MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 29/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24769

    Maliye Bakanlığından:

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyeri esas alarak Maliye Bakanlığı personelinin Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarına atanmalarını ve görevde yükselmelerini belirli kurallara bağlamak, verimliliği artırmaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan ve Yönetmelikte belirtilen personelin hizmet gruplarına atanma ve görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin kurallar ile diğer kurumlardan naklen atamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi ve 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    **23/10/2003 tarih ve 25268 sayılı R.G.de yayımlanan "Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" in 1. maddesi ile 4. maddenin (j), (l) ve (n) bendleri değiştirilmiş (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. (o) bendi yürülükten kaldırıldığından diğer bentler yeniden teselsül ettirilmiştir.**

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

    b) Genel Yönetmelik: 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

    c) Yönetmelik: Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğini,

    d) Genel Yönetmelik esaslarına tabi personel: Müdür ve daha alt unvanlara görevde yükselme suretiyle atanacak personeli,

    e) Genel Yönetmelik esaslarına tabi olmayan personel: Defterdar, Maliye Başkanı, Gelirler Bölge Müdürü ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına atanacak personel ile Defterdar Yardımcısı, Bütçe Dairesi Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı ve İşletme Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarına sınavla atanacak personeli,

    f) Birim: 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,

    g) Aynı birim: Bir hizmet biriminin merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatını,

    h) Aynı unvan: Bir hizmet grubu içindeki eşit düzeydeki unvanlardan, birinden diğerine gerek birim içi, gerekse birimlerarası atamalarda geçiş sınavı şartı olmayan unvanı,

    ı) Hizmet grubu: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin grubunu,

    j) (Değişik bend: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yön./1. m.) Hizmet süresi: 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    k) Görevde yükselme eğitimi: Genel Yönetmelik esaslarına tabi personel için yükseleceği görevin özelliklerine göre verilecek eğitimi,

    l) (Değişik bend: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yön./1. m.) Ön eleme sınavı: Görevde yükselme eğitimine alınacakların belirlenmesi için yapılacak yazılı sınavı,

    m) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine (MEBÖDEM) Bakanlıkça yaptırılacak sınavı; Genel Yönetmelik esaslarına tabi olmayan personelden sınavla atanacak olanlar için sınav komisyonlarınca yapılan sınavı,

    n) (Değişik bend: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yön./1. m.) Sözlü sınav: Genel Yönetmelik esaslarına tabi olmayan personel için, adayların bilgilerini, davranışlarını, becerilerini, kavrama, anlatım ve temsil yetenekleri ile yöneticilik özelliklerini ölçmek amacıyla sınav kurulu veya komisyonu tarafından yapılan sınavı,

    o) Geçiş sınavı: Yönetmelik kapsamındaki personelin aynı hizmet grubunda yer alan ancak farklı birimlerdeki görevlere atanmalarında uygulanan yazılı sınavı,

    p) Hizmet gruplarında geçen süre: Hizmet gruplarında yer alan kadrolarda asaleten çalışılan süreyi (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler, geçici görevle başka kurumlarda geçen süreler ile her türlü aylıksız izin süreleri hariç),

    r) Meslekle ilgili yüksek öğrenim: Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, iş idaresi ve yönetim bilimi alanlarında önlisans, lisans veya lisans üstü öğrenimi,

    s) Merkez denetim elemanı: Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve bunların yardımcıları ile Genel Müdürlük kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Genel Yönetmelik Esaslarına Tabi Olmayan Personelin Atanma Esas ve Şartları

    Hizmet Grupları

    Madde 5 - Genel Yönetmelik esaslarına tabi olmayan personelden; Defterdar, Maliye Başkanı, Gelirler Bölge Müdürü ve İşletme Bölge Müdürü unvanları (A) hizmet grubunda; Defterdar Yardımcısı, Bütçe Dairesi Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı ve İşletme Bölge Müdür Yardımcısı unvanları (B) hizmet grubunda yer alır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : Sınavsız Atama

    (A) Hizmet Grubuna Atanma Şartları

    **23/10/2003 tarih ve 25268 sayılı R.G.de yayımlanan "Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" in 2. maddesi ile 6. maddenin birinci fıkrasının 3. bendi yürürlükten kaldırılmış diğer bentler yeniden teselsül ettirilmiştir.**

    Madde 6 - Bu grupta yer alan kadrolara atanabilmek için ilgilinin;

    1 - Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olması,

    2 - Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notlarının olumlu ve ortalamasının iyi dereceden aşağı olmaması,

    3 -Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olması,

    4 - Atanacağı birimin teklifinin olması,

    gerekir.

    Ayrıca;

    a) Defterdar kadrosuna atanabilmek için;

    1 - Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az 12 yıl, Maliye Meslek Yüksek Okulunu bitirmiş olanların en az 14 yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak,

    2 - Bakanlıkta en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

    3 - Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az 10 yıl çalışmış olmak veya (B) hizmet grubunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

    gerekir.

    178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 484 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin geçici 5 inci maddesi ile eklenen hüküm saklıdır.

    Maliye Başkanı olarak görev yapanlar Defterdar olarak atanabilirler.

    b) Maliye Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    Bakanlık teşkilatında halen görev yapmak şartıyla merkez denetim elemanlığı görevinde en az 10 yıl bulunmuş veya Bakanlık hizmet birimlerinde en az Genel Müdürlük Daire Başkanı veya Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Defterdar olarak en az 2 yıldır görev yapıyor olmak gerekir.

    c) Gelirler Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olmak veya vergi inceleme yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az 10 yıl görev yapmak veya en az 2 yıl Vergi Dairesi Başkanlığı yapmış olmak gerekir.

    d) İşletme Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1 - Devlet memuriyetinde en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

    2 - Bakanlıkta en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

    3 - Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az 10 yıl çalışmış olmak veya (B) hizmet grubunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

    gerekir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sınavla Atama

    Sınav Esasları

    Madde 7 - (B) hizmet grubunda bulunan unvanlara atanabilmek için Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç, yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak gerekir.

    Sınava katılacak adayların, Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen şartları ilanda belirtilen yazılı sınav tarihi itibariyle taşımaları gerekir.

    Sınavlar, yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan görev için geçerlidir.

    Sözlü sınavda başarılı olanlar, atamaları yapılmadan önce ayrıca eğitime tabi tutulabilir veya bunlara tez veya araştırma raporu hazırlattırılabilir.

    Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Sınav Duyurusu ve Başvuru

    Madde 8 - Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi, sınavı düzenleyen birimce belirlenerek ilan edilir. Eğitim, tez veya araştırma raporu istenilmesi halinde bu husus duyuruda belirtilir.

    Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zamanda gönderilir. Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz. Sınav başvuruları, en geç son başvuru itibariyle başvuru yapıldığını belgeleyecek şekilde memurun görev yaptığı birime verildikten sonra bu birim tarafından 3 iş günü içinde elden veya postaya verilmek suretiyle sınavı yapan birime intikal ettirilir. Son başvuru tarihini izleyen 7 nci iş günü mesai bitimine kadar ilgili birime ulaşmayan postayla gönderilmiş başvurular işleme konulmaz.

    Sınav Komisyonları ve Görevleri

    Madde 9 - (B) hizmet grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav komisyonlarının oluşumu aşağıda gösterilmiştir.

    1) Defterdar yardımcılığı sınav komisyonu; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat, Muhasebat, Gelirler, Milli Emlak ve Personel Genel

    müdürlerinin katılımıyla,

    2) Bütçe dairesi başkanlığı sınav komisyonu; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Bütçe ve Mali Kontrol, Muhasebat ve Personel Genel müdürlerinin katılımıyla,

    3) Vergi dairesi başkanlığı sınav komisyonu; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Gelirler ve Personel Genel müdürlerinin katılımıyla,

    4) Milli emlak dairesi başkanlığı sınav komisyonu; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Milli Emlak ve Personel Genel müdürlerinin katılımıyla,

    5) Gelirler bölge müdür yardımcılığı sınav komisyonu; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Gelirler ve Personel Genel müdürlerinin katılımıyla,

    6) İşletme bölge müdür yardımcılığı sınav komisyonu; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri ve Personel Genel müdürlerinin katılımıyla,

    oluşur.

    Sınav komisyonları; Bakanlık Makamı oluru ile oluşturulur, üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

    Çeşitli nedenlerle sınav komisyonuna katılamayan başkan veya üyenin yerine, bunların vekilleri katılır.

    Başarı Notu

    Madde 10 - Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı (100) tam puan üzerinden en az (60) puan almış olmak şarttır.

    Başarı notu, gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınava ilişkin puanların aritmetik ortalamasıdır.

    Sözlü sınav sonucunda, başarı notuna göre en yüksek puan alandan başlamak ve ilan edilen boş kadro sayısını aşmamak kaydıyla sözlü sınav tarihi itibariyle en fazla atama yapılabilecek boş kadro sayısı kadar aday başarılı ilan edilir. Aynı puanı alan adaylardan sırasıyla son sicil notu yüksek ve hizmet süresi fazla olanlara öncelik tanınır.

    Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 11 - Yazılı sınav sonuçları, sınav bitim tarihini izleyen 20 iş günü içinde ilgili birim tarafından ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı

    olarak bildirilir.

    Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun ilan tarihini izleyen 15 iş günü içinde başlatılır, sonucu ise bitirilmesini izleyen ilk iş günü içinde yukarıda belirtilen şekilde duyurulur.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 12 - Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 3 iş günü içinde yazılı olarak sınavı yapan birime yapılır. Sınav komisyonu, itirazın intikalinden itibaren en geç 5 iş günü içinde itirazı değerlendirir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 13 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

    Atanma Esasları

    Madde 14 - Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre ve sınav ilanında belirtilen yerlere yapılır. Ancak, sınav ilanından sonra boşalan yerlere atama yapılması da mümkündür.

    Eğitime tabi tutulanlar ile tez veya araştırma raporu hazırlamaları istenen adayların atamaları, müteakip sınav tarihinden önce olmak kaydıyla, eğitimde başarılı olunması, tez veya araştırma raporunun sınav komisyonunca kabul edilmesinden sonra yapılır.

    Sınavlarda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevden uzaklaştırılmış olanların, görevlerine iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

    Atamaları yapılanlardan, süresi içerisinde göreve başlamamaları nedeniyle müstafi sayılanların veya atanma isteminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilir ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar aynı unvan için açılan ilk sınava başvuramazlar.

    Ataması yapılanlara tebliğ edilmek üzere, gönderilen atama onaylarının, idareye intikal ettiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

    (B) Hizmet Grubuna Atanma Şartları

    **23/10/2003 tarih ve 25268 sayılı R.G.de yayımlanan "Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" in 3. maddesi ile 15. maddesinin 3. ve 4. bentleri yürürlükten kaldırılmış olup diğer bentler yeniden teselsül ettirilmiştir.**

    Madde 15 - Bu grupta yer alan kadrolara atanabilmek için ilgilinin;

    1 - Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olması,

    2 - Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notlarının olumlu ve ortalamasının iyi dereceden aşağı olmaması,

    3 - Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olması,

    4 -Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması,

    gerekir.

    Ayrıca;

    a) Defterdar Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1 - Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az 10 yıl, Maliye Meslek Yüksek Okulunu bitirenlerin en az 13 yıl hizmeti bulunmak,

    2 - (C) hizmet grubunda sayılan görevlerde en az 3 yıl veya yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Muhasebe, Vergi veya Milli Emlak Denetmeni kadrosunda en az 7 yıl çalışmış olmak,

    gerekir.

    Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az 10 yıl çalışmış olanlar ile Bütçe Dairesi Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı veya Milli Emlak Dairesi Başkanı olarak görev yapanlar sınava tabi tutulmadan Defterdar Yardımcısı olarak atanabilir.

    b) Bütçe Dairesi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1 - En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    2 - (C) hizmet grubunda yer alan görevlerde en az 3 yıl veya Bütçe Dairesi Başkan Yardımcılığı kadrolarında en az 4 yıl veya yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Muhasebe Denetmeni kadrosunda en az 7 yıl çalışmış olmak,

    gerekir.

    c) Vergi Dairesi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1 - En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    2 - Vergi Dairesi başkanlıklarında en az 5 yıl Vergi Müdürü olarak görev yapmış olmak,

    gerekir.

    Vergi inceleme yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az 10 yıl bulunmuş olanlar arasından sınavsız atama yapılabilir.

    d) Milli Emlak Dairesi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1 - En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    2 - Milli Emlak Dairesi başkanlıklarında en az 5 yıl Emlak Müdürü olarak görev yapmış olmak,

    gerekir.

    Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az 10 yıl bulunmuş olanlar arasından sınavsız atama yapılabilir.

    e) Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    Devlet memuriyetinde en az 15 yıl hizmeti olup, Gelirler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Gelir Müdürü veya Takdir Komisyonu Başkanı görevini yürütüyor olmak gerekir.

    Vergi inceleme yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az 8 yıl bulunmuş olanlar sınava tabi tutulmadan Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanabilir.

    f) İşletme Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1 - Devlet memuriyetinde en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    2 - (C) hizmet grubunda sayılan görevlerde en az 3 yıl çalışmış olmak,

    gerekir.

    Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az 10 yıl çalışmış olanlar sınava tabi tutulmadan İşletme Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanabilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Genel Yönetmelik Esaslarına Tabi Olan Personelin Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları, Görevde Yükselme Sınav Kurulları ve Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

    Görevde Yükselme Eğitiminin Duyurusu ve Başvuru

    Madde 16 - Genel Yönetmelik esaslarına tabi olan müdür ve daha alt düzeydeki personelin görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru yılda en az bir, en fazla iki defa olmak üzere Personel Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu duyuruda; eğitim yapılacak unvana ilişkin atama yapılacak boş kadro sayısı, başvuru tarihleri ve süresi, eğitim yeri ve süresi ile başlama ve bitiş tarihleri, eğitimin konuları, eğitime katılacak personelde Yönetmelik gereği aranılacak nitelikler belirtilir.

    Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bilgiler, duyurunun yapılmasından önce ilgili birimlerce Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

    Eğitim duyurusu, eğitimin başlama tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zamanda gönderilir.

    Eğitime katılma başvuruları, personelin görev yaptığı birim tarafından son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde eğitimi düzenleyen birime intikal ettirilir.

    Merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı personeli, görevli bulundukları birimler ile diğer birimlerce düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılabilmek için başvuruda bulunabilirler.

    Eğitim Yükümlülüğü

    Madde 17 - Taşra teşkilatında birimler itibariyle bir unvanla ilgili kadroların en az % 30'unun boş olması halinde yılda bir kez görevde yükselme eğitimi yapılması zorunludur.

    Görevde Yükselme Eğitimine Katılabilme Şartları

    Madde 18 - (Değişik madde: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 5.mad)

    Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin;

    a) Atanılacak görevin bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerini taşıması,

    b) Sicil raporu düzenlenen son 3 yılın sicil notlarının olumlu ve ortalamasının iyi dereceden aşağı olmaması,

    gerekir.

    Görevde yükselme eğitimine, aday memurlar, görevden uzaklaştırılanlar, aylıksız izinli olanlar, Bakanlık kadrolarında bulunmakla birlikte, başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar ve Bakanlık teşkilatında çalışmakla birlikte Bakanlık kadrosunda bulunmayanlar başvuramazlar ve katılamazlar.

    Diğer kurum veya kuruluşların personeli, Bakanlıkça düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve Bakanlıkça açılan görevde yükselme sınavına giremezler. Bakanlık personeli, diğer kurum veya kuruluşlarca düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılamazlar. Kadrosu Bakanlığa ait olmamakla birlikte atamaları Bakanlıkça yapılan Saymanların görevde yükselme eğitimi ve sınavları hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

    Bir eğitim duyurusuna ilişkin en fazla üç unvanın görevde yükselme eğitimine başvurulabilir. Bunlardan; ön eleme sınavında başarılı olanlar, en fazla bir unvanın görevde yükselme eğitimine katılabilirler.

    Eğitimin Düzenlenme Şekli ve Süresi

    Madde 19 - Yönetmelik çerçevesinde yapılacak görevde yükselme eğitimine ilişkin hususların planlaması, ilgili birimlerin görüşü alınarak Personel Genel Müdürlüğünce yapılır.

    Görevde yükselme eğitiminin programı ile eğitime alınacaklar ve eğitim görevlilerinin tespitine ilişkin onaylar merkezde Bakanlık Makamından, taşrada Valilik Makamından alınır.

    Görevde yükselme eğitimi; merkez atamalı unvanlara yükselme için ilgili birimlerce; il atamalı unvanlara yükselme için defterdarlıklarca, eğitimin bölgesel düzenlenmesi halinde, Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde öncelikle Eğitim Merkezi Müdürlüğü bulunan İl Defterdarlığınca veya bölge merkezi olarak belirlenecek diğer İl defterdarlıklarınca yapılır. Ancak bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a-f) bentlerinde yer alan konular ile ilgili eğitimin Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak eğitimde bu konulara yer verilmez.

    (F) hizmet grubunda yer alan unvanların görevde yükselme eğitimi, birden fazla birim için ortak olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılabilir.

    (Değişik fıkra: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 6.mad) Görevde yükselme eğitimi, Genel Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ortak ders konularından en az (30), görev alanına giren mevzuat ve/veya atanılacak görev ile ilgili diğer konulardan en az (90) saat olmak üzere, toplam en az (120) saat olarak düzenlenir. Günlük ders süresi (7) saati aşamaz. Bu eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programının tamamına katılmaları şarttır.

    (Mülga fıkra: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 6.mad)

    Eğitime Alınacak Personelin Seçimi

    Madde 20 - (Değişik madde: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 7.mad)

    Yapılan değerlendirme sonucunda; eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşması halinde adaylar, birimlerce belirlenecek ve önceden ilan edilecek görev alanlarına ilişkin konularda ön eleme sınavına alınırlar. Ön eleme sınavında (100) tam puan üzerinden en az (60) puan alanlardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının en fazla iki katına kadar aday başarılı sayılır ve eğitime alınır. Ancak, son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde bunlardan eğitime alınacak personel, EK-1'deki Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Bu durumda dahi puanların eşit olması halinde, son sicil notu yüksek olan, eşitliğin yine devamı halinde ise hizmet süresi fazla olanlara öncelik tanınır.

    Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşmaması halinde durumu uygun olan adaylar, doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar.

    Herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

    Ön eleme sınav kurulu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen ilgili sınav kurullarıdır.

    Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

    Madde 21 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1 - Genel esaslar,

    2 - Temel hak ve ödevler,

    3 - Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Atanılacak kadronun ait olduğu birimin, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş olan görev alanına giren mevzuat ve/veya atanılacak görev ile ilgili diğer konular.

    Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı % 75'dir.

    (Ek fıkra: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 8.mad) (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin ders notları eğitimde görevlendirilen eğiticiler tarafından hazırlanır ve eğitime katılanlara verilir. Hazırlanan ders notlarının birer nüshası ilgili birimlerce Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğünce de sınav sorularının hazırlanması amacıyla sınavı yapan kuruma (ÖSYM veya MEBÖDEM) gönderilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınav Kurulları

    Görevde Yükselme Sınav Kurulları ve Görevleri

    Madde 22 - Görevde yükselme sınav kurulları yedeklerini de kapsayacak şekilde merkezde Bakanlık Makamı, taşrada ise Valilik Makamı oluru ile oluşturulur.

    Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin, görevde yükselme sınavına, boşanmış olsa dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının katıldığının tespit edilmesi halinde bunlar sınav kurulundan çıkartılır ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Bakanlık teşkilatı dışından sınav kuruluna başkan ve üye görevlendirilemez.

    Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

    (Değişik fıkra: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 9.mad) Sınav kurulları, başarı listesinin oluşturulması, sınav sonuçlarının ilan edilerek itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerden sorumludurlar.

    Görevde Yükselme Sınav Kurullarının Oluşumu

    Madde 23 - Görevde yükselme sınav kurullarının oluşumu aşağıda gösterilmiştir.

    a) Merkez teşkilatında;

    1) (C), (D) ve (E) hizmet gruplarında bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, ilgili birimden üç ve Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin katılımıyla beş kişiden,

    2) (F) hizmet grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, ilgili birimden iki, Personel Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından birer üyenin katılımıyla beş kişiden,

    3) (G), (H) ve (İ) hizmet grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Daire Başkanı düzeyinde bir üyenin başkanlığında, ilgili birimden üç ve Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin katılımıyla beş kişiden,

    4) (J) hizmet grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında ve Personel Genel Müdürlüğünden de bir üyenin katılımıyla beş kişiden,

    oluşur.

    b) Taşra teşkilatında;

    1) (E), (G), (H) ve (İ) hizmet grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında Personel Müdürünün de katılımıyla beş kişiden,

    2) (F) hizmet grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından birer üye, Defterdarlık teşkilatından Müdür düzeyinde bir üye ile bilgi işlemle ilgili bir üyenin katılımıyla beş kişiden,

    3) (J) hizmet grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında Personel Müdürünün katılımıyla beş kişiden,

    oluşur.

    Kurul üyeleri; merkezde en az Şube Müdürü, illerde en az Müdür düzeyindeki personel arasından seçilir.

    (F) hizmet grubunda yer alan unvanlar için açılacak sınavlarda, merkez veya taşrada en az Programcı olarak çalışanlar da kurul üyesi olarak görevlendirilebilir.

    (J) hizmet grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulu üyeleri en az Şube Müdürü, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında bulunanlar arasından seçilir. Teknisyen unvanına atanacakların sınav kuruluna Tekniker unvanında bulunanlar da katılabilir. Sınav Kurulundaki üyelerin en az ikisinin Teknik Hizmetler Sınıfında bulunması şarttır.

    (Mülga fıkra: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 10.mad)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

    Sınav Esasları

    Madde 24 - Görevde yükselme sınavına katılacak adayların, duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını ve Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki görevde yükselme eğitimine katılmaya ilişkin şartları ilanda belirtilen sınav tarihi itibariyle taşımaları gerekir.

    Sınavlar yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan görev için geçerlidir. Taşra teşkilatı sınav neticeleri yalnızca sınavı açan il Defterdarlığı için, sınavın bölgesel yapılması halinde ise, bölge kapsamına dahil il defterdarlıkları için geçerlidir.

    Gerek görülmesi halinde farklı unvanlara ilişkin görevde yükselme sınavları, farklı soru kitapçıkları kullanılarak aynı gün ve belirli merkezlerde birlikte yapılabilir. Bu şekilde yazılı sınavın ÖSYM veya MEBÖDEM'ye yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonu Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

    (Mülga fıkra: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 11.mad)

    Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Sınav Duyurusu ve Başvuru

    Madde 25 - Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi, ilgili birimlerden alınan bilgiler üzerine Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlık Makamından alınacak onayı müteakip ilan edilir. Atama yapılacak yerler sınav duyurusunda belirtilebilir. Sınav duyurusunda ayrıca ÖSYM veya MEBÖDEM'ye yaptırılacak olan sınavların giderlerinin miktarına ve bu miktarın katılımcılardan alınacağına ilişkin hususlara yer verilir.

    Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zamanda gönderilir.

    Son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz. Sınav başvuruları, en geç son başvuru tarihi itibariyle başvuru yapıldığını belgeleyecek şekilde memurun görev yaptığı birime verildikten sonra bu birim tarafından 3 iş günü içinde elden veya postaya verilmek suretiyle sınavı yapan birime intikal ettirilir. Son başvuru tarihini izleyen 7 nci iş günü mesai saati bitimine kadar ilgili birime ulaşmayan postayla gönderilmiş başvurular işleme konulmaz.

    (Değişik fıkra: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 12.mad) Bir unvanın görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, sadece eğitimi düzenleyen birime ait aynı unvana dair açılacak görevde yükselme sınavına katılabilirler. Bir unvanın görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan ancak bu sınava katılmayan veya katılıp başarısız olanlar veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar, yeniden ön eleme sınavını kazanarak görevde yükselme eğitimini tamamlamadıkça müteakip görevde yükselme sınavına katılamazlar.

    Başarı Notu

    Madde 26 - (Değişik madde: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 13.mad)

    Sınavı başarmış sayılabilmek için gerçekleştirilen yazılı sınavdan (100) tam puan üzerinden en az (70) puan almak şarttır. Ancak, en yüksek puan alandan başlamak ve ilan edilen boş kadro sayısını aşmamak kaydıyla görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle en fazla atama yapılabilecek boş kadro sayısı kadar aday başarılı ilan edilir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bunlardan ataması yapılacak personel, EK-1'deki Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Bu durumda dahi puanların eşit olması halinde, son sicil notu yüksek olan, eşitliğin yine devamı halinde ise hizmet süresi fazla olanlara öncelik tanınır.

    Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 27 - Görevde yükselme yazılı sınavı sonuçları, ÖSYM veya MEBÖDEM'ce Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren 5 iş günü içinde ilgili birimi tarafından ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlerine yazılı olarak bildirilir.

    Sınavda başarılı olanlardan aynı puanı alanların bulunması halinde bu bildirimin, değerlendirmeye esas verilerin ilgili birime tam olarak ulaşması tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılması zorunludur.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 28 - Ön eleme sınavı ile görevde yükselme sınavına katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 3 iş günü içinde bir dilekçe ile sınavı yapan birime yapılır. Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç 5 iş günü içinde itirazı değerlendirir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınavın ÖSYM veya MEBÖDEM'ce yapılması halinde itirazlar doğrudan doğruya bu yerlere yapılır.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 29 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı

    unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

    Atanma Esasları

    Madde 30 - Sınavı başaranların atamaları başarı sırasına göre yapılır.

    Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevde yükselme sınavı tarihinden sonra görevden uzaklaştırılanların görevlerine iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

    Atamaları yapılanlardan süresi içerisinde göreve başlamamaları nedeniyle müstafi sayılanların veya atanma isteminden vazgeçenlerin, atamaları iptal edilir ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar aynı unvan için açılan ilk görevde yükselme eğitimine başvuramazlar.

    Ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla 70 ve daha yukarı puan alan adaylar arasından atama yapılabilir. Ancak, ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine atama yapılmaz.

    Ataması yapılanlara, tebliğ edilmek üzere gönderilen atama onaylarının, idareye intikal ettiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

    (Ek fıkra: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 15.mad) 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan personelden, görevde yükselme sınavı sonucu ataması yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri ve ilgili birimlerin uygun görmesi halinde mümkündür. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin; feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar da atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet Gruplarına Atanma Esas ve Şartları

    (C) Hizmet Grubu ve Atanma Şartları

    Madde 31 - Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü (Müdür unvanı olmayan saymanlar hariç), Gelir Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Takdir Komisyonu Başkanı, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Mesleki Eğitim Kursu Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü ve Ayniyat Saymanı (Bakanlık Merkezinde) unvanları (C) hizmet grubunda yer alır.

    Bu grupta yer alan kadrolara atanabilmek için ilgilinin;

    1 - Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanların en az 8 yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanların en az 9 yıl, meslekle ilgili dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin en az 10 yıl hizmeti bulunması,

    2 - (D) hizmet grubunda yer alan görevlerde veya denetmen kadrolarında en az 2 yıl çalışmış olması,

    3 - Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olması,

    4 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması,

    gerekir.

    Muhakemat Müdürü kadrosuna atanacaklar için birinci ve ikinci bent hükümleri uygulanmaz.

    Şube Müdürü kadrosuna atanacakların en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmaları gerekir.

    Şube Müdürlüğü sınavına diğer şartları taşımaları kaydıyla (E) hizmet grubunda en az 6 yıl görev yapanlar da katılabilir.

    Ayrıca, Muhakemat Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1 - Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı olarak görev yapıyor olmak,

    2 - En az 8 yılı Hazine Avukatlığı kadrosunda olmak kaydıyla asgari 10 yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak veya en az 2 yılı Hazine Avukatlığı kadrosunda olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya Kamu Avukatlığı kadrosunda 10 yıl hizmeti bulunmak,

    gerekir.

    (D) Hizmet Grubu ve Atanma Şartları

    Madde 32 - Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı ile (C) hizmet grubunda sayılanların yardımcıları, Uzman, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, kadroları Bakanlığa ait Sayman (Döner Sermaye) ve Fon Saymanı unvanları (D) hizmet grubunda yer alır.

    Bu grupta yer alan kadrolara atanabilmek için ilgilinin;

    1 - Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanların en az 6 yıl, meslekle ilgili olmayan 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olanların en az 7 yıl, meslekle ilgili 4 yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar ile Mesleki Eğitim Kursu mezunlarının en az 8 yıl hizmeti bulunması,

    2 - (E) hizmet grubunda yer alan görevler ya da Çözümleyici veya Programcı olarak en az 2 yıl çalışmış olması (Mesleki Eğitim Kursu mezunlarında ve özel yönetmeliği bulunan taşra uzmanlarında (E) hizmet grubunda çalışma şartı aranmaz),

    3 - Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olması,

    4 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması,

    gerekir.

    Muhakemat Müdür Yardımcısı kadrosuna atanacaklar için birinci ve ikinci bent hükümleri uygulanmaz.

    Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadrosuna atanacakların en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olması ve (E) hizmet grubunda en az 2 yıl görev yapması gerekir.

    Mesleki Eğitim Kursu ile Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Eğitim Uzmanı kadrolarına atanabilmek için, eğitim formasyonu veren fakülte veya yüksek okul mezunlarında (E) hizmet grubunda çalışma şartı aranmaz.

    Ayrıca; Muhakemat Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1 - Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı olarak görev yapıyor olmak,

    2 - En az 8 yılı Hazine Avukatlığı kadrosunda olmak kaydıyla asgari 10 yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak veya en az 2 yılı Hazine Avukatlığı kadrosunda olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya Kamu Avukatlığı kadrosunda 10 yıl hizmeti bulunmak,

    gerekir.

    (E) Hizmet Grubu ve Atanma Şartları

    Madde 33 - (Değişik fıkra: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 16.mad) Araştırmacı (Özelleştirme), Uzman (Özelleştirme), Ayniyat Saymanı (Taşra), Raportör ve Şef unvanları (E) hizmet grubunda yer alır.

    Bu grupta yer alan kadrolara atanabilmek için ilgilinin;

    1 - Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanların en az 4 yıl, meslekle ilgili olmayan 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olanların en az 5 yıl, meslekle ilgili dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi

    bitirmiş olanlar ile Mesleki Eğitim Kursu mezunlarının en az 6 yıl hizmeti bulunması,

    2 - Yardımcı Hizmetler Sınıfında veya Şoför kadrosunda olmaması,

    3 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması,

    gerekir.

    (F) Hizmet Grubu ve Atanma Şartları

    Madde 34 - Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü (bilgi işlemde görevli) Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanları (F) hizmet grubunda yer alır.

    Bu grupta yer alan kadrolara atanabilmek için, yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.

    Ayrıca;

    a) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü ve Şube Müdürü (bilgi işlemde görevli) kadrosuna atanabilmek için;

    1 - En az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    2 - Çözümleyici kadrosunda en az 2 yıl veya Programcı kadrosunda en az 4 yıl veya Mühendis ya da İstatistikçi kadrosunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

    3 - En az bir programlama dilini ve işletim sistemini iyi derecede bilmek,

    4 - Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde KPDS'den en az 60 veya TOEFL'dan en az 500 veya IELTS'den en az 5,5 puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek,

    5 - Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

    gerekir.

    b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1 - En az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2 - Mühendis veya İstatistikçi veya Programcı kadrolarının birinde en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

    3 - En az bir işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    4 - En az bir programlama dili bilmek,

    5 - Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde KPDS'den en az 50 veya TOEFL'dan en az 475 veya IELTS'den en az 5 puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek,

    gerekir.

    c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1 - En az 2 yıl süreli yüksek okul mezunu olmak,

    2 - Mühendis veya İstatistikçi kadrosunda bulunmak veya Tekniker, Teknisyen yada Bilgisayar İşletmeni kadrosunda en az 1 yıl veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda 2 yıl çalışmış olmak,

    3 - En az bir işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    4 - En az bir programlama dili bilmek,

    5 - Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde KPDS'den en az 50 veya TOEFL'dan en az 475 veya IELTS'den en az 5 puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek,

    gerekir.

    d) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2 - En az bir işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    3 - Kelime işlemci ve elektronik tablolama uygulama yazılımlarını iyi derecede kullanmak,

    4 - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda en az 1 yıl hizmeti bulunmak,

    gerekir.

    e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1 - Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar için en az iki yıllık yüksek okul mezunu, diğerleri için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2 - Temel bilgisayar bilgisine sahip olmak,

    3 - Kelime işlemci ve elektronik tablolama uygulama yazılımlarını kullanabilmek,

    4 - Dakikada en az 60 adet anlamlı alfanümerik karakter yazacak şekilde klavye kullanabilmek,

    gerekir.

    (G) Hizmet Grubu ve Atanma Şartları

    Madde 35 - Memur, Veznedar, İcra Memuru, Yoklama Memuru, Tahsildar, Satış Memuru, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Sekreter ve Daktilograf unvanları (G) hizmet grubunda yer alır.

    Bu grupta yer alan kadrolara atanabilmek için ilgilinin;

    1 - En az iki yıllık yüksek okul mezunu olması,

    2 - Şoför kadrosunda görev yapan personelin en az 3 yıl, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda görev yapan personel ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin en az 5 yıl hizmeti bulunması,

    3 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması,

    gerekir.

    (G) hizmet grubunda bulunanlar herhangi bir sınava tabi tutulmadan bu hizmet grubundaki diğer unvanlara atanabilirler. Birimlerce istenilmesi halinde geçiş sınavı yapılabilir.

    (H) Hizmet Grubu ve Atanma Şartları

    Madde 36 - Savunma Uzmanı, Koruma ve Güvenlik Şefi ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanları (H) hizmet grubunda yer alır.

    Bu grupta yer alan kadrolara atanabilmek için;

    1 - Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

    2 - Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlerle, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle katılmamış veya karışmamış olmak,

    3 - Tam teşekküllü sağlık kurumundan "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak,

    4 - Yapılacak soruşturma sonucunda başvurma tarihine göre son beş yıl içinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi partinin organları veya bağlı kuruluşlarda görev yapmamak,

    5 - Bakanlıkça belirlenecek fizik ve yaş şartlarını taşımak,

    6 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Ayrıca;

    a) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kuruluşuna Dair Kanundaki şartları taşımak gerekir.

    b) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1 - En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2 - Askerliğini komando veya benzeri görevde yapmış olmak,

    3 - Bakanlıkta en az 4 yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

    gerekir.

    c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1 - En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2 - Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

    gerekir.

    Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapanlardan en az 2 yıl hizmeti bulunanlar, diğer şartları taşımaları halinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilirler.

    (İ) Hizmet Grubu ve Atanma Şartları

    Madde 37 - Şoför unvanı (İ) hizmet grubunda yer alır.

    Şoför kadrosuna atanabilmek için ilgilinin;

    1 - En az lise veya dengi okul mezunu olması,

    2 - Yardımcı Hizmetler Sınıfında en az 2 yıl hizmetinin olması,

    3 - (E) tipi sürücü belgesine sahip olması,

    4 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması,

    gerekir.

    Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapanlardan en az 2 yıl hizmeti bulunanlar yukarıdaki 1 ve 3 üncü bentteki şartları taşımaları halinde bu kadroya atanabilirler.

    (J) Hizmet Grubu ve Atanma Şartları

    Madde 38 - Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Tekniker ve Teknisyen unvanları (J) hizmet grubunda yer alır.

    Bu grupta yer alan kadrolara atanabilmek için;

    1 - Öğrenim durumu itibariyle atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

    2 - İdarece istenilmesi halinde atanacağı görevle ilgili kurs vb. belgesini ibraz etmek,

    3 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Kadrosu Bakanlığa Ait Olmayanların Ataması

    Kadrosu Bakanlığa Ait Olmayan Sayman (Döner Sermaye) ve Fon Saymanı Kadrolarına Atanma

    Madde 39 - Kadrosu Bakanlığa ait olmayan Sayman (Döner Sermaye) ve Fon Saymanı kadrolarına atanabilmek için ilgilinin;

    1 - Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirmiş olanların en az 6 yıl, meslekle ilgili 4 yıldan az süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin en az 8 yıl Devlet memuriyeti bulunması,

    2 - 32 nci maddenin ikinci fıkrasının 2 nci bendinde belirtilen şartları taşıması,

    3 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması,

    gerekir.

    İlgili kurumların da görüşü alınarak, sayman (döner sermaye) ve fon saymanı kadrolarına atanmada daha fazla hizmet süresi ile döner sermaye ve fon saymanlıklarının derecelendirilmesi halinde, bir alt dereceli

    yerde belirli süre çalışma şartı aranabilir.

    Sayman (döner sermaye) ve fon saymanı kadrolarına atanabilmek için yapılacak sınav usul ve esasları, ilgili kurumlarla koordine edilmek suretiyle belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Geçişler ve Değişiklikler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Geçişler

    Geçişler

    Madde 40 - Merkez denetim elemanları ile Daire Başkanı ve daha üst görevlerde bulunanların bu Yönetmelikte yer alan hizmet gruplarındaki görevlere atanmalarında sınav ve hizmet gruplarında çalışma şartı aranmaz.

    Müşavir Hazine Avukatlığı veya Hazine Avukatlığı kadrosunda en az 10 yıl hizmeti bulunanlar ile Hakimlik, Savcılık veya Kamu Avukatlığı kadrosunda en az 10 yıl bulunmuş olanlardan en az 5 yıl hizmeti bulunan Hazine Avukatları Muhakemat Müdürlüğü; Müşavir Hazine Avukatlığı veya Hazine Avukatlığı kadrosunda en az 10 yıl hizmeti bulunanlar ile Hakimlik, Savcılık veya Kamu Avukatlığı kadrosunda en az 10 yıl bulunmuş olanlardan en az 3 yıl hizmeti bulunan Hazine Avukatları ise Muhakemat Müdür Yardımcılığı görevlerine sınav ve hizmet gruplarında çalışma şartı aranmaksızın atanabilirler.

    (B),(C), (D) ve (E) hizmet gruplarına ilişkin aynı hizmet grubu içinde aynı birimdeki görevlere Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla sınav yapılmaksızın atama yapılabilir. Ancak, aynı hizmet grubu içindeki farklı birimlere ait görevlere atamalar, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla geçiş sınavı yapılarak mümkündür. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığındaki aynı hizmet grubu içindeki görevlere veya bu birimlerden başka birimlerdeki aynı hizmet grubu içindeki görevlere birimlerin uygun görmeleri halinde geçiş sınavı yapılmaksızın atama yapılabilir.

    (F), (G), (H), (İ) ve (J) hizmet grubunda yer alan personel, farklı birimlere aynı kadro unvanı ile sınav yapılmaksızın atanabilirler. Birimlerce istenilmesi halinde geçiş sınavı yapılması da mümkündür.

    Defterdarlık teşkilatında yer alan Muhakemat, Muhasebat, Gelir, Milli Emlak ve Personel birimleri farklı birim olarak değerlendirilir.

    Maliye müfettişleri veya Genel Müdürlük kontrolörleri tarafından düzenlenen raporlar ile adli veya idari soruşturma sonucunda ya da sağlık nedenleri ile kadro görevini yürütemeyeceği anlaşılanların alt hizmet gruplarında yer alan aynı veya farklı birimlerdeki görevlere kazanılmış hak aylık derecesi ile atanmaları mümkündür.

    (F), (H), (İ) ve (J) hizmet grubu diğer hizmet gruplarına göre alt veya üst hizmet grubu olarak değerlendirilmez.

    Yönetmelik kapsamında bulunan personel, farklı birimlere bağlı görevler için açılan sınavlara aynı birimdekiler gibi katılabilir ve sınavın açıldığı birimde çalışma şartı aranmaz. Hizmet gruplarındaki personel istekleri halinde, daha önce bulundukları görevlere veya aynı birimdeki daha alt hizmet gruplarındaki görevlere sınavsız atanabilirler.

    Merkez birimlerindeki özel yönetmeliği bulunan uzman kadrolarına atanmış olanlar, sınav ve alt hizmet gruplarında çalışma şartı dışındaki atanılacak kadroya ilişkin diğer şartları taşımaları kaydıyla aynı birimdeki şube müdürlüğü kadrolarına atanabilirler. Bunlar, diğer birimlerdeki şube müdürlüğü kadrolarına ise geçiş sınavına tabi tutularak atanabilirler. Devlet Bütçe Uzmanı olarak atanmış olanlar, sınav ve alt hizmet gruplarında çalışma şartı dışındaki atanılacak kadroya ilişkin diğer şartları taşımaları kaydıyla Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü veya Bütçe Dairesi Başkanı kadrolarına atanabilirler.

    Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü kadrosunda en az 5 yıl süreyle görev yapmış olanlardan; en az 2 yıl süreyle Bütçe Dairesi Başkanı kadrosuna vekalet edenler veya en az 3 yıl süreyle Bütçe Dairesi Başkan Yardımcılığı kadrosunda asaleten veya vekaleten görev yapanlar, sınav dışında diğer şartları taşımaları kaydıyla Bütçe Dairesi Başkanı kadrosuna atanabilirler.

    (Mülga onbirinci fıkra: 17/11/2002 - 24966 S. R.G. Yönetmeliğin 1.mad)

    Yeterlik sınavında başarılı olan Muhasebe, Vergi veya Milli Emlak Denetmenlerinden bu kadrolarda en az 8 yıl hizmeti bulunanlar, (C) Hizmet Grubunda yer alan unvanların görevde yükselme sınavına girmeksizin, Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak ve 23 üncü madde uyarınca oluşturulan sınav kurulunca yapılacak yazılı sınavda en az 70 puan almak kaydıyla görev yaptıkları birimlerin sınav duyurusunda belirtilen (C) hizmet grubuna ilişkin boş kadrolarına atanabilirler. Bu şekilde yazılı sınava katılacak olanlara ilişkin duyuru, birimlerce yazılı sınav tarihinden en az 15 gün önce yapılır.

    Geçiş Sınavına Dair Usul ve Esaslar

    Madde 41 - Geçiş sınavına başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav konuları, sınav tarihi ve sınav kurulunun/komisyonunun teşkili merkez teşkilatında Bakanlık Makamından, taşra teşkilatında ise Valilik Makamından alınacak onaylarda belirtilir.

    Yazılı olarak yapılacak sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur.

    İl atamalı kadrolara ilişkin yapılacak geçiş sınavı için Personel Genel Müdürlüğünden önceden izin alınması zorunludur.

    Geçiş sınavı komisyonları/kurulları; Yönetmeliğin 9 veya 23 üncü maddesinde belirtilen komisyon/kuruldur.

    İKİNCİ BÖLÜM : Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Talepleri

    Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar

    Madde 42 - (Değişik madde: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 23.mad)

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Tıbbi Teknolog, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Harita Teknisyeni, Kadastro Teknisyeni, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlardan, aynı unvanla Bakanlık teşkilatına naklen atanacakların, askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az 2, azami 12 yıl hizmetinin bulunması,

    Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabiplerinin 40 yaşını, Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin 30 yaşını, diğerlerinin 35 yaşını geçmemesi, son 3 yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olması,

    gerekir.

    Ayrıca;

    a) Eğitim Uzmanı olarak atanabilmek için;

    1) Eğitim Fakültesinden mezun olmak,

    2) En az 3 yıl Eğitim Uzmanı olarak görev yapmış olmak,

    b) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için; bu unvanı ÖSYM veya MEBÖDEM tarafından yapılmış sınavda başarılı olması sonucu ihraz etmiş olmak,

    c) Memur olarak atanabilmek için; meslekle ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

    d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmış veya askerlik görevini komando olarak yapmış olmak,

    3) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen şartları taşıyor olmak,

    gerekir.

    Birinci fıkrada unvanları sayılanların dışında, Bakanlığa kurumlararası naklen atama yapılamaz. Ancak, Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, bu Yönetmeliğin (F), (G), (H), (İ) ve (J) hizmet grubunda sayılan unvanlarda bulunanlar ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar, son 3 yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olmaları halinde aynı unvanla Bakanlığa naklen atanabilirler.

    İstifaen veya emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların, meslekle ilgili en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmaları, istifa veya emekli tarihinden itibaren geçen sürenin en az 1, en fazla 5 yıl olması durumunda kadro ve ihtiyaç durumuna göre yeniden atanmaları mümkündür. Kariyer unvanlara ilişkin özel yönetmeliklerdeki hükümler saklıdır.

    BEŞİNCİ KISIM : Son Hükümler

    Kazanılmış Hakların Saklılığı

    Madde 43 - Bu Yönetmelikte sayılan görevlere Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların bu unvana ilişkin kazanılmış hakları saklıdır.

    Hizmet Sürelerinin Artırılması

    Madde 44 - Kanunla öngörülmüş olanlar dışında, Yönetmelikteki en az hizmet süreleri, sınav duyurularında belirtilmek şartıyla birimler tarafından en çok 2 yıla kadar artırılabilir.

    Vekaleten veya Tedviren Görevlendirme

    Madde 45 - Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde, Yönetmeliğin (B) hizmet grubunda sayılan unvanlara vekaleten atananların veya tedviren görevlendirilenlerin görev süreleri 5 yılı geçemez.

    Aynı Hizmet Grubunda Bulunanların Farklı Unvanların Sınavına Girmemesi

    Madde 46 - (Değişik madde: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 24.mad)

    Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara geçiş sınavına tabi tutulmak suretiyle atanabilecek olanlar, o unvanın görevde yükselme sınavına katılamazlar.

    Tereddütlerin Giderilmesi

    Madde 47 - Yönetmelikle ilgili olarak doğacak tereddütlerin giderilmesinde Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir.

    Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

    Madde 48 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Yönetmeliğin yayımından önce yapılan sınavlar uyarınca gerçekleştirilecek atamalarda, 30/06/2000 tarihli ve 24095 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği"nin Genel Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 2 - 30/06/2000 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında görev yapmakta olan personelin, sınavına girebilecekleri unvana ilişkin sınavlar için yapacakları başvurularında; bu Yönetmelikte yer alan diğer şartları taşımaları kaydıyla, 30/06/2000 tarihinden itibaren iki defadan fazla olmamak üzere, 12/11/1992 tarihli ve 21403 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği"nden farklı olarak, bu Yönetmelikle getirilen öğrenim ve hizmet (Bakanlık ve alt hizmet gruplarında) koşulu aranmaz.

    30/06/2000 tarihinden önce Merkez Şeflik kadrolarına atananlardan bu unvanda en az 3 yıl görev yapanlar (D) hizmet grubunda çalışma ile öğrenim şartı aranmaksızın diğer şartları taşımaları kaydıyla, 30/06/2000 tarihinden itibaren iki defadan fazla olmamak üzere, (C) hizmet grubunda yer alan görevler için açılacak sınavlara başvuruda bulunabilirler. Bunların öğrenim durumu hakkında 12/11/1992 tarihli ve 21403 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 3 - (Değişik fıkra: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 25.mad) Maliye Kursu veya Mesleki Eğitim Kursu mezunları, bu Yönetmelikte yer alan diğer şartları (öğrenim şartı hariç) taşımaları kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ön eleme sınavına ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulmaksızın (D) ve (E) hizmet gruplarında yer alan unvanlara ilişkin görevde yükselme sınavına katılabilirler. Ancak, bunların (C) hizmet grubu için yapacakları başvurularında bu hüküm uygulanmaz.

    Maliye Kursu mezunlarından en az 8 yıl hizmeti bulunanlar, Yönetmeliğin (D) hizmet grubunda bulunan unvanlara ilişkin yapılacak görevde yükselme sınavlarına, (E) hizmet grubunda çalışma şartı aranmaksızın katılabilirler. Bunlardan en az 6 yıl hizmeti bulunanlar (E) hizmet grubunda bulunan unvanlara ilişkin yapılacak görevde yükselme sınavlarına girebilirler.

    Bu madde hükmü Bütçe Dairesi Başkan Yardımcılığına ilişkin görevde yükselme sınavları için uygulanmaz.

    Geçici Madde 4 - (Değişik madde: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 27.mad)

    Kadroları diğer kurumlara ait olup, atamaları Bakanlıkça yapılan ve çeşitli kanunların verdiği yetkiye istinaden kadroları Bakanlığa devredilen veya devredilecek olan saymanların (Döner Sermaye) bu unvanda geçen hizmet süreleri (D) Hizmet Grubunda geçmiş sayılır.

    Geçici Madde 5 - Yeterlik sınavında başarılı olan Muhasebe, Vergi veya Milli Emlak Denetmenlerinden bu kadrolarda en az 10 yıl hizmeti bulunanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla Defterdar Yardımcılığı sınavına; yeterlik sınavında başarılı olan Muhasebe Denetmenlerinden bu kadroda en az 10 yıl hizmeti bulunanlar ayrıca Bütçe Dairesi Başkanlığı sınavına girebilirler.

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 28.mad eklenmiş diğer mad. buna göre teselsül ettirilmiştir.)

    Bu Yönetmeliğin yayımından önce yapılan görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, bu Yönetmelikte yer alan şartları taşımaları kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ön eleme sınavına ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulmaksızın görevde yükselme sınavına katılabilirler.

    Geçici Madde 7 - (Değişik madde: 23/10/2003 - 25268 S. R.G. Yönetmeliğin 29.mad)

    Bu Yönetmeliğin geçici 2, 3, 5 ve 6 ncı madde hükümleri 31/12/2004 tarihine kadar uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 49 - 30/06/2000 tarihli ve 24095 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 50 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    ** Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 "Değerlendirme Formu" için 22.10.2003 tarih ve 25268 S. R.G. ye bakınız**

    Mevzuat Kanunlar