ŞEKER KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/07/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24805

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Hesap Dönemi ve Tanımlar

    Yönetmeliğin Amacı

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;

    a) Şeker Kurumu'nun; 4634 sayılı Şeker Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen gelir-giderleri ile Şeker Kurumu'na ait nakit, kıymetli evrak, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal, sair kıymetler ve bunların gelirleri, kiraları, satış bedelleri ve bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumlulukları,

    b) Şeker Kurumu bütçesinin hazırlanması, içeriği ve kabulü, bütçenin uygulanması, gelirlerin tahsili ve giderlerin yapılması ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esasları,

    c) Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ışığı altında, Şeker Kurumu'nun hesap ve kayıtlarının mer'i mevzuata uygun olarak tutulmasını, aylık ve yıllık mizanların çıkarılmasını, bilançonun ve gelir tablosunun düzenlenmesini ve kıymet hareketlerinin takibini ve bunların korunmasını ve bunlara ait işlemleri ve bu işlemlerin denetlenmesinde uyulacak usul ve yöntemleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Şeker Kurumu'nun bütçe ve muhasebe usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4634 sayılı Şeker Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Hesap Dönemi

    Madde 4 - Şeker Kurumu'nun hesap dönemi her yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasıdır.

    Tanımlar

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte;

    a) Kurum: Şeker Kurumu'nu,

    b) Kurul: Şeker Kurulu'nu,

    c) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,

    d) Başkan: Şeker Kurulu Başkanı'nı,

    e) Başkanlık: Şeker Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerini,

    f) Yetkili Merci: Kurumca bu Yönetmeliği ve bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlerin takibi, uygulanması ve neticelenmesine yetkili kılınmış makamı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe, Hazırlanması ve Uygulama Esasları

    Bütçe

    Madde 6 - Kurum bütçesi, yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesinde yetki veren bir idari karardır.

    Bütçe, Kurumca hazırlanır ve Kurul tarafından, en geç ait olduğu takvim yılı başından önce onaylanarak yürürlüğe konulur.

    Bütçenin İçeriği

    Madde 7 - Bütçe, bir metin ve ek cetvellerden oluşur.

    Bütçe metninde yer alması gereken hususlar iki ana gurupta düzenlenir:

    a) Özel Hükümler;

    1) Gider yetkisinin üst sınırını gösteren ödenekler toplamı,

    2) Gelir tahminleri toplamı,

    3) Bütçe açığı varsa ne şekilde kapatılacağı,

    b) Genel Hükümler.

    Bütçenin uygulanmasında söz konusu olabilecek o yılın gelir ve giderleri ile ilgili ödeneklerin kullanılması, tasarruf önlemleri, özel yetkiler, nakit yönetimi ve benzeri konuları düzenleyen hükümleri ifade eder.

    Bütçeye bağlı cetveller şunlardır:

    a) (A) Cetveli: Kurul ile yönetim ve hizmet birimlerinin harcamaları için verilen ödenekleri gösterir.

    b) (B) Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibariyle gösterir.

    c) (C) Cetveli: Kurumun personel kadrolarını gösterir.

    Gider Cetvellerinin Ayrıntısı

    Madde 8 - Gider cetvelleri, program, bütçe tekniğine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.

    a) Ödenek Türü: Cari, yatırım ve transfer harcamalarını gösterir.

    b) Faaliyet Proje: Alt programın amacını gerçekleştirmeye yönelik homojen hizmetlere "Faaliyet" ve bunlardan yatırım hizmetleriyle ilgili olanlarına "Proje" denir.

    c) Harcama Kalemi: Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan girdiler olarak mal ve hizmet türlerini belirtir.

    Yapılacak harcamaların ana gruplar itibariyle türleri ve dağılımı Kurulca belirlenir.

    Önbütçe Hazırlanması

    Madde 9 - Kurumun önbütçesinin zamanında hazırlanabilmesi için Kurum hizmet birimleri, kendi birimlerinin gider tahminlerini, cari hesap döneminin bitimine en geç altı ay kala Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.

    Bu bildirimde ilgili birimin cari yılın geçmiş aylarında gerçekleşen ve anılan yılda gerçekleşmesi beklenen harcamaları ile yeni yıl için talep edeceği ödenekler tutarı, harcama kalemleri itibariyle ayrı ayrı gösterilir, artış ve eksilişlerin nedenleri açıklanır.

    Bütçenin Hazırlanması

    Madde 10 - Kurumun çalışma birimleri, önbütçe önerilerindeki revizyon isteklerini, cari hesap döneminin bitiminden en geç bir ay önce bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde öngörülen usule göre Kurul Başkanlığı'na iletirler.

    Kurul Başkanlığı, cari hesap döneminin geçmiş on aylık gerçekleşmelerini ve ilgili birimlerin önerilerini de gözönünde bulundurarak önbütçe önerisinde yapılacak düzeltmeleri saptar ve ilgililerine gereken talimatı verir.

    Bütçe önerisi, ilgililerce hazırlanarak hesap döneminin bitimine en geç 15 gün kala Başkana sunulur.

    Başkan, bütçe önerisine 3 gün içinde nihai şeklini vererek Kurul gündemine alır.

    Bütçe önerisi, Kurul'da görüşülerek hesap döneminin bitiminden önce kesinleştirilir.

    Kurulca onaylanarak kesinleşen Kurum bütçesi, Başkanlığın bütçe uygulama talimatı ile birlikte ilgililere gönderilir.

    Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

    Aktarma ve Ek Ödenek

    Madde 11 - Başkana verilecek aktarma yetkisi, her yılın bütçesinde gösterilir.

    Kurum bütçesinden belirli bir amaçla konulmuş ödeneğin bulunmadığı ya da ilgili harcama kalemlerine konulmuş ödeneklerin yeterli olmadığı hallerde Başkanlıkça Kuruldan ek ödenek isteminde bulunulur.

    Kurum nakit mevcudunun, başkanlıkça istenen ek ödeneği karşılayabilecek durumda olduğu hallerde Kurul tarafından ek ödenek verilebilir.

    Aksi durumlarda ek ödenek istemi, gerekçeleri gösterilerek Kurula sunulur ve Kurul tarafından alınacak karara göre işlem yapılır.

    Bütçe Kesin Hesap Cetveli

    Madde 12 - Bilanço ve gelir-gider tablosunun çıkarılmasından sonra, hesap dönemine ilişkin bütçe ile alınan ödenekleri, yıl içinde alınmış ek ödenekleri ve varsa ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış ödenek artıklarını, harcama kalemleri itibariyle gösteren kesin hesap cetveli ilgililerce hazırlanarak, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Kurul Başkanı'na sunulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Harcamalara İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    İta Amiri

    Madde 13 - Kurumun ita amiri Başkan'dır. Başkan bu yetkisini Başkan Vekili'ne devredebilir. Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü'nün kanun, tüzük ve tertibe uygun olmadığı gerekçesi ile ödeme yapmaktan kaçındığı durumlarda, ita amiri yazılı olarak sorumluluk üstlenebilir. Bu takdirde Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü ödeme yapmaya zorunlu olup, sorumluluk üstlenme yazısı harcama belgeleri ekine bağlanır.

    Tahakkuk Memuru

    Madde 14 - Kurumun tahsil edilecek gelirleri ile yapılacak giderleri tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir. Tahakkuk memurluğu görevi, ita amirine yetki kademesindeki en yakın görevlilerce yürütülür.

    Tahakkuk memuru, bütçeyle verilen ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, gider ve gelirlerin mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmesinden sorumludur.

    Mali İşler ve Muhasebeden Sorumlu Şube Müdürü

    Madde 15 - Kurumca, gelirleri toplama nakit ve malları saklama giderleri hak sahiplerine ödeme, teslim ve bu işlerle ilgili bütün nakit ve mal işlemlerini yapmak üzere bir Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü tayin edilir.

    Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü'nce bütçeye ilişkin bir giderin ödenebilmesi için, ita amiri tarafından imzalanmış bir verile emrinin bulunması gerekir. Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü'nün verile emri için yapacağı inceleme;

    a) Giderin kendisine verilen yetki içinde olması,

    b) Giderin bütçedeki tertibine uygunluğu,

    c) Belgelerin tamam olması,

    d) Maddi hata bulunmaması,

    e) Giderlerin mevzuata uygun olması,

    f) Ödemenin hak sahibine yapılması,

    hususlarına ilişkindir.

    Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü, düzenlediği belgenin doğruluğundan ve mevzuata (kanun, tüzük, Bakanlar Kurulu kararları, yönetmelik v.b.) uygunluğundan sorumludur. Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü'nün mevzuata aykırı olması nedeniyle yapmadığı ödemelerin yerine getirilmesi ita amiri tarafından yazılı olarak tebliğ edildiği takdirde sorumluluk emri veren ita amirine aittir.

    Mali İşler ve Muhasebeden Sorumlu Şube Müdürü ve İlgilinin Görevleri

    Madde 16 - Kurumca bu işlerle görevlendirilen Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü ve ilgilinin görevleri şunlardır:

    a) Muhasebe işlerinin mer'i mevzuata ve Kurulca alınan kararlarda belirtilen usullere uygun şekilde yapılması ve bu işlemlerle ilgili kayıt ve muhasebe defterlerinin tutulması,

    b) Usulüne uygun olarak tanzim ve tahakkuk ettirilen gider evraklarının hak sahiplerine ödenmesi, gelirlerin tahsil edilmesi,

    c) Mali tablo ve raporların zamanında hazırlanarak Kurula sunulması,

    d) Ödeme ve tahsilatlarla ilgili vezne işlemlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesinin denetlenmesi,

    e) Ambar, demirbaş ve sabit kıymet kayıtlarının defterlere uygunluğunun sağlanması,

    f) Banka ve kasada bulunan para ve bu nitelikteki kıymetli evrakın kontrolü,

    g) Giderlerin kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve tebliğlere, Kurul kararlarına uygun olmasının, tahakkuk için gerekli belgelerin tamam olmasının sağlanması,

    h) Kurumun alacak ve borçlarının takibi, zamanında tahsili ve ödenmesi,

    i) Aylık ve yıllık mizanların ve bunlarla ilgili raporların zamanında Kurula sunulması,

    j) Gayrimenkullerin tapu tescil ve kayıtlarının yapılması ve bunlarla ilgili belgelerin saklanması,

    k) Gelir, gider ve muhasebeye ilişkin her türlü belge, defter ve makbuzların saklanması,

    l) Muhasebe işlemleri hakkında yetkili makamlarca istenen her türlü bilgi ve belgelerin verilmesi,

    m) Vergi, resim, harç ve benzeri kanuni yükümlülüklerin zamanında tahakkuk ve tediyesinin sağlanması,

    n) Yıl sonu envanterlerinin yapılması,

    o) Ödemeler yapılırken, bütçeye uygun olup olmadığının kontrolünün sağlanması,

    p) Muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi.

    Mali İşler ve Muhasebeden Sorumlu Şube Müdürü ve İlgilinin Sorumluluğu

    Madde 17 - Kurumca bu işlerle görevlendirilen Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü ve ilgili;

    a) Muhasebe işlerinin düzenli ve mer'i mevzuata uygun olarak yürütülmesinden,

    b) Borç ve alacakların sıhhatli bir şekilde izlenmesinden,

    c) Vezne işlemlerindeki aksaklık veya olası yolsuzluklardan,

    d) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgenin saklanmasından,

    e) Mali tablo ve raporların ve bunlara ilişkin dosyaların zamanında hazırlanmasından,

    f) Giderlerin ödenekler içinde yapılmasından,

    g) Gider belgelerinin mevzuata uygun ve tamam olmasından,

    h) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğler ve Kurul kararlarına uygun olarak yapılmasından,

    i) Ödemelerin hak sahibine yapılmasından,

    j) Maddi hatalardan,

    İlgisine göre diğer personelle birlikte sorumludur.

    İKİNCİ KISIM : Muhasebe İşlemleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Muhasebe Sistemi, Genel Esaslar ve Hesap Planı

    Muhasebenin Amacı

    Madde 18 - Muhasebe, parasal nitelik taşıyan işlemlere ve kıymet hareketlerine ilişkin verilerin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak şekilde ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, kaydedilmesi, tasnif edilmesi, raporlar halinde sunulması ve yorumlanması yoluyla sevk ve idareye göstergeler vermek amacını güder.

    Hesap Planı

    Madde 19 - Kurumun muhasebe sistemi ve hesap planı, tek düzen muhasebe sistemi ilkelerine göre Kurul tarafından belirlenir.

    Hesap planı, Kurumun bünyesine ve işlemlerine uygun hesapların bir sistem içinde gruplanmasıyla oluşan cetveldir.

    Muhasebe İşlem Sırası

    Madde 20 - Muhasebe işlemleri aşağıda belirtilen sıraya göre yürütülür:

    a) İlgili serviste, kasa işlemleri için "tediye" ve "tahsil" fişleri, mahsup işlemleri için "mahsup" fişleri düzenlenir.

    b) Fişlerdeki işlemler yardımcı defterlere geçirilir.

    c) Günlük işlemler yevmiye defterine, oradan da defter-i kebire kayıt edilir.

    İşlemlerin sayı yönünden yoğun olması halinde kasa ve mahsup fişleri, hesap adlarına göre düzenlenecek kasa ve mahsup icmalleri üzerinden yardımcı defterlere ve yevmiye defterlerine işlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Belge, Defter ve Kayıt Sistemi

    Kayıtların Dayanak Belgeleri

    Madde 21 - Muhasebeleştirme, usulüne göre düzenlenen kasa ve mahsup fişleri ile bunların ekini oluşturan geçerli belgelere dayanılarak aşağıda tanımı gösterilen hesaplar içinde yerine getirilir:

    a) Ana Hesap: Aynı nitelikteki kıymet hareketlerinin toplam olarak kaydedildikleri defter-i kebir hesaplarıdır.

    b) Yardımcı Hesap: Ana hesaplar içinde ortak ve belirgin özellikler taşıyan kıymet ayrıntılarının toplandığı hesaplardır.

    Defter kayıtlarının temel dayanağını oluşturan fişlerin ve icmal cetvellerinin kullanma amacına göre çeşitleri, içeriği ve düzenleme şekli Kurul tarafından belirlenir.

    Muhasebe Defterleri

    Madde 22 - Servislerde fişlerle belgelenen işlemler, yardımcı kayıtlara geçirildikten sonra aşağıdaki defterlerde esas kayıtlara alınır:

    a) Yevmiye Defteri : Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

    Yevmiye defteri, ciltli veya föy şeklinde ve sayfaları birbirini izleyen sıra numaralı olur.

    b) Defter-i Kebir : Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak, usulüne göre hesaplara dağıtılan ve sınıflandırılarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

    c) Envanter Defteri : Faaliyete başlama tarihinde ve bunu izleyen her hesap dönemi sonunda bilanço günü itibariyle çıkarılan envanter ve bilançoların kaydolduğu defterdir.

    Envanter defteri, ciltli ve sayfaları birbirini izleyen sıra numaralı olur.

    d) Yardımcı Defterler : Defter-i kebire toplam halinde ve açıklamasız olarak kaydedilen asli hesaplara tali ve feri hesapların ve bunlara ilişkin işlemlerin ayrıntılı ve açıklamalı olarak kaydedildiği defter ve kalamaza föyleridir.

    Defterlerin Tasdiki

    Madde 23 - Yardımcı defter dışında kalan muhasebe defterleri, her sayfasına sıra numarası konulmak ve resmi mühür ile mühürlenerek kaç sayfadan oluştuğu, defterin ilk ve son sayfasına noter tarafından yazılmak suretiyle tasdik ettirilir.

    Bu defterlerin, her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce "görülmüştür" ibaresi yazılarak, mühür ve imza konulmak suretiyle tasdik edilmiş olması gerekir.

    Defterlerde Kayıt Usulü

    Madde 24 - Muhasebe defterlerine kayıt yapılırken aşağıdaki esaslara uyulur:

    a) Defterler mürekkepli kalemle ya da makine ile yazılır. Ancak, hesaplar kapatılıncaya kadar toplamların geçici olarak kurşun kalemle yapılması mümkündür.

    b) Defterlerde, kayıtlar arasında usulen yazılmaya ayrılmış satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.

    c) Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda, bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

    d) İşlemlerin, iş hacmine ve gereğine uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını bozmayacak bir süre içinde ve günü gününe defterlere kayıt edilmesi esastır.

    e) Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar, ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer tüm defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler, yanlış; okunacak şekilde çizilmek ve üstüne doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

    Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek ve bu şekilde düzeltme yapmak yasaktır.

    Hesap ve Kayıtların Kontrolü

    Madde 25 - Yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtları esas kayıt niteliğindedir. Aylık ve yıllık mizanlar ile bilançolar ve gelir tabloları defter-i kebirden çıkarılır. Defter-i kebir toplamlarının, yevmiye defteri toplamı ve yardımcı defter kayıtlarıyla tutarlı olması şarttır.

    Kasa ve mahsup fişlerinin, esas ve yardımcı kayıtlara doğru işlenip işlenmediği, bu işle görevlendirilecek personel tarafından haftada bir defadan az olmamak üzere denetlenerek toplamlar paraf edilir.

    Mizanlar

    Madde 26 - Mizan, defter-i kebir hesapları ve bakiyelerin herhangi bir anda düzenlenen listesidir.

    Mizanlar, defter-i kebir ve yardımcı defterlere geçirilen kayıtların kontrolünü sağlayan ve yevmiye defteri ile defter-i kebir toplamlarının tutarlı olup olmadığını gösteren çizelgelerdir.

    Hem borç, hem de alacak kalıntısı veren defter-i kebir hesaplarında, bu kalıntıların birbirinden takas veya mahsup edilmeyerek, mizanlarda her iki kalıntının ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

    Hesapların özelliğinden veya koşulların doğurduğu zorunluluk sonucu da olsa, yıl sonu itibariyle düzenlenecek mizanlarda hiçbir neden ve gerekçe ile ters "kırmızı" kalıntı gösterilemez. Kırmızı kalıntılar, bir mahsupla geçici hesaplara alınır.

    Mizan Çeşitleri ve Çıkarılması

    Madde 27 - Kurumda mizanlar, dönemsel biçimde aylık ve yıllık olarak çıkarılır.

    Mizanların çıkarılmasından önce yetkilisi tarafından yardımcı defterler incelenerek özellikle, Ticari ve Diğer Alacaklar ile Ticari ve Diğer Borçlar hesaplarındaki kalıntılardan aktif ve pasifte ilgili hesaplarına mahsubu gereken veya tahsil ya da tediye yoluyla tasfiye olanağı bulunan rakamların tasfiye işlemleri yapılır.

    Mizanların çıkarılması için, yardımcı defterlerde hesapların borç ve alacak toplamları yapılır. Bu toplamlar çizelgedeki özel yerlerine yazılır.

    Defter-i kebir hesaplarının borç ve alacak toplamlarıyla, yardımcı hesaplara ait borç ve alacak toplamlarının, birbiriyle tutarlı olduğu görüldükten sonra çizelgenin borç ve alacak toplamı alınır. Defter-i kebir borç toplamı ile alacak toplamı, hem kendi arasında tutarlı, hem de mizanın çıkarıldığı tarihteki yevmiye defteri günlük işlemler toplamına eşit olmalıdır.

    Bilanço

    Madde 28 - Bilanço, dönem sonunda çıkartılan genel kesin mizana dayanılarak düzenlenen ve Kurumun mevcutlarıyla her türlü alacaklarını karşılıklı ve değerleri itibariyle tertipli olarak gösteren cetveldir.

    Mali Tablo Düzenleme Çalışmaları

    Madde 29 - Kurumun yıllık mali tablolarının çıkarılmasından önce aşağıdaki hazırlık çalışmaları yapılır:

    a) Sayım: Kurumda para, kıymetli evrak, malzeme, sabit değerler, stoklar ile varsa emaneten alınmış ya da verilmiş olan değerlerin tümü, hesap döneminin son günü itibariyle saptanır.

    b) Değerlendirme: Mali tabloların gerçek durumu yansıtabilmesi amacıyla, Vergi usul kanunundaki iktisadi işlemlere dahil kıymetli değerleme hükümleri ile belirlenmiş olan esas ve usullere uyulur.

    c) Hesapların incelenmesi ve tasfiyesi: Bilançonun aktif ve pasifinde yer alacak tüm değerlere ilişkin hesaplar özenle incelenerek, varsa hatalar ve eksiklikler giderilir. Bankalarla mutabakat sağlanır, avanslar kapatılır ve tüm kayıtlar mevzuat ve yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir.

    Gelir Tablosu

    Madde 30 - Gelir tablosu, Kurum tarafından bir hesap döneminde sağlanan tüm gelirleri ve Kurum hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan tüm harcamaları özetleyen bir mali tablodur.

    Kasa İşlemleri ve Kasada Muhafaza

    Madde 31 - Kasada tutulabilecek azami para miktarı ile kasadan yapılabilecek ödemelerin sınırı Kurul tarafından belirlenir.

    Konulan sınırı aşan diğer ödemeler çekle bankadan yapılır. Çekler, Kurulca bu işlerle görevlendirilen ilgili ile Kurul Başkanı veya ita amirliği yetkisi verilen personel tarafından imzalanır.

    Kasada bulunan paranın, öngörülen sınırı aşan bölümü, Kurumun hesabı olan Türkiye'de yerleşik bankalara yatırılır.

    Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün Kurulca bu işlerle ilgili olarak görevlendirilen kişi tarafından kontrol edilir. Bu kişi, kasa mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından doğrudan sorumludur.

    Bu işlerle ilgili personel, tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlemlerini yapar.

    Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kayıt eder ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlar.

    Kuruma ait para ve kıymetli evrakı kasada muhafaza eder.

    Tahsilata ve ödemeye ilişkin makbuzların dip koçanları ile kasa defteri ve diğer belgeleri saklar.

    Çift İmza

    Madde 32 - Vezneye girecek ve çıkacak paralara ait tahsil ve tediye fişleri ile mahsup fişlerinin ve makbuzlarının çift imzalı olması ve yetkili kılınan kişilerce imza edilmesi zorunludur.

    Çift imzayı taşımayan tahsil ve tediye fişleri ile işlem yapılamaz. Bunun aksine işlem yapan personel sorumlu tutulur.

    Sorumluluk

    Madde 33 - Muhasebe belgelerini düzenleyen personel ile bunları amir sıfatıyla tetkik ve imza eden yetkililer, işlemleri denetleyen görevliler, bir belgenin geçerli olabilmesi için o belgenin kapsamına dikkat etmekle yükümlü olup, bu işlerle görevlendirilmiş personel, işlemlerin yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmamasından ya da gecikmesinden dolayı, ilgi derecelerine göre müteselsilen sorumludurlar.

    Devir Teslim

    Madde 34 - Kurumda nakit, kıymetli evrak, sözleşme, senet ve tüm menkul değerleri eli altında bulunduran personel, görevlerinden ayrılacakları zaman, muhafazasından sorumlu bulundukları değerleri, görevlerini üstlenecek veya yapacak personele usulü dairesinde devir ve teslim etmekle yükümlüdürler.

    Devir-teslim işlemi, usulüne uygun olarak yapılmadıkça ilgilinin Kurum ile ilişiği kesilmez.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Tahsilat ve Tediyeler

    Gelirlerin Tahsil Edilmesi

    Madde 35 - Kanunun 11 inci maddesine göre verilen cezalar, kanuni süresi içinde yargı yoluna başvurulmaması veya başvurunun reddi halinde kesinleşir. Kesinleşen bu cezaların yüzde doksanı Hazine veznesine, yüzde onu Kurum adına Türkiye'de yerleşik bankalarda açılacak hesaplara kanuni süresi içinde yatırılır.

    Harcamaların Yapılması

    Madde 36 - Bütçedeki ödenekler, Başkanlıkça yapılacak nakit planına göre kullanılır. Personel gideri dışındaki harcama giderlerinin ne kadarının ne zaman kullanıldığına, Kurumun gelir durumu da gözönünde tutularak Başkanlıkça karar verilir.

    Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla bütçe talimatlarındaki esaslara göre harcanır.

    Harcamalarda Aranacak Belgeler

    Madde 37 - Giderlerin ödenmesinde Kurum faaliyetlerinin özelliklerine uygun olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun belgeler aranır. Kurul, ödemeler için ne tür belgeler aranacağını ayrıca belirleyebilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Yıllık Mali Rapor

    Madde 38 - Yıllık mali rapor, bilançoda yer alan değerleri ve bu değerlerin gerçekleşmesini sağlayan faaliyetleri kapsayan dönem faaliyet sonuçlarını; işletme bütçesi, hedefler ve önceki yılların gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak belirtilen, analizlere yer veren bir bilgi düzenidir.

    Kurum Hesaplarının Denetimi

    Madde 39 - Kurum hesaplarının denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

    Dayanak Belgelerin Saklanması

    Madde 40 - Günlük işlemler için düzenlenen tediye ve tahsil fişleri ile çek ve diğer belgeler için akşamları kasa kapanınca ilgililer tarafından günlük kasa mutabakat cetvelleri düzenlenir.

    Kasa sayımından sonra o güne ait tahsil, tediye ve mahsup fişleri ile bu fişlerin dayanağını oluşturan belgeler, defter-i kebir hesap sıra numarasına göre ayrılarak dizilir; dosya ya da bir zarf içine konulup, üzerine eklenen bir kağıda dökümü yapılarak imzalanır.

    Bu belgeler, yetkilisinin sorumluluğu altında kasa veya çelik dolaplarda saklanır.

    Herhangi bir inceleme için saklandığı yerden çıkarılması gereken belgeler yetkilisinin gözetiminde incelenir ve tekrar yetkilisi tarafından teslim alınarak yerine konulur.

    Bu Yönetmeliğe göre tutulması zorunlu defterler de büyük bir dikkat ve özen gösterilerek korunur ve saklanır.

    Amortisman ve Sigorta

    Madde 41 - Kurumca satın alınan taşınmaz mallar, taşıtlar, demirbaş mefruşat, alet-edevat ve teçhizat vb. için her yıl vergi kanunlarında öngörülen usul ve esaslara göre amortisman ayrılır ve Kurumun mal varlığından Kurulca gerekli görülenlerin sigortaları yaptırılır.

    Koordinasyonu Sağlama

    Madde 42 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere uygulamayı düzenlemek ve yönlendirmek üzere karar vermeye ve koordinasyonu sağlamaya Kurul yetkilidir.

    Yürürlük

    Madde 43 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 44 - Bu Yönetmeliği Şeker Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar