TRANSİT PETROL BORU HATLARI KURULUNUN TOPLANMA, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 01/08/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24833

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Dayanak

    Amaç

    Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun toplanmasına ve çalışmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 27/06/2001 tarihli ve 4693 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen 29/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurulun Teşekkülü, Görevleri ve Toplanması

    Kurulun Teşekkülü

    Madde 3 - Transit Petrol Boru Hatları Kurulu:

    a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı,

    b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili Müsteşar Yardımcısı,

    c) Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı,

    d) Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü,

    e) Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı,

    f) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

    g) İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

    h) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanından,

    oluşur.

    Kurulun Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, başkan yardımcısı ise aynı Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısıdır.

    Kurulun Görevleri

    Madde 4 - Kurulun Görevleri Şunlardır:

    a) Milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projelerinin zamanında ve gereği gibi yürütülebilmesi için hukuki, teknik, idari, mali ve ilgili diğer konularda alınacak hizmetleri tespit etmek,

    b) Milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projelerinde milletlerarası tahkim prosedürünü belirlemek,

    c) Yatırımcılara verilecek hak, vize izin ve benzeri konularda hukuki ve idari uygulamaların usul ve esaslarını belirlemek,

    d) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığının, transit petrol ve gaz geçiş proje anlaşmalarına ilişkin hukuki düzenlemelerin yapılması ile ilgili tekliflerini incelemek ve karara bağlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına sunmak,

    e) Milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projelerinin yürütülmesi ile ilgili olarak uygun görülen konularda Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığını görevlendirmek ve bu Daire Başkanlığı tarafından takip edilecek milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projeleri ile ilgili diğer hususları değerlendirmeye alarak karara bağlamak,

    f) Transit petrol ve gaz geçişi ile ilgili milletlerarası anlaşmalardan doğan diğer görevleri yerine getirmek,

    g) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.

    Kurulun Toplanması

    Madde 5 - Kurul, 4 üncü maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Kurul Başkanı tarafından gerekli görülen hallerde toplantıya çağırılır. Toplantı tarihi, Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Kurul toplantıları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılır.

    Kurul, ayrıca üyelerinden en az ikisinin Kurul Sekreteryasına yapacağı yazılı müracaat üzerine, Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağırılır. Kurul, Başkan dahil olmak üzere en az yedi kişi ile toplanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri

    Kurul Sekreteryası

    Madde 6 - Kurul Sekreteryası, Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı'dır. Sekreterya, Kurulun raportörlük ve sekreterlik hizmetlerini yürütür; Kurul kararlarını uygulanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ eder. Sekreterya faaliyetleri, Kurul Başkanının talimatlarına göre yürütülür.

    Gündem

    Madde 7 - Gündem, Kurul Başkanı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 2 gün önce üyelere dağıtılır. Kurul, gerekli hallerde, gündemde bulunmayan acil ve önemli konuları oy çokluğu ile toplantı gündemine alabilir. Gündem dışı konuların gündeme alınmasını Kurul Başkanı ve üyeler teklif edebilir.

    Toplantıda gündemdeki maddeler sırası ile görüşülür. Her bir gündem maddesine ait görüşmelerin bitiminde oylamaya geçilir.

    Kurul toplantılarına gündem konusu ile ilgili uzman davet edilip görüş alınabilir.

    Kurul Başkanının Görevleri

    Madde 8 - Kurul Başkanının görevleri şunlardır:

    a) Kurulu gerektiğinde toplantıya çağırmak,

    b) Kurulun gündemini oluşturmak,

    c) Kurulun toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    d) Üyelerin istişarede bulunmasını sağlamak,

    e) Kurul Başkanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, ilgili bakanlıklara ve kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen, transit petrol ve gaz geçiş projeleri ile ilgili rapor ve önerileri görüşülmek üzere Kurula getirmek.

    Karar Yeter Sayısı

    Madde 9 - Kararlar oy çoğunluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu iki oy kabul edilir.

    Her üye oyunu açık olarak kullanır. Aykırı görüşte olanlar gerekçesini yazılı olarak belirtmek zorundadırlar.

    Kararların Yazılması ve İmzalanması

    Madde 10 - Toplantı sonucunda raportör tarafından tutulan tutanaklar toplantıya katılan üyeler ve raportör tarafından imzalanır. Daha sonra Kurul kararları, Karar Defterine işlenerek üyelere imzalatılır.

    Kararlar;

    a) Toplantı tarih ve sayısını,

    b) Toplantı gündemini,

    c) Toplantıya katılanların adlarını ve soyadlarını,

    d) Karar metinlerini,

    e) Toplantıya katılan üyelerin imzalarını,

    f) Varsa karşı oy gerekçelerini,

    içerir.

    Alınan karara aykırı görüşte olan üyeler iki gün içinde karşı görüşlerini verirler. Karşı görüşler kararda aynen yer alır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar