TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARAÇLARIN LPG’YE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 09/07/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24810

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların LPG'ye dönüşümünün standartlara uygun olarak projelendirilmeleri ve denetimlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak Oda üyesi makina ve uçak mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki belgeleri verilmesi usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Araçların LPG'ye Dönüşümü alanında çalışan TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesi makina ve uçak mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve Kısaltmalar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte;

    TMMOB Makina Mühendisleri Odası "Oda",

    Oda Yönetim Kurulu "OYK",

    Şube Yönetim Kurulu "ŞYK",

    Araçların LPG'ye Dönüşümü "LPG"

    olarak tanımlanmıştır.

    Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi

    Madde 5 - Bu belge "Araçların LPG'ye Dönüşümü" alanında verilir. Belge sahibi Oda üyesi Araçların LPG'ye Dönüşümü alanında çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği Ek-1'de verildiği gibidir.

    Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Koşulları

    Madde 6 - Mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi LPG Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum Oda tarafından ilgili birimlere bildirilir.

    LPG mühendis belgelendirme konusunda verilecek eğitim ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

    Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgesi alabilmek için, Oda tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılmış olmak gerekir.

    Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Kurulu

    Madde 7 - Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Kurulu, araçların LPG'ye Dönüşümü alanında OYK'nın karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK'ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

    Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi alma koşullarına sahip Oda üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul Oda'nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

    OYK tarafından kurul oluşumunda şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması gözetilir.

    Belgelendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Araçların LPG'ye Dönüşümü alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek,

    b) Yetki Belgesi Sınav Komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK'ya önerilerde bulunmak,

    c) Mühendis Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK'ya görüş bildirmek,

    d) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

    Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Sınav Komisyonu

    Madde 8 - Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK'nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis yetki belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir.

    Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Sınavları

    Madde 9 - Mühendis belgelendirme sınavları eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir.

    Mühendis belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70'tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

    Yetki Belgesi Eğitimleri İçin Başvuruda İstenecekler

    Madde 10 - Yetki belgesi eğitimleri için başvuranlardan aşağıdaki belgeler istenir:

    a) 2 adet fotoğraf,

    b) Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

    c) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (şubelerden temin edilecek),

    d) Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz.

    Eğitim

    Madde 11 - Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi Eğitiminin içeriği aşağıda belirtilmiştir:

    a) Teknik Eğitim;

    1) Alternatif yakıtlar (LPG, CNG vb.),

    2) LPG'nin tanımı,

    3) Yakıt olarak LPG ve kullanım alanları,

    4) LPG, Çevre ve Ekonomiklik,

    5) Araçlarda kullanılan LPG yakıt sistemini oluşturan ekipmanların tanımı ve işlevleri,

    (a) Mikser,

    (b) Regülatör,

    (c) Multivalf,

    (d) Tank,

    (e) LPG ve Benzin Selenoid Valfleri,

    6) LPG kullanımında karşılaşılan sorunlar ve güvenlik,

    7) LPG dönüşümü montaj esnasında izlemek ve pratik eğitim,

    b) Oda ve konu ile ilgili mevzuatın anlatılması.

    Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

    Diğer Konular

    Madde 12 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve diğer Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar