TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 14/07/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24815

    Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından

    BİRİNCİ KISIM: Başlangıç Hükümleri, Ödev, Hak ve Yasaklar

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; "132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun" ilgili maddelerine uygun olarak, Türk Standardları Enstitüsü personelinin işe alınma, ilerleme ve yükselme, sicil, disiplin ve göreve son verme ile mali ve sosyal hakları ve diğer özlük işlerini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri Türk Standardları Enstitüsü personelini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik "132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun" 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    TSE, Enstitü : Türk Standardları Enstitüsünü,

    Genel Kurul: Türk Standardları Enstitüsü Genel Kurulunu,

    Yönetim Kurulu: Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

    TSE Başkanı, Başkan : Türk Standardları Enstitüsü Başkanını,

    Yönetim Kurulu Başkanı : Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanını ve Türk Standardları Enstitüsü Başkanını,

    Genel Sekreter : Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreterini,

    Personel : Türk Standardları Enstitüsünde çalışan personeli,

    Hizmet: TSE'de hangi statüde olursa olsun geçen hizmeti,

    Emekliliğe Tabi Hizmet: Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen bütün hizmetleri ifade eder.

    Personel Politikası

    Madde 5-Enstitü personel politikası Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    (Ek:RG-16/08/2004-25555) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alanlar Enstitüde personel olarak çalıştırılamaz.

    Personel Politikasının Temel İlkeleri

    Madde 6-Enstitü personel politikasının tespit ve uygulanmasında, aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır:

    a) Personelin Enstitünün amaçlarını benimseyerek çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak,

    b) Personelin kişiliğine önem vermek, maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamak,

    c) Personelin yeterlik ve yeteneğine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak,

    d) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma şartları sağlamak,

    e) Başarıyı teşvik edici çalışma sistemleri geliştirmek,

    f) Personele, mesleki bilgi ve görgülerini artırabileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanları sağlamak,

    g) Kendilerini ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek ve personelin göreviyle ilgili önerilerini idareye kolaylıkla bildirmesini sağlamak.

    İKİNCİ BÖLÜM: Ödevler ve Sorumluluklar

    Sadakat

    Madde 7-Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadır.

    Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık

    Madde 8-Personel siyasi partilere üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz, görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik beyanda bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

    Personel her halde Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Devletin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz, aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir hareket ve gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

    Amir Durumunda Olan Personelin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 9-Amir durumunda olan personel, amiri oldukları birimlerde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, ünitesindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten sorumludur.

    Amir, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar dahilinde kullanır.

    Amir, maiyetindeki personele kanunlara aykırı emir veremez, özel bir menfaat temin edecek talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

    Personelin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 10- Personel kendilerine verilen görevleri dikkat ve özenle yerine getirmekle yükümlüdür. Personel amirlerinin verdiği emirlere göre hareket etmek, Enstitüye zarar getirebilecek her türlü hal ve hareketten kaçınmak zorundadır.

    Personel, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri veren amire bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emri yazı ile yenilerse personel bu emri yapmaya mecburdur. Ancak, emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

    Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

    Davranış

    Madde 11-Personel, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içinde ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır. Personelden sürekli veya geçici görevle ya da yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı ülkelerde bulunanlar Devletin ve Enstitünün itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

    Personelin işbirliği içinde çalışması esastır.

    İş Sahipleriyle İlişkiler

    Madde 12-Personelin iş sahipleriyle ilişkilerinde, dürüstlük ve vakardan ayrılmamak şartıyla sürat, kolaylık ve nezaketle hizmet görmesi ve iş sahiplerine eşit işlem yapması görevi gereğidir.

    Devam ve İkamet Mecburiyeti

    Madde 13- Personel haftada 40 saatten az olmamak üzere tespit edilen çalışma saatleri içinde görevi başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder.

    Bütün personel ikamet adreslerini ve değişikliklerini, en geç bir hafta içerisinde ünitesine (Değişik ibare:RG-30/09/2005-25952) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere bildirmek mecburiyetindedir.

    Devir ve Teslim

    Madde 14- Enstitü personeli görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına çıkaramaz, özel işlerinde kullanamazlar.

    Herhangi bir nedenle görevi sona eren personel; yerine atanan veya ünite amiri tarafından görevlendirilen personele, kendisine verilmiş bulunan ve saklamaktan sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç, gereç ve diğer malzemeleri devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz.

    Personel bu zorunluluğa uyulmamasından dolayı Enstitünün uğrayacağı maddi zarardan sorumludur.

    Mal Bildirimi

    Madde 15- Personel, Enstitüde göreve başladığında ve son rakamı sıfır ve beşle biten yıllarda kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz mallar, alacak ve borçları ile ilgili olarak mal bildirimi verir.

    Bildirdiği mal bildiriminde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklik bir ay içerisinde Enstitüye bildirilir. Bildirmeyenler hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklere göre işlem yapılır. Mal bildirimi, Devlet memurlarının tabi olduğu usul ve esasa göre yapılır.

    Basına Bilgi Verme

    Madde 16- Personel, Başkan veya Genel Sekreterin izni olmadan görevleri hakkında basına veya yayın organlarına bilgi ve demeç veremez. Ancak kimlerin hangi amaçlarla bilgi ve demeç verebileceği Genel Sekreterlik tarafından çıkartılacak bir genelge ile belirlenir.

    Kişisel Sorumluluk ve Zarar

    Madde 17-Personel kendisine teslim edilen Enstitü malını korumak ve her an kullanılabilir durumda bulundurmak için gereğini yapmak zorundadır.

    Personel; kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik sonucu Enstitüyü zarara uğratmışsa, hakkında 132 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre işlem yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Genel Haklar

    Emeklilik

    Madde 18- TSE'de çalışan personel, emeklilik açısından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilişkilendirilir.

    Çekilme

    Madde 19- Personel bağlı bulunduğu ünite amirine yazılı olarak haber vermek suretiyle bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak Enstitüdeki görevinden çekilme hakkına sahiptir.

    İzin

    Madde 20- Personel bu Yönetmelikte gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptir.

    Müracaat ve Şikayet

    Madde 21- Personel, idarenin işlemlerinden dolayı üst merciilere silsile yolu ile müracaat edebilir, şikayette bulunabilir. Müracaat ve şikayetler bir üst amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Personel bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın kendilerine uygulanmasını isteyebilir.

    Çalışma Güvenliği

    Madde 22- Kanunlarda ve bu Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuatta yazılı haller dışında kadrolu personelin görevine son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

    Dernek Kurma

    Madde 23-Personel ilgili kanunlarda devlet memurları için belirtilen şartlarla dernek ve kooperatif kurabilir ve bunlara üye olabilir.

    Yazı ve Yayın

    Madde 24-Personel bilimsel ve edebi yazılar yazabilir ve yayında bulunabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yasaklar

    Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

    Madde 25-Birden fazla Enstitü personelinin toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır.

    Enstitü personelinin hizmetleri aksatacak şekilde kasıtlı olarak görevlerinden birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya gelip de hizmetlerin aksatılmasını doğuracak eylemlerde bulunmaları yasaktır.

    Sendikal Faaliyet ve Grev Yasağı

    Madde 26-Personel; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ilgili hükümlerine tabidir.

    Çıkar Sağlama Yasağı

    Madde 27-Personel görevlerini yapmak veya yapmamak karşılığında hiç kimseden çıkar sağlayamaz ve buna teşebbüs edemez; iş sahiplerinden borç para alamaz, menfaat ilişkisine giremez.

    Enstitü Dışında Görev

    Madde 28- Enstitünün iştirakçisi veya taraf olduğu teşebbüslerden, Yönetim Kurulunca uygun görülenler hariç, Enstitü personeli, Enstitü dışında resmi ya da özel geçici veya sözleşmeli, ücretli veya ücretsiz herhangi bir görev kabul edemez. Yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, dernek ve meslek odalarında üyelik, yönetim ve denetim kurulu üyeliği ile mahkemelerce bilirkişilik görevi verilenler bu madde kapsamı dışındadır.

    (Değişik:RG-21/8/2009-27326) Hakemlik, tasfiye memurluğu, çeşitli kurul ve komisyon çalışmaları ile özel kanunlardaki hükümlere göre diğer kurumlarda Genel Sekreterin teklifi Başkanın onayı ile görev yapılabilir.

    (Ek fıkra:RG-16/08/2004-25555) Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatları hükmü uyarınca Enstitü personelinden geçici görevle görevlendirilmesinin istenilmesi halinde; talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşunun talebi Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

    Ticaretle Uğraşma Yasağı

    Madde 29-Enstitü personeli Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

    Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan personel, bu durumu 15 gün içinde Enstitüye bildirmekle yükümlüdürler.

    Sır Saklama

    Madde 30-Personel görevinden ayrılmış olsa dahi, öğrenmiş olduğu sırları açıklayamaz.

    İKİNCİ KISIM: Göreve Alma ve Görevle İlgili Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM: İstihdam ve Adaylık

    İstihdam Şekli

    Madde 31-Enstitüde çalışan personel üç grupta toplanır:

    a) Kadrolu personel: Enstitünün asli ve sürekli hizmetlerini ifa ile görevlendirilen ve Enstitüce ihdas edilen kadrolarda istihdam edilen personeldir.

    b) Geçici personel: Geçici nitelikte olan hizmetleri yapmak üzere veya kadrolu istihdama ihtiyaç olmayan durumlarda, çalıştırılan ve kadrolu sayılmayan personeldir.

    c) Sözleşmeli personel: Enstitünün yıllık programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren veya tam gün çalışmaya ihtiyaç göstermeyen geçici işlerde veya kadrolu personel yerine sözleşme ile yaptırılmasında fayda görülen işlerde istihdam edilmek üzere çalıştırılan yerli ve yabancı personeldir.

    İşe Alma

    Madde 32-TSE'de herhangi bir görevin isteklileri iş isteme formunu doldurarak TSE'ye başvururlar. Başvuranlar Yönetim Kurulunca yapılacak bir yönergeye göre düzenlenen yeterlilik ya da yarışma sınavlarından geçerler. Sınavı kazananlar Genel Sekreterlikçe Yönetim Kuruluna önerilir.

    Kadrolu, Geçici ve Sözleşmeli personel Yönetim Kurulu kararı ile işe alınır.

    Genel Şartlar

    Madde 33-Enstitüde çalışacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

    1-Türk Vatandaşı olmak,

    2-18 yaşını bitirmiş olmak,

    3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    4-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da

    askerliğini yapmış veya erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    5-(Değişik:RG-5/6/2010-27602) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    6-Bu Yönetmeliğin 35 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vucüt veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    Sözleşmeli personelde birinci fıkrada belirtilen Türk Vatandaşı olmak şartı aranmaz.

    Özel Şartlar

    Madde 34- Enstitüde kadrolu çalışacak personelde, Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer özel şartlar aranabilir.

    Özürlü Personel İstihdamı

    Madde 35- Enstitü kadrolarının yüzde üçünü geçmemek üzere Enstitüde özürlü personel istihdam edilebilir.

    Atama

    Madde 36- Yönetim Kurulunca ataması karara bağlananlardan aşağıdaki belgeler istenir:

    a) (Değişik:RG-21/8/2009-27326) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    b) (Mülga:RG-21/8/2009-27326)

    c) (Değişik:RG-21/8/2009-27326) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    d) (Değişik:RG-21/8/2009-27326) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

    e) (Değişik:RG-21/8/2009-27326) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

    f) (Değişik:RG-21/8/2009-27326) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    g) 12 adet vesikalık fotoğraf,

    h) İlgili kanuna göre doldurulmuş mal beyannamesi,

    ı) İhtisas veya meslek sahibi olanlardan kanun gereği aranması gereken belgeler,

    j) Yukarda sayılan belgeler dışında, görev alacağı kadronun özelliklerine uygun olarak

    Enstitüce istenilmesi yararlı ve gerekli görülen belgeler.

    Dosyası tamamlanan personelin atama işlemleri (Değişik ibare:RG-30/09/2005-25952) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

    Adaylığın Tanımı

    Madde 37- Adaylık, Enstitüye yeni giren personelin işe uyumunu sağlamak ve çalıştırılmasında fayda olup olmadığına karar vermek için uygulanan bir deneme süresidir.

    Adaylığın Süresi

    Madde 38- Enstitüde kadrolu işe alınanlar bir yıl süre ile adaylık devresi geçirirler. Bir yıllık süre içerisinde hakkında kesin kanaat edinilemeyenlerin adaylık süresi en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

    Adayların Yetiştirilmesi

    Madde 39- Aday olarak olarak atanan personel, (Değişik ibare:RG-30/09/2005-25952) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir program dahilinde, bütün personelin ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar.

    Adaylık süresi içinde adayın yetiştirilmesi ve işe hazırlanmasına ilişkin sorumluluk, adayın yanında çalıştığı birinci sicil amirine aittir.

    Asil olarak atanabilmek için, aday personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerinin her birinde başarılı olmaları ve adaylık süresi içinde olumlu sicil almaları şarttır.

    Adayların Sicil Raporlarının Düzenlenmesi

    Madde 40- Aday personel, göreve başladığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, amirleri tarafından sicil bakımından değerlendirilir. Kullanılan izinler (aylıksız izin hariç), hastalık izin süreleri ve hizmetiçi eğitimde geçen süreler, bir yıllık sürenin hesabına dahildir.

    Birinci yılın sonunda olumlu sicil alamayan aday personel hakkında ikinci yıl yapılacak sicil değerlendirmesinde de aynı hususlar göz önünde bulundurulur.

    Bir yıldan fazla ve iki yıldan az süre ile adaylığa tabi tutulan personel hakkında, adaylıkları kaldırılmadan önce sicil değerlendirmesi yapılır.

    Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme

    Madde 41- Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerinin herhangi birinden başarısız olanlar ile genel tutum ve davranışlarında Enstitü personelliğiyle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi, Genel Sekreterin katılımı ve Yönetim Kurulu kararı ile Enstitüyle ilişkileri kesilir.

    Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık

    Madde 42- Aday personelden en geç iki yıl içinde Enstitü asli kadrolarına atanabilmek için olumlu sicil alamayanların Enstitüyle ilişkileri, sicil amirlerinin teklifi, Genel Sekreterin katılımı ve Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

    4l inci ve bu maddeye göre ilişkisi kesilenlere herhangi bir tazminat ödenmez. Enstitüde veya diğer kamu kuruluşlarında görevlerine bu şekilde son verilen personel, 3 yıl geçmedikçe sınavla veya açıktan atama suretiyle Enstitüye alınamazlar.

    Asaletin Onaylanması

    Madde 43- Adaylık devresi içinde başarılı olan ve olumlu sicil alan personel, sicil amirlerinin teklifi, Genel Sekreterin katılımı ve Yönetim Kurulu kararıyla asil olarak atanırlar.

    Personelin asli kadroya geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

    Göreve Başlama

    Madde 44- Atama işlemi tamamlananlar, bu durumu belirtir tebligatın kendilerine yapılmasını müteakip, engeç onbeş gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebep veya Enstitüce kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bu süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

    Enstitü personeli olup da başka bir ildeki göreve atananlar için de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Aynı ildeki değişik ünite görevine atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihini müteakip iş günü içinde görevlerine başlamak zorundadırlar.

    Yemin

    Madde 45- Asaleti onanan personele en geç bir ay içinde düzenlenecek bir törenle yetkili amirlerin huzurunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen yemin ettirilir, yemin belgesi personele imzalattırılarak özlük dosyasında saklanır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kadro, Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi

    Kadro İhdası

    Madde 46- Enstitüde çalışacak kadrolu personelin kadroları, adedi belirtilerek Genel Kurulca ihdas edilir. Yönetim Kurulu yıl içinde bu kadroların toplam sayısında artış veya azalış olmamak kaydıyla unvanlarını, adetlerini, derecelerini, hizmet ihtiyacına göre tespit eder.

    Enstitüde geçici ve sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin sayısı Genel Kurul tarafından belirlenir.

    Kadroların Dağılımı

    Madde 47- İhdas edilen kadroların merkez ve taşra teşkilatı arasındaki dağılımı, Genel Sekreterin önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır.

    Personelin Giriş Dereceleri ve Kademeleri

    Madde 48- Personelin öğrenim durumuna göre giriş ve yükselinebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir:

    Öğrenim Durumu         Giriş      Yükselinebilecek

                      Derece/Kademe Derece/Kademe

    ______________________         ____________ _______________

    - İlkokulu bitirenler               10   1   7   15

    - İlköğretimi, ortaokulu veya dengi mesleki   9   1   6   15

    veya teknik öğrenimi bitirenler

    - İlköğretim veya ortaokul üstü 1 yıl mesleki   9   2   6   15

    veya teknik öğrenimi bitirenler

    - İlköğretim veya ortaokul üstü 2 yıl mesleki   9   3   6   15

    veya teknik öğrenimi bitirenler

    - Liseyi bitirenler               8   1   5   15

    - Lise dengi mesleki veya teknik         8   2   5   15

    öğrenimi bitirenler

    - Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki   8   3   5   15

    veya teknik öğrenimi bitirenler

    - 2 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler      7   1   1   15

    - 3 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler      7   2   1   15

    - 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler      7   3   1   15

    - 5 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler      6   1   1   15

    - 6 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler      6   2   1   15

    Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tarifi yapılan teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına giren personelin, giriş derece ve kademesinin bir derece üstünden atamaları yapılır.

    Lisans üstü, yüksek lisans yapanlara bir kademe ilerlemesi, doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Ancak yüksek lisansı bitirip bir kademe ilerlemesinden yararlanan personele daha sonra doktora yaparsa dört kademe ilerlemesi uygulanır.

    Doktora üzeri doçent unvanı alanlara bir derece, doçentlik üzeri profesör unvanı alanlara bir derece verilir.

    Enstitüde çalışırken bir üst öğrenimi bitirenlerin, emsali olan personelin ulaşabileceği derece ve kademeyi geçmemek üzere yeni öğrenim durumlarına göre intibakları yapılır.

    Altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzerinde olanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.

    Avukatlık stajını bitirdikten sonra Enstitüde göreve başlayanlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.

    Unvanlı Kadrolara Atama

    Madde 49- (Değişik:RG-30/09/2005-25952)

    Enstitüdeki ünvanlı kadrolara bir atamanın yapılabilmesi için;

    a) Genel Sekreter (Mülga ibare:RG-12/10/2011-28082) (

    ) (Mülga ibare:RG-12/10/2011-28082) (

    ) kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

    2) (Değişik:RG-21/8/2009-27326) TSE, kamu ve/veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde, özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gereken süre dahil en az 12 yıl hizmeti bulunmak.

    3) (Değişik:RG-21/8/2009-27326) En az 5 yıl süre ile sevk ve idare sorumluluğu bulunan bir mevkide yöneticilik yapmış olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma ve yeterlik sınavıyla alınarak kariyer meslek personeli kadrolarına atanmak ya da yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapmak.

    4) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini bilmek tercih sebebidir.

    b) (Değişik:RG-21/8/2009-27326)

    Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

    1) TSE, kamu ve/veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde, özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gereken süre dahil en az 12 yıl hizmeti bulunmak.

    2) En az 2 yıl süre ile sevk ve idare sorumluluğu bulunan bir mevkide yöneticilik yapmış olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma ve yeterlik sınavıyla alınarak kariyer meslek personeli kadrolarına atanmak ya da yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapmak.

    3) Genel Sekreter Teknik Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için en az 4 yıllık eğitim veren mühendislik fakültesi veya teknik okul mezunu olmak ve standardizasyon, kalite, belgelendirme, laboratuar, metroloji ve benzeri konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

    4) Genel Sekreter İdari Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmak, ayrıca bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak tercih sebebidir.

    5) İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisini bilmek tercih nedenidir.

    c) (Değişik:RG-30/12/2006-26392) Merkez Başkanı, Daire Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri (Mülga ibare:RG-12/10/2011-28082) (

    ) kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. Ancak, 1.Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için, hukuk fakültesi mezunu ve avukat (Ek ibare:RG-5/6/2010-27602) veya hukuk müşaviri olmak.

    2) TSE, kamu ve/veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde, özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gereken süre dahil en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

    3) (Değişik:RG-5/6/2010-27602) Enstitünün teknik hizmetlerini yürüten birimlerde Merkez Başkanı ve Daire Başkanı kadrolarına atanabilmek için, TSE, kamu ve/veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde, özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gereken süre dahil en az 1 yıl süre ile müdür veya emsali bir kadroda yöneticilik yapmış olmak.

    d) (Değişik:RG-30/12/2006-26392) Grup Başkanı, Merkez Başkan Yardımcısı, Müdür, Dış Temsilci (Mülga ibare:RG-12/10/2011-28082) (

    ) kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak.

    2) TSE'de, en az 6 yıl hizmeti bulunmak.

    e) (Değişik:RG-27/09/2006-26302) Uzman, Teknik Şef ve Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak.

    2) TSE'de en az 4 yıllık hizmeti bulunmak.

    f) (Ek bent:RG-5/6/2010-27602) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı uyarınca kamu iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

    (Değişik ikinci fıkra:RG-27/09/2006-26302) Yukarıda belirtilmeyen veya ihtiyaca göre ihdas edilecek kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Ünvanlı kadrolara Enstitü içinden veya diğer kamu kuruluşlarından bir atamanın yapılabilmesi için son 4 yıllık sicil dönemi içinde bu Yönetmelikte tanımı yapılan aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birini almamış olması ve her biri olumlu olmak şartıyla son 3 yıla ait sicil notu ortalaması (80) puandan aşağı olmaması şarttır.

    Kademe İlerlemesi

    Madde 50- Personelin, 51 inci maddedeki şartlarla her yıl bulunduğu derece içerisinde bir kademe ilerlemesi yapmasıdır.

    Kademe İlerlemesinde Şartlar

    Madde 51- Bir personelin kademe ilerlemesi yapabilmesi için;

    a)Bulunduğu kademede bir yıl çalışmış olması,

    b)Olumlu sicil almış olması,

    şarttır.

    Derece Yükselmesi

    Madde 52- Personelin, 53 üncü maddedeki şartlarla her beş yılda bir bulunduğu dereceden bir üst dereceye yükseltilmesidir.

    Derece Yükselmesinde Şartlar

    Madde 53- Bir personelin derece yükselmesi yapabilmesi için;

    a)Bulunduğu derecede beş yıl çalışmış olması,

    b)Olumlu sicil almış olması,

    c)Üst derecede boş bir kadronun bulunması,

    d)Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması şarttır.

    Derece ve Kademe İlerlemesinde Onay Mercii

    Madde 54- Derece ve Kademe terfileri ise Genel Sekreterin teklifi Başkanın onayı ile yapılır.

    Derece ve kademe terfisinde personelin kadroya atandığı tarihten itibaren o kadronun bütün hak ve yetkilerine sahip olunur.

    Kademe ilerlemesi toplu olarak yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sicil İşlemleri

    Sicil İşlemleri

    Madde 55- Sicil işlemleri, sicil amirlerinin kimler olduğu, personelin değerlendirilmesi, sicil yönünden uyarma ve buna itiraz hükümleri ile sicile ilişkin diğer hususları içeren bir sicil yönergesi çıkarılır.

    Sicil Numarası ve Özlük Dosyası

    Madde 56- Kadrolu her personele bir sicil numarası verilir.

    Personel için bir kütük defteri tutulur. Ayrıca bir özlük dosyası açılır.

    Bunların nasıl tutulacağı 55 inci maddeye göre çıkartılan yönergede gösterilir.

    Olumsuz Sicil

    Madde 57- (Değişik:RG-16/08/2004-25555)

    İki defa üst üste olumsuz sicil alan kadrolu personel başka bir sicil amirinin emrine atanır,

    Burada da olumsuz sicil alması halinde, Enstitü ile ilişiği kesilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Vekalet Görevi

    Vekaleten Atama

    Madde 58-(Değişik:RG-16/08/2004-25555)

    Vekaleten atama, yönetim kadrolarından birisini asaleten yürütenlerin yasal izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle geçici olarak görevlerinden ayrılmaları veya yukarıda belirtilen durumlar dışında yönetim kadrolarının emeklilik, istifa yada başka bir nedenle boşalması halinde yapılan atamadır.

    (Ek fıkra:RG-21/8/2009-27326) Enstitüdeki boş kadrolara ait görevlere lüzum görüldüğü takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri arasından personelin rızasının ve kurumunun muvafakatı alındıktan sonra vekaleten atama yapılabilir.

    Vekaleten atama, Genel Sekreterin önerisi üzerine Başkanın onayı ile yapılır.

    Astın üst göreve vekaleti asıldır. Vekaleten atanacakların asilde aranan asgari atama şartlarını taşıması esastır.

    Vekaleten Atananların Aylıkları

    Madde 59-(Değişik:RG-30/09/2005-25952)

    (Değişik birinci fıkra:RG-21/8/2009-27326) Yönetim kadrolarından herhangi biri emeklilik, istifa ya da başka bir nedenle boşaldığında bu göreve vekaleten atananlara, 30 günü aşan vekalette vekile, asli görevi ile vekalet ettiği görevin net ücret farkı, bu görevi fiilen yürüttüğü sürece ödenir.

    (Ek ikinci fıkra:RG-21/8/2009-27326) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken Enstitüdeki bir göreve vekaleten atananlar, vekalet görevine başladığı tarihten itibaren vekalet ücreti almaya hak kazanırlar.

    Yönetim kadrolarından birisine yasal izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle Enstitü içinden vekaleten yapılan görevlendirmelerde, vekalet edene asli görevi ile vekalet ettiği görevin ücreti arasındaki fark üç aydan sonraki vekalet süresi için ödenir.

    Vekalet ücretine hak kazananlar, ücretlerini ay sonunda alırlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Görevin Sona Ermesi ve Yeniden İşe Alma

    Görevin Sona Ermesi

    Madde 60- Kadrolu personelin;

    a)Bu Yönetmeliğin disiplin hükümlerine göre görevlerine son verilmesi,

    b)Kadrolu personel olma niteliklerinden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bunlardan herhangi birini personel iken kaybetmesi,

    c)Görevinden çekilmesi,

    d)İstek, yaş haddi ve malüliyet sebeplerinden biriyle emekliye ayrılması,

    e)Ölümü

    hallerinde görevi sona erer.

    Çekilme

    Madde 61- a) Personel yazılı olarak müracaat etmek suretiyle çekilme (istifa) isteğinde bulunabilir.

    b) İzinsiz veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın kesintisiz 10 gün veya 1 yıl içerisinde toplam 20 gün mazeretsiz göreve gelmeyen personel çekilmiş sayılır.

    c) Çekilmek isteyen personel, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Bu süre 30 günü geçemez. 30 gün sonunda amirine haber vererek işi bırakır.

    d) Olağanüstü mazeretle çekilenler, amirine haber vermek kaydıyla 30 gün kaydına tabi değildirler.

    e) Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan personel, adaylığı veya seçimleri kaybetmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmesi kaydıyla eski görevine veya kazanılmış hak aylık derecesindeki başka bir göreve dönebilir. Aksi taktirde çekilmiş sayılır.

    Çekilmede Devir ve Teslim Süresi

    Madde 62- Çekilen personelden devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Devir ve teslim işleri için süre en çok 30 gündür.

    Olağanüstü Hallerde Çekilmede Usül

    Madde 63- Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki personel, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

    Yeniden İşe Alma

    Madde 64- Enstitüde çalışırken kendi isteği ile ayrılanlardan, yeniden göreve dönmek isteyenler hizmet ihtiyacı gözönünde bulundurularak Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile tekrar Enstitüde göreve başlatılabilir.

    Ancak personelden,

    a) 61 inci maddenin (c) ve (d) bentlerine uygun olarak görevlerinden çekilenler altı ay geçmeden, aynı fıkralara uymadan çekilenler ile aynı maddenin (b) ve (e) bentlerine göre çekilmiş sayılanlar bir yıl geçmeden,

    b) 62 nci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar üç yıl geçmeden,

    c) 63 üncü maddeye aykırı hareket edenler ve disiplin suçu sonucu işine son verilenler ile muvazzaf askerlik amacıyla ayrılanlar hariç, tazminatını alıp ayrılanlar hiçbir suretle,

    enstitüye alınamazlar.

    ALTINCI BÖLÜM: Çalışma Saatleri, İzinler

    Çalışma Saatleri

    Madde 65 - Personel maaş karşılığı, haftada 40 saat çalışır. Çalışma saatleri tesbit edilirken Cumartesi ve Pazar günleri tatil günü olarak değerlendirilir. Enstitü merkezinde mesaiye başlama ve bitiş saatleri Genel Sekreterin önerisi, Başkanın onayı ile belirlenir. Taşra teşkilatı mesai saatleri ise, ilgili birimlerin teklifi, Genel Sekreterin onayı ile belirlenir.

    Yıllık İzin

    Madde 66- Personele, görevlerinden ayrılmalarında bir engel görülmeyen zamanlarda kullanılmak şartıyla, hizmeti bir yıldan on yıla (on yıl dahil) kadar olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün izin verilir.

    Enstitüye açıktan aday olarak atananlar bir yıl, evvelce asaleti tasdik edilmiş olup da herhangi bir nedenle görevinden ayrılan ve tekrar açıktan asil olarak atananlar altı aylık çalışma sürelerini tamamladıktan sonra yıllık izine hak kazanırlar.

    İzinlerin Kullanılması

    Madde 67- Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya kısım kısım kullanılabilir. Yıllık izin vermeye sıralı sicil amirleri yetkilidir.

    Birbirini takip eden en çok iki yıla ait izinlerin tümünün birleştirilerek kullanılması mümkündür. Cari yıldan bir önceki yıla ait izinler dışında kullanılmamış izin hakları düşer.

    Mazeret İzni

    Madde 68- Personelin mazereti nedeniyle verilen izinlerdir. Bunlar;

    a) (Değişik:RG-29/08/2006-26274) Doğum İzni: Personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu taktirde, tabibin onayı ile personel isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Personele bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

    b) Erkek memura, karısının doğum yapması nedeniyle talebi üzerine beş gün izin verilir.

    c) Evlenme İzni: Personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde beş gün izin verilir. Bu izin akit tarihinden önce veya sonra kullanılabilir. Ancak evlenme akdinin yapıldığı tevsik edilemezse verilen izin süresi yıllık izinden düşülür.

    d) Ölüm İzni: Personelin talebi halinde, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun, kardeşinin veya eşinin anne veya babasının ölümü halinde beş gün izin verilir.

    e) Kısa Süreli İzin: Zorunlu sebeplerle, ünite amirinin uygun görmesi halinde, toptan veya kısım kısım olarak bir yıl içerisinde 10 gün (80 saat) daha izin verilebilir. Bu şekilde verilecek izinler yılda 80 saati geçemez. 80 saati geçen süreler, yıllık izinden düşülür.

    f) Öğrenim İzni: Lisans üstü master veya doktora çalışmaları için personele, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile öğrenim izni verilebilir.

    Öğrenim ve eğitimin amacıyla izin verilen personel bu sürenin üç katı kadar Enstitüye karşı mecburi hizmetle yükümlendirilir.

    Yukarıda sayılan izinler sırasında personelin özlük haklarına dokunulmaz.

    Hastalık İzni

    Madde 69- Enstitü personeline hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir:

    a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara 6 aya kadar,

    b) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar,

    c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar,

    izin verilir.

    Personelin, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri, hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

    İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılabilir. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde hizmetlerine ihtiyaç olması ve müktesebine uygun boş kadro bulunması halinde Enstitüye öncelikle atanırlar.

    Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan personel ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan personel, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

    Sıhhi izin süresine esas hizmetin hesabında, Enstitüde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

    Personel 1 yıl içerisinde (Mülga ibare:RG-5/6/2010-27602)

    tek hekim raporuna istinaden, 40 günden fazla sıhhi izin kullanamaz. 40 gün üzerindeki sıhhi izinler için (Mülga ibare:RG-5/6/2010-27602)

    Sağlık Kurulu Raporu aranır.

    Personelin yurt dışında bulunduğu sırada hastalanması halinde, bulunulan ülkenin mevzuatına uygun olarak alındığı ilgili misyon şefi tarafından onaylanmış hastalık raporuna istinaden personele hastalık izni verilir.

    Ücretsiz İzin

    Madde 70- Personele, ücretsiz izinlerin hangi hallerde ve ne kadar süre ile verileceği aşağıda gösterilmiştir. Ücretsiz izinler, Genel Sekreterin teklifi, Başkanın onayı ile verilir.

    a) Personelin bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklar ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi, önemli bir hastalığa tutulmuş olması veya olağanüstü hal ve zorunlu sebeplerin varlığı hallerinde, bu hallerin belgelendirilmesi şartıyla, personele istekleri üzerine altı aya kadar izin verilebilir.

    b) Doğum yapan kadın personelin isteği üzerine en çok 12 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

    c) (Değişik:RG-16/08/2004-25555) Yurtdışına kendi imkanlarıyla eğitim maksadıyla giden enstitü personeline ve yurt dışına sürekli görevle atanan veya eğitim maksadı ile yurt dışına giden kamu kurum ve kuruluşları ile Enstitü personelinin eşlerine en çok (Değişik ibare:RG-5/6/2010-27602) sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

    d) Enstitünün kadrolu personelinden 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca bir defa olmak üzere en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere, belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak atananlar hakkında, bu bölgelerdeki görev süreleri içerisinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

    Ücretsiz olarak verilen bütün izinlerde, izini gerektiren mazeretin ortadan kalkması halinde personel görevine dönmek zorundadır. Görevine dönmeyenler, çekilmiş sayılırlar. Göreve dönmede 44 üncü maddede belirtilen süreler dikkate alınır.

    YEDİNCİ BÖLÜM

    Personelin Yer Değiştirmesi

    Yer ve Unvan Değiştirme, Geçici Görevlendirme

    Madde 71- Çalışan personelin Enstitü içerisindeki görev yerinin veya unvanının değiştirilmesidir.

    Enstitü, unvan ve görev eşitliği gözetmeden, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak merkez veya taşra birimlerinin kendi içerisinde veya merkezden taşraya, taşradan taşraya veya taşradan merkez birimlerine atama yapabilir.

    a) Enstitü hizmetleriyle ilgili geçici görevlendirmeler Yönetim Kurulunca çıkarılacak Görevlendirme, Yolluk ve Taşıt Giderleri Yönergesine göre yapılır,

    b) Gerek görüldüğü taktirde Genel Sekreterin önerisi Başkanın onayıyla personel çalıştırıldığı görevden başka bir görevde geçici olarak görevlendirilebilir,

    c) (Değişik:RG-5/6/2010-27602) Personelin; merkezden taşraya, taşradan taşraya, taşradan merkez birimlerine yapılacak görev yeri değişikliği Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Ancak birim personelinin aynı il içerisindeki görev yeri değişiklikleri Genel Sekreterin teklifi üzerine Başkanın onayı ile yapılır.

    d) (Değişik:RG-5/6/2010-27602) Bütün derecelerde görev yapan personelin unvan değişikliği Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir.

    e) (Ek:RG-16/08/2004-25555) Gerekli görüldüğü takdirde (Değişik ibare:RG-30/09/2005-25952) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının önerisi Genel Sekreterin onayıyla merkezde görevli personel merkezde başka bir birimde, taşrada görevli personel aynı il içinde başka bir birimde geçici olarak görevlendirilebilir.

    Alt Dereceye Atama

    Madde 72- Personel kendi isteği ile en çok üç alt dereceye atanabilir. Kadro temin edildiğinde öncelikle bunların kazanılmış hak aylık derecesine uygun ataması yapılır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Silah Altına Alınma

    Silah Altına Alınma

    Madde 73- Enstitü personeli iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan, askerlik görevini tamamlayıp, yeniden Enstitüye dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Enstitüye başvurduklarında başvurularını takip eden 30 gün içinde atama işlemi yapılır. Bu süre içerisinde başvurmayan personel çekilmiş sayılır.

    Hazarda ve Seferde Silah Altına Alınma

    Madde 74- Hazarda ve seferde (muvazzaflık hizmeti dışında) silah altına alınan personel, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. Terhislerini takip eden 15 gün içerisinde Enstitüdeki görevine başlamak zorundadır.

    Askerlikte Geçen Sürenin Değerlendirilmesi

    Madde 75- Enstitüye girmeden önce veya girdikten sonra askere gidenlerin, askerlikte geçen süreleri hizmet süresi olarak değerlendirilir.

    Görevde iken muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altına alınanların derece ve kademe ilerlemesi devam eder.

    Silah Altına Alınanların Ücreti

    Madde 76- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlara herhangi bir ücret ödenmez. Bunlar ücretsiz izinli sayılır. Bu gibiler talep ederlerse hizmet tazminatlarını alabilirler.

    Muvazzaf askerlik dışında silah altına alınanlara, Devletçe ödenen ücret ile Enstitüden aldığı ücret arasında fark var ise bu fark kendisine Enstitüce ödenir.

    Kadronun Saklı Kalması

    Madde 77- Muvazzaf askerliğe ayrılan personelin askerlik süresince kadrosu saklı tutulur. Terhisinde bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesine göre işlem yapılır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Hizmetiçi Eğitim

    Tanım ve Uygulama

    Madde 78- Enstitü personelinin görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerin arttırılması, göreve ilişkin bilgi ve beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla yapılan eğitimdir.

    Enstitü personeline hizmetiçi eğitim amacıyla programlar düzenlenir veya bu amaçla başka kurumların düzenlediği programlara personelin katılması sağlanır. Gerektiğinde, personelin bir yabancı dil öğrenmesi için yabancı dil kurslarına katılımına imkan sağlanır. (Ek son cümle:RG-16/08/2004-25555) Personelin yabancı dil öğrenmesi için kurslara katılımına dair hususlar Yönetim Kurulunca kabul edilecek bir yönergeyle düzenlenir.

    Eğitim Planı

    Madde 79- Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleşmesi için, izlenecek yolları gösteren eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler, (Değişik ibare:RG-5/6/2010-27602) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Genel Sekreterin katılımı ve Başkanın onayı ile tesbit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ve mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve imkanlar göz önünde bulundurulmak suretiyle uzun vadeli eğitim planları yapılır.

    Eğitim Programı

    Madde 80- Eğitim planı çerçevesinde; eğitim konularını, eğitime tabi tutulacakları, eğitimde görevlendirilecekleri, eğitimin yerini, başlama tarihini, süresini, araç ve gereçlerini ve her bir eğitim programının tahmini maliyetini gösteren yıllık eğitim programı hazırlanır. (Değişik ibare:RG-30/09/2005-25952) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının, diğer birimlerin görüşlerini de alarak hazırlayacağı yıllık eğitim programı, Genel Sekreterin katılımı ve Başkanın onayıyla yürürlüğe girer.

    Yabancı Ülkelere Gönderilenlere Yapılacak Ödemeler

    Madde 81- Yabancı ülkelere eğitim ve öğretim amacı ile gönderileceklere ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

    Yabancı Dil Bilgisinin Tesbiti

    MADDE 82 - (Değişik:RG-5/6/2010-27602)

    Enstitüde çalışan personelin yabancı dil seviyesi, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavları ile tespit edilir.

    İnceleme ve Araştırma Çalışmaları

    Madde 83- Yüksek lisans ve doktora dışında, Enstitüdeki görevi ile ilgili olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak ve bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt dışında personel görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunca bu görevlendirmenin şekil ve şartları ile hizmet yüklenmesiyle ilgili bir yönerge hazırlanır.

    ONUNCU BÖLÜM: Ödüllendirme

    Ödüllendirme

    Madde 84- Görevinde emsallerine göre üstün iş ve olağanüstü gayret ve başarı gösteren, Enstitüye önemli yarar sağlayan ve Enstitünün zararını önleyen personelin yazılı olarak veya maddi olarak ödüllendirilmesidir. Bunlar;

    a) (Değişik:RG-16/08/2004-25555) Takdirname: Görevinde olağanüstü çalışması ile başarı sağlayan personele, amirlerinin teklifi, ilgili Genel Sekreter Yardımcısının katılımı üzerine Genel Sekreter tarafından takdirname verilebilir. Ancak Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcılarına takdirname verme yetkisi Başkanındır. Takdirname personelin siciline işlenir.

    b)Bir maaş tutarında ödül: Enstitüde olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen personele bir mali yıl içinde her türlü ödemeler dahil bir aylık ücret tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir.

    (Değişik:RG-16/08/2004-25555) Ödül, amirlerin teklifi ve Genel Sekreterin önerisi üzerine Başkanın onayı ile verilir. Ödül verilecek personel sayısı her yıl kadro mevcudunun yüzde beşini geçemez.

    (Ek:RG-16/08/2004-25555) Ayrıca Başkan her yıl kadro mevcudunun yüzde beşini geçmemek üzere, personele bir mali yıl içinde her türlü ödemeler dahil bir aylık ücret tutarını aşmamak üzere re'sen ödül verebilir.

    Ödüllendirilen personel, yükselme ve atamalarda dikkate alınarak değerlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Sosyal ve Mali Haklar

    BİRİNCİ BÖLÜM: Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar

    Sosyal Güvenlik

    Madde 85- TSE personelinin Sosyal Güvenlikleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, özlük işlemleri ise bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. TSE personeline ödenecek hizmet tazminatının hesaplanmasında, personelin en son aldığı aylık ücreti ile diğer ödemelerin tamamı ve ikramiyeler esas alınır.

    Hizmet Tazminatının Ödenmesi

    Madde 86- Aşağıdaki hallerde,

    a) SSK Mevzuatına göre emeklilik hakkını kazanan ve bunu SSK'dan aldıkları belge ile doğrulayan kadrolu personele,

    b) İsteği halinde, muvazzaf askerlik sebebiyle görevden ayrılanlara,

    c) (Mülga:RG-21/8/2009-27326)

    d) Ölüm halinde veya sağlık kurulu raporu ile belgelenen sakatlık, malüllük ve hastalık sebebi ile görevden ayrılan kadrolu personele,

    e) İstekleri halinde, milletvekili veya mahalli idareler seçimlerine katılmak maksadı ile ayrılanlara,

    f) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan (T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve benzeri) emekli aylığı alıp da Enstitüde çalışanlardan emekli olanlara, (kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaşını dolduranların Enstitüyle ilişikleri kesilir. Ancak, bunlardan çalışmalarına ihtiyaç duyulanların görevleri Yönetim Kurulu Kararı ile uzatılabilir. Bu yaş sınırı kadınlarda 60, erkeklerde 65'i geçemez.)

    g) Yeniden seçilemeyen veya ayrılan TSE Başkanlarına, TSE'de geçmiş her tam hizmet yılı için yukardaki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararına gerek kalmaksızın ,

    h) Disiplin cezası hariç Yönetim Kurulunca işten çıkarılanlara

    hizmet tazminatı ödenir.

    Yukarda belirtilenlerin dışında TSE'den ayrılanlara hizmet tazminatı ödenmez. Ödenecek hizmet tazminatı tutarı 30 yılı geçemez. Bir yıldan az süreler için ödenecek tazminat orantılanmak suretiyle hesaplanır. Bu tazminat genel hükümlere göre belirlenen tazminat tavanını geçemez.

    Sağlık Yardımı

    Madde 87- Enstitü personeline Sosyal Sigortalar mevzuatına göre sağlık yardımları yapılır. Enstitü, merkez ve taşra teşkilatındaki personelin muayene ve tedavileri için, sağlık ve yardımcı sağlık personeli istihdam edebilir, bu amaçla ünite açabilir veya özel sağlık kuruluşları ile anlaşabilir, Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde özel sigorta kurumlarıyla sağlık, kaza ve benzeri sigortaları için anlaşma yapabilir.

    Yurtdışına görevle veya eğitim- öğretim amacıyla gönderilen personelin hastalanması durumunda tedavi giderleri Enstitüce ödenir. Enstitü bu gibi kişilerin hastalığını ve ibraz ettiği belgeleri gerektiğinde ilgili sağlık kurumlarına tetkik ettirebilir.

    Evlenme Yardımı

    Madde 88- Enstitüde göreve başladıktan sonra ilk defa evlenenlere evlenme yardımı yapılır.

    Doğum Yardımı

    Madde 89- Çocuğu dünyaya gelen personele doğum yardımı yapılır. Ana ve babanın her ikisi de Enstitü personeli ise yardım yalnız babaya yapılır.

    Ulaşım Yardımı

    Madde 90- Enstitüde çalışan personele işe geliş ve gidişleri için her ay ulaşım yardımı yapılır. Ancak, resmi oto ve servis otosundan yararlananlara ulaşım yardımı yapılmaz.

    Ölüm Yardımı

    Madde 91- Personelin ölümü halinde kanuni mirasçılarına ölüm yardımı yapılır.

    İlgili personelin ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde de ölüm yardımı yapılır.

    Ölüm yardımı ödeneği hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın derhal ödenir.

    Yemek Yardımı

    Madde 92- Enstitüde çalışan personele, çalıştığı günlerde ücretsiz öğle yemeği verilir.

    Mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde zorunlu olarak çalışan personele de yemek verilir veya ücreti ödenir.

    Yemeğin ekmek dahil kazana giriş bedeli Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu kararı ile taşra teşkilatında yemek bedeli olarak merkezde belirlenen yemek maliyetinin iki katına kadar ödeme yapılabilir.

    Giyecek Yardımı

    Madde 93- Enstitüde çalışan personelin hangilerine ne şekilde giyecek yardımı yapılacağı Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile tesbit edilir.

    Aile ve çocuk yardımı

    MADDE 94 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-5/6/2010-27602)

    Enstitü personeline, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan eşi için aile yardımı, çocukları için de çocuk yardımı yapılır. Bu yardımların miktarı ile ödemelere ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Eğitim Yardımı

    Madde 95- Personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak yardım olup, usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Yardımların Miktarı

    Madde 96- Bu Yönetmeliğin 88, 89, 90, 91 inci maddelerine göre yapılacak yardımların miktarı, Genel Kurul tarafından belirlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Mali Haklar

    Katsayı

    Madde 97- Kadrolu personelin aylık, ek gösterge ve diğer ödemelere esas göstergeleri ile taban aylık göstergesinin ücrete dönüştürülmesi amacıyla Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ve taban aylık katsayısını ifade eder. Katsayı Devlet Memurları için belirlenen dönemlerde Enstitü personeli için de belirlenir.

    Aylık Ücret

    Madde 98- (Değişik birinci fıkra:RG-30/09/2005-25952) Personelin bir ay çalışması karşılığı gösterge, ek gösterge, taban aylık ve yan ödeme nedeniyle tahakkuk eden miktar aylık brüt ücreti ifade eder ve ayrıca ünvanlı kadrolarda makam tazminatı buna ilave edilir. İlgili mevzuata göre, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar, aylık net ücreti ifade eder.

    Bu ücret şu unsurlardan meydana gelir.

    a)Bu Yönetmeliğin 99 uncu maddesine göre Yönetim Kurulunca tesbit edilen gösterge tablosunun, yine Yönetim Kurulunca tesbit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu çıkan sayı.

    b)Taban Aylığı: Devlet Memurları için belirlenen taban aylık göstergesinin Yönetim Kurulunca belirlenecek taban aylık katsayısı ile çarpımı sonucu çıkan sayı.

    c)Yan Ödeme: Kadrolu personele, (a) bendindeki ücretin % 25' i yan ödeme olarak ödenir.

    d) (Değişik:RG-16/08/2004-25555) Kasa Ödeneği: Fiilen veznedarlık görevi yapanlara veya vekillerine aylık brüt ücretin % 30'u ödenir. Mutemetlere aylık brüt ücretin % 25'i tazminat olarak Yönetim Kurulu Kararı ile ödenir.

    e) (Değişik:RG-16/08/2004-25555) Mali Sorumluluk Ödeneği: Ambar memurlarına brüt maaşın % 10'u mali sorumluluk tazminatı olarak Yönetim Kurulu Kararı ile ödenir.

    f) (Ek:RG-30/09/2005-25952) Tahakkuk ve Tahsil memurlarına verilecek Mali Sorumluluk Ödeneği Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

    Gösterge Tablosu

    Madde 99- Enstitüde kadrolu çalışanların aylık ücrete esas gösterge tablosu bu Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre Yönetim Kurulunca tesbit edilir.

    Ek Gösterge

    Madde 100- Enstitüde çalışan personelden hangi unvan ve derecedeki personele ne kadar ek gösterge uygulanacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

    Ücretlerin Ödenme Zamanı

    Madde 101- Kadrolu personelin ücretleri her ayın onbeşinci günü peşin olarak ödenir.

    Sözleşmeli ve geçici personele ücretleri çalıştıkları ayın son iş günü veya işin bitiminde ödenir.

    Yukarıda belirlenen ödeme tarihleri resmi tatil ile çakışırsa, ücretler tatilden önceki gün ödenir.

    Peşin ödenen ücretlerden, ölüm, emekliye ayrılma, görev başında malüllük hariç, diğer ayrılmalarda artan hizmet sürelerine tekabül eden ücretler gün hesabıyla tesbit edilerek geri alınır.

    Ücrete Hak Kazanma

    Madde 102- Ücrete göreve başlandığı günden itibaren hak kazanılır.

    Derece ve Kademe Aylığına Hak Kazanma

    Madde 103- TSE'de çalışan personel, atamaları yapılıp göreve başladığı tarihten geçerli olmak üzere, atandığı derece ve kademe üzerinden ücrete hak kazanır.

    İkramiye

    Madde 104- TSE'de kadrolu çalışan personele bir yıllık bütçe döneminde aylık, yan ödeme, ek gösterge ve taban aylığı dahil, sosyal yardımlar hariç olmak üzere birer aylık ücreti tutarında 10 Haziran, 10 Ağustos, 10 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde dört ikramiye ödenir. Ödeme tarihleri resmi tatil ile çakışırsa, ücretler tatilden önceki gün ödenir. TSE ile ilişiği kesilmiş veya atanmış olup da henüz göreve başlamamış personele ikramiye ödenmez.

    Fazla Çalışma Ücreti

    Madde 105- Enstitü personeline günlük çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde yaptırılan çalışmalar için ödenen ücrettir.

    Fazla çalışma yapılmasının usul ve esasları, ücretin miktarı, tahakkuk ve ödeme şekli Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

    Bekçi, kaloriferci ve güvenlik görevlilerinden gece hizmeti yapanlara Yönetim Kurulunca tesbit edilecek miktar ve esaslar dahilinde ayrıca tazminat verilir. Bu tazminat ücret tablosunda 10 uncu derece 1 inci kademe karşılığı ücretin % 20 sini geçemez.

    Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmelerde Verilecek Yolluk

    Madde 106- Enstitüde çalışan personele verilecek iç ve dış yollukların miktarı ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

    Yabancı Dil Tazminatı

    Madde 107 - (Değişik:RG-5/6/2010-27602)

    Enstitüde çalışan personelden Enstitüce belirlenen yabancı dillerden herhangi birinden başarılı olanlara Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yabancı dil tazminatı verilir. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan en az (C) düzeyinde puan almış olanlar veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından birisinden en az bu puana eşdeğer puan almış olanlar yabancı dil tazminatı almaya hak kazanır. Yabancı dil sınav sonuçlarına göre beş yıl ödeme yapılabilir. Beş yıldan sonra her beş yıl bir alt gruptan ödeme yapılır ve en alt gruptan ödeme yapılanların yabancı dil tazminatı kesilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: Disiplin ve Görevden Uzaklaştırma

    BİRİNCİ BÖLÜM: Disiplin Cezaları

    Disiplin Cezasının Tanımı ve Çeşitleri

    Madde 108 - Enstitü hizmetlerinin gerektiği şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, bu Yönetmeliğe tabi personelden yurt içinde veya dışında görevleriyle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge hükümleriyle emirlerin yüklediği ödevleri yerine getirmeyenlere veya bunlara aykırı davranışlarda bulunanlara, uygulamanın zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara 109 uncu maddedeki cezalardan biri verilir.

    Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller

    Madde 109 - Enstitü personeline verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    A- Uyarma : Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Enstitüce belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

    b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,

    c) Enstitüce belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

    d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

    e) Enstitü personeli vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

    f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

    g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

    h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

    B- Kınama : Personele görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Enstitüce belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

    b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede Enstitüye bildirmemek,

    c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

    d) Hizmet dışında personelin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    e) Enstitüye ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

    f) Enstitüye ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

    g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

    h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

    i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

    j) Verilen emirlere itiraz etmek,

    k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına sebep olmak,

    l) Enstitünün huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

    C- Aylıktan Kesme : Personelin, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

    Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Enstitüce belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

    b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

    c) Enstitüye ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

    d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

    e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

    f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

    h) Toplu müracaat veya şikayette bulunmak,

    i) Hizmet içinde Enstitü personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

    D - Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-5 yıl durdurulmasıdır.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

    b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,

    c) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

    d) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

    e) Yetkili olmadığı halde basına veya yayın organlarına bilgi veya demeç vermek,

    f) Ticaret yapmak veya yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

    g) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

    h) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

    i) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

    j) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

    k) Enstitü tarafından görevli olarak yurt dışına gönderilenler yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

    l) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

    m) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

    E - İşten Çıkarma : Personelin Enstitüye bir daha atanmamak üzere görevden çıkarılmasıdır.

    Görevden çıkarılma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Enstitünün huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak; boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek; bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

    b) Yasaklanmış her türlü yayını, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Enstitü'nün herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

    c) Siyasi partiye üye olmak,

    d) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

    e) Amirine ve/veya maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

    f) TSE personelliği sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

    g) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

    h) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde veya evinde gizlemek,

    i) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

    j) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

    k) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun, menfaat temin etmek,

    l) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.

    Kusurun Tekrarlanması

    Madde 110-Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

    Cezaların İndirilmesi

    Madde 111- Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

    Benzer İşlemlere Uygulanacak Ceza

    Madde 112- Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerde nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

    Kadrolarının Son Kademelerinde Bulunanlara Uygulanacak Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

    Madde 113- Öğrenim durumları itibari ile yükselebilecekleri derecenin son kademesine gelmiş bulunanlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gerekli durumlarda brüt aylıklarının

    - ½ si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

    Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amirler ve Kurullar

    Madde 114 - Disiplin cezalarından;

    a) Uyarma ve kınama cezaları, disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri tarafından verilir.

    b) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları, Genel Sekreterin teklifi üzerine Disiplin Kurulu kararı ile verilir.

    c) İşine son verme cezası Genel Sekreterin teklifi üzerine, Üst Disiplin Kurulu kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

    Zaman Aşımı

    Madde 115 - Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren:

    a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

    b) İşine son vermeyi gerektiren cezalarda altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

    Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

    Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

    Disiplin Amirlerinin Yetkileri

    Madde 116- Disiplin amirleri Enstitü hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin emrettiği görevleri yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre, bu Yönetmelikte yazılı disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye, özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya yetkilidir.

    Disiplin Amirlerinin Sorumlulukları

    Madde 117- Disiplin amirleri, kendilerine verilen yetkileri, Enstitü hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, personele kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmakla yükümlüdür.

    Karar Süresi

    Madde 118- Disiplin cezalarını disiplin amirleri soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde,

    Disiplin Kurulu, disiplin amirlerince tamamlanan soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde,

    karar verirler.

    İşten çıkarma cezası, üst disiplin kurulunca en geç altı ay içinde karara bağlanır.

    Savunma Hakkı

    Madde 119- Personele savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

    Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    Cezai Kovuşturma İle Disiplin Kovuşturmasının Birarada Yürütülmesi

    Madde 120 - Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

    Personelin ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

    Uygulama

    Madde 121 - Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

    Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

    Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi

    Madde 122 - Kesinleşen disiplin cezaları personelin siciline işlenir. İşine son verme cezası dışında disiplin cezası almış bulunan personel, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş yıl ve diğer cezaların uygulanmasından on yıl sonra yazı ile başvurarak verilmiş olan disiplin cezalarının sicilinden silinmesini isteyebilir. Personelin yukarıda yazılı süreler içerisindeki davranışları bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine Disiplin Kurulunca karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

    Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve benzeri her türlü maddi netice doğuran disiplin ceza ve işlemleri için ise tazminat veya başka bir isim altında hiçbir şekilde geri ödeme yapılmaz.

    Disiplin Kurulunun Teşekkülü

    Madde 123- (Değişik:RG-30/09/2005-25952)

    Disiplin ve soruşturma işlerini yönetmelik hükümlerine göre yürüterek karara bağlamak üzere Genel Sekreter Yardımcılarından birinin başkanlığında, Hukuk Müşavirliğince görevlendirilecek bir avukat ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek bir müdür ve/veya bir uzman personel ve Genel Sekreter tarafından belirlenecek iki ana hizmet birimi müdüründen oluşan Disiplin Kurulu kurulur.

    Üst Disiplin Kurulunun Teşekkülü

    Madde 124 - (Değişik:RG-30/09/2005-25952)

    Üst Disiplin Kurulu Genel Sekreterin başkanlığında disiplin kurulu başkanlığı yapmayan diğer Genel Sekreter Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanından oluşur.

    Disiplin Amirleri

    Madde 125 - Disiplin amirlerinin kimler olduğu disiplin amirleri yönergesinde belirlenir.

    Başkan her derecedeki personel hakkında en üst disiplin amiri sıfatıyla her türlü yetkisini kullanabilir.

    İtiraz, İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem

    Madde 126 - a) İtiraz : Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz varsa bir üst disiplin amirine yoksa Disiplin Kuruluna yapılır.

    Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına karşı itiraz Üst Disiplin Kuruluna, işten çıkarma cezasına karşı itiraz Yönetim Kuruluna yapılır.

    İtiraz üzerine, itiraz merciinin verilmiş kararları kaldırması veya değiştirmesi halinde, gerekçeler açıklanır.

    Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

    b) İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem : Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gündür.

    Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

    İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

    İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

    Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

    Disiplin Kovuşturması Sırasında Enstitüden Ayrılma

    Madde 127 - Cezayı gerektiren bir fiilden sonra çekilme, nakil, emeklilik veya diğer sebeplerle Enstitüden ayrılma disiplin kovuşturmasına veya cezanın verilmesine engel olmaz.

    Disiplin Kurulları ile İlgili Ortak Hükümler

    Madde 128- Kurul Başkan ve üyeleri iki yıllık sürelerle Başkan tarafından görevlendirilir. Göreve bağlı başkan ve üyeliklerde görev değişikliğine uygun görevlendirme 15 gün içinde yapılır.

    Disiplin kurulları, bu madde uyarınca üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafına itibar edilir. Zorunlu nedenlerle Kurul Başkanının katılamadığı toplantılarda disiplin kuruluna kıdemli üye, üst disiplin kuruluna ise Genel Sekreter Yardımcısı başkanlık eder. Çoğunluktan farklı düşünen üye tutanaklarda gerekçeleri ile karşı oy belirtebilir.

    Haklarında son üç yıl içinde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenlerle memuriyete engel olmayan bir suçtan hüküm giyenler kurul üyesi olamaz. Bu durumda olanların yerine aynı birimlerden görevlendirme yapılır.

    Kurul başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ait işlerle ilgili toplantılara katılamazlar.

    Kararların Tebliği

    Madde 129- Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler, diğer cezalar (Değişik ibare:RG-30/09/2005-25952) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevden Uzaklaştırma

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 130 - Görevden uzaklaştırma, Enstitü hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

    Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Amir

    Madde 131 - Enstitüde, görevden uzaklaştırmaya yetkili amir, Enstitü Başkanıdır.

    Görevden Uzaklaştırmada Usul

    Madde 132- Görevden uzaklaştırma kararı yazılı olarak ilgiliye derhal bildirilir.

    Bu konudaki teftiş veya soruşturma öncelik ve süratle neticelendirilir.

    Süre

    Madde 133- Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır.

    Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleterek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

    Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu

    Madde 134 - Görevinden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra personel hakkında derhal soruşturma başlatmayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı anlaşılan amir, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir.

    Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma

    Madde 135 - Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan personel de Başkan tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

    Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Personelin Hak ve Yükümlüğü

    Madde 136 - Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınan personele bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Yönetmeliğin öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

    138 inci maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir. Görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

    Tedbirin Kaldırılması

    Madde 137 - Soruşturma sonunda disiplin yüzünden işten çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri Başkanca derhal kaldırılır.

    Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 134 üncü madde hükmü uygulanır.

    Personelin Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller

    Madde 138- Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce;

    a) İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası verilenler,

    b) Yargılama sonunda beraatına karar verilenler,

    hakkında bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

    c) Hükümden evvel hakkındaki kovuşturmanın genel af ile kaldırılması,

    d) Mahkumiyet kararının ertelenmemesi durumunda, kararın bu Yönetmelikte belirtilen göreve son verme cezasının verilmesini gerektiren suçlarla ilgili olmaması ve personelin 33 üncü maddedeki şartları haiz olması halinde, talebi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar göreve alınmaları mümkündür.

    Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Amirin Takdiri

    Madde 139 - 135 ve 137 nci maddelerle, 138 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerinin devamına engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

    BEŞİNCİ KISIM: Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Geçici ve Sözleşmeli Personel

    Madde 140- Geçici personelin işe giriş Olur'unda ve sözleşmeli çalışan personelin iş akdinde bulunmayan hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Tebligat

    Madde 141- Personele yapılacak tebligat imza mukabili kendisine verilebileceği gibi. ikametgah adresine iadeli taahhütlü mektupla da yapılabilir.

    Personel ikametgahı değiştiğinde, bu değişikliği bir hafta içerisinde ünitelerine bildirmek zorundadır. Bildirmeyenler hakkında Enstitüdeki ikametgah adresine yapılan tebligatın kendisine yapılmış sayılacağı kabul edilir.

    Kılık ve Kıyafet

    Madde 142- TSE'de çalışan personelin, uymak zorunda olduğu kılık ve kıyafete ilişkin hususlar Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

    Çalışma Belgesi

    Madde 143- TSE'den ayrılan personele, talebi halinde, ödev, Enstitü alacağı ve diğer hususlardan doğan ilişkileri kesilmek kaydıyla, görevlerinin nitelik ve sürelerini gösteren bir belge verilir. İstek üzerine, bu belgeye personelin Enstitüdeki durumu ile çalışmasının ne yolda olduğu ayrıca yazılır.

    İmza Yetkileri

    Madde 144- Enstitü personeline imza yetkisi verilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

    Harcırah

    Madde 145- Personele, Yönetim Kurulunca çıkarılacak Görevlendirme, Yolluk ve Taşıt Giderleri Yönergesine göre harcırah ödenir.

    Yer Almayan Hükümler

    Madde 146- Bu Yönetmelikte yazılı olmayan ve personeli ilgilendiren hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümleri kıyas yolu ile uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Makam Tazminatı

    Ek Madde 1 - (Ek:RG-30/09/2005-25952)

    Enstitüde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, (Ek ibare:RG-30/12/2006-26392) Merkez Başkanı, Daire Başkanı (Mülga ibare:RG-30/12/2006-26392) (

    ) olarak görev yapan personele bu ünvanlarda bulunduğu sürece görevin önemi, sorumluluk ve niteliği göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu Kararı ile makam tazminatı verilebilir.

    Bu ödemeler ikramiye ve başka hiçbir ödemeyi etkilemeyeceği gibi, müktesep hak da oluşturmaz.

    EK MADDE 2 - (Ek:RG-21/8/2009-27326)

    Enstitüde görev yapan ancak intibakları yapılmamış olan personelin kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetleri her yıl bir kademe ve beş yıla bir derece esasına göre intibaklarında değerlendirilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile kadrolu çalışan personelin kazanılmış hak aylığı, öğrenim durumu itibariyle başlangıç derece ve kademeleri esas alınarak, her yılı bir kademe ilerlemesi, her beş yılı bir derece yükselmesi olarak hesap edilmek ve öğrenim durumuna göre yükselinebilecek derece ve kademeyi geçmemek üzere belirlenir. Personelin gösterge tablosuna intibakı, yukarıdaki usule göre ve mevcut derece ve kademe ile göstergelerinden düşük olmamak üzere en yakın derece ve kademeye yapılır.

    Geçici Madde 2 - Bu intibaklar yapılırken oluşacak yeni kadroları ihdas etmeye, mevcut kadrolarda değişiklik yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan talimatların yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri yenileri çıkartılana kadar uygulanmaya devam olunur.

    Geçici Madde 4 - (Mülga:RG-30/09/2005-25952)

    Geçici Madde 5 - (Ek:RG-30/09/2005-25952)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik ve Talimatlar

    Madde 147- 30/5/1975 tarihli ve 15250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliği yapılan değişiklikleri ile birlikte ve personelle ilgili çıkartılan bütün talimatlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 148- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 149- Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar