 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

    Ücret Tahsili

    Madde 25 - Tespit edilen ücret kuruluşlarca ayın başında peşin olarak alınır. Kuruluşlar bir aylık ücretten fazla peşin ödeme için velileri zorlayamaz, bono, senet ve benzeri uzun süreli bağlantı isteğinde bulunamaz.

    Ücret İadesi

    Madde 26 - Çocuğun herhangi bir nedenle kuruluştan ayrılması halinde, ücret iade edilmez, Ancak kuruluş tarafından çocuğun çıkartılması halinde bakiye ücret iade edilir.

    Ücretsiz Bakım

    Madde 27 - İl Müdürlüğü kuruluşların kapasitelerine göre en az iki çocuk olmak üzere % 5 ücretsiz kontenjan kullanılır. Bu sayı, kuruluşun kapasite sayısı haricinde kullanılır.

    İl Müdürlüğü bu ücretsiz kontenjanı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve Sosyal Çalışmacı tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporuna göre değerlendirilir;

    a) Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları,

    b) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./17. md.) Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar,

    c) (Mülga bent: 06/07/2011-27986 S.R.G. Yön./17. md.)

    d) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./17. md.) Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar,

    e) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./17. md.) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kadın Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları,

    f) Cezaevlerinde bulunan kadın mahkumların çocukları.

    g) (Ek bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./17. md.) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda korunma altında bulunan çocuklar,

    h) (Ek bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./17. md.) Şehit ve malûl gazi çocukları,

    ı) (Ek bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./17. md.) Ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan çocuklar.

    İl Müdürlüklerince uygun görülmesi halinde kuruluşlara ücretsiz olarak yerleştirilir.

    Ücretsiz olarak yerleştirilen çocukları bakmayı kabul etmeyen kuruluşlar hakkında 28 inci madde hükümleri uygulanır.

    Teftiş ve Denetim

    Madde 28 - (Değişik madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./18. md.)

    Kuruluşların teftiş ve denetimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

    a) Kuruluşlar İl Müdürlüklerince yılda en az bir kere denetlenir. Gerektiğinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş ve yetkili elemanlarınca da denetlenir ve teftişe tabi tutulur. Teftiş ve denetim esnasında istendiği takdirde, kuruluş yetkilileri denetleyicilere her türlü belgeyi sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdür.

    b) Kuruluş aşağıda belirtilen durumlarda uyarılır;

    1) Denetim ve teftiş sonucu tespit edilen mevzuat hükümlerine aykırı eksiklikler, İl Müdürlüğünce yazılı olarak kuruluşa bildirilir.

    2) Kuruluş bildirilen eksiklikleri bir ay içinde düzeltmek ve gidermek zorundadır.

    3) Kuruluş yapmış olduğu işlemleri İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

    4) İl Müdürlüğü belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilip giderilmediğini yerinde tespit eder.

    c) Kuruluşun geçici olarak durdurulması aşağıda belirtilen eksikliklerden birinin tespiti halinde ve uyarıya rağmen verilen süre içinde gerekli düzenleme yapılmadığında yerine getirilir;

    1) Mevzuat hükümlerine aykırı harekette bulunulması ve mevzuat hükümlerine aykırı görülen eksikliklerin verilen süre içerisinde düzeltilmemesi ve giderilmemesi.

    2) Kuruluşa açılış izin belgesinde belirtilen yaş grubu dışında çocuk kabul edilmesi.

    3) Belirlenen kapasitenin üstünde hizmet verilmesi.

    4) Onaysız personel çalıştırılması.

    5) Eksik personel çalıştırılması.

    6) Belirlenen ücretten fazla ücret aldığı tespit edilmesi.

    7) Bakılması gereken oranda ücretsiz çocuğa bakılmaması.

    8) Genel ahlak kuralarına aykırı harekette bulunulması.

    ç) Kuruluşun faaliyetinin geçici olarak durdurulması aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;

    1) Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valilik onayı ile Kolluk Kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirilir.

    2) Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulma süresi üç iş günüdür.

    3) Kuruluşun geçici olarak durdurulması kararı en az beş iş günü öncesinden kuruluşa bildirilerek velilere bilgi verilmesi sağlanır.

    4) Geçici durdurulma süresi bitiminde kuruluş kendiliğinden açılmış sayılır. Açılmış olan kuruluşa verilecek on iş günü ek sürenin sonunda, eksikliklerin giderilmediği ve geçici kapatmayı gerektiren fiilin devamının tespiti halinde, kuruluşun faaliyeti beş iş günü geçici olarak durdurulur.

    d) Kuruluşun faaliyetinin sürekli olarak durdurulması aşağıda belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde yapılır;

    1) Uyarılara rağmen tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi ve iki kez geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına rağmen aynı konularda eksiklik tespit edilmesi.

    2) Açılış onayı olmadan hizmete başlanması.

    3) İzinsiz devir ve nakil işlemi yapılması.

    e) Kuruluşun faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir;

    1) Kuruluşların faaliyetlerinin sürekli durdurulması, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valilik Onayı ile Kolluk Kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirilir.

    2) Faaliyeti sürekli durdurulan kuruluşlar, İl Müdürlüğünce o kuruluşun bağlı bulunduğu ilin sosyal güvenlik kurumu İl Müdürlüğü'ne, Defterdarlığa/ Vergi Dairesi'ne bildirilir.

    3) Kuruluşun faaliyetlerinin sürekli durdurulması kararı en az on beş gün öncesinden kuruluşa bildirilerek velilere bilgi verilmesi sağlanır.

    4) Kuruluş açılış izin onayı, açılış izin belgesi aslı ve ilgili diğer belgeleri on beş gün içinde İl Müdürlüğüne teslim eder.

    5) Kuruluşların faaliyeti durdurulduğunda peşin alınan ücretten kuruluşun faaliyette bulunmadığı günlere düşen pay velilere geri verilir.

    f) Bakımları ve sorumlulukları altında bulunan çocuklara karşı ihmali görülen veya herhangi bir suç işleyen kuruluş görevlileri hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 27 nci maddesine göre işlem yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Kuruluşun devir, nakil, ad değişikliği, tüzel kişilik temsilci değişikliği ile binanın fiziki koşulları ve yaş grubu değişikliği işlemleri (Değişik başlık: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./19. md.)

    Madde 29 - (Değişik madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./19. md.)

    Kuruluşun devir, nakil, ad değişikliği, tüzel kişilik temsilci değişikliği ile binanın fiziki koşulları ve yaş grubu değişikliği ile ilgili işlemler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Kuruluşun başka bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliğe devri için aşağıda belirtilen belgeler İl Müdürlüğüne sunulur;

    1) Kuruluşu devir etmek ve devir almak isteyen kişilere ait dilekçe,

    2) Kuruluşun diğer bir gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisine devrinde yeni kurucular adına düzenlenecek Kurucu Yetki Belgesi verilebilmesi için gerekli belgeler,

    3) Yeni kurucu adına Kurucu Yetki Belgesi verildikten sonra tarafların noterden alacakları Devir Senedi,

    4) Kira Sözleşmesi veya tapu senedi,

    5) Kuruluşta yeni görev alacak personele ilişkin belgeler ve iş sözleşmesi.

    Söz konusu belgelerin İl Müdürlüğünce tasdik edilmesinden sonra, kurucu değişikliği için Valilik Onayı alınır ve Ek-5'teki Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.

    İl Müdürlüğüne müracaat edilmeden kuruluşun devir edilmesi halinde, açılış izin belgesi ve açılış onayı iptal edilerek kuruluşun faaliyeti sürekli durdurulur. İzinsiz olarak devir yapan, devir alan kişi veya tüzel kişiliğin, yeni bir kuruluş açmak için İl Müdürlüğüne başvuruda bulunması durumunda müracaatları reddedilir.

    b) Kuruluşun nakil işlemleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;

    1) Kurucu veya temsilci tarafından nakil edilecek binanın adresini belirten dilekçe İl Müdürlüğüne verilir,

    2) Kuruluşun yeni bir binaya nakil edilmesi için, İl Müdürlüğünce en geç on beş iş günü içinde belirtilen adrese gidilerek yerinde inceleme yapılır. Binanın uygun bir yapıya sahip olduğunun belirlenmesi halinde, kurucudan yeni binaya ait yapı kullanım izin belgesi/iskân raporu ile birlikte, 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen bina ile ilgili belgeler istenir. Üç ay içinde açılış izni için gerekli belgeleri tamamlamayan kuruluşun nakil işlemi iptal edilir.

    Söz konusu belgelerin İl Müdürlüğünce tasdik edilmesinden sonra, nakil için Valilik Onayı alınır ve Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir. Valilik Onayı ve Değişiklik İzin Belgesi alınmadan yeni binada hizmete başlanamaz, çocuk kabul edilemez.

    İl Müdürlüğüne müracaat edilmeden kuruluşun nakil edilmesi halinde, açılış izin belgesi ve açılış onayı iptal edilerek kuruluşun sürekli faaliyeti durdurulur. İzinsiz nakil yapmış olan kişi veya tüzel kişiliğin, yeni bir kuruluş açmak için İl Müdürlüğüne başvuruda bulunması durumunda müracaatları reddedilir.

    c) Kuruluş adının değiştirilmesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;

    1) Kurucudan ve temsilciden ad değişikliği talep dilekçesi alınarak, kuruluşa verilecek yeni adın uygunluğu incelenir.

    2) Kuruluş adının uygun görülmesi halinde, Valilik Onayı alınır ve kuruluşun yeni adının yer aldığı Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.

    ç) Özel hukuk tüzel kişilerinde kurucu temsilcisi değişikliği aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;

    1) Temsilci değişikliğine ait yönetim kurulu kararı,

    2) Temsilciye Kurucu Yetki Belgesi verebilmek için gerekli koşullar ve belgeler (Vakıf veya dernek tüzüğü ile şirket sözleşmesi hariç) istenir.

    İl Müdürlüğünce belgelerin uygun olduğunun belirlenmesi halinde, özel hukuk tüzel kişiliği temsil eden yeni kurucuya Kurucu Yetki Belgesi verilir, Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.

    d) Kuruluşun fiziki koşulları ile yaş grubu değişikliği işlemleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;

    1) Kurucu değişikliği içeren dilekçe ve yapmak istedikleri değişikliklerin yer aldığı yerleşim planıyla İl Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

    2) İl Müdürlüğü meslek elemanlarınca bina yerinde bu Yönetmeliğe uygunluk açısından incelenir ve inceleme raporu hazırlanır.

    3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen bina ile ilgili belgelerden değişikliğe ilişkin gerekli belgeler istenir.

    4) Bina ile ilgili şartların sağlanması ve binanın uygunluğunun belirlenmesi halinde Valilik Onayı alınır ve Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.

    Kuruluşla ilgili yapılan değişiklik işlemlerinin bildirilmesi

    Madde 29/A - (Ek madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./20. md.)

    İl Müdürlüklerince kuruluşların açılış, kapanış, devir, nakil, ad değişikliği, tüzel kişilik temsilci değişikliği, kapasite ve yaş grubu değişikliklerinin olması durumunda, altı ayda bir Ek-6'daki form düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Kuruluşun Kurucu Tarafından Kapatılması

    Madde 30 - Kuruluşun kurucu tarafından kapatılması aşağıdaki esaslar çerçevesinde olur;

    a) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./21. md.) Kurucular en az bir ay önceden İl Müdürlüğüne, personel ve velilere yazılı olarak kuruluşu kapatma isteğinde olduklarını bildirir. Kapanan kuruluşlar İl Müdürlüğünce o kuruluşun bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne ve Defterdarlığa/ Vergi Dairesine bildirilir.

    b) (Değişik bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./21. md.) Kapanan kuruluş açılış izin onayı, açılış izin belgesi aslı ve ilgili diğer belgeleri on beş gün içinde İl Müdürlüğüne teslim eder.

    c) İl Müdürlüğüne bildirilmeden kuruluşunu kapatan kurucuların yeniden özel kuruluş açma talebinde bulunmaları halinde açılış izni verilmez.

    Kuruluş tarafından İl Müdürlüğüne gönderilecek belgeler (Değişik başlık: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./22. md.)

    Madde 31 - (Değişik madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./22. md.)

    Kuruluşlarca her ayın ilk haftasında;

    a) Bakılan çocukların gruplarına göre sayısında ve personel listesinde değişiklik olması durumunda ilgili belgeler ve aylık ücret bordrosunun bir örneği İl Müdürlüğüne gönderilir.

    b) Kuruluşlar, eğitim programlarına göre yıllık ve aylık faaliyet programlarını düzenleyerek denetimde gösterilmek üzere dosyada saklar. Yıllık faaliyet programının bir örneği her yıl Eylül ayının ilk haftasında İl Müdürlüğüne gönderilir.

    c) Tüm belgeler iki nüsha hazırlanır. Bir nüshası kuruluşta kalır, diğer nüsha denetim için İl Müdürlüğüne gönderilir. Uyarılara rağmen istenilen belgeleri göndermeyen kuruluşlar hakkında, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre işlem yapılır."

    Kuruluş Adları

    Madde 32 - Kuruluşlar İl'de Devletin veya diğer kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ad ve unvanları, yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar.

    Kuruluş Binalarının Kullanımı

    Madde 33 - Kuruluşlarda çocuklara ayrılan bölümlerde kurucu ve personel ikamet edemez ve konut olarak kullanamaz. Kuruluş binası hiçbir şekilde asli amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

    Çocukların Beslenmesi

    Madde 34 - Kuruluşlar, Genel Müdürlükçe, belirlenen gıda rasyonlarına uygun olarak Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki çocuklara öğlen yemeği ile sabah ve ikindi kahvaltısı, Çocuk Kulüplerindeki çocuklardan sabah gelenlere sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, öğleden sonra gelen çocuklara öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir.

    (Ek fıkra: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./23. md.) Kuruluşta verilen yemek numuneleri uygun saklama ortamında yirmi dört saat süre ile saklanır.

    Kuruluşlarda Bulunacak Defter ve Dosyalar

    Madde 35 - Kuruluşlar aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak zorundadır;

    a) Gelen yazı kayıt defteri,

    b) Giden yazı kayıt defteri,

    c) Gerekli muhasebe kayıtları,

    d) Çocuklara ait kütük defterleri, (EK-7)

    e) Teftiş ve denetleme defterleri,

    f) Çocukların fiziksel ve psiko - sosyal gelişimlerine ait kayıtların bulunduğu çocuk dosyaları,

    g) Personel özlük ve sağlık dosyaları.

    h) (Ek bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./24. md.) Çocuklar için ilaç defteri (EK-8),

    ı) (Ek bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./24. md.) Sivil savunma planlarının bulunduğu dosya,

    i) (Ek bent: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./24. md.) Personel eğitim planı (EK-9)

    Personelin Sağlık Kontrolleri

    Madde 36 - Kuruşta çalışan personelin gerekli sağlık muayene ve kontrollerinin periyodik olarak yapılması, en az yılda bir göğüs radyografilerinin çekilmesi, portör, gaita, sarılık testlerinin 6 ayda bir yaptırılması ve sonuçlarının personele ait dosyalarda saklanması zorunludur.

    Diğer Hususlar

    Madde 37 - Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 24/05/1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM . Son Hükümler

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 38 - 26/12/1883 gün ve 18263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik ile 23/08/1987 gün ve 19553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde:05/10/2000 - 24191 s. RG. Yön/2. md.)

    Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 05/10/2000 - 24191 s. RG. Yön/5. md.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, sorumlu müdür olarak görev yapanların kazanılmış hakları görevlerine devam ettikleri sürece saklıdır.

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./25. md.)

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 06/07/2011 - 27986 S.R.G. Yön./26. md.)

    Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılmış olan kuruluşlar, binalarının fiziki koşullarını bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir.

    Yürürlük

    Madde 39 - Bu Yönetmelik, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesine göre Sayıştay görüşü alındıktan sonra Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 40 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Ekini görebilmek için fihristi kullanınız.

   

    Mevzuat Kanunlar