TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından :

    Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24832

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odasının amaç, kuruluş ve örgütlenmesini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odasının kuruluş, Oda amacı, üyelik, Oda organları ve görevlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş, Merkez, Odanın Amaçları, Üyelik

    Kuruluş

    Madde 4 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası yurt içinde ve dışında, Yüksek Öğrenim Kurumlarının Kimya Mühendisliği öğretimi yapan fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma veya çıkış belgesi almış, böylece Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleksel çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuştur. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası bu Yönetmelik hükümlerine bağlıdır. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (Oda) Anayasa'nın 135 inci maddesinde tanımlanan, kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

    Merkez

    Madde 5 - Odanın merkezi Ankara'dadır. Oda yetkili organlarının kararı ile şube ve temsilcilikler açabilir.

    Odanın Amaçları

    Madde 6 - Odanın başlıca amacı aşağıdakilerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır:

    a) TMMOB Kimya Mühendisleri Odası,ülkenin ve kamunun çıkarlarının gözetilmesinde, yurdun yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarının bulunması, korunması ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin ve tüketicinin korunmasında, kimya mühendisliği mesleğinin gelişmesinde, mesleğin ülke, toplum ve üyelerinin yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesinde, üyelerinin mesleki çıkar, hak ve yetki, onur ve ortak çıkarlarının korunmasında ve emeklerinin değerlendirilmesinde, üyeleri arasında dayanışmanın sağlanmasında, diğer meslek odaları üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğün ve ahlakın korunmasında, haksız rekabetin önlenmesinde, uzmanlık alanında ülkenin ve üyelerinin çıkarlarına uygun politikalar üretilmesinde, oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesinde, gerekli önlemleri almak, yurt içinde ve yurtdışında üyelerini temsil etmek,

    b) Odanın amaçlarının gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak yasal yollara başvurmak, gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

    c) 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında kanunda belirtilen meslek faaliyetleri ile ilgili etkinliklerde bulunmak.

    d) 19/09/1964 tarihli ve 11811 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6269 sayılı Kanunun Altıncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik ve diğer mevzuatlar gereğince sanayi kuruluşlarındaki, sorumlu müdürlerle ilgili, sorumlu müdürlük eğitimi düzenleyerek sertifika vermek ve bu belge sahibi üyelerin sorumlu müdür olmalarını sağlamak amacıyla kuruluşları uyarmak ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmak,

    e) Kimya Mühendisi ve Kimya Mühendisliğinin çeşitli konularına ait bütün mevzuatı, normların şartname ve tüzüklerin incelenmesi, değiştirilmesi, hazırlanması; kimya endüstrisi malzeme ve mamullerinin normalizasyonu için uzmanlık kurulları kurmak ve bu hususta Türk Standartlar Enstitüsü ve diğer ilgili devlet kuruluşu , bilimsel ve teknik kurum ve örgütler ile işbirliği yapmak , hazırlanan şartname tüzük,norm ve standartların uygulanmasını, kimya endüstrisi tesis ve fabrikaların kurulmasını özendirmek için çalışmalar yapmak,

    f) Üniversitelerin kimya mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilerine, mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyetler v.b. konularında yardımcı olmak.Odanın olanaklarından yararlandırmak, mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak ve girişimlerde bulunmak, Kimya Mühendisliği öğretiminin; ülke gereksinimlerine, endüstri ve teknik alanda ileri ülkelerdeki düzeye ve gelişmelere göre organize edilmesinin ve uygulanmasının sağlanması için ilgili bakanlık ve öğretim kuruluşlarına öneride bulunmak ve işbirliği yapmak, Kimya endüstrisi alanında yapılacak olan bilimsel, teknik ve ön tesis (pilot plant) denemeleri için, üniversite ve endüstriyel kuruluşlar ile ilişki kurularak Teknik Araştırma Bursları'nın konulmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,

    g) Meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve denetimlerde bulunmak, kalite belgesi, yeterlilik belgesi vermek ara denetimleri yapmak,

    h) Uzmanlık alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak mahkemelere, kişi ve kuruluşlara hakemlik , eksperlik, bilirkişilik, teknik danışmanlık, müşavirlik v.b. hizmetleri, üyeleri vasıtası ile vermek,

    i) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, bu amaçla kurslar, ulusal ve uluslararası seminerler, kongreler, sergiler v.b. etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika vermek,

    j) Uzmanlık alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, belirlenen alanlarda uzmanlık eğitimi vermek ve uzmanlık alanını belirten üyelerine uzman mühendis belgesi vermek,

    k) (Değişik bend: 14/04/2007- 26493 S.R.G Yön/1.mad.) Meslekle ilgili standartları, normları, teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini, ihale dosyaları, proje, etüt, fizibilite, ekspertiz ve kapasite raporları gibi teknik ve benzeri tüm bilimsel evrakı incelemek ve bunları onaylamak, bu konularda başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyelerce ve diğer kuruluşlarca hazırlanmış olanları incelemek, geliştirmek, değişiklikler yapmak, uygulanmasını denetlemek ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak,

    l) Kimya sanayi ve fabrikaların verimli (rantabl) olmalarını sağlamak için bilimsel ve teknik gelişmelere uygun önerilerde bulunmak, üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında işbirliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmaları özendirmek,

    m) İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Gazsızlık ölçümü konularında bilimsel çalışmalarda bulunmak, eğitimler vermek, gereksinim duyulan ölçüm, test ve kontrollerin üyeler tarafından yapılmasını sağlamak, bu konularda çalışma yapan üyelerinin denetlenmelerini ve çalışmalarının uygunluğunu inceleyerek onaylamak,

    n) Kimyasal madde ve ürünlerinin satın alınmasında ihale ve satın alma şartnamelerinin anlaşma tiplerinin ülkenin gereksinimlerini hızla karşılayacak bir nitelikte olmasına yönelik çalışmalar yapmak,

    o) Odanın çalışma alanı ile ilgili bilimsel, teknik ve mesleki kuruluşlarda, araştırma enstitüsü ve inceleme kurumları ile deneme laboratuvarlarının kurulmasını özendirmeye ve kurulanları korumaya yönelik çalışmalar yapmak,

    p) Kimya Sanayinde iş ve işçilik niteliğinin yükseltilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının sağlamak, kimya mühendisliği mesleği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunu kurma, düzenleme ve teminini sağlamak konusundaki önlemleri ilgili makam ve kuruluşlara sunmak, meslek ve meslek mensupları ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak,

    r) Serbest meslek çalışmaları ile ilgili olarak; kimyasal maddelerin üretilmesi için, atölye, imalathane ve fabrikaları ile mühendislik bürolarının kurulmasını özendirme ve kurulanların gözetilmesini sağlamak ve bunların çalışma sistem ve yöntemlerine ait Oda yönetmeliklerini hazırlamak, yürürlüğü sağlamak ve denetlemek,

    s) Üyelerin çalışmaları sırasında meslek ilkelerine, kural ve kanunlara uyup uymadığını kontrol etmek ve bu kanunlar çerçevesinde meslek disiplinlerini korumak, Kimya Mühendisliğinin gelişmesini ve ülke çıkarlarına hizmet etmesi koşullarına aykırı hareket edenler ile meslek onurunu kırıcı davranışta bulunanları izlemek ve gereğini yapmak,

    t) Üyelerin mesleki etkinliklerini kullanmaları dolayısıyla karşılaşacakları her çeşit haksızlık, şeref ve onurlarını kırıcı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve güçlendirmek,

    u) Üyelerine sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler yapmak,

    v) Yabancı meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak,

    y) Meslek alanları ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi, vb. yayınları çıkarmak; bu alanda çıkan yayınları izlemek, bu yayınların ülkenin toplumun hizmetine sunmak yayın konusunda gerektiğinde yerli, yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek,

    z) Bilimsel gelişmelerin ortaya çıkardığı, kimya bilimi ve kimya mühendisliği ile geniş ortak alanları bulunan yeni teknoloji ve mühendislik disiplinlerinin oluşum süreci yakından izlenerek bu gelişmelerin kimya mühendisliği eğitimi üzerindeki etkilerini dikkate almak ve gerekli olduğundan kimya mühendisliği eğitiminin içerilmesini sağlamak. Bu alanlarda bilimsel-teknik gereklilik olarak, kimya mühendisliği istihdamına önem vermek, konu ile ilgili diğer meslek mensuplarıyla ilişki ve işbirliği içinde bilimsel bütünlüğü ve birlikte üretmenin gereklerini yerine getirmek.

    Üyelik

    Madde 7 - Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup da ilgili kanun hükümlerine göre mühendislik mesleğini uygulamaya TC Üniversitelerinden alınmış Diploma ve/ veya denklik belgesi sahibi olarak yetkili bulunan ve ihtisas veya uğraşı konusu Kimya Mühendisliği olan Yüksek Mühendisler ve Mühendisler, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için, Odaya kaydolmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır.

    a) Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan Kimya mühendislerinin Odaya girmeleri, isteklerine bağlıdır

    b) (a) bendinde anılan Kimya Mühendislerinin Odaya üye olmamaları, kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlarına uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle Odanın bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe icra etmelerine resmi ya da özel bir görev almalarına engel teşkil etmez.

    c) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri , askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum , ilgili üyelerin kanunlardan doğan mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

    d) 6235 sayılı Kanun 35 inci maddesine göre, Türkiye sınırları içinde çalışmalarına izin verilmiş olan yabancı uyruklu mühendisler Odaya geçici üye olurlar.

    e) Odaya kayıtlarda lisans eğitimi esastır.Lisansüstü eğitim ile alınan unvan ikinci bir lisans diploması olarak değerlendirilmez.

    f) Odaya üye olmak için aşağıdaki belgelerin sağlanması gerekir;

    1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular , Türkiye içinde mühendislik öğretimi yapan kurumların verdikleri diplomalarını veya fakülte yönetim kurulu kararına dayanarak verilen mezuniyet belgeleri ya da bunların onaylanmış kopya veya fotokopilerini, nüfus kağıdının onaylı kopya ve fotokopilerini,ikametgah belgesi ve yeteri sayıda fotoğrafları ile doldurdukları kayıt formunu Oda' ya verirler.

    2) Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar ise yukarıdaki belgelere ek olarak yetkili mercilerden aldıkları denklik belgelerini veya bunların onaylı fotokopilerini vermek zorundadır.

    g) Geçici üye olarak kayıt yaptıracak yabancı uyruklu mühendisler, 6235 sayılı Kanunun 34 ve 35 inci maddelerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları onay belgesini, kayıt formu ve yeteri sayıda fotoğrafla birlikte Odaya verirler.

    (f) bendindeki koşulları yerine getiren üyelere bir kimlik kartı verilir.

    Geçici Üyelik

    Madde 8 - Kanun hükümlerine göre mesleğini uygulamaya ilgili bakanlıkça izin verilen yabancı uyruklu Yüksek Mühendis veya Mühendislerin uzmanlık ya da uğraşı konusu Kimya Mühendisliği olanların geçici üye olarak Odaya kaydolmaları ve izin bitimine kadar üyeliğini korumaları zorunludur.

    Türkiye'de faaliyet gösterecek yabancı kuruluş ve kişiler aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler.

    a) Türkiye Cumhuriyeti devlet daireleri ile resmi ve özel bütün kurum ve kişilere karşı doğrudan doğruya veya yerli kurumlarla birlikte iş yükümlülüğüne giren yabancı uyruklu müteahhit yada yabancı kurumlarla Türkiye'de her çeşit kimya mühendisliği ile ilgili bir iş yapacak yada tesis kuracak yabancı mühendis ve sermayedarlar, bu taahhüdün ya da girişimin kimya mühendisliğine ilişkin işlerde Türk mühendisleri ile işbirliği yapmaya, işletme işlerinde kendi uzman elemanların yanında Türk Kimya mühendisleri ve Yüksek Mühendislerini çalıştırmaya zorunludurlar.

    b) Kurum ve kişilerin kullanacakları yada getirecekleri yabancı uyruklu kimya yüksek mühendis ve mühendislerinin Türkiye'de çalışabilmeleri için, bunların sayısını, kimliğini, bitirdikleri okulu, şimdiye kadar yaptıkları işleri ne kadar süre ve hangi iş için bağlandıklarını, Türkiye'de verecekleri ücretleri, belgelerle bildirmeleri bunların yalnız o işte çalışacaklarını taahhüt etmeleri ve bu konuda Birlik Yönetim Kurulunca alınacak kararın Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

    c) Çalışma izni verilen iş alanı dışında iş yaptığı saptanan yabancı uyruklu kimya yüksek mühendis ve mühendislerinin geçici üyeliği kaldırılır.

    Geçici Üyelik Hükümleri

    Madde 9 - Türkiye'de çalışmasına izin verilen yabancı uyruklu kimya yüksek mühendis ve mühendisleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

    a) 8 inci madde gereğince gelen yabancı uyruklu kimya yüksek mühendis ve mühendisleri, Türkiye'de bir aydan fazla kaldıkları taktirde, Odaya başvurarak, geçici üye olarak kaydolurlar.

    b) Geçici üyeliği sona erenlerden, çalışma süresi uzatılanlar, her defasında 7 nci maddedeki geçici üyelikle ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

    c) Jüri üyesi ve yarışmacı olarak gelen yabancı uyruklu kimya yüksek mühendisi ve mühendisleri ise, Türkiye'de bir aydan az da kalsalar, bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi (h) bendindeki hükümlere tabidirler.

    d) Diploma ya da ruhsatname almak suretiyle, Türkiye'de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olan yabancı uyruklu kimya yüksek mühendis ve mühendisleri, Odaya başvurarak kaydolmak ve bir kimlik belgesi almak zorundadırlar. Oda kimlik belgesi almayanlar, ya da üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için, ya da başka disiplin nedenleriyle, kimlik belgesi yenilenmemiş ya da onaylanmamış olanların, mesleklerini uygulamaları yasaklanır.

    Öğrenci Üye

    Madde 10 - Üniversitelerin Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerine öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Genel Kurula izleyici olarak katılabilirler, seçimlerde oy kullanamazlar. Öğrenci üyeler için, KMO Öğrenci Üye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Mühendislik Ünvanının Kullanılması

    Madde 11 - Kimya yüksek mühendis ve mühendisleri kanun ile kendilerine verilmiş unvandan başka herhangi bir unvan kullanamazlar. Çalıştıkları resmi ve özel kurumlarda, kadro unvanları yanında meslek unvanlarını da kullanırlar.

    Üye Görev Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 12 - Odaya kayıtlı her üyenin;

    a) TMMOB Kanunu, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Birlik Tüzüğü, Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin öngördüğü hükümlere uyması,

    b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki ahlak, davranış ve ilkelere uyması,

    c) Kanuni adresini ve çalışma hayatındaki değişikliklerini (varsa emeklilik veya maluliyet durumları vb.) bir ay içinde Oda' ya bildirmesi,

    d) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi ,

    e) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,

    f) Çalışma konuları ve uzmanlık alanlarını Odaya bildirmesi,

    g) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini zamanında ve düzenli olarak ödemesi,

    gerekir.

    Her üye bu Ana Yönetmelikten doğan yetkilerini kullanır.

    Üyelikten Ayrılma ve Üyelikten Çıkarma

    Madde 13 - 7 inci maddede belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılırlar. Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla ayrılabilirler. Bundan sonra TMMOB Kanunu, TMMOB Tüzüğü, bu Ana Yönetmelik hükümleri ve diğer yönetmelikler bu kişiler için uygulanmaz. İlgili kanunlar ve bu Ana Yönetmelikteki istisnai hükümler saklıdır. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

    Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine,durumu incelenir. Sonuç olumlu ise, Odaya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak üyelikten çıkarılanların yeniden üye olabilmeleri için, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü gereklidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Oda Organları Görev ve Yetkileri

    Oda Organları

    Madde 14 - Odanın karar, yürütme ve yardımcı organları şunlardır;

    a) Karar ve Yürütme Organları

    1) Oda Genel Kurulu,

    2) Oda Yönetim Kurulu,

    3) Oda Onur Kurulu,

    4) Oda Denetleme Kurulu,

    b) Yardımcı Organlar

    1) Oda Danışma Kurulu,

    2) Uzmanlık Yarkurulları,

    3) Yarkurullar.

    Oda Genel Kurulu

    Madde 15 - Oda Genel Kurulu, Odanın en üst ve en yetkili karar organıdır, delegasyon usulüne göre yapılır. Genel Kurula katılacak delegeler, Şube ve Bölge Temsilciliği Genel Kurullarınca, Şubeye ve Bölge Temsilciliğine kayıtlı üye sayısının % 2 si oranında (en fazla 100 üye olmak üzere) seçilir.

    a) Oturma ve çalışma yerleri ayrı Şube Bölgesinde bulunan üyelerin durumunun saptanmasında üyenin yazılı olarak bir istemi yoksa, işyeri adresi esas alınır.

    b) TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarının Oda asıl üyeleri, Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurullarının asıl üyeleri, Oda Genel Kurulunun doğal üyeleridir. Doğal üyeler Genel Kurul sırasında delegelerin sahip olduğu hak ve yetkilere sahiptir.

    c) Oda Genel Kurulu iki yılda bir, Şubat ayı içinde Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve seçimler Pazar günü yapılacak biçimde iki gün olarak saptanması zorunludur.

    d) Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı; Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asıl üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce, Genel Kurula katılacak doğal üyelerin ve delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin konuları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.

    e) Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer konular, Odanın ve TMMOB'nin ilan yerlerinde üç gün süre ile asılarak duyurulur. Askı süresince, asıl ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda Yönetim Kurulu aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asıl delege listesi, hakim tarafından kesinleştirilir.

    f) Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer konuların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu bu durumu doğal üyelere ve delegelere bildirir. Ayrıca Oda Merkezinin bulunduğu yerde günlük bir gazetede duyurur.

    g) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce doğal üyelere ve delegelere bildirir, ayrıca Oda Merkezinin bulunduğu yerde günlük bir gazetede duyurur.

    h) Oda Genel Kurulunun seçimler dışında, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

    i) Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündemde, aşağıda belirtilen maddelerin bulunması zorunludur.

    1) Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

    2) Oda çalışma, mali ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması,

    3) Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    4) TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    5) Seçimler.

    j) Oda Genel Kurul toplantısı, Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunması ile Oda Başkanı, II.Başkan veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Divan Başkanı seçilir. Divan Başkanlığının oylanmasında oylarda eşitlik halinde oylama yenilenir. Birlik gözlemcisinin toplantı saatinde hazır bulunmaması halinde, 30 dakika beklenir, daha sonra Genel Kurul toplantısı usulüne göre açılır.

    1) Genel Kurul toplantısı, Genel Kurulca seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki Sekreterden oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir.

    2) Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Toplantıya katılan üyelerden en az birinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. (e) ve (i) bendindeki hükümler saklı kalmak koşuluyla, gündemden madde çıkartılabilir veya maddelerin görüş sıraları değiştirilebilir.

    3) Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda üye kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Yalnızca hakim denetiminde yapılan seçimde oy verme sırasında, Oda üye kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

    4) Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Ancak, Oda Ana Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için, görüşmelere katılanların en az üçte ikisinin olumlu oyu gereklidir.

    5) Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak Başkan, Başkan yardımcıları ve sekreterlerce imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği TMMOB'ne iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden sonraki ilk yayınlanacak Oda süreli yayınlarında yayınlanır.

    6) Oda Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

    Oda Olağanüstü Genel Kurulu

    Madde 16 - Oda Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır;

    a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin, Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,

    b) Oda Denetleme Kurulu üyelerinin, Oda mali işleriyle ilgili olarak gerekli görmeleri ve oy birliğiyle alacakları kararı ile,

    c) Oda Yönetim Kurulu'nun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,

    d) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda:

    Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde, Oda Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır. Oda Olağanüstü Genel Kurulu, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplanır.

    Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması veya Oda Olağanüstü Genel Kurulunu toplamaması durumunda, Oda Olağanüstü Genel Kurulu TMMOB Yönetim Kurulunca toplanır.

    e) Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi veya herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu Birlik Yönetim Kurulunca gündemi seçim olan olağanüstü toplantıya çağrılır.

    f) Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullarda delege listeleri Seçim Kuruluna gönderilmez, üç gün süre ile oda da asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel kurul ilanında delege listelerinin asılacağı yer ve tarihleri de belirtilir. Listeler asılırken ve kaldırılırken her gün için ayrı ayrı tutulan tutanakla duyurulma olayı belgelenir.

    g) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısı gibi yapılır. Ancak sadece önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır. Gündeme madde eklenmez ve çıkarılamaz.

    Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 17 - Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :

    a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

    b) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak,

    c) Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek haklarında karar almak,

    d) Yönetim Kurulunun aklanması konusunda karar almak,

    e) Gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kuruluna görevler vermek,

    f) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçeleri, geçici ya da sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip, değiştirerek ya da olduğu gibi onaylamak,

    g) Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunların Odalara verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması için, Oda Yönetim Kurulunca önerilen Ana Yönetmelik ve yönetmelikleri inceleyip, onaylamak,

    h) Odaya taşınmaz mallar satın alınması, varolanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak veya bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    i) Odanın borç alması, vermesi, kurduğu veya katıldığı kuruluşlar ile üyeleri lehine kefalette bulunmasına ilişkin kararlar almak veya bu konuda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    j) Oda Yönetim Kurulu önerisiyle Şube ve Bölge Temsilciliklerinin açılmasına, Merkezlerinin ve bağlı illerin belirlenmesine, Oda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun gerekçeli önerisi ile Şube ve Bölge Temsilciliklerinin kapatılmasına , bu birimlerin etkinlik alanındaki illerin hangi birimlere bağlanacağına karar vermek,

    k) Oda Yönetim Kurulu için yedi ,Oda Onur Kurulu için beş, Oda Denetleme Kurulu için beş asil üye ve aynı sayılarda yedek üye, Birlik Yönetim Kurulu için üç, Yüksek Onur Kurulu için bir, Birlik Denetleme Kurulu için bir adayı Genel Kurul delegeleri arasından seçmek,

    l) Meslekte on yılını doldurmuş üyeleri arasından, toplam üye sayısının yüzde ikisi oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere Birlik Genel Kuruluna katılacak asil ve aynı sayıda yedek delegeleri iki yıl süre için Genel Kurul delegeleri arasından seçmek,

    m) Sayılarının azlığı dolayısıyla Odaya girmiş olan başka uzmanlık kolu mensuplarının, yeterli sayıya ulaşmaları ve istemeleri halinde , Odadan ayrılmaları konusunda karar almak,

    n) Oda Ana Yönetmelik ve Yönetmeliklerinde belirlenen diğer görevleri yapmak.

    Oda Yönetim Kurulu

    Madde 18 - Oda Yönetim Kurulu yedi asıl üyeden oluşur, ayrıca yedi yedeği vardır.

    a) Oda Yönetim Kurulu, seçimlerin kesinleşmesinden sonra en geç yedi gün içinde yapacağı ilk toplantıda gizli oyla aralarında bir Başkan, bir II. Başkan, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

    b) Oda Yönetim Kurulu en az ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan, bulunmadığı taktirde II. Başkan yönetir. Başkan ve II. Başkanın bulunmadığı durumlarda sırasıyla Sekreter ve Sayman Üye bu görevi üstlenir.

    c) Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla verir; oyların eşitliği durumunda oturuma başkanlık edenin bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

    d) Hangi nedenle olursa olsun üç ay süreyle toplantılara katılmayan ya da katılamayacak olan Yönetim Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırasındaki yedek geçer. Bu işlemi Şubeler için Oda Yönetim Kurulu , Oda için Birlik Yönetim Kurulu denetler.

    e) Yönetim Kurulu üyelerinin çeşitli nedenlerle yarıdan fazlasının değişmesi gerçekleştiğinde, bu durumun ortaya çıktığı andan sonraki ilk toplantıda görev bölümü yenilenir.

    f) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üye kalmadığı taktirde Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı bunlar yoksa Birlik Yönetimi tarafından Olağanüstü Toplantıya çağrılır. Bu toplantıda yönetim kurulu üyeleri tamamen yeniden seçilir.

    g) Yeniden seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

    Oda Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

    Madde 19 - Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ve Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak, Oda amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak,

    b) Oda üyelerinin TMMOB Kanunu, TMMOB ve Oda Ana Yönetmeliği hükümleri uyarınca hak ve yetkilerini iyi şekilde kullanmalarını sağlamak,

    c) Oda Başkan tarafından temsil edilir, Başkan olmadığı zaman II. Başkan, II. Başkan olmadığı zaman sırası ile Sekreter Üye ya da Sayman Üye yahut da Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir Yönetim Kurulu Üyesi aracılığı ile temsil edilir,

    d) Kimya Mühendisliğinin ilerleme, yükselme ve gelişimi hakkında araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve buna ilişkin raporları Genel Kurulun onayına sunmak,

    e) Odaya kayıtlı bütün üyelerin mesleki onur,şeref, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri tespit ile bu konuda gerekli girişim ve temaslarda bulunmak,

    f ) Kimya Mühendisliği çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerinin hak ve yetkilerini korumak için gerekli yönetmelikleri hazırlayarak Oda Genel kurulunun onayına sunmak,

    g) Resmi işlerde, istek halinde özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği ve danışmanlık gibi görevlere atanmak üzere üyeleri arasından adaylar önermek,

    h) Üyelerinin kurum ve kişilerle olan mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak yasal esasları hazırlamak, bunlara uymayı sağlamak ve uygulanmasını denetlemek, mesleki hizmetler karşılığı asgari ücretleri saptayarak bunların uygulanmasını sağlamak,

    i) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek,

    j) Oda çalışanlarının atama, görev değiştirme, yükseltme, sicil v.b. özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yapmak,

    k) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere yıllık çalışma raporunu, bilançoyu, yeni yıl gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve daimi ücretliler kadrolarını saptamak ve bunları denetçiler raporu ile birlikte Merkez Genel Kurul Delegesi sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve Genel Kurul tarihinden 10 gün evvel bütün delegelere göndermek,

    l) Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini, gündemini Genel Kurul tarihinden 20 gün evvel Merkez Genel Kurul Delegelerine bildirmek,

    m) Gerektiğinde Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak, Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak,Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının 2/3 çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

    n) TMMOB ve Oda Disiplin Yönetmeliklerini uygulamak,

    o) Üyelerinin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, Kimya Mühendisliği alanlarında mesleksel yayınlar ve süreli yayınlar yapmak, Oda yayınlarının sürekli ve düzenli çıkmasını sağlamak,

    p) Birlik Genel Kuruluna seçilen Oda delegeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetçi adayları ile Birlik Genel Sekreteri adayı ve Birlik Tüzüğünün 13 üncü maddesi kapsamındaki üyelerin listesini Birlik Yönetim Kuruluna zamanında göndermek,

    r) Oda hakkında açılacak davalarda, Odayı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda vekil atamak,

    s) Oda işlemlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, yönergeler düzenleyip, yürürlüğe koymak, Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,

    t) Odaya kayıtlı tüm üyelerin sicillerini tutmak, adres değişikliklerini izlemek, Şube Genel Kurullarına katılacak üye listelerini düzenlemek,

    u) Uzmanlık kollarının gelişmesi hakkında etütler yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları Genel kurulun onayına sunmak,

    v) Uzmanlık kollarının çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerin hak ve yetkilerini korumak ve gerekirse bunları sağlamak için gerekli Yönetmelikleri hazırlayıp Oda Genel Kurulunun ve Birlik Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

    y) Uzmanlık kurul ve yarkurulların, yardımcı organlar yönetmeliği hükümlerine göre oluşturmak ve üyelerini seçmek , program ve çalışma konularını saptamak,

    z) Oda Danışma Kurulunun düzenli olarak toplanmasını sağlamak.

    Oda Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

    Madde 20 - Başkan, Odayı İdari ve Adli makamlar nezdinde ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Görevi; Oda işlemlerini T.C kanunlarına, TMMOB ve Oda Ana Yönetmeliğine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak yürütmektir. Başkan Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayımlar.

    II. Başkanın Görev ve Yetkileri

    Madde 21 - Başkanın yokluğunda, 20 nci maddedeki görevler II. Başkan tarafından yürütülür.

    Sekreter Üyenin Görev ve Yetkileri

    Madde 22 - Sekreter Üye Oda Yönetim Kurulunun yürütücü öğe ve sözcüsüdür. Yönetim Kurulunun ve Genel Kurulun kararları içerisinde görevini yapar, gerektiğinde Yönetim Kurulunu vekaleten temsil eder,

    a) Odaya ilişkin işlemlerin, sicillerin, yasal defterlerle Yönetim Kurulunun kararlarına göre tutulması gereken defterlerin tutulmasından ve Odaya ait evrak ve dosyaların düzenlenmesi ve saklanmasından sorumludur.

    b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini Başkanla birlikte hazırlar, toplantı tutanaklarını tutar ve Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanmasını sağlar,

    c) Kadrodaki görevli ve hizmetlilere görev verir ve bunların işlerini düzenli olarak görmelerini sağlar. Oda görevlilerinin atama, görev değiştirme, yükseltme, sicil v.b özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yürütür.

    d) Odaya ait demirbaşların iyi bir şekilde saklanması için gerekli önlemleri alır.

    e) Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu hazırlar.

    f ) Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro projelerini sayman ile birlikte hazırlar.

    g) Oda tarafından verilecek belgeleri düzenler ve Yönetim Kurulunun vereceği yetki içerisinde bunları imzalayıp onaylar.

    h) Yönetim Kurulunca saptanacak ilkeler içerisinde Yönetim Kurulundan geçirmek suretiyle bilirkişilik, jüri üyeliği gibi belgeleri verir.

    i) Sekreter Üyenin Oda da bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği birisini bu göreve vekaletle görevlendirir.

    Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri

    Madde 23 - Sayman Üye Odanın mali işlerinin yürütülmesinde, Oda bütçesinin uygulanmasında yetkili olup, ilgili kanunlar, tüzük ve TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapacağı görevler şunlardır;

    a) Muhasebe ile ilgili bütün işlemleri kontrol eder,

    b) Oda gelirlerinin düzenli akımını sağlayacak önlemleri alır ve giderlerin bütçeye uygun olmasını sağlar,

    c) Oda sabit kıymetlerine ait kayıt ve defterlerin tutulmasını sağlar,

    d) TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine göre gerekli evrakı kontrol eder ve imzalar,

    e) Oda Denetleme Kuruluna yardımcı olur, gerek gördüğü taktirde gerekçelerini açıklamak sureti ile denetleme zamanlarının dışında Şubelerin ve temsilciliklerin 15 gün içerisinde denetlenmesini ister,

    f) Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro projelerini Sekreter üye ile birlikte hazırlar.

    Oda Onur Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Şekli

    Madde 24 - Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen beş asıl üyeden oluşur ve ayrıca beş yedek üyesi vardır.

    a) Oda Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi için Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine, ilk toplantısında, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir Başkan seçer.

    b) Onur Kurulu asıl üyelerinden bir ya da birkaçı herhangi bir özürle toplantıya gelemeyeceklerini bildirir ya da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedekler çağrılır. Bu yedekler, toplantı konusu sorun, ya da sorunlar karar bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asıl üye gibi görev yaparlar.

    c) Yapılan üç ayrı çağrıya karşın gelmeyen ve özür bildirmeyen üye, çekilmiş sayılır, yerine asaleten sıradaki yedek geçer.

    d) Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri yargıçların Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.

    e) Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

    f) Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları, en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için:

    1) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmuş,

    2) Gerektiğinde, şikayetçi ile gösterilen tanıklarını dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması,

    gereklidir.

    g ) Onur Kurulu gerektiğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçebilir ve konuyu bu kurula inceletebilir. Bir şikayetçinin bulunduğu olaylarda, taraflar bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, bu kurulu Başkanlık kendisi seçer.

    h) Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber uygulanmak ya da Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyasıyla birlikte Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

    i) Onur Kurulu üç ay içerisinde karar veremezse; bunu sürenin bitmesinden evvel ilgililerin haberdar olabilmesi için gerekçeleri ile birlikte, Oda Yönetim Kuruluna bildirmeye ve verilecek en fazla bir aylık ek süre içerisinde konuyu karara bağlamaya zorunludur.

    j) Onur Kurulunun, kendisine verilen işleri yürütmek için gerekli gördüğü her türlü gider, Oda tarafından ödenir. Sekreterya hizmetleri Oda bürosunca karşılanır.

    Oda Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 25 - Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :

    a) Oda Yönetim Kurulunca gerek bir başvurma üzerine veya doğrudan doğruya Kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek.

    b) Oda ve Şube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak.

    c) Onur Kurulu kararlarından, Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak.

    d) 35 inci maddede belirlenen Şube Olağanüstü Genel Kurullarının yapılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu ile ortak toplantı yapıp karara bağlanmasında katkıda bulunmak.

    Disiplin Suçları ve Cezaları

    Madde 26 - Oda üyelerinden ; TMMOB Kanunu, TMMOB ve Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmelikler ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karalarına aykırı davranışları görülenlerle meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara yol açan, taahhütlerine uymayan, meslek onurunu kırıcı davranışlarda bulunanlara, aşağıda yazılı disiplin cezaları Oda Onur Kurulunca verilir.

    a) Yazılı uyarma,

    b) TMMOB Kanunda belirtilen hafif para cezası,

    c) TMMOB Kanunda belirtilen ağır para cezası,

    d) Onbeş günden altı aya kadar meslek uygulamasından uzaklaştırma,

    e) Odadan çıkartma veya üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men.

    Bu cezalar verilirken sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.

    Disiplin Suçları ve Cezalarının Uygulanması

    Madde 27 - Onur Kurulunca verilen cezalardan 26 ncı madde (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar kesindir. (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı olan cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla veya doğrudan doğruya Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Bu cezaların uygulanabilmesi için de, Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

    a) Üyeler veya üye olmayan meslek mensuplarından geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir surette mesleksel etkinlikte bulunamazlar. Bunlar Birlik tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur ve kararın uygulanması sağlanır.

    b) Geçici olarak meslek uygulanmasından uzaklaştırılanlar, mesleklerini uygulayamadıkları gibi, mesleklerinin uygulanması için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kez daha artırılır.

    c) Üyelikten çıkarılma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar, ya da meslek toplumundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

    Oda Denetleme Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Şekli

    Madde 28 - Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen beş asıl üyeden oluşur ve ayrıca beş yedek üyesi vardır. Denetleme Kurulu,salt üye çoğunluğu ile toplanır. Denetleme Kurulunun çalışmaları bir yönetmelikle düzenlenir.

    Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

    Oda Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 29 - Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :

    a) Oda hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri ve bu hesapların ve işlemlerin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu en az üç ayda bir denetleyerek hazırlayacağı raporu, biri dosyasında saklanmak üzere, diğeri bilgi bakımından Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere, iki kopya olarak Oda Yönetim Kuruluna vermek,

    b) Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkında raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak.

    c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda Genel Kurulunun Olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.

    Oda Danışma Kurulu

    Madde 30 - Oda Danışma Kurulu ; Odanın TMMOB kurullarında görev yapan üyeleri, Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurulları asıl üyeleri, bölge ve il temsilcileri, Yönetim Kurulu tarafından çağrılan üyeler ve Oda Müdüründen oluşur. Oda Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulunca yılda en az iki kez toplantıya çağrılır.

    Oda Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 31 - Oda Danışma Kurulunun görevleri şunlardır.

    a) Oda, şube ve temsilciliklerin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

    b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,

    c) Gerektiğinde, alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Şube ve Temsilcilikler

    Kuruluş

    Madde 32 - Bir bölgede etkinlik gösteren Kimya Yüksek Mühendisi ve Kimya Mühendislerinin mesleki çalışmaları yönünden gerekli görüldüğünde Oda Yönetim kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile merkezi, görev ve yetki alanına giren iller belirtilerek Şubeler ve Temsilcilikler açılabilir.

    Şubelerin tüzel kişiliği olmayıp, Odanın tüzel kişiliği içinde yer alırlar. Dava açamaz, yasal girişimlerde bulunamazlar ve Şubeleri adlarına bankalarda hesap açamazlar.

    Şube Organları

    Madde 33 - Şubenin karar, yürütme ve yardımcı organları şunlardır;

    a) Karar ve yürütme organları

    1) Şube Genel Kurulu,

    2) Şube Yönetim Kurulu.

    b) Yardımcı Organlar

    1) Şube Danışma Kurulu,

    2) Uzmanlık Yarkurulları,

    3) Yarkurullar.

    Şube Genel Kurulu

    Madde 34 - Şube Genel Kurulu iki yılda bir Ocak ayı içinde, Şubeye kayıtlı üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

    Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri doğal üyedirler. Söz alır, görüş belirtir ancak oy kullanamazlar.

    a) Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin Oda Yönetim Kurulu tarafından üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının yerini, gününü, saatini, gündemini ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantıya ilişkin konuları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler üç gün süre ile Oda ve Şubenin ilan yerinde üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince üyelerin itirazları, Şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime şahsen yapılır ve üye listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kesinleştirilir.

    b) Şubelerin Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur;

    1. Başkanlık Divanı Seçimi,

    2. Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi ve hakkında karar alınması,

    3. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adayları ile Oda Genel Kurulu asil ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    4. Seçimler.

    c) Şube Genel Kurulları, Şube Yönetim Kurulu Başkanı, Yardımcısı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Oda Gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir .Oda Gözlemcisi, Oda Ana Yönetmeliği ve TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği ile ilgili davranışlara sözlü veya yazılı müdahale edebilir.

    d) Şube Genel Kurullarında Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki Sekreterden oluşur. Genel Kurullarda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

    e) Oda; Şubenin kuruluşu ile birlikte Şubeye ait bölgedeki kayıtlı üyelerin ad ve adres listesini Şubelere gönderir. Şube Genel Kurullarında o yıl içinde Şubeler arasında adres değişikliği yaptıran üyeler için 1 Aralık listeleri geçerlidir. Şubeler adres değişikliklerini 1 ay içinde Odaya gönderirler.

    f) Şube Genel Kurullarında bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp görevli hakim tarafından kesinleştirilen üye listelerinin imzalanması yoluyla alınmış, Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Organ ve delege seçimlerinde, Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

    g) Genel Kurul Görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanır ve dosyasında saklanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Oda Gözlemcisi de toplantıya ilişkin olarak düzenlediği raporu Oda Yönetim Kuruluna iletir.

    Olağanüstü Şube Genel Kurulu

    Madde 35 - Olağanüstü Genel Kurul, aşağıdaki hallerde, toplantıya çağrılır.

    a) Şubeye kayıtlı üye sayısının beşte birinin Şube Yönetim Kuruluna başvurusu ile,

    b) Oda Denetleme Kurulunun hesap işleri ile ilgili olarak oy birliği ile aldığı karar üzerine,

    c) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının üçte iki çoğunlukla karar alması durumunda,

    d) Şube Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla aldığı karar üzerine,

    e) (a) ve (b) bendinde belirtilen durumlarda, Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde karar alarak, Şube Genel Kurulunu, karar tarihinden itibaren bir ay içinde Olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır,

    f) Şube Yönetim Kurulu üyelerinin hepsinin birden çekilmesi, ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması veya Şube Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurulu yapmaması hallerinde, Olağanüstü Genel Kurulu Oda Yönetim Kurulunca yapılır,

    g) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak sadece önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır. Gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz.

    Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

    Madde 36 - Şube Genel Kurulunun başlıca yetkileri şunlardır;

    a) Yönetim Kurulu çalışma raporunu incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,

    b) Yönetim Kurulunun hazırladığı yeni dönem gider bütçe tasarısını, geçici ve sürekli ücretli personel kadrolarını inceleyerek, aynen veya değişiklikle Oda Genel Kuruluna sunulacak şekilde onaylamak,

    c) Yönetim Kurulu için, 5 veya 7 asil, 5 veya 7 yedek, Oda Genel Kuruluna katılmak üzere üye sayısının % 2 si oranında en fazla 100 olmak üzere delege ile, aynı sayıda yedek üyeyi seçmek.

    Şube Yönetim Kurulu

    Madde 37 - Şube Yönetim Kurulu, en az 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur, kayıtlı üye sayısı 500 den yukarı olan şubeler Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu Üye sayısı 7 ye çıkarılabilir ve seçimden sonra yaptığı ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir II. Başkan, bir Sekreter ve bir sayman üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

    a) Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır. Toplantıyı, başkan, o bulunmadığı zaman II. Başkan o da bulunmazsa Sekreter üye yönetir. Kararlar çoğunlukla alınır, oylarda eşitlik olursa oturum başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

    b) Hangi nedenle olursa olsun 3 ay süreyle toplantılara katılmayan veya katılamayacak olan üye çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye çağrılır. Başkan, II. Başkan, Sekreter ya da sayman üyelerden çekilen olursa, ilk toplantıda bu görevler için yeni üye seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının değişmesi halinde yerleri yedekler ile doldurulmakla birlikte ilk toplantıda görev bölümü yenilenir.

    Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 38 - Şube Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

    b) Şube sınırları içinde Oda Başkan tarafından temsil edilir, Başkan olmadığı zaman II. Başkan, II.Başkan olmadığı zaman sırası ile Sekreter Üye ya da Sayman Üye yahut da Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir Yönetim Kurulu Üyesi aracılığı ile temsil edilir,

    c) Uzmanlık kollarının gelişmesi hakkında etütler yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları, Şube ve Oda Genel Kurullarının onayına sunmak,

    d) Üyelerin, mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak, bu konuda girişimlerde bulunmak,

    e) İstek halinde, bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere üyeleri arasından adaylar önermek ve görevlendirmek,

    f) Çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmak, üyelerini seçmek ve çalışmalarını düzenlemek,

    g) Şube sınırları içindeki Temsilcilikleri denetlemek, gerekli işbirliği ve iletişimi sağlamak,

    h) Oda Yönetim Kurulu ile işbirliği ve iletişimi sağlamak,

    i) Odanın; şube sınırları içerisinde sahip olduğu taşınmaz malları, Oda adına yönetmek,

    j) Üyelerinin üniversite sonrası teknik eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunacak seminer, söyleşi, konferans, kurs, panel, fuar, sergi, sempozyum ve ulusal/uluslar arası kongreleri Oda adına düzenlemek,

    k) Üyeler arası ilişki-iletişim ve dayanışmanın artmasına katkıda bulunacak sosyal etkinlikler düzenlemek; birim ziyaretleri gerçekleştirmek,

    l) İl/bölgelerindeki üniversiteler, kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları, diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile yöresel ve toplumsal konular/sorunlara yönelik ortak çalışmalar yapmak,

    m) İl/bölgelerindeki Kimya mühendisliği Bölümü öğrencileri ile birlikte çalışmalar yapmak; onlara gereken her türlü desteği vermek,

    n) Şube Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu, bilançoyu, yeni dönem gider bütçe tasarılarını hazırlamak, geçici ve sürekli çalışanlar kadrosunu saptayarak Şube ve Oda Genel Kurullarının onayına sunmak ve Şube Genel Kurulundan 10 gün önceden üyelere göndermek,

    o) Gerektiğinde Şube Genel Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırmak,

    p) TMMOB Danışma ve Oda Danışma Kurulu toplantılarına hazırlıklı olarak katılmak, gerektiğinde Şube Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

    r) Şubenin aylık etkinlikleri, Yönetim Kurulu kararları, gelir-gider durumunu, kasa ve banka bakiyelerini ve muhasebe evraklarını izleyen ayın sonuna kadar Oda Yönetim Kuruluna göndermek,

    s) Oda Denetleme Kurulunun Şubeyi denetlemesi sırasında yardımcı olmak,

    t) Oda Genel Kuruluna seçilen delegelerin listesini Oda Yönetim Kuruluna göndermek.

    Şube Başkanı, II. Başkan, Sekreter ve Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri

    Madde 39 - Şube sınırları içerisinde kalmak koşulu ile 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerde belirlenmiş olan ve Oda Yöneticileri için tanımlanan görevleri yaparlar.

    Şube Danışma Kurulu

    Madde 40 - Şube Danışma Kurulu, TMMOB ve Oda organlarında görev yapan üyeler, Şube Yönetim Kurulu, il, ilçe, işyeri temsilcileri, oda etkinliklerine katılan üyeler ve kurula katılmasında yarar görülen çağrılı üyeler ve Şube Müdüründen oluşur. Şube Danışma Kurulu yılda en az iki kez toplantıya çağrılır.

    Şube Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 41 - Şube Danışma Kurulunun görevleri şunlardır.

    a) Şube ve temsilcilik çalışmalarını değerlendirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

    b Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulamalar konusunda eğilim belirlemek.

    Şube Bütçesi

    Madde 42 - Şubenin her türlü gelirleri Odaya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri Oda Genel Kurulunca kabul edilen şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube Yönetim Kurulu gider bütçesine göre harcamalarda bulunur. Bütçe bölümleri arasında aktarma yapabilir. Her ay sonunda gelir ve giderlerini (Bölümler itibariyle ve ayrıntılarını belirtmek suretiyle)ve muhasebe evraklarını Oda Yönetim Kuruluna bildirir ve gönderir. Şube Yönetim Kurulu çalışmaları ve hesapları yönünden Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

    Şube Muhasebe işlemleri, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine göre yapılır. TMMOB Denetleme Yönetmeliğine göre denetlenir. Şube bütçeleri Oda bütçesinin bir parçasıdır. Tahmini bütçeler Şube Yönetim Kurullarınca hazırlanır, çalışma raporuna konur ve Şube Genel Kurullarında görüşülerek Oda bütçesinde yerini almak üzere en geç Ocak ayı sonunda Oda Yönetim Kuruluna önerilir. Şubelerin dönem sonu gelir-gider hesapları, kasa ve bankalar ile sabit kıymetler ve ambar hesapları Şube Genel Kurul karar ve tutanakları ile birlikte Oda bilançosundaki yerini almak üzere en geç Ocak ayı sonuna kadar Oda Yönetim Kuruluna gönderilir.

    Şubelerin Kapatılması

    Madde 43 - Şubeler;

    a) Oda Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun gerekçeli önerisi,

    b) Şubeye kayıtlı üyelerin üçte ikisinin yazılı başvurusu,

    c) Şube Yönetim kurulunun, Şube Genel Kurullarında oluşamaması,

    durumlarında toplanacak Olağan ya da Olağanüstü Oda Genel Kurullarında alınacak karar ile kapatılabilir.

    Temsilcilikler

    Madde 44 - Kimya Mühendislerinin yoğun olarak çalıştığı sanayi merkezlerinde Oda Genel Kurul kararı ile Bölge Temsilciliği, Şube Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile il, ilçe temsilcilikleri kurulabilir. Temsilcilik çalışmaları Temsilcilikler Yönetmeliğine göre yürütülür. Yönetmelikte belirtilmemiş hususlar için Oda Ana Yönetmeliği ve TMMOB Tüzüğü hükümleri geçerlidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Mali ve Son Hükümler

    Bütçe

    Madde 45 - Şube ve Temsilcilik bütçeleri de dahil olmak üzere Oda Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Oda genel Kurulunca onaylanan bütçelerin uygulama devresi 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasını kapsayan iki dönemden oluşur.

    a) Şube bütçeleri, Şube Yönetim Kurullarınca hazırlanır. Şube Genel Kurullarında görüşülüp son şeklini aldıktan sonra öneri olarak Oda Yönetim Kuruluna gönderilir.

    b) Oda Yönetim Kurulu bu bütçeyi aynen veya değiştirerek Oda Genel Kuruluna sunar. Değiştirme halinde bunun nedenlerini de bir rapor halinde Genel Kurula açıklar.

    c) Oda ve Şube bütçeleri, Genel Kurulca onaylanan bütçe yönetmeliği ile uygulanır.

    d) Oda ve Şubelerde; her çalışma döneminin başında Yönetim Kurulu; Başkan, İkinci Başkan, Sekreter veya sayman üye Bütçe Yönetmeliğinde belirtilen miktarı geçmemek üzere para harcamak konusundaki sınırlarını ve yetkilerini belirler.

    e) Ödeme emirleri; Oda Bütçesi ve Yönetim Kurulunun kararları ve prensipleri içerisinde; Başkan ve İkinci Başkan, Sekreter üye ve Saymanın herhangi ikisi tarafından yapılır, aynı şekilde bankadan para çekilir.

    f) Mali dönemin başlangıcı ile Genel Kurulun toplantı tarihi arasındaki süre içinde yeni bütçede, geçen dönem bütçesinde derpiş edilmiş olan normal veya zorunluluk arz eden harcamalar dahilinde harcama yapmaya, Oda ve Şube Yönetim Kurulları yetkilidir.

    g) Oda ve şube bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasında TMMOB ve Oda Mali İşler Yönetmeliği esas alınır.

    Oda Gelirleri

    Madde 46 - Oda Gelirleri ;

    a) Giriş ödentisi; (her üyeden yalnız bir kez olmak üzere Yönetim Kurulunca önerilen ve Genel Kurulca kabul edilecek miktarda giriş ücreti),

    b) Üye yıllık ödentisi; (Yönetim Kurulunun bütçe ile birlikte önerip Genel Kurulun kabul edeceği sabit bir miktar ).

    c) Oda ve Şubeler tarafından resmi kuruluşlara veya özel kurum ve kişilere yapılan hizmet karşılığı alınan ücretler,

    d) İlgililere gereğinde verilecek belgelere karşılık, Oda Genel Kurulu veya Oda Yönetim Kurulunca saptanacak esaslara göre alınacak belge ücretleri,

    e) Para cezaları,

    f) Her çeşit yayın geliri,

    g) İştiraklerden dolayı gelen gelirler,

    h) Mesleki yarışmalarda derece ve mansiyon kazananlarla, jüriye üye seçilenlerin alacakları paraların % 5'leri,

    i) Her çeşit bağış ve yardımlar,

    j) Diğer gelirler.

    Üye Ödentisi

    Madde 47 - Üye ödentileri;

    a) Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içerisinde peşin olarak veya aylık ödemeler halinde ödenir.

    b) Emeklilik veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz.

    c) Geçmiş dönem ödentilerinin tahsilinde ödemenin yapıldığı tarihteki üye ödentileri esas alınır.

    d) Adreslerini değiştiren üyeler yeni adreslerini Odaya bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirim üyeye yapılmış sayılır.

    e) Her çeşit Oda ödentisi ile diğer para cezalarını bildirim tarihinden sonra 30 gün içinde mensup oldukları Odaya ödemeyenler hakkında icra iflas yasası hükümlerine göre işlem yapılır.

    TMMOB Birlik Hissesi

    Madde 48 - Her dönem bütçesi giderler cetvelinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ödemek üzere "Birlik Hissesi" adıyla bir ödenek konulması zorunludur.

    Birlik Hissesi için TMMOB Genel Kurulunda alınan kararlar uygulanır. Şubelere üye sayıları oranında dağıtılır.

    Seçimler

    Madde 49 - Genel Kurullarda Oda, Şube karar ve yürütme organları ve birlik organları aday seçimleri kanuna uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır.

    a) Genel Kurul tarafından seçilen ve Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilecek komisyon ve komite gibi Kurul Üyeliklerine ait seçimler, Genel Kurullar tarafından aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılabilir.

    b) Oda ve Şube Genel Kurullarında bir göreve, en az o göreve seçilecek asil ve yedekler toplamı kadar aday gösterilebilir. Asil ve yedek üyeler ayrı ayrı duyurulur. Asiller ve yedekler, oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır.

    c) Oy pusulalarına yazılı isimler asil ve yedek üye toplamından fazla olamaz. Asiller kendi aralarında, yedekler kendi aralarında aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.

    d) Oda ve Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarından birine seçilmiş olanlar, Birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerinden birine seçilebilirler. Yalnız Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilemezler. Oda Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik organlarından herhangi birisine seçilebilirler.

    e) Genel Kurullarda yapılacak seçimler için Genel Kurula katılan her üye kendini ya da yazılı onayını almak koşuluyla başka bir üyeyi aday gösterebilir.

    f) Seçim süresi biten üyeler aynı göreve yeniden seçilebilirler.

    Çeşitli Hükümler

    Madde 50 - Birlik Yönetim Kuruluna seçilen üye ve Birlik Genel Kuruluna gönderilen delegelerin, yolluk ve zorunlu giderleri Oda tarafından karşılanır.

    a) Oda üye adreslerini hiçbir şekilde dışarıya veremez, ancak mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım, broşür vb. matbuat için posta masrafları çeşitli giderler ve adres başına Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, Oda tarafından üyelere gönderilir.

    b) Oda Ana Yönetmeliğinde bulunmayan konularda ya da Birlik Tüzüğündeki hükümlerle Oda Ana Yönetmeliğinin çelişmesi halinde Birlik Tüzüğü hükümleri uygulanır.

    c) Oda Disiplin, Mali İşler ve Denetim Yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan konularda ya da Birlik Disiplin, Mali İşler ve Denetim Yönetmelikleri ile Oda Yönetmeliklerinin çelişmesi halinde TMMOB ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 52 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar