TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NİZAMNAMESİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 28/12/1956 - 4/8513

    Dayandığı Kanunun Tarihi - No: 29/06/1956 - 6763

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 17/01/1957 - 9511

    Madde 1 - 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ilan edilmesi gereken bütün Türkiye'ye ait ticaret sicili kayıtlarının yayınlanmasına mahsus "Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi" İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından Ankara'da çıkarılır.

    Madde 2 - İktisat ve Ticaret Vekaleti, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini doğrudan doğruya çıkarabileceği gibi 5590 sayılı kanunun 62 nci maddesinin (H) fıkrası gereğince kendi murakabe ve nezareti altında Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği vasıtasiyle de çıkartabilir.

    Gazetenin idare, muamele ve hesap işlerini yürütmek üzere İktisat ve Ticaret Vekaletinde bir büro kurulur.

    Gazetenin idare şekli ile masraflarının icrası, gelirlerinin tahsili, kayıtlarının tanzimi ve mevcudatının muhafazası suretleri bir talimatname ile tesbit olunur.

    Madde 3 - Gazetede kanun veya nizamnamelerin derpiş ettiği diğer ilanlar ile mahkemeler veya diğer resmi merciler tarafından ticaret işlerine ait olmak üzere verilecek ilanlarda yayınlanır.

    Şu kadar ki, bu Gazete ile yayınlanması mecburi olmayan ilanların yayınlanması Gazete İdaresinin (Büro) bunları kabul etmiş olmasına bağlıdır.

    Bundan başka Gazete İdaresinin (Büro) uygun göreceği kayıt ve şartlar dairesinde ve resmi ilanlardan ayrı şekilde ve bu ilanlar için ayrılan kısma konulacak yazılar sona erdikten sonra gelmek üzere, hususi ilanlar dahi yayınlanabilir.

    Madde 4 - İflas ve konkordatoya ait kazai kararlar iflas memuru tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan ettirilebilir.

    Madde 5 - Gazeteye verilecek ilanlar ilgililer tarafından iadeli taahhütlü olarak posta ile Gazete İdaresine gönderilir. İlgililer Ankara'da iseler Gazete İdaresine verilip karşılığında ilanın verildiği tarihi ve ödenen parayı bildiren bir makbuz verilir.

    Gazete İdaresince, Ankara haricinde ilan kabul etmeğe salahiyetli temsilci bulundurulduğu takdirde bu temsilcinin ilanın alındığına dair ilgiliye vereceği makbuza ilanın alındığı tarihi yazması ve ilanı en geç ertesi iş günü posta ile Gazete İdaresine göndermesi mecburidir.

    Temsilcinin vereceği makbuzlarda tarihi yazılmamış veya okunaklı olarak gösterilmemiş veyahutta yukarda yazılı müddeti içinde postaya verilmemiş olmasından doğan bütün zararlardan ilgililere rücu hakkı mahfuz kalmak üzere Gazete İdaresi mesuldür.

    (Değişik fıkra: 30/06/1993 - 93/4603 K.) İlan, yazılı bir metnin bir yerden diğer bir yere ulaşmasına olanak veren faks ve benzeri iletişim araçlarıyla da Gazete İdaresine bildirilebilir.

    Madde 6 - Resmi ilanların Gazete İdaresine varması tarihinden itibaren en geç on gün içinde çıkan nüshalardan birinde yayınlanması mecburidir. Şu kadar ki, ilanın ilgili tarafından posta ile gönderilmiş olduğu hallerde on günlük müddetin işlemeğe başlaması için, ilan parasını karşılayacak miktarda paranın Gazete İdaresine yollanmış olduğunu gösteren posta ihbarnamesinin dahi aynı idareye ulaşmış olması şarttır. Bu müddet içinde yayınlanmadığı takdirde Gazete İdaresi ilgililerin, gecikmeden doğacak zararlarını ihtara hacet kalmaksızın tazmin ile mükelleftir.

    Madde 7 - Ticaret Sicili Gazetesi ticaret sicili memurlarına, icra ve iflas memurlarına ve iktisat ve ticaret vekilinin uygun göreceği diğer resmi makam ve mercilere parasız olarak gönderilir.

    Madde 8 - (Değişik madde: 30/06/1993 - 93/4603 K.)

    İlan ücret tarifeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenir. Tarifelerde yapılacak değişiklikler, tarifelerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten on gün sonra yürürlüğe girer.

    Madde 9 - (Değişik madde: 11/04/1996 - 96/8043 K.)

    Gazete İdaresi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin her sayısını, görüntü olarak erişebilmeye ve aslına uygun olarak çoğaltmaya imkan tanıyan sistemle elektronik (optik) ortamda arşivler.

    Mahkemeler, resmi makamlar ve ilgililerce istenen nüshalar Gazete İdaresince veya Gazete İdaresinin yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler (CD ROM) vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca, onaylanarak istek sahiplerine verilir.

    Geçici Madde - Gazetenin ilk ilan tarifesi Resmi Gazete ile yayınlandığı tarihten itibaren mer'iyete girer,

    Geçici Madde - (Ek madde: 11/04/1996 - 96/8043 K.)

    Gazetelerin, elektronik (optik) ortamda arşivlenmesi uygulamasına geçilinceye kadar mevcut sistemde arşivlenmesine devam olunur. Elektronik (optik) arşivlenme başlayınca, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çıkarılmış olan tüm gazete sayıları da elektronik (optik) ortamda arşivlenir.

    Madde 10 - 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik şekli hakkındaki kanunun on ikinci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Şurayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri 01/01/1957 tarihinden itibaren mer'iyete girer.

    Madde 11 - Bu Nizamname hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Mevzuat Kanunlar