TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 02/11/1956 - 4/8232

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 02/06/1934 - 2489

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 28/11/1956 - 9469

    BİRİNCİ BÖLÜM :KURULUŞ, İDARE VE MUHABERE

    KURULUŞ:

    Madde 1 - Toprak Mahsulleri Ofisinin bütün teşkilatıyla müesseselerinde para, menkul kıymetler ve ayniyatı vazifeleri icabı alıp veren, ellerinde bulunduran veya saklamakla mükellef olan memur ve hizmetliler için 2489 sayılı Kefalet Kanunundaki hükümler dairesinde (Toprak Mahsulleri Ofisi Kefalet Sandığı) adlı hükmi şahsiyeti haiz bir Sandık kurulmuştur.

    YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU :

    Madde 2 - (Değişik madde: 10/06/1966 - 6/6459 K.)

    Sandığın işlerini üç kişilik bir yönetim kurulu yönetir.

    Yönetim Kurulu Genel Müdürlük Merkez Teşkilatından olmak üzere, Genel Müdür tarafından seçilecek bir başkan ve iki üyeden kurulur. Başkan veya üyelerden birinin Genel Muhasebe Müdürü veya yardımcılarından olması gerektir.

    Bunlardan herhangi birinin görevden ayrılması veya görevi başında bulunmaması hallerinde, aynı suretle Genel Müdür tarafından seçilecek bir kimse Kurula katılır.

    Yönetim Kurulu oyçokluğuyla karar verir. Karar tutanakları sıra numarası altında toplu olarak saklanır.

    Sandığı Başkan temsil eder.

    İDARE HEYETİNİN VAZİFELERİ :

    Madde 3 - İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır :

    a - Sandığa ait olup bu Nizamnamede İdare Heyeti tarafından yapılacağı gösterilen hususları karar altına almak;

    b - Sandığın hesap usullerini tayin ve muhasebe ve kayıtların bu hesaplara göre tutulmasını temin etmek;

    c - Kefalete bağlı memur ve hizmetlilerden kesilecek paraların zamanında kesilmesini takip etmek ve vaki olacak teehhürleri önleyici tedbirler almak;

    d - Kesilecek paraları zamanında veya hiç kesmeyen veya kesilen paraları bir ay içinde Sandık hesabına yatırmıyan vazifeliler hakkında Kefalet Kanununun 10 uncu maddesine göre ceza tayin etmek;

    e - Her üç ayda bir çıkarılacak mizanları tetkik ve tasdik etmek;

    f - Yıl sonlarından itibaren üç ay içinde çıkarılacak bilanço ve hesapları tetkik ve tasvip ederek Toprak Mahsulleri Ofisi İdare Meclisince tasdik edilmek üzere Umum Müdürlüğe göndermek;

    g - Sandığın ödediği zarar ve ziyanların alakalılardan alınması için gerekli takipleri yaptırmak;

    h - Sandığın sermayesinden Ödediği paraları kefalete bağlı memur ve hizmetlilerin Sandıkta birikmiş olan hisselerine göre, bu Nizamname esasları dahilinde tevzi etmek;

    i - Sandıktan ayrılan veya ölen memur ve hizmetlilerin Sandıkta biriken paralarını kendilerine veya mirasçılarına Nizamname hükümleri dairesinde geri vermek;

    j - Sandığın masraf bütçesini hazırlayarak Toprak Mahsulleri Ofisi İdare Meclisince tasdik edilmek üzere Umum Müdürlüğe göndermek ve tasdikından sonra da tatbikini sağlamak;

    k - Sandığın sermaye ve mevcudunun en müsait şekilde tenmiyesi tedbirlerini ittihaz etmek;

    SANDIK MUHASEBESİ :

    Madde 4 - Sandığın muhasebe işleri, Umum Muhasebe kadrosundan ayrılacak bir muhasebeci ile lüzumunda kendisine Ofis Umum Müdürlüğünce tefrik olunacak yardımcı memurlar tarafından İdare Heyetinin nezaret ve direktifi altında idare olunur.

    MUHASEBECİNİN VAZİFELERİ :

    Madde 5 - Sandık muhasebecisinin vazifeleri şunlardır :

    a) Sandığın bütün hesap ve yazı işlerini mevzuat hükümleri dairesinde yapmak ve yaptırmak;

    b) Kefalete bağlı olanların tayin ve ayrılışlarını takiple bunlardan kesilmesi lazımgelen paraların zamanında doğru kesilmiş ve Sandık hesabına yatırılmış olup olmadığını araştırmak ve yolsuz işleri İdare heyetine haber vermek;

    c) Ofis teşkilat ve müesseselerinden muayyen zamanlarda gelen tevkifat cetvellerini inceleyerek müfredat kayıtlarını yapmak;

    d) Mizanları, Sandığın bilançosunu ve müteakip yıl masraf bütçesini hazırlıyarak İdare Heyetine vermek;

    e) Sandığın gelirlerinin düzenli olarak elde edilmesini ve tazminatların ilgililerden tahsilini temin için icabeden tedbirleri almak ve takipleri yapmak ve yaptırmak ve icabında İdare Heyetine haber vermek;

    f) Sandıkça ödenmesi gerekli olan paraların usulüne göre muamelelerini yapmak ve sarf evrakını hazırlamak;

    g) İdare Heyetinin vereceği kararları bir sıra numarası altında kayıt ve muhafaza etmek;

    TEDİYE ŞEKİLLERİ:

    Madde 6 - Muhasebeci paraya el sürmez, Sandık namına yapılacak ödemeler ve masraflar usulüne göre muhasebeci tarafından tahakkuk ettirildikten sonra biri Reis veya vekili olma üzere İdare Heyetinden iki kişi tarafından imzalı çekler veya ödeme emirleri ile yapılır.

    YARDIMCI MEMURLARIN VAZİFELERİ:

    Madde 7 - Yardımcı memurların vazifeleri, muhasebecinin kontrolü altında onun vereceği işleri yolunda yapmaktır. Bu memurlar, kayıt ve yazı işlerini yolunda ve zamanında yapmamaktan ve defterleri iyi tutmamaktan mesuldürler.

    MUAMELELERİN MURAKABESİ:

    Madde 8 - Toprak Mahsulleri Ofisi Teftiş Heyeti Reisi; Sandığın tabii murakıbıdır. Bu murakabeyi bizzat yapabileceği gibi müfettişlere de yaptırabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM :KEFALETE BAĞLI OLANLAR

    SANDIĞA GİRMESİ MECBURİ OLANLAR:

    Madde 9 - (Değişik madde: 10/06/1966 - 6/6549 K.)

    Kefalet Sandığına girmeleri mecburi olanlar şunlardır:

    a) Başveznedarlar, veznedarlar, kıymet muhafızları, veznedar ve kıymet muhafızı yardımcıları, tahsildarlar, tahsildar yardımcıları, müşterek muhafazaya dahil şube müdür ve yardımcıları ile muhasebecileri, ajans müdür ve muhasebecileri, silo şef veya teknisyenleri, anbar ve depo memurları, merkez ve bölge malzeme mağaza şef ve yardımcıları ile muhasebecileri, reyyon şefi ve memur ve yardımcıları, emtia sevk ve tesellüm memurları, atölye şef ve muhasebecileri, ünvanı ne olursa olsun bu fıkradaki ünvan sahiplerinin vazifelerini fiilen yapanlar;

    b) Ofisin bütün teşkilatı ile müesseselerinde nakit, kıymetli evrak ve ayniyatın muhafazası ile görevlendirilenler veya bekçiler gibi bu muhafazaya katılanlar.

    İZİNLİ GÜNLER İÇİN DE AİDAT KESİLECEĞİ.

    Madde 10 - Kefalete bağlı olanların izinli (Sıhhi izinler dahil) oldukları aylara ait ödenecek aylık veya ücretlerinden dahi kefalet aidatı kesilir.

    GEÇİCİ OLARAK VEYA VEKALETEN KEFALETE BAĞLI İŞLERDE ÇALIŞANLAR:

    Madde 11 - (Değişik madde: 10/06/1966 - 6/6549 K.)

    Kendisine geçici olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı bir görev verilenlerden, görevlerinin önemine göre, Sandık Yönetim Kurulunca 1.000 liradan aşağı olmamak üzere 2.000 liraya kadar tayin olunacak miktarda para veya Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslar dairesinde menkul kıymet veya ipotekli gayrimenkul veya muteber ve mali kudreti yerinde bir şahsın kefaleti alınır. Şu kadar ki vekaleten tayin olunanlar esasen kefalete bağlı memurlardan iseler, kendilerinden ayrıca kefalet aranmayıp aldıkları vekalet aylık veya ücretlerinden % 2 kefalet aidatı kesilir.

    KEFALETE BAĞLI OLANLARDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİLMESİ:

    Madde 12 - Toprak Mahsulleri Ofisi Zatişleri Müdürlüğü ile Ofisce kurulacak müesseselerin Zatişleri servisleri her ay 9 uncu maddede yazılı memurların tayin, terfi, becayiş, nakil, tahvil, istifa, ihraç, emekliye ayrılma ve mümasili vukuatını gösterir bir cetvel tanzim ederek Sandığa göndermeğe mecburdurlar.

    Bu cetvellerde kefalete bağlı memurların aylık veya ücretleri ve vekalet tahsisatları değişenler varsa hangi tarihten itibaren değiştiği açık olarak gösterilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :SERMAYE

    SANDIĞIN SERMAYESİ:

    Madde 13 - Sandığın sermayesi şu paralardan toplanır:

    a) Kefalete bağlı vazife alanların tam olarak aldıkları ilk aylık veya ücretlerinin yarısı miktarında olan giriş aidatı;

    b) Kefalete bağlı vazifede bulunanların aylık veya ücretlerinden % 2 nispetinde kesilen aylık aidat;

    c) Sandık lehine tahsil olunacak cezalar;

    d) Sandığın ödediği tazminatın ilgililer hissesine tevziinden hasıl olan

    kuruştan aşağı kesirlerin aşağı kesirlerin toplamı;

    e) Tazmin olunan paralardan yapılan tahsilat;

    f) 39 uncu madde gereğince hasıl olan safi kar;

    g) Ofisin veya müesseselerinin yapacağı yardımlar;

    GİRİŞ AİDATI VE TAHSİL ŞEKLİ:

    Madde 14 - Giriş aidatı kefalete bağlı vazife dolayısiyle verilen ilk tam aylıktan başlamak üzere beş ayda beş müsavi taksitte ve bir defaya mahsus olmak üzere kesilir.

    Taksitlerin tamamen tahsilinden önce mevzuat icabında aylığı azalmış veya çoğalmış olsa bile giriş aidatının mütebaki taksitleri aynen ve eskisi gibi kesilir.

    SANDIKTA MEVCUT PARALARIN GİRİŞ AİDATINA MAHSUBU :

    Madde 15 - Giriş aidatı taksitlerini tamamen ödemeden işten ayrılan muvakkat görevlilerden yıl içinde veyahut Kefalet Sandığındaki alacağının ilk yarısını almadan evvel tekrar işe alınanların ilk aylıklarından başlamak üzere yeni aylıklarının yarısına baliğ oluncaya kadar (İlk alacakları ücret kıstelyevm dahi olsa) giriş aidatı kesilir.

    SANDIKTA MEVCUT PARALARIN GİRİŞ AİDATINA MAHSUBU ŞEKLİ :

    Madde 16 - Kefalet Sandığındaki alacağının ilk yarısını aldıktan sonra tekrar vazifeye alınan daimi ve muvakkat memurlarının giriş ve aylık aidatı hakkında aşağıda yazılı şekilde muamele yapılır.

    a) Kefalet Sandığındaki alacağı, yeniden vazifeye alındığı zaman tesbit edilen ücretlerinin yarısından fazla ise, bu gibilerden yeniden giriş aidat tevkif edilmeyerek ilk alacağı aylıktan itibaren aylık aidat tevkif edilir.

    b) Sandıktan alacağı, yeni ücretin yarısından noksan ise, kendisinden giriş aidatı tevkif edilir. Taksitler, nısıf ücret nispetindeki para ile Kefalet Sandığındaki matlup bakiyesi mukayese edilerek tayin ve tesbit edilir.

    AYLIK AİDATIN KESİLMESİNİN BAŞLANGICI VE NİSPETİ :

    Madde 17 - Aylık aidat, giriş aidatının tamamen ödendiği ayı takip eden aydan itibaren aylık veya ücretlerin tediyesi sırasında kesilir. Aidatın nispeti, aylık veya ücretlerinin tutarının % 2 sidir.

    AİDATLARIN KESİLMESİNE ESAS OLACAK MİKTAR :

    Madde 18 - Giriş aidatı ile aylık aidata esas, tevkifata bakılmaksızın aylık veya ücretin gayrisafi miktarıdır. Makam tahsisatı, muvakkat tazminat kasa tazminatı, yolluk, ikramiye, pirim, çocuk zammı, yakacak zammı harcırah yevmiyesi, fazla mesai ücreti gibi tediyeler tevkifata esas olan aylıklara ilave edilmez. Müktesep aylıklarından bir veya daha yukarı derecede uzmanlık aylığı veya kadro farkı ile aylık alanlardan giriş ve aylık aidatı bu aylıklar üzerinden hesaplanır.

    SANDIKTAKİ PARALARA KONAN HACİZLERİN TENFİZİ :

    Madde 19 - Sahiplerine red ve iade olununcaya kadar Sandıktaki mevduat, Sandığın ödeyeceği tazminata karşı teminattır. Üçüncü şahısların bu paralar üzerine koyacağı hacizler, paraların sahiplerine iadesi tahakkuk eden miktarlar üzerinden tediye sırasında tenfiz olunur.

    VERGİ VE RESİM MUAFİYETİ :

    Madde 20 - Toprak Mahsulleri Ofisi Kefalet Sandığı sermayesi, her türlü vergi ve resimlerden muaftır.

    SANDIK HESABINA KESİLEN PARALARA AİT MÜFREDAT CETVELİ :

    Madde 21 - Muhasipler Kefalet Sandığına dahil olanlardan kesip Sandık adına yatırdıkları paraların hangi memurlardan ve hangi aylar için ne miktar kesildiğini gösterir numunesine uygun müfredatlık bir cetvel tanzim ve tasdik ederek her üç ayda bir Kefalet Sandığına yollarlar. Tayini bölge müdürlüklerine ait bulunan ve sicil numaraları olmayan memurlar için cetvelin izahat hanesine evvelce Ofisde çalışıp çalışmadıkları ve çalışmış iseler çalışmış oldukları vazifeler de işaret olunur.

    ALAKALILARA SANDIKTA HESAP AÇILMASI :

    Madde 22 - Kefalet Sandığına dahil her memur ve hizmetliye Sandıkta birer hesap açılır. İlgililerin merkeze imaledilen paraları bu hesaplara geçirilir.

    HESAP HULASALARI :

    Madde 23 - Sandığa dahil olan memur ve hizmetlilere kapanan yıla ait hesaplarının tasdikli birer özeti talepleri halinde o sene bilançosunun tasdikından sonra bulundukları işyeri vasıtasiyle gönderilir.

    Bu cetvelde şu bilgiler bulunur :

    a) Evvelki yıldan devrolunan mevcudu;

    b) O yıl içinde buna ilave olunan miktar;

    c) Sandık sermayesinden ödenen paralar varsa hissesine düşen miktarı ve nispeti;

    d) Katiyet kesbetmiş borcuna yapılan mahsuplar ve vukubulan reddiyat;

    e) Yeni yıla devredilen miktar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :ZİMMET VE İHTİLASLARIN ÖDENMESİ

    Madde 24 - Ödenecek zimmetler Kefalet Sandığına dahil olanların katiyet kesbetmiş olan ilamlarla tebeyyün eden zimmetleri Sandıkça Ofise veya alakadar müesseseye ödenir.

    MENKUL KIYMET VE AYINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 25 - Menkul kıymetlerle ayınların değerleri ilamda yazılı değilse, İcra ve İflas Kanununun 24 üncü maddesi hükümlerine göre icra memuru tarafından takdir olunacak değeri ödenir.

    MAHKUMUNBİHİN ÖDENMESİ TALEBİ VE ZAMANI

    Madde 26 - Kefalete bağlı memur ve hizmetlilerin zimmet ve ihtisasları hakkındaki kati ilamların aslı veya tasdikli suretleri, hükmün katileştiği takvim yılı içinde memurun mensup bulunduğu Ofis teşkilatı tarafından Sandığa gönderilecek mahkümunbihin ödenmesi istenir.

    Ödeme talebin yapıldığı bilanço senesinin bitmesini takip eden ayın sonunda Ofisin alakalı teşkilatına yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :ÖDENEN ZİMMET VE İHTİLASLARIN KARŞILANMASI VE DAĞITILMASI

    Madde 27 - Ödenen zimmetler, zimmetli memur ve hizmetlinin hükmün katiyet kesbettiği sene bilançosundaki hissesinden, yetişmezse kardan karşılanır. Kar da yetişmezse hükmün katileştiği sene içinde kefaletli vazifede bulunanlara aynı sene bilançosundaki hisselerinin miktarına göre yüzde hesabiyle dağıtılır.

    ALTINCI BÖLÜM : KEFALETLİ VAZİFEDEN AYRILANLARIN ALAKALARININ KESİLMESİ

    SANDIKLA ALAKANIN KESİLMESİ VE AVDETLERİ HALİ:

    Madde 28 - Kefalete bağlı olanlardan kefalete bağlı olmıyan bir hizmete geçen veya ölenlerle her hangi bir sebeple Ofisten ayrılanların Sandıktan alakaları şu suretle kesilir:

    a) Bunların ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatları yekunundan 27 nci maddede yazılı olduğu veçhile zimmet karşılığı olarak mahsup edilecek miktarlar çıktıktan sonra kalanın birinci yarısı, mütaakıp bilanço tarihinden üç ay sonra kendilerine verilir.

    b) Ölenlerin mirasçıları ile emekliye ayrılanlara verilecek birinci yarımlar üç ay beklemeksizin bilançoyu mütaakıp derhal verilir.

    c) Kalan diğer yarısı üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait zimmetlerle Sandıktan ayrılmadan evvelki zamanlar için Sandıktan tazmin olunacak zimmetlerden kendisine düşecek zararlar karşılığı olarak Sandıkça mevkuf tutulur. Üç sene sonunda yukarda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan miktar, üç senelik faizi ile birlikte alakalıya iade edilir. Sandıkça verilecek faiz haddi, Sandığın üç sene içinde sermayesine aldığı faiz nispetini geçmez.

    AVDET HALİ:

    Madde 29 - Kefaletli vazifeden ayrılanlar, birinci yarımlarını almadan evvel yine kefaletli vazifeye geçecek olurlarsa, ilk yarı kendilerine geri verilmiyerek sadece aylık aidatın kesilmesine devam olunur.

    İlk yarıyı alıp da henüz ikinci yarıyı almadan evvel üç sene içinde tekrar kefalete bağlı hizmete geçenlerin ikinci yarımları sermaye olarak Sandıkta kalır.

    Kalan bu miktar, giriş aidatına tekabül ettiği takdirde başkaca giriş aidatı aranmaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM :CEZALAR

    KEFALET AİDATININ NOKSAN KESİLMESİ VEYA MİADINDA VEYA HİÇ KESİLMEMESİ:

    Madde 30 - Kefalete bağlı olanların maaş veya ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya noksan kesen veya kesip de bir ay içinde Kefalet Sandığı hesabına yatırmıyan muhasiplerin ceza olarak maaş veya ücretlerinin dörtte biri ve tekrar yapıldığı halde yarı maaş veya ücretleri kesilerek Sandık hesabına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit bulunduğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettiği takdirde İktisat ve Ticaret Vekilinin tasvibi ile Sandık İdare Heyetinin cezayı hafifletmek veya kaldırmak salahiyeti vardır.

    ZİMMET VE İHTİLAS HALİNDE YAPILACAK MUAMELE:

    Madde 31 - Kefalate bağlı olanlardan yapılan teftiş ve tahkikat neticesinde zimmet veya ihtilası anlaşılanlar derhal usulüne göre hizmetlerinden çıkarılır ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları müddetçe herhangi bir nam ile maaş veya ücret verilmez.

    Suçları muhakeme sonunda sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve menkul kıymetleri de ayniyatı ödeseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar bir daha Devlet işlerinde kullanılmazlar.

    Yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartiyle emeklilik haklarından da mahrum kalırlar.

    Adiyen zimmetli olanlar hakkında Ceza Kanununun hükümleri tatbik edilmekle beraber bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tutulması gibi işlerde kullanılmazlar.

    İNZİBATİ CEZA TATBİKI:

    Madde 32 - Muhasipler ve murakabe ile mükellef olanlar, ihmal ve teseyyüplerinin ve sebep oldukları zararların derecesine göre ayrıca inzibati cezalara da çarptırılır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM :ÖDENEN ZİMMET VE İHTİLASLARIN TAKİBİ YOLLARI

    ÖDENEN ZİMMETLERE HİSSELERİN YETMEMESİ HALİ:

    Madde 33 - Kefalete bağlı memur ve hizmetlilerin Sandıktaki aidatlarından zimmet ve ihtilaslarına karşı tutulan miktarlardan arta kalan kısmı umumi hükümlere tevfikan bunların haczi kabil mal ve haklarına müracaat olunarak tahsil edilir.

    Sandığın hak, alacak ve borçları Ofis Umum Müdürlüğünce takip ve müdafaa olunur.

    HACİZ KONMASI:

    Madde 34 Kefalete bağlı memur ve hizmetlilerden teftiş ve tahkik neticesinde veya herhangi bir suretle zimmet ve ihtilasları anlaşılanların mallarına mensup olduğu Ofis veya müesseselerce mahkeme marifetiyle derhal ihtiyati haciz koydurularak, mütehakkık zararların tahsili temin edilir.

    SANDIK ALACAKLARININ RÜÇHANLIĞI:

    Madde 35 - Zimmete geçirilen veya ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle her türlü ayinlerden doğan Sandık alacakları, Devlet alacakları gibi rüçhanlıdır.

    SANDIK ALACAKLARININ TAKİBİ:

    Madde 36 - Ofis matlubatının tahsiline memur bütün memurlar, Sandığın ödediği paraları Ofis alacakları gibi takibe mecburdurlar. Tahsil kabiliyeti olduğu halde takip edilmemesinden dolayı bu kabiliyetini kaybeden veya müruruzamana uğrıyan paralardan buna sebebiyet verenler umumi hükümler dairesinde muameleye tabi tutulurlar.

    DOKUZUNCU BÖLÜM :BÜTÇE VE MASRAFLAR

    Madde 37 - Sandığın hesap yılı takvim yılıdır.

    Madde 38 - İdare Heyetince tanzim edilen Sandığın yıllık masraf bütçesi Toprak Mahsulleri Ofisi İdare Meclisinin tasdikından sonra mer'iyete girer.

    Masraf bütçesi, Sandığın idare masraflarını ve mesai saati haricinde çalıştırılacak memurlarla İdare Heyeti Reis ve Azasına verilecek ücret, ikramiye ve nakil masraflarını ihtiva eder.

    Madde 39 - Sandığın sermayesinin tenmiyesinden hasıl olacak gelirlerden yukarki maddede yazılı olan masraflar çıktıktan sonra geri kalan Sandığın safi karını teşkil eder.

    ONUNCU BÖLÜM :MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

    Madde 40 - Kefalet ve ilişik karşılığı olarak alınan depozitolar Sandık İdare Heyetince uygun görülecek milli bankalarda muhafaza olunur. Bunlardan elde edilen faizler, kefaletin veya ilişiğin fekkine kadar iade edilmiyerek paranın aslı ile birlikte mevkuf tutulur.

    Muvakkat madde - Yönetim Kurulunun 15/11/1949 tarih ve 3/571 numaralı kararı ile kabul edilmiş bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Memur ve Hizmetlileri Müteselsil Kefalet Sandığı ve Kefalet İşleri Yönetmeliği hükümlerine tevfikan kurulmuş olan Sandık, bütün hukuk ve vecaibi ile bu Nizamname hükümlerine göre kurulmuş bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Kefalet Sandığına devredilmiştir.

    Madde 41 - 2489 sayılı Kefalet Kanununun 13 üncü maddesine müsteniden tanzim ve Devlet Şurasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri, Resmi Gazete ile neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.

    Madde 42 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

    Mevzuat Kanunlar