PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 26/11/1954 - 4/4083

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 02/06/1934 - 2489

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/01/1955 - 8901

    BİRİNCİ BÖLÜM :KURULUŞ, İDARE VE MURAKABE

    KURULUŞ:

    Madde 1 - Petrol Ofisinin bütün teşkilatında, her türlü para, menkul kıymetler ve ayniyatı, vazifeleri icabı alıp veren. ellerinde bulunduran veya muhafaza ile mükellef olan memur, müstahdem ve yevmiyeliler için 2489 sayılı kanun hükümleri dairesinde müteselsil kefalet esasına müstenit (Petrol Ofisi Kefalet Sandığı) adlı hükmi şahsiyeti haiz bir sandık kurulmuştur.

    İDARE HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ:

    Madde 2 - Sandığın işlerine 3 kişilik bir İdare Heyeti çevirir. İdare Heyeti Umum Müdür Muavinlerinden birisinin reisliği altında Umum Muhasebe Müdürü ile Hukuk Müşavirinden teşekkül eder. İdare Heyetinin uzuvlarından birinin inhilal suretiyle veya izin, hastalık, muvakkat memuriyetlerle ayrılmak gibi sebeplerle gaybubetleri halinde bunların yerine vekilleri veya yardımcıları heyete iştirak eder.

    İdare Heyeti, ekseriyetle karar verir. Sandığı reis temsil eder. Karar zabıtları sıra numarası altında toplu olarak saklanır.

    İDARE HEYETİNİN VAZİFELERİ:

    Madde 3 - İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır:

    a) Sandığın işlerini çevirmek;

    b) Sandığın hesap usullerini tayin, muhasebe ve kayıtların bu esaslara göre tutulmasını temin etmek;

    c) Kefalete tabi olanlardan kesilecek paraların zamanında kesilmesini takip etmek ve vaki olacak teehhürleri önleyici tedbirler almak;

    d) Kesilecek paraları zamanında veya hiç kesmeyen veya kestiği paraları bir ay içinde kefalet sandığı hesabına Umum Müdürlüğe nakil ettirmeyenler hakkında 2489 sayılı Kefalet Kanununun 10 uncu maddesinde yazılı cezaları tayin etmek;

    e) Her ay sonunda çıkarılacak mizanları tetkik ve tasdik etmek;

    f) Yıl sonlarından itibaren üç ay içersinde çıkarılacak bilanço ve envanterleri tetkik ve tasvip ederek tasdik edilmek üzere Umum Müdürlüğe göndermek;

    g) Sandığın ödediği zarar ve ziyanların alakadarlardan alınması için gerekli takipleri yaptırmak, Sandık sermayesinden ödenen bu kabil paraları bu Nizamname esasları dahilinde kefalete bağlı olanların birikmiş bulunan paraları nispetinde tesbit ederek hesapları zimmetine kaydetmek;

    h) Sandıktan ayrılan veya ölenlerin Sandıkta biriken paralarını kendilerine veya mirasçılarına nizamname hükümleri dairesinde geri vermek;

    i) Sandığın yıllık masraf bütçesini hazırlıyarak tasdik edilmek üzere Ofis Umum Müdürlüğüne göndermek ve tasdikten sonra tatbik etmek;

    j) Sandığın sermaye ve mevcudunun en müsait şekilde işletilmesi için tedbirler almak.

    SANDIK MUHASEBESİ:

    Madde 4 - Sandık muhasebesi, Ofis Umum Muhasebe kadrosundan ayrılacak muhasebeci ile lüzumuna göre Ofis Umum Müdürlüğünce verilecek yardımcı memurlar tarafından yürütülür.

    MUHASEBECİNİN VAZİFELERİ:

    Madde 5 - Sandık muhasebecisinin vazifeleri şunlardır:

    a) Sandığın bütün hesap ve yazı işlerini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmak ve yaptırmak;

    b) Kefalete bağlı olanların tayin ve ayrılışlarını takip ile bunlardan kesilmesi lazım gelen paraların zamanında ve doğru kesilmiş olup olmadığını ve yine Sandık hesabına kaydedilmek üzere zamanında merkez hesabına intikal ettirilip ettirilmediğini araştırmak ve takip etmek;

    c) Ofis teşkilatından muayyen zamanlarda gelen tevkifat cetvellerini inceleyerek müfredat kayıtlarını yapmak;

    d) Ay sonlarında aylık mizanları ve yıl sonlarından itibaren iki ay içinde Sandık bilançosunu ve müteakip yıl masraf bütçesini hazırlayarak İdare Heyetine vermek;

    e) Tahsilat ve tediyata mütaallik muameleleri usulüne göre hazırlamak.

    TEDİYE ŞEKİLLERİ:

    Madde 6 - Muhasebeci paraya el sürmez. Sandık namına yapılacak her türlü ödemeler, muhasebeci tarafından usulüne göre tahakkuk ettirildikten sonra İdare Heyetinden iki kişi tarafından imzalanmış çekler veya tediye emirleri ile Ofis veznesinden veya havale edilecek yerlerden yapılır.

    YARDIMCI MEMURLARIN VAZİFELERİ:

    Madde 7 - Yardımcı memurların vazifeleri, muhasebecinin vereceği işleri onun kontrolü altında yapmaktır.

    MUAMELELERİN MURAKABESİ:

    Madde 8 - Ofisin Teftiş Heyeti Reisi Sandığın murakıbıdır.

    Murakebeyi Teftiş Heyeti Reisi bizzat yapar veya bir müfettiş vasıtasiyle yaptırır.

    İKİNCİ BÖLÜM :KEFALETE BAĞLI OLANLAR

    SANDIĞA GİRMESİ MECBURİ OLANLAR:

    Madde 9 - Kefalet Sandığına girmeleri mecburi olanlar şunlardır:

    1 - Baş Veznedar,

    2 - Veznedar,

    3 - Kıymet Muhafızı,

    4 - Muhasip Veznedar,

    5 - Tahsil Şefi,

    6 - Tahsildar,

    7 - Depo Müdürü,

    8 - Depo Şefi,

    9 - Malzeme Ambarı Şefi,

    10 - Emtia Ambarı Şefi,

    11 - Ambar Memuru,

    12 - Mübayaa Memuru,

    13 - Sevk ve Tesellüm Memuru

    14 - Ölçü Memuru,

    15 - Satış Memuru,

    16 - Kantarcı,

    17 - Bunların yardımcıları,

    18 - Unvanları ne olursa olsun yukarda sayılanların vazifelerini fiilen yapanlar,

    19 - Yukarda sayılanların dışında kalıp da nakit, ayniyat, kıymetli evrak ve diğer menkul kıymetleri alıp verenlerle elinde bulunduranlar veya muhafazası ile vazifeli olanlar veya bu vazifelere iştirak edenler.

    İZİNLİ GÜNLER İÇİN DE AİDAT KESİLECEĞİ:

    Madde 10 - (Değişik madde: 03/08/1965 - 6/5120 K.)

    Kefalete bağlı olanların izinli (Her türlü izinleri dahil) oldukları aylara ait ödenecek maaş, ücret ve yevmiyelerinden dahi kefalet aidatı kesilir.

    Ancak, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olupta bir aydan fazla sıhhi izin alanlardan kefalet aidatı kesilmez.

    MUVAKKATEN VEYA VEKALETEN KEFALETE BAĞLI İŞLERDE ÇALIŞANLAR:

    Madde 11 - Muvakkaten veya vekalet suretiyle kefalete bağlı vazife alanlardan vazifesinin ehemmiyetine göre Sandık İdare Heyetince bin liradan aşağı olmamak üzere iki bin liraya kadar tayin olunacak miktarda para veya Artırma Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslar dairesinde menkul kıymet veya gayrimenkul ipotekli kefalet alınır. Şu kadar ki muvakkaten veya vekalet suretiyle tayin olunanlar, esasen kefalete bağlı memurlardan iseler, kendilerinden ayrıca kefalet aranmayıp aldıkları vekalet maaş veya ücretlerinden 2 aidat kesilir.

    KEFALETE BAĞLI VAZİFELERDE ÇALIŞAN YEVMİYELİLER:

    Madde 12 - Yevmiyeli olarak kefalete bağlı vazifelere tayin edilenlerden dahi ilk yevmiyelerinin 26 misli üzerinden kefalet aidatı kesilir.

    KEFALETE BAĞLI OLANLARDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİLMESİ:

    Madde 13 - Zat İşleri Müdürlüğü; her ay 9 uncu maddede yazılı vazifelerdeki tayin, terfi, becayiş, nakil, tahvil, vefat, istifa, ihraç, emekliye ayrılma gibi vukuatı gösterir bir cetvel tanzim ederek Sandığa göndermeğe mecburdur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :SERMAYE

    SERMAYE:

    Madde 14 - Sandık sermayesi şunlardan terekküp eder:

    a) Kefalete bağlı vazife alanların aldıkları ilk tam aylık veya ücretlerinin yarısı miktarında olan giriş aidatı;

    b) Kefalete bağlı vazifelerde bulunanların aylık veya ücretlerinden kesilen aylık aldatı;

    c) Sandık lehine tahsil olunacak cezalar;

    d) Sandığın ödediği tazminatın ilgililer hissesine tevziinden hasıl olan kuruştan aşağı kesirlerin toplamı;

    e) Tazmin olunan paralardan yapılan tahsilat;

    f) 36 ncı madde gereğince hasıl olan safi kar;

    g) Ofisin yapacağı yardımlar.

    GİRİŞ AİDATI VE TAHSİL ŞEKLİ:

    Madde 15 - Giriş aidatı kefalete bağlı vazifeye başlandığında verilen tam aylıktan başlamak üzere aylık veya ücret tutarının yarısı beş ayda ve beş müsavi taksitte kesilir. Beş aylık müddet içinde aylık veya ücretin çoğalmış veya azalmış olması giriş aidatı miktarını değiştirmez. Kefalete bağlı vazife alan kimse, yevmiyeli bulunduğu takdirde ilk yevmiyesinin 26 misli, aylık ücret olarak kabul olunur ve tevkifat bu esasa göre yapılır.

    SANDIKTA MEVCUT PARALARIN GİRİŞ AİDATINA MAHSUBU:

    Madde 16 - Kefalete bağlı vazifeye tayin edilenlerden, Sandıkta parası olanlar talep ettikleri takdirde mevcut paralarından lüzumu kadarını giriş aidatına mahsup ettirebilirler.

    Bu şekilde, mahsup edilen paranın tekabül edeceği aylar zarfında kendilerinden ayrıca giriş ve aylık aidatı kesilmez.

    AYLIK AİDATIN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE NİSPETİ:

    Madde 17 - Aylık aidat, giriş aidatının tamamen ödendiği ayı takip eden aydan itibaren aylık ve yevmiyelerin tediyesi sırasında kesilir. Aidat nispeti; aylık, ücret veya yevmiyeler tutarının yüzde ikisidir.

    AİDATLARIN ESASI:

    Madde 18 - Giriş aidatı ile aylık aidata esas, maaş, ücret veya yevmiyenin gayri safi miktarıdır.

    Bunların dışında yapılan tediyeler aidata tabi değildir.

    SANDIKTAKİ PARALARA HACİZ KONMASI:

    Madde 19 - Sahiplerine ret ve iade olununcaya kadar Sandıktaki mevduat, Sandığın ödeyeceği tazminata karşı teminattır. Üçüncü şahısların bu paralar üzerine koyacakları hacizler paraların sahiplerine verileceği zaman tenfiz olunur.

    MUAFİYET:

    Madde 20 - Petrol Ofisi Kefalet Sandığı sermayesi her türlü vergi ve resimlerden muaftır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :ZİMMET VE İHTİLASLARIN ÖDENMESİ

    ZİMMET VE İHTİLASLARIN ÖDENMESİ:

    Madde 21 - Sandığa dahil olanların alıp verdikleri, ellerinde bulundurdukları ve muhafaza ile mükellef oldukları para, menkul kıymet ve ayınlardan ihtilas edildiği veya zimmetlerine geçmiş olduğu katiyet kesbetmiş ilamlarla tebeyyün eden miktarlar, masrafları ile birlikte Sandıkça Ofise ödenir.

    MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

    Madde 22 - Menkul kıymetler ile ayınların değerleri ilamda yazılı değilse İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre 2 nci maddesi mucibince icra memuru tarafından takdir olunacak değerlere ödenir.

    MAHKÜMUNBİHİN ÖDEME TALEBİ VE ZAMANI:

    Madde 23 - Kefalete bağlı olanların zimmet ve ihtilasları hakkındaki katiyet kesbetmiş ilamların aslı veya tasdikli suretleri hükmün katileştiği takvim yılı içinde Ofis teşkilatı tarafından Sandığa gönderilerek mahkümunbihin ödenmesi talep edilir.

    Ödeme, talebin yapıldığı bilanço senesinin bitmesini takip eden ayın sonunda Ofisin alakalı teşkilatına yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :ÖDENEN ZİMMET VE İHTİLASLARIN KARŞILANMASI VE DAĞITILMASI

    ÖDENEN ZİMMETLERİN KARŞILANMASI:

    Madde 24 - Ödenen zimmet ve ihtilaslar, mahkum memur ve müstahdemlerin hükmün katiyet kesbettiği sene bilançosundaki hissesinden karşılanır. Yetişmezse, hükmün katileştiği sene içinde kefaletli vazifede bulunanlara aynı sene bilançosundaki hisselerinin miktarına göre yüzde hesabile dağıtılır.

    ALTINCI BÖLÜM :KEFALETLİ VAZİFEDEN AYRILANLARIN SANDIKLA OLAN ALAKALARININ KESİLMESİ

    SANDIKTA ALAKANIN KESİLMESİ:

    Madde 25 - Kefalete bağlı olanlardan kefalete tabi olmayan bir hizmete geçen veya ölenlerle herhangi bir sebeple Ofisten ayrılanların Sandıktan alakaları şu suretle kesilir.

    a) Bunların ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatları yekunundan 3/24 üncü maddede yazılı olduğu veçhile zimmet karşılığı olarak mahsup edilecek miktarlar çıktıktan sonra kalanın birinci yarısı müteakip bilanço tarihinden üç ay sonra kendilerine verilir.

    b) Ölenlerin mirasçılarıyla emekliye ayrılanlara verilecek birinci yarımlar, üç ay beklemeksizin bilançoyu müteakip derhal verilir.

    c) Kalan diğer yarısı, üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait zimmetlerle Sandıktan ayrılmadan evvelki zamanlar için Sandıktan tazmin olunacak zimmetlerden kendisine düşecek zararlar karşılığı olarak Sandıkça mevkuf tutulur,

    Üç sene sonunda yukarda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan miktar, üç senelik faiziyle birlikte alakalıya iade edilir.

    Sandıkça verilecek faiz haddi Sandığın üç sene içinde sermayesine aldığı faiz nispetini geçmez.

    KEFALETE TABİ VAZİFEDEN AYRILANLARIN TEKRAR AVDETLERİ HALİ:

    Madde 26 - Kefaletli vazifeden ayrılanlar, birinci yarımlarını almadan evvel yine kefaletli vazifeye geçecek olurlarsa, ilk yarı kendilerine geri verilmiyerek sadece aylık aidatın kesilmesine devam olunur.

    İlk yarıyı alıp da henüz ikinci yarıyı almadan evvel üç sene içinde tekrar kefalete bağlı hizmete geçenlerin ikinci yarımları sermaye olarak Sandıkta kalır.

    Kalan bu miktar giriş aidatına tekabül ettiği takdirde başkaca giriş aidatı aranmaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM :CEZALAR

    KEFALET AİDATININ NOKSAN KESİLMESİ VEYA ZAMANINDA KESİLMEMESİ:

    Madde 27 - Kefalete bağlı olanların maaş veya ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmeyen veya noksan kesen veya kesipte bir ay içinde Kefalet Sandığı hesabına yatırmayan muhasiplerin ceza olarak maaş ve ücretlerinin dörtte biri, tekrar yapıldığı halde yarı maaş veya ücretleri kesilerek sandık hesabına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit bulunduğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettirdiği takdirde İktisat ve Ticaret Vekilinin tasvibi ile Sandık İdare Heyetinin cezayı hafifletmek veya kaldırmak salahiyeti vardır.

    İNZİBATİ CEZANIN TATBİKİ:

    Madde 28 - Muhasipler ve murakabe ile mükellef bulunanlar, ihmal ve teseyyüplerinin sebep oldukları zararların derecelerine göre ayrıca inzibati cezalara da çarptırılır.

    ZİMMET VE İHTİLAS HALİNDE YAPILACAK MUAMELE:

    Madde 29 - Kefalete bağlı olanlardan yapılan teftiş ve tahkikat neticesinde zimmet veya ihtilası anlaşılanlar derhal usulüne göre hizmetlerinden çıkarılır ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır.

    Bunlara açıkta kaldıkları müddetçe herhangi bir nam ile ücret verilmez.

    Suçlar muhakeme ile sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı ödeseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar bir daha Devlet işlerinde kullanılmazlar. Yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartiyle emeklilik haklarından da mahrum kalırlar.

    Adiyen zimmetli olanlar hakkında Ceza Kanununun hükümleri tatbik edilmekle beraber bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tutulması gibi işlerde kullanılmazlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM :ÖDENEN ZİMMET VE İHTİLASLARIN TAKİBİ

    ZİMMET VE İHTİLASLARIN ÖDENMESİNE SANDIKTAKİ HİSSELERİN KAFİ GELMEMESİ HALİ:

    Madde 30 - (Değişik madde: 03/08/1965 - 6/5120 K.)

    Kefalete bağlı olanların zimmet ve ihtilasları ile bunlarla birlikte hükmolunan masraf vesaireden doğan borçlarına, ilgililerin sandıktaki hisseleri mahsup edilmekle beraber, kalacak kısım için bunların haczi kabil mal ve haklarına müracaat olunur.

    Sandığın hakları, alacakları ve davaları, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce takip ve intaç olunur.

    ZİMMET VE İHTİLAS FAİLİNİN MALLARINA HACİZ KONACAĞI:

    Madde 31 - Kefalete bağlı olanlardan teftiş ve tahkik neticesinde veya herhangi bir surette zimmet ve ihtilasları anlaşılanların mallarına derhal ihtiyatı haciz koydurularak müteakiben zararların tahsilinin temini yoluna gidilir.

    SANDIK ALACAKLARININ RÜÇHANLIĞI:

    Madde 32 - Zimmete geçirilen veya ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle her türlü ayınlardan doğan Sandık alacakları, Devlet alacakları gibi rüçhanlıdır.

    SANDIK ALACAKLARININ TAKİBİ:

    Madde 33 - Ofis alacaklarını tahsile memur bütün vazifeliler, Sandığın ödediği paraları takibe mecburdurlar.

    DOKUZUNCU BÖLÜM :BÜTÇE VE MASRAF

    SANDIĞIN HESAP YILI:

    Madde 34 - Sandığın hesap yılı, takvim yılıdır.

    BÜTÇENİN TANZİM VE TASDİKİ:

    Madde 35 - (Değişik madde: 03/08/1965 - 6/5120 K.)

    Sandığın sermayesinin işletilmesinden hasıl olacak gelirin muhammen miktarı ile yapılacak masraflar, her yılın bütçesinde gösterilir.

    İdare Heyetince düzenlenen bütçe, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün tasdikinden sonra yürürlüğe girer.

    Masraf bütçesi, sandığın idare masraflarını ve mesai saati dışında çalıştırılacak memurlarla idare heyeti reis ve azalarına verilecek ücreti ihtiva eder.

    İdare heyeti reis ve azalarından herhangi birinin, devamlı olarak bir aydan fazla gaybubeti halinde, o aya tekabül eden ücreti vekiline veya yardımcısına ödenir.

    SANDIĞIN KARLARI:

    Madde 36 - Sandığın sermayesinden her sene alınacak faiz ve sair gelirlerden, yapılan masraflar çıktıktan sonra geri kalanı, Sandığın karını teşkil eder.

    ONUNCU BÖLÜM :MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

    DEPOZİTOLARIN MUHAFAZASI:

    Madde 37 - Kefalet karşılığı olarak alınan depozitolar Sandık İdare Heyetince uygun görülecek bankalarda muhafaza olunur. Bunlardan elde edilen faizler kefaletin veya ilişiğin fekkine kadar iade edilmiyerek paranın aslı ile birlikte mevkuf tutulur.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 38 - 2489 sayılı Kefalet Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak tanzim olunmuş ve Devlet Şurasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri, Resmi Gazete ile neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 39 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

    Mevzuat Kanunlar