BORÇ VE RİSK YÖNETİMİNİN KOORDİNASYONU VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 01/09/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24863

    Devlet Bakanlığından

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, borç ve risk yönetiminin koordinasyonu ve yürütülmesine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesidir. Bu Yönetmelik, borç ve risk yönetiminden sorumlu birimleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

    b) Müsteşar: Hazine Müsteşarını,

    c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

    d) Bilgi sistemleri: Müsteşarlık bünyesinde iç ve dış borçların, alacakların, Hazine garantilerinin izlendiği, raporlandığı, tahsilat, ödeme ve muhasebe işlemlerinin yapıldığı mevcut bilgi sistemleri ile borçlanma, borç

    ve alacak yönetimi kapsamında geliştirilebilecek diğer bilgi sistemlerini,

    e) Borç yönetiminden sorumlu birimler: Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünü,

    f) Kanun: 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında Kanunu,

    g) Ölçüt: Borçlanma ve risk yönetiminin değerlendirilmesinde esas alınacak gösterge ve kriterleri,

    h) Risk limiti: Borç yönetiminden sorumlu birimlerce yapılan işlemler neticesinde ortaya çıkan yükümlülükler kapsamında oluşmasına izin verilen risk düzeyini,

    i) (Ek tanım: 28/01/2003 - 25007 S. R.G. Yön./1. md.) Risk kontrol: Borç yönetiminden sorumlu birimlerin faaliyetlerinin, borçlanma stratejileri, risk limitleri ve bu limitlerden sapma oranlarına uygunluğunun

    izlenmesi ve Komiteye raporlanmasını,

    ifade eder.

    İlkeler

    Madde 4 - Kamu borç ve risk yönetiminin yürütülmesinde;

    a) Makroekonomik dengeleri gözeterek para ve maliye politikaları ile uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlenmesi,

    b) Finansman ihtiyaçlarının, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet unsurları gözönüne alınarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en düşük maliyetle karşılanması,

    ilkeleri esas alınır.

    Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu

    Madde 5 - Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesindeki risk yönetimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığınca oluşturulan borç ve risk yönetimi politikalarının değerlendirilerek, borç yönetiminden

    sorumlu birimler tarafından uygulanmasının sağlanması hususları Müsteşarın başkanlığında, Müsteşar yardımcıları, borç yönetiminden sorumlu birimlerin Genel Müdürleri ile ekonomik araştırmalardan sorumlu

    Genel Müdürden oluşan bir komite aracılığıyla sonuçlandırılır. Ancak, bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (k) bentlerinde belirtilen görevlerle ilgili olarak gerçekleştirecek gündemle yapılacak

    toplantılara Bakan başkanlık eder.

    Komite, aşağıdaki görevleri yürütür:

    a) 4 üncü maddede yeralan ilkeler çerçevesinde, yılda bir kez gelecek yıl ile takip edecek iki yıl boyunca geçerli olacak borçlanma stratejilerini, risk limitlerini ve bu risk limitlerinden sapma oranlarını tespit etmek,

    b) (a) bendinde yer alan strateji, limit ve limitlerden sapma oranlarının ekonomik gelişmelerle olan tutarlılığını altışar aylık dönemler itibariyle gözden geçirmek ve gerekli görüldüğü takdirde değiştirmek,

    c) İç ve dış ekonomik koşullarda değişiklik olması halinde gerekli görülürse, (a) bendinde yer alan strateji, limit ve limitlerden sapma oranlarını değiştirmek,

    d) Mücbir sebep hallerinde gerekli görülürse, (a) bendinde yer alan strateji, limit ve limitlerden sapma oranlarını değiştirmek,

    e) Borç yönetiminden sorumlu birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

    f) Garanti verilmesi, dış borcun ikrazı ve alacak yönetimi ile ilgili strateji, politika ve ilkeleri belirlemek,

    g) Borç portföyünün yapısının değiştirilmesi için yapılması önerilen işlemleri değerlendirmek ve borç yönetiminden sorumlu birimleri talimatlandırmak,

    h) (Değişik bend: 28/01/2003 - 25007 S. R.G. Yön./2. md.) Yapılan borçlanmalar ve sağlanan garantiler kapsamında maruz kalınan risklerin (a) ve (f) bentlerinde yer alan hususlar çerçevesinde üçer aylık

    dönemler itibariyle değerlendirmesini yapmak,

    i) Her yıl ilgili mali yılın bütçe kanununda yeralacak garanti imkanının limitini teklif etmek,

    j) Borç yönetiminden sorumlu birimlerce üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanacak, piyasa temsilcileri ve uluslararası kuruluşlarla borç yönetimi kapsamında kurumsal bazda yapılan toplantılara ilişkin hususları da

    içeren, faaliyet raporlarını değerlendirmek,

    k) Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanacak Kamu Borç Yönetimi Raporunu değerlendirmek,

    l) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca borç ve risk yönetimi altyapısının geliştirilmesi kapsamında gereken tedbirleri almak ve ilgili birimlerce uygulanmasını sağlamak.

    Borç ve Risk Yönetimi İşlemleri

    Madde 6 - Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesindeki risk yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından aşağıdaki işlemler yürütülerek kamu borç ve risk yönetiminde etkili ve

    performansa dayalı karar alma süreçlerinin işlemesi sağlanır.

    a) (Değişik bend: 28/01/2003 - 25007 S. R.G. Yön./3. md.) Borçlanma ve garanti vermek suretiyle ortaya çıkan doğrudan ve koşullu yükümlülükler ile Kanunun 10 uncu maddesinde tanımlanan uygulamalar

    neticesinde Hazine alacağı yaratan işlemlerde izlenecek strateji, politika ve ilkeleri ilgili Müsteşarlık birimleriyle koordinasyon içinde belirleyerek Komiteye önermek,

    b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan strateji, limit ve limitlerden sapma oranlarını Komiteye önermek,

    c) Maliyet ve risk ölçütlerini belirlemek,

    d) Kamu borç portföyü, bütçe dışı yükümlülükler ile Hazine alacaklarının kısa ve orta vadeli maliyet ve risk analizlerini yapmak,

    e) Orta ve uzun vadeli makroekonomik hedefler ile para ve maliye politikaları ile uyumlu borçlanma politikalarının sürdürülebilirlik ve tutarlılık analizlerini yapmak,

    f) Yıllık ve üçer aylık borçlanma programını hazırlamak ve izlemek,

    g) Yapılan borçlanmalar ile bu kapsamda maruz kalınan risklerin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hususlar ve bu maddenin (f) bendinde yer alan programlarla uyumlu olup olmadığına ilişkin

    olarak üçer aylık dönemler itibariyle irdelemek, raporlamak ve önerilerde bulunmak,

    h) Birincil ve ikincil piyasaların işleyişini izlemek, değerlendirmek ve borç yönetiminden sorumlu birimlere sözkonusu piyasaların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

    i) Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde her yıl bütçe kanunları ile belirlenecek garantili imkan limitini borç yönetiminden sorumlu birimlerle koordinasyon içinde hesaplayarak Komiteye önermek,

    j) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde borç ve risk yönetimi altyapısının geliştirilmesi kapsamında Komiteye önerilerde bulunmak,

    k) Kanunun 13 üncü maddesi gereği borç yönetiminden sorumlu birimlerle koordinasyon içinde risk hesabına yılı bütçesi için teklif edilecek ödeneği hesaplamak,

    l) Kamu Borç Yönetimi Rapor Taslağını hazırlayarak Komiteye sunmak,

    m) Risk yönetimi kapsamında bilgi sistemlerinin güvenilirliğini değerlendirmek,

    n) Borç ve risk yönetimine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    o) (Ek bend: 28/01/2003 - 25007 S. R.G. Yön./3. md.) Borç yönetiminde izlenecek olan politikalara, yapılacak borçlanmanın döviz, faiz ve vade kompozisyonu ile borçlanmada kullanılacak enstrümanların genel

    özelliklerine ilişkin Komiteye önerilerde bulunmak,

    p) (Ek bend: 28/01/2003 - 25007 S. R.G. Yön./3. md.) Kamu borç portföyünün Komite tarafından belirlenen risk limitlerinden önemli ölçüde sapmaya yol açacak doğrudan veya koşullu yeni yükümlülük doğuran

    işlemlerin belirlenen risk ölçütlerine uygunluğu konusunda görüş vermek,

    r) (Ek bend: 28/01/2003 - 25007 S. R.G. Yön./3. md.) Borçlanmadan sorumlu birimler ile koordinasyon içinde yatırımcılarla iletişim, kamu menkul kıymetlerinin ihraç stratejileri ve borçlanma araçlarının

    geliştirilmesi konularında Komiteye önerilerde bulunmak,

    s) (Ek bend: 28/01/2003 - 25007 S. R.G. Yön./3. md.) Piyasa temsilcileri, yatırımcılar, kreditörler, kredi değerleme kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin risk kontrol stratejisi çerçevesinde

    yürütülmesini teminen Komiteye önerilerde bulunmak,

    Bilgi Sistemleri

    Madde 7 - Bilgi Sistemleri ile raporlama araçlarına risk yönetiminden sorumlu personelin sınırsız erişimi sağlanır. Borç yönetiminden sorumlu birimler risk yönetimi kapsamında yapılan bilgi ve veri taleplerini öncelikli

    olarak ve makul süreler dahilinde karşılar.

    Kamuoyunu Bilgilendirme

    Madde 8 - Müsteşarlık Kamu Borç Yönetimi Raporunu Kanunun 14 üncü maddesinde yeralan kurumlara iletilmesini takiben kamuoyuna duyurur.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik 01/01/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar