ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN HİZMET ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ MESLEKİ DENETİM UYGULAMALARI VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 24/07/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24825

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasından :

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye'deki Ziraat Fakültelerini bitiren Ziraat Yüksek Mühendisleriyle Ziraat Mühendislerinin ve Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan Ziraat Mühendislerinin hizmet alanlarındaki çalışmalarını kamu yararı ilkesine, çalışma alanlarıyla ilgili genel düzenleyici işlemlere, meslek etiğine ve Türkiye tarımı ve tarımcısının yararına olacak şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaya yönelik mesleki denetim kurallarını oluşturmak ve uygulamasını sağlamak ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası'nın disiplin işlerini düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye sınırları içerisinde, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte belirtilen hizmet alanlarında mesleki etkinlikte bulunan Ziraat Mühendislerinin uymak zorunda oldukları meslek kurallarına, mesleki denetim mekanizmalarına ve disiplin uygulamalarına ilişkin işlemleri kapsar.

    6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca Oda üyesi olmak zorunda olmayan meslek mensupları da Odaya kayıtlı meslek mensuplarının ödevleriyle yükümlü olduklarından, bir olay nedeniyle bağlı bulundukları kamu kurumlarınca disiplin soruşturması açılıp açılmaması ya da disiplin cezası alıp almaması bu Yönetmeliğe göre işlem yapılmasını engellemez. Bu durumda ilgiliye ve ilgilinin çalıştığı kuruluşun en üst amirine, Odaya kayıtlı üyelerin tabi olacağı işlem ve alabileceği cezalar bildirilir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte düzenlenen Ziraat Mühendisliği hizmet alanından sorumlu Bakanlığı,

    b) Müdürlük : Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte düzenlenen Ziraat Mühendisliği hizmet alanından sorumlu Bakanlığın taşra teşkilatı İl ve İlçe Müdürlüklerini,

    c) TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

    d) Oda : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasını,

    e) Yüksek Onur Kurulu : Kuruluş ve çalışma şekli TMMOB Tüzüğü ya da Ana Yönetmeliği ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen ve Odaların gösterecekleri birer aday arasından TMMOB Genel Kurulunca seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşan Kurulu,

    f) Oda Onur Kurulu : Kuruluş ve çalışma şekli TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tüzüğünde ya da Ana Yönetmeliğinde belirtilen ve Oda Genel Kurulunca seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşan Kurulu,

    g) Şube : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası organizasyon yapısı içinde, Şube Başkanlığı birimini temsil eden Şube Yönetim Kurullarını,

    h) İl Temsilciliği : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası organizasyon yapısı içinde, İl Temsilciliği birimini temsil eden İl Temsilcisi / Temsilci Yardımcısını,

    ı) Ziraat Mühendisi : 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte belirtilen hizmet alanlarında mesleki etkinlikte bulunan Ziraat Mühendislerini,

    i) Denetçi : Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, denetim işlevini yerine getirmek üzere Şube Yönetim Kurulları tarafından seçilecek Ziraat Mühendislerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Mesleki Denetim ve Disiplin Uygulamaları, Genel İlkeler, Yetkili Kurullar ve İşleyişleri

    Mesleki Denetim ve Disiplin Uygulamalarına Konu İşlemler

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin ikinci maddesi kapsamında sürdürülen tüm iş ve işlemler, mesleki denetim ve disiplin uygulamalarına konudurlar. Mesleki denetim uygulamaları sonucunda, sürdürmekte oldukları faaliyetlerle ilgili olarak yürürlükte bulunan genel düzenleyici işlemlerin tüm kuralları ile birlikte; TMMOB Kanununa, Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine ve Genel Kurul Kararlarına, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanuna, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğe, Oda Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Oda Yönetmeliklerine ve Oda Genel Kurul kararlarına aykırı hareketleri görülen, meslekle ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olan, akdettiği sözleşmelere uymayan ve meslek onuruyla bağdaşmayan hareketleri saptanan Ziraat Mühendisleri, suçları ile uyarlı çeşitli disiplin cezalarına tabi tutulurlar.

    Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hiç kimse aynı olaydan ötürü ikinci kez cezalandırılamaz.

    Hakkında kovuşturma açılmış kişi, yöneltilen suçtan dolayı karar kesinleşene kadar Onur Kuruluna sevkedilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve mesleğini uygulama konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

    Mesleki Denetim ve Disiplin Uygulamalarında Yetki

    Madde 6 - Mesleki denetim ve disiplin uygulamalarında yetkili kurullar Oda Şube Yönetim Kurulu, Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ile Yüksek Onur Kuruludur.

    Oda Onur Kurulunca verilen ağır para, meslek uygulamasının yasaklanması ve Odadan ihraç cezaları ile itiraz edilen diğer cezalar Yüksek Onur Kurulu'nun kararıyla kesinleşir.

    Yüksek Onur Kurulunun yetkisinde bulunan işlemler bu Kurul tarafından onaylanmadan kesinleşmez ve Oda kurullarınca uygulamaya konamaz.

    Oda Şube Yönetim Kurulu

    Madde 7 - Oda Şube Yönetim Kurulu, mesleki denetim uygulamaları ve ilk inceleme - soruşturma işlemlerinin, Oda Genel Merkezi adına organize ve etkin bir şekilde yürütülmesinde görevli, yetkili ve sorumludur.

    İlk inceleme - soruşturma işlemleri bildirim üzerine yapılır. Oda Şube Yönetim Kurulu, kendisine gelen bildirimleri Oda Genel Merkezine iletir ve Oda Genel Merkezi tarafından görevlendirilmesi üzerine ilk inceleme kapsamındaki soruşturma - kovuşturma işlemlerini, soruşturmaya başlama anında ve talep edilmesi halinde soruşturmanın tüm aşamalarında Oda Genel Merkezine bilgi vermek kaydıyla, Yönetim Kurulu üyeleri vasıtasıyla bizzat yürütebileceği gibi, bu iş ve işlemleri, denetçiler eliyle de yerine getirebilir.

    Bu durumda işin niteliğine göre görevlendirilen 1 ila 3 denetçi, ilk inceleme - soruşturma işlemlerini yürütür ve hazırlanılan rapor Oda Şube Yönetim Kurulu tarafından Oda Genel Merkezine gönderilir. Oda Şube Yönetim Kurulu, ilk inceleme - soruşturmaya konu olan eylem ya da işlemin Onur Kuruluna sevk edilmesi veya kovuşturmaya gerek bulunmadığı yolundaki görüşünü, gerekçelendirerek ve rapor ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna iletir.

    Ayrıca Oda Şube Yönetim Kurulu, mesleki denetim uygulamalarını, periyodik olarak ve resen, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler aracılığıyla yürütür.

    Denetçiler

    Madde 8 - Oda Şube Yönetim Kurulları, Oda Genel Kurul tarihini izleyen bir ay içinde, 5 üyeden oluşan bir denetçi heyeti seçerek Oda Genel Merkezine bildirir.

    Denetçiler, deneyim unsuru göz önünde tutulmak suretiyle, kamuda veya özel sektörde en az beş yıldır fiili olarak Ziraat Mühendisliği mesleğini, mesleği ile ilgili faaliyetleri nedeni ile herhangi bir hukuki ceza almaksızın başarı ile icra eden, Oda tarafından herhangi bir disiplin cezası ile cezalandırılmamış üyeler arasından seçilir. Denetçi listesinin mesleğin farklı uzmanlık alanlarından oluşturulmasına özen gösterilir.

    Denetçilere, Oda Genel Merkezi tarafından, görevli ve yetkili olduklarını belirleyen yazılı ve resmi bir belge verilir.

    Denetçilerin görev süresi kendilerini seçen Şube Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Oda Yönetim Kurulu, gerekli görmesi halinde, Oda Onur Kurulunun da uygun görüşünü alarak denetçinin görevine son verebilir.

    Seçilen denetçiler, kendilerini seçen Şubenin değil, Odanın denetçileridirler. Oda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmeleri halinde, Türkiye'nin herhangi bir bölgesindeki soruşturma - kovuşturma işlemini yürütüp sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Denetçilerin görevleri kapsamındaki masrafları, Oda tarafından karşılanır.

    Denetçiler yapacakları teknik kontrollerde, mevcut mevzuat hükümleri uyarınca görev yaparlar.

    Oda Yönetim Kurulu

    Madde 9 - Oda Yönetim Kurulu, mesleki denetim uygulamaları ile disiplin uygulamaları kapsamındaki ilk inceleme - soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin tüm aşamalarının organize ve etkin bir şekilde yürütülmesinden asıl olarak sorumludur.

    Oda Yönetim Kurulu; üyeler, üçüncü şahıslar, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar tarafından bizzat kendisine iletilen veya İl Temsilcilikleri ile Şube Yönetim Kurulları tarafından aktarılan konularda soruşturmaya gerek olup olmadığına, Oda Onur Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, karar verir.

    Oda Yönetim Kurulu, gerekli görmesi halinde, ilk inceleme - soruşturma işlemlerini yürütmek üzere Şube Yönetim Kurullarının üyelerini ya da denetçileri görevlendirebilir. Şube Yönetim Kurulları tarafından yürütülmekte olan ilk soruşturma işlemlerinin herhangi bir aşamasında, soruşturmayı yürüten Yönetim Kurulu üyelerinin veya denetçilerin değiştirilmesine karar vererek, Şube içinden veya başka bir Şubeden olmak üzere, resen denetçi atayabilir. Söz konusu kararın tebliği ile, soruşturma yeni denetçiler ile yürütülür.

    İlk inceleme - soruşturma sonrasında hazırlanılan rapor ve konu ile ilgili Şube görüşünün kendisine ulaşmasından sonra, Oda Yönetim Kurulu, soruşturma açılmasını gerekli görmesi halinde, veya aksi kararının Oda Onur Kuruluna itiraza konu olması ve Oda Onur Kurulunun soruşturma açılması yolunda karar vermesi durumunda, soruşturma konusunu, işlemli dosyası ile birlikte Oda Onur Kuruluna gönderir.

    Oda Yönetim Kurulu, yazılı uyarma ve kanunda belirtilen hafif para cezası hariç olmak üzere, Oda Onur Kurulunun vereceği ceza kararlarını, Yüksek Onur Kuruluna gönderir.

    Mesleki denetim ve disiplin uygulamaları ile ilgili tüm sekreterya işlemlerinin yürütülmesi ve masrafların karşılanması da, Oda Yönetim Kurulunun yükümlülüğündedir.

    Oda Onur Kurulu

    Madde 10 - Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

    Onur Kuruluna aday olabilmek için meslekte en az on yılını doldurmuş olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

    Oda Onur Kurulu, Oda Yönetim Kurulunca ya da Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturmaya gerek olmadığı kararına karşı gelen kişi ya da kuruluşlarca kendisine yansıtılan konuları ya da Yüksek Onur Kurulu tarafından bozulan kararları inceleyerek karara bağlar. Onur Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, seçeceği denetçiler aracılığı ile konu ile ilgili ek araştırmalar yapabilir.

    Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber uygulanmak, ya da Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyasıyla birlikte Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

    Onur Kurulu, incelemeleri sonucunda, verilmesinde sıra gözetmeksizin, suçu oluşturan eylemin ağırlığına göre, aşağıda yazılı disiplin cezalarını verebilir;

    a) Yazılı uyarma,

    b) Kanunda belirtilen hafif para cezası,

    c) Kanunda belirlenen ağır para cezası,

    d) Onbeş günden altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma,

    e) Oda üyeliğinden çıkarma veya üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men,

    Bu cezalardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler kesindir. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla Yüksek Onur Kuruluna hak arayıcı başvurma yapılabileceği gibi, bu cezaların uygulanabilmesi için de, Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

    Yüksek Onur Kurulu

    Madde 11 - Yüksek Onur Kurulu, TMMOB Tüzüğü ya da Ana Yönetmeliğinde belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda kurulur ve çalışır.

    Oda Onur Kurullarınca verilen ağır para, meslek uygulamasının yasaklanması ve Odadan ihraç cezaları ile itiraz edilen diğer cezalar Yüksek Onur Kurulunun kararıyla kesinleşir.

    Yüksek Onur Kurulunun yetkisinde bulunan işlemler bu Kurul tarafından onaylanmadan kesinleşmez ve Oda kurullarınca uygulamaya konamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İlk inceleme - Soruşturma, Kovuşturma, Yöntemi ve Uygulanması

    Disiplin İşlemlerinde Genel Kural

    Madde 12 - Disiplin işlemleri soruşturma ve kovuşturma olarak iki bölümdür. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ya da Onur Kuruluna sevk edilmesine karar verilebilmesi için Oda Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği Şube Yönetim Kurulu tarafından ilk incelemenin ya da soruşturmanın bizzat ya da denetçiler eliyle yapılmış olması gerekir.

    Disiplin soruşturma ve kovuşturmalarında ilgiliye, kendisine yöneltilen suçun açık ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için 15 (onbeş) günlük bir süre tanınması zorunludur.

    Soruşturma, Soruşturmaya Başlanması ve Zaman Aşımı

    Madde 13 - Soruşturma, bildirim üzerine ya da Yönetim Organlarınca yapılır.

    Soruşturma suçların işlenmesinden itibaren 2 (iki) yıl içinde başlamak zorundadır. Disiplin cezası gerektiren eylem, aynı zamanda genel kanuni bir suç oluşturuyor ve bu suç için, kanun daha uzun bir zaman aşımı süresi koymuş bulunuyorsa, bu zamanaşımı süresi uygulanır ve bu durum soruşturma açılmasında belirtilir.

    Bildirim

    Madde 14 - Sözlü ya da yazılı bildirim, herhangi bir kişinin ilgili Oda birimlerine başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu meslek mensubunu belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.

    Herhangi bir Ziraat Mühendisinin, Odaya üye olmaksızın Serbest Ziraat Mühendisliği ile ilgili alanlarda çalışıyor olmasının saptanması halinde veya Odaya üye olsun - olmasın, yürütmekte olduğu faaliyetlerin gerektirdiği kurallara ve meslek etiğine aykırı tutum ve davranışlarda bulunması halinde, tüm gerçek ve tüzel kişiler, durumu açıklayıcı yazılı başvurularını, İl Temsilciliği, Şube ve Oda Genel Merkezinden herhangi birine iletirler. Başvurunun İl Temsilciliği ya da Şube Başkanlığına yapılması durumunda, yazılı başvuru ve ekleri derhal Oda Genel Merkezine iletilir.

    Söz konusu yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi, hakkında bildirimde bulunulan kişinin kimliği, bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirim gününün belirtilmesi ve varsa konuyla ilgili kanıtların belirtilmesi zorunludur. Aksi halde bu hususların yazılı bildirim yapan kişiden sağlanması Oda Yönetim Kuruluna aittir. Sözlü bildirim durumunda bu bilgilerin istenmesi ve bildirimde bulunan kişi ve ilgili Oda birimi yöneticilerinden birisi tarafından imzalanarak bir tutanak tutulması zorunludur. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz.

    Bildirimde bulunan kişinin kimliği zorunluluk olmadıkça saklı tutulur. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığı kararı verilen durumlarda, hakkında soruşturma yapılan kişinin isteği üzerine bildirimde bulunan kişinin kimliği kendisine açıklanır.

    Yönetim Kurullarınca Soruşturma ve Mesleki Denetim Uygulamalarının Yapılması

    Madde 15 - Oda Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile mesleğin, meslektaşların, TMMOB'nin ve Odanın onur ve itibarını sarsıcı her türlü eylem, beyan ya da yayında bulunan, bu Yönetmelik kapsamındaki kişiler hakkında soruşturma açabilir.

    Oda Şube ve Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu, mesleki denetim uygulamalarını da, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, organları aracılığıyla ve periyodik olarak gerçekleştirebilir.

    İlk İnceleme ve Denetçi Atanması

    Madde 16 - Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar dışında bildirimin yapılmasından itibaren en geç 2 (iki) ay içinde konuyu inceleyerek;

    a) Bildirimi değersiz görürse, soruşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararını bildirimde bulunan tarafa bildirir.

    b) Bildirimi soruşturmaya değer gördüğünde ise Yönetim Kurulu şu iki yoldan birini izler.

    (1) Oda Yönetim Kurulu hakkında bildirim yapılan kişiye bildirim konusunu yazılı olarak bildirir ve tebliğ tarihinden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde ilgilinin açıklamasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. İlgilinin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda, 15 (onbeş) günlük sürenin bitiminden sonra dosyayı Onur Kuruluna sevk edip etmeyeceğine karar verir.

    (2) Oda Yönetim Kurulu, bildirimi inceleyerek gerekli gördüğü durumlarda Denetçi Listesinden seçeceği 1 ila 3 denetçi aracılığı ile soruşturma yapılmasını sağlamak üzere, denetçinin bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kuruluna talimat verir. Denetçi sayısının belirlenmesinde, soruşturma konusunun önem ve hacmi dikkate alınır. Denetçinin atandığına dair Oda Yönetim Kurulu kararı bulunmak zorundadır. Denetçi bu kararın örneğini, hakkında suçlamada bulunulan kişiye bildirmek zorundadır. Denetçi raporunu hazırlayarak bağlı olduğu Şube Yönetim Kuruluna sunar. Şube Yönetim Kurulu, soruşturma konusundaki görüşü ile birlikte denetçi raporunu Oda Yönetim Kuruluna iletir.

    c) Bildirimin Oda birimlerine ulaşmasından itibaren 2 (iki) ay içinde işlem görmemiş ya da Oda Yönetim Kurulunca ek süre tanınmamış dosyalar Oda Onur Kuruluna aktarılır. Ek süre 2 (iki) ayı geçemez.

    Soruşturmanın Yöntemi

    Madde 17 - Denetçi, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak tebliğ eder ve tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yazılı açıklamada bulunmasını ister. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek 1 (bir) ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur.

    Denetçi, kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticilerinin bilgilerine başvurabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazıya dönüştürmek koşuluyla başvurabilir.

    Denetçinin bu amaçla yaptığı tüm yazışmalar GİZLİ kaydı ile yapılır.

    Denetçi, suçlanan kişinin anlatımının alınmasından ya da bunun için öngörülen sürenin dolmasından itibaren 20 (yirmi) gün içinde soruşturma dosyasını tamamlayarak Şube Yönetim Kurulu aracılığıyla Oda Yönetim Kuruluna sunar.

    Oda Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse, eksikliği uzatmasız en çok 20 (yirmi) gün içinde tamamlatır.

    Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına İlişkin Karar

    Madde 18 - Oda Yönetim Kurulu, dosyayı inceleyerek, bildirimde bulunulan kişi hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir nedenin olmadığını saptadığı takdirde, disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına gerekçeli olarak karar verir. Bu kararda bildirimde bulunulanın adı ve adresi ile yöneltilen eylem, inceleme ve kanıtlar belirtilir.

    Karar, bildirimde bulunan ilgili ile hakkında soruşturma açılmış üyeye bildirilir.

    Soruşturma ve Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazlar

    Madde 19 - Oda Yönetim Kurulunun soruşturma ve kovuşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, ilgililer, bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Oda Onur Kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi, ilgili dosya ile birlikte Oda Yönetim Kurulu aracılığı ile Oda Onur Kuruluna gönderilir.

    Oda Onur Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda, bildirim ya da istem konusu incelemeye değer nitelikte görülürse, dosya incelemeye alınır. Oda Yönetim Kurulu ve itiraz sahibi Onur Kurulunun bu kararına uymak zorundadır. Bu durumda soruşturma Onur Kurulu tarafından tamamlanır.

    Oda Onur Kurulunun soruşturma ya da kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, Oda Yönetim Kurulu ya da ilgili kişi Yüksek Onur Kuruluna itiraz edebilir.

    Oda Onur Kurulu kendisine gelen dosyaları 2 (iki) ay içinde karara bağlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin Suçları ve Cezalar

    Ceza Uygulamaları

    Madde 20 - Bu Yönetmelikte belirtilen yöntem ve biçimlerde sürdürülen mesleki denetim faaliyetleri ve disiplin uygulamaları sonucunda, cezalandırılması gerekli görülen Ziraat Mühendislerine, eylemleri ile uyarlı uyarı, para, meslek uygulamalarından yasaklama ve Oda üyeliğinden çıkarma cezaları verilebilir.

    Yazılı Uyarı Cezaları

    Madde 21 - Yazılı Uyarı cezası; Ziraat Mühendisinin mesleğini uygularken meslektaşları, üçüncü kişiler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Oda birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    Ceza aşağıdaki durumlarda verilir;

    a) Bu Bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçları kapsamına girmeyen ve Ziraat Mühendisliği mesleği ve Oda ile ilgili kanun, tüzük ya da ana yönetmelik ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek,

    b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ya da Oda birimlerinin, organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,

    c) Oda organlarına seçilmiş üyeler için kanun ya da yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmamak,

    d) Onur Kuruluna sevk edilen bir üyeye ilişkin karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışlarda bulunmak,

    e) Oda tarafından belirlenen mesai saatlerine uymamak.

    Para Cezaları

    Madde 22 - Para cezalarında uygulanacak cezanın tutarı, olayın doğurduğu sonuçlara göre takdir edilir.

    Para cezası aşağıdaki durumlarda verilir;

    a) Meslek mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunmak,

    b) Büro tescili ve tescil yenilemesi gerektiren durumlarda, tescilsiz mesleki etkinliklerde bulunmak, Serbest Ziraat Mühendisliği ile ilgili yönetmelik ve talimatlara uymamak,

    c) Mesleki denetim uygulamasına aykırı davranmak,

    d) Odaca belirlenmiş asgari ücretin altında ücret almak,

    e) Yazılı uyarı cezası almış olmasına karşın, Oda tarafından belirlenen mesai saatlerine uymamak eylemini sürdürmek,

    f) Ruhsatnamede yazılı olan adres dışında ilaç, gübre ve tohum gibi tarımsal girdileri satmak ve bu kuruluşların sorumlu müdürlüğünü yapmak,

    g) Sahte ilaç, sahte gübre, son kullanma tarihi geçmiş zirai mücadele ilacı, ambalajsız veya ambalajı açılmış ilaç ve gübre satmak ve bu kuruluşların sorumlu müdürlüğünü yapmak,

    h) Zirai mücadele ilaçları, tohum, gübre satışı yapan veya bu kuruluşlarda sorumlu müdürlük ya da gıda işletmelerinde sorumlu yöneticilik yapan Serbest Ziraat Mühendisleri için, ruhsatnamelerini her yıl için belirlenen süre içinde Odaya vizeletmemek,

    ı) Uzmanı olmadığı konularda etkinlik yaparak ya da meslek uygulaması sırasında haksız kazanç sağlayarak üçüncü şahısları zarara uğratmak,

    i) Ziraat Mühendisliği disiplinini ilgilendiren projelerde, bir mühendis tarafından ya da sorumluluğunda yapılması gereken, ancak yetkisiz kişilerce yapılan projelere imza atmak ya da attırmak, imzacılık yapmak,

    j) Onur Kuruluna sevk edilen bir üye ile ilgili karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayarak ilgili üyenin ekonomik zararına neden olmak ya da mesleki itibarını zedelemek.

    k) Daha önce uyarı cezası aldığı halde uyarı gerektiren suçu yinelemek.

    Meslek Uygulamasının Yasaklanması Cezası

    Madde 23 - Meslek uygulamasının yasaklanması cezası ilgilinin geçici bir süre için Ziraat Mühendisliği ile ilgili bir işte çalışma yapmasının yasaklanması ve üyelik haklarının bu süre içinde kullandırılmamasıdır. Yasaklama süresi 15 (onbeş) günden az 6 (altı) aydan çok olamaz. Sürenin verilmesinde asgari süre gözönünde bulundurulur, ancak aynı olaydaki birden fazla etkenin bulunması durumunda ceza ağırlaştırılır. Aynı suçun tekrarı durumunda ceza bu kez iki katı olarak uygulanır.

    Serbest meslek uygulamasından yasaklama cezaları aşağıdaki durumlarda verilir;

    a) Para cezasıyla cezalandırılmış bir suçu bilinçli olarak yinelemek,

    b) Kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için Ziraat Mühendisliği mesleğini bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek,

    c) Temelsiz suçlamalarla Ziraat Mühendisliği mesleğini, meslek mensuplarını ya da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Odalar ya da bunların alt birimlerini kamuoyunda küçük düşürmek ya da etkinliklerini engellemek.

    Odadan İhraç Cezası

    Madde 24 - Odadan ihraç cezası, genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olan, daha önce meslek uygulamasının yasaklaması cezasıyla cezalandırılmış olan ve aynı nitelikte suçu bilinçli olarak yineleyen, meslek topluluğuna zarar vermeyi sürdürerek meslek topluluğuna kazanılamayacağına kanaat getirilen üyeye verilir.

    Cezalarda Uyum

    Madde 25 - Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde ya da onaylanmasında Kurullar takdir haklarını kullanırlar, ancak takdirlerini gerekçelerinde belirtirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Oda Onur Kurulunun Çalışma Yöntemi

    Onur Kurulunun Toplantıya Çağrılması ve Toplanması

    Madde 26 - Oda Onur Kurulu aşağıdaki durumlarda toplanır:

    a) Çağrısız toplantılar bir çalışma döneminde asıl ve yedek üyelerin katılımıyla en az dört defa toplanır.

    (1) Onur Kurulu, Oda Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen 30 (otuz) gün içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelere toplantı tarihini bildirir. Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Kurulundan yeni dönem Kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem Kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır.

    (2) Oda Onur Kurulu çalışma dönemi içinde yapacağı diğer çağrısız toplantıların tarihlerini kendisi belirler.

    b) Oda Onur Kurulu, Oda Yönetim Kurulundan gelecek dosyalarla ya da Oda Yönetim Kurulunun soruşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz üzerine Oda Yönetim Kurulu tarafından ve Onur Kuruluna sevk kararı ya da bu karara itiraz tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde asıl ve yedekleriyle birlikte toplantıya çağrılır. Asıl üyelerin toplantıya katılamamaları durumunda yedekler aldıkları oy sırası ile asıl üye olarak göreve devam ederler.

    c) Çağrısız toplantılardan ikisine, çağrı üzerine yapılan toplantılardan üst üste üçüne katılmayan asıl üyenin üyeliği düşer, yerine en çok oy almış yedek üye asıl üye olarak göreve devam eder.

    Görüşme Yöntemi

    Madde 27 - Oda Onur Kurulu, aşağıda belirtilen şekilde toplanır:

    a) Çağrısız toplantılarda;

    Kurul asıl ve yedek üyelerin çoğunluğuyla toplanır. Her toplantıda toplantıları yönetmek için bir Başkan ve tutanakları düzenlemek için bir Sekreter üye seçilir.

    b) Çağrılı toplantılarda;

    (1) Kurul, kendisine bir ya da birkaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda konuları sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir Başkan ve gerektiği kadar Raportör seçer.

    (2) Raportörler ilgili dosya üzerindeki çalışmalarını 15 (onbeş) gün içinde tamamlarlar ve dosya özetini hazırlayarak Onur Kurulu toplantısına hazır ederler. Dosya özetlerinde usule uygunluk ve Raportörün görüşü bulunmak zorundadır.

    (3) Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve kararını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

    (4) Kurul kendisine sevk edilen konuları ilgili ilk toplantıdan itibaren 3 (üç) ay içinde karara bağlar.

    Yüksek Onur Kuruluna Sevk İşlemleri

    Madde 28 - Yüksek Onur Kurulu kararı gerektiren dosyalar ile yazılı uyarı ve hafif para cezaları dışındaki itiraz edilen kararlar, karara itiraz süresinin dolmasından itibaren 10 (on) gün içinde Yüksek Onur Kuruluna sevk edilir.

    Dosyalar Yüksek Onur Kuruluna iki nüsha olarak ve aslı gibidir kaydıyla gönderilir.

    Dosyalama

    Madde 29 - Onur Kuruluna ait dosyalar Oda Yönetim Kurulu Yazman (Sekreter) Üyesi ya da Oda Genel Sekreteri tarafından ayrı bir yerde tutulur ve Onur Kurulu üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

    Kurul tarafından aşağıdaki dosyalar tutulur;

    a) Karar ve toplantı tutanakları dosyası,

    b) Yazışma dosyası,

    Bu dosya ve dokümanlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Arşiv ve Dokümantasyon Yönergesinde belirtilen şekil ve sürelerde saklanır.

    Duyurular

    Madde 30 - Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

    a) Bu Yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca 765 sayılı Türk Ceza Kanununa göre bir suç niteliği taşıyorsa, Oda Yönetim Kurulunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması zorunludur.

    b) Oda tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve bu durumun kamuoyuna duyurulması sağlanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Bildirimler

    Madde 31 - Bütün bildirimler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    Genel Usul

    Madde 32 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

    Açıklayıcı Genelgeler

    Madde 33 - Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Oda Onur Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda Yönetmelik hükümlerini açıklayıcı ya da uygulamaları yönlendirici genelgeler yayınlar.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 34 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Oda Tüzüğü ya da Ana Yönetmeliği, TMMOB Tüzüğü ya da Ana Yönetmeliği ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar