GEMİ BAYRAK ŞAHADETNAMELERİ HAKKINDA NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 13/03/1957 - 4/8807

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 29/06/1956 - 6762

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 17/04/1957 - 9588

    Madde 1 - Bir gemi Türk Bayrağını çekme hakkını yabancı memlekette bulunduğu sırada elde etmiş olursa gemi tasdiknamesi yerini tutmak üzere bir bayrak şahadetnamesi tanzim olunur (Türk T. K. madde - 828 fıkra 1).

    Madde 2 - Bayrak şahadetnamesi gemi malikinin veya maliklerden birinin talebi üzerine mahalli veya en yakın Türk Konsolosu tarafından tanzim olunur.

    Madde 3 - Bayrak şahadetnamesi dilekçe ile istenir. Bu dilekçe de aşağıdaki hususlar bildirilir.

    Geminin:

    1 - Adı,

    2 - Nev'i ve imalinde kullanılmış olan esas malzeme,

    3 - İnşa mahalli ve kızaktan indiği sene (tesbit edilmeleri fevkalade müşgül olmamak şartiyle),

    4 - Son defa taşıdığı bayrak,

    5 - Tescil edildiği sicil dairesi, halen hiç bir sicilde kayıtlı değilse son defa tescil edildiği sicil dairesi ile kaydının bundan terkin olunduğu tarih,

    6 - Resmi ölçme neticeleri,

    7 - Bağlama limanı,

    8 - Mülkiyetinin iktisabına esas olan vakıalar,

    9 - Türk Bayrağını çekme hakkına esas olan vakıalar,

    10 - Talepte bulunan şahsın ad ve soyadı ve ikametgahı, hükmi şahıslarda isim, ünvan ve merkezi,

    3, 4, 5, 7, 9, ve 10 uncu bentlerinde yazılı hususların doğruluğuna kanaat getirilmiş olması lazımdır. Ölçü belgesi veya yabancı bir ölçme merciinin bu husustaki vesikası veya bunun tasdikli bir örneği ibraz olunur. 9 uncu bentdeki vakıaların ispatı şarttır.

    Madde 4 - Salahiyetli Türk veya yabancı bir makam veyahut tanınmış bir beynelmilel tasnif müessesesi tarafından verilmiş bir belge ile geminin denize elverişli olduğu anlaşılmadıkça bayrak şahadetnamesi tanzim olunamaz.

    Bayrak şahadetnamesi, zikrolunan belgelerde lüzum gösterilen şart ve mükellefiyetler yerine getirildikten sonra ve bunlarda yazılı zaman ve mekan tahditlerine uygun olarak tanzim olunabilir.

    Yolcu gemilerine bayak şahadetnamesi ancak bu gemiler hakkındaki kanun ve nizamlara uygun tesisat ve teçhizatı haiz olmaları şartiyle verilebilir.

    Madde 5 - Bayrak şahadetnamesi ancak bir yıl için muteberdir. Şu kadar ki, yolculuğun mücbir sebep yüzünden uzaması halinde müddetin hitamından sonra dahi yolculuk bitinceye kadar muteber kalır. Yolculuğun ne gibi mücbir sebepler yüzünden ve ne müddet uzamış olduğu gemi jurnalındaki kayıtlarla ispat olunmak lazımdır.

    Madde 6 - Bayrak şahadetnamesi işbu Nizamnameye bağlı (1) numaralı örnek veçhile tanzim olunur.

    Zaruret olmadıkça bu hususta ancak hükümetçe hazırlanmış olan matbu evrak kullanılır. Şahadetnamenin gerek aslında gerekse tasdikli örneklerinde işbu matbu evrak Türk kitap harfleriyle doldurulur.

    Dördüncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı tahditler şahadetnamenin arkasına yazılır ve ön sahifede bunlara atıf yapılır.

    Madde 7 - Bayrak şahadetnamesinin tasdikli iki örneği bunu tanzim eden makam tarafından Münakalat Vekaletine gönderilir. Münakalat Vekaleti bunlardan birisini alıkoyarak diğerini gemiyi tescile salahiyetli sicil memuruna gönderir.

    Madde 8 - Gemi maliki veya kaptan, aşağıdaki hallerde bayrak şahadetnamesini, iptal edilmek üzere, gemiyi tescile salahiyetli sicil memurluğuna gecikmeden geri vermeğe mecburdurlar:

    1 - Gemi tasdiknamesi verilince,

    2 - Gemi Türk Bayrağını çekme hakkını kaybedince,

    3 - Geminin tescili için yapılmış olan talep geri alınınca,

    Geri alınan şahadetname köşeleri, çapraz şekilde kırmızı mürekkeple birleştirilmek ve en aşağı dört yerinden kenarlarından merkezine doğru kesilmek suretiyle iptal olunur. İptal keyfiyeti Münakalat Vekaletine bildirilir. Vekalet dahi nezdindeki sureti aynı şekilde iptal eder.

    Madde 9 - Yabancı bir memlekette iktisap edilip de henüz Türk gemi siciline tescil edilmemiş olan Türk gemileri üzerinde bayrak şahadetnamesine şerh verilmek suretiyle ipotek tesis olunabilir. (Türk Ticaret Kanunu madde: 876).

    Bu suretle ipotek tesisi için geminin maliki ile alacaklının yazılı şekilde ve imzaları noterce veya mahalli kanunlar gereğince salahiyetli olan merciler tarafından tasdik edilen anlaşmayı ibraz etmeleri lazımdır.

    Bayrak şahadetnamesine yazılacak ipotek şerhine Ticaret Kanununun 893 üncü maddesinde yazılı hususlar derç olunur.

    Madde 10 - Türk Ticaret Kanununun 824 ve 828 inci maddelerinin ikinci fıkraları gereğince Türk Bayrağını çekme izni ve bayrak şahadetnamesi verilmesi talebi:

    1 - 824 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki halde gemi işletme mütaahhidi tarafından,

    2 - 828 inci maddenin ikinci fıkrasındaki halde tezgah sahibi veya malik tarafından,

    yapılmak lazımdır.

    Talepname bu iki halde de Münakalat Vekaletine verilir.

    Madde 11 - Yukarıki madde gereğince verilecek talepnamede aşağıdaki hususlar bildirilir:

    1 - Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki halde geminin:

    a) Adı,

    b) Nev'i ve imalinde kullanılan esas malzeme,

    c) İnşa yeri ve kızaktan indiği yıl (tesbit edilmeleri fevkalade müşkil olmamak şartiyle),

    d) Malikinin adı, soyadı ve ikametgahı, hükmi şahıs veya şirketlerin isim ve unvanları ile merkezleri,

    e) Resmi ölçme neticeleri,

    f) Seferlerinin Türk Bayrağı altında sevk ve idare olunacağı liman (mustakbel bağlama limanı),

    g) Talep tarihinde taşımakta olduğu veya bundan evvel son defa taşıdığı bayrak,

    h) Halen veya son defa tescil edilmiş bulunduğu gemi sicil dairesi,

    i) İşletme mütaahhidinin adı ve soyadı ve ikametgahı, hükmi şahıslarda isim veya unvan ile merkezi,

    j) İşletme mütaahhidinin gemiyi kullanma hakkına esas olan vakıalar ve bu hakkın müddeti,

    k) İşletme mütaahhidinin Türk Ticaret Kauununun 823 üncü maddesinde yazılı vasıfları haiz şahıslardan olduğunu gösteren vakıalar,

    2 - Türk Ticaret Kanununun 828 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki halde: Yukarıki bendin a ila e fıkralarında yazılı hususlardan başka geminin götürüleceği liman.

    Madde 12 - Yukarıki maddenin, (1) No.lu bendinin c, d, f, g, h ve i fıkralarındaki yazılı hususların doğruluğuna kanaat getirilmesi lazımdır.

    Ölçü belgesi veya yabancı bir ölçme merciinin bu husustaki vesikası yahut bunun musaddak bir sureti ibraz olunur.

    Geminin denize elverişli olduğu ve yukarıki maddenin 1 numaralı bendinin j ve k fıkralarında yazılı vakıalar ispat olunmak lazımdır. Denize elverişlilik hususunun ispatı hakkında 4 üncü maddenin 1 ve 3 üncü fıkraları caridir.

    Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki halde aşağıdaki vesikalar dahi ibraz olunur.

    1 - İşletme mütaahhidinin haiz bulunduğu istimal hakkı müddetince bayrak değişmesine dair gemi malikinin muvafakatını gösterir belge.

    2 - Talep anında geminin tabi bulunduğu memleketin salahiyetli makamı veya konsolosluğu tarafından verilmiş ve geminin Türk Bayrağı çekmesine bir engel bulunmadığını gösterir belge.

    Madde 13 - Talepde bulunan şahsa Türk Bayrağını çekme izninin verilmesi halinde Münakalat Vekaletince bu Nizamnameye bağlı (2) numaralı örnek veçhile bir bayrak şahadetnamesi tanzim olunur ve gemiye bir tanınma işareti verilir. Bu şahadetname hakkında da 6 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü caridir.

    Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki halde gemi ayrıca Münakalat Vekaletince mahsus siciline kayıt olunur.

    Madde 14 - Yukarıki madde gereğince verilecek bayrak şahadetnamesi Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki halde Türk Bayrağını çekme izninin devamı müddetince, 828 inci maddenin ikinci fıkrasındaki halde ise geminin gideceği teslim limanına kadar muteber olmak üzere tanzim olunur.

    Türk Bayrağını çekme izni ikinci bir talep üzerine uzatılmışsa keyfiyet şahadetname üzerine şerh olunabileceği gibi yeniden bir şahadetname de verilebilir.

    Madde 15 - Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki halde işletme mütaahhidi veya kaptan bu Nizamnamenin 11 inci maddesinin (1) numaralı bendinin a, b, d, e, f, i, j, k fıkralarında yazılı vakıalarda vukubulacak değişiklikleri mahsus sicillerine kaydedilmek üzere gecikmeden Münakalat Vekaletine ihbar etmekle mükelleftir. Mahsus sicile dercolunan her kayıt mümkün olur olmaz bayrak şahadetnamesine de şerh olunur.

    Yapılan ihbar neticesinde veya başka suretle Türk Bayrağını çekme izninin verilmesi için lüzumlu şartların ortadan kalktığı veya esasen mevcut olmadığı anlaşılırsa Münakalat Vekaleti izni derhal geri alır.

    Gemi kurtarılmıyacak şekilde batar ve tamiri imkansız veya tamir kabul etmez bir hale gelirse işletme mütaahhidi veya kaptan keyfiyeti gecikmeden Münakalat Vekaletine ihbar etmekle mükelleftirler.

    İhbarlar hakkında onikinci maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları kıyasen tatbik olunur.

    Madde 16 - Türk Bayrağını çekme izni, müddetin dolmasiyle sona ererse veya Münakalat Vekaletince kanuni sebeplerle geri alınırsa

    yahut yukarıki maddenin üçüncü fıkrasındaki vakıalar ihbar edilmiş olursa geminin kaydı, mahsus sicilinden silinir.

    Madde 17 - Türk Bayrağını çekme hakkı nihayete ererse veya onbeşinci maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarındaki haller vukubulursa bayrak şahadetnamesi Münakalat Vekaletine iade edilir. Gemi bir Türk limanına gelir gelmez kaptan dahi şahadetnameyi iade ile mükelleftir.

    16 nci maddedeki hallerde bayrak şahadetnamesi Münakalat Vekaletince sekizinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şekilde iptal olunur. Şahadetname iade olunmaz ve zayi olduğu da kuvvetle muhtemel görülmezse iptal kararı, masarıfı işletme mütaahhidine ait olmak üzere Vekaletçe nünasip görülecek şekilde ilan olunur.

    İptal kararı 12 nci maddenin (2) numaralı bendinde yazılı makama bildirilir.

    Madde 18 - 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 838 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Şurayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri Resmi Gazete ile neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.

    Madde 19 - Bu Nizamname hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Gemi Bayrak Nizamnamesine ekli (1) numaralı örnek

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAYRAK ŞAHADETNAMESİ

    Aşağıda adı ve vasıfları yazılı geminin, 29 Haziran 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 828 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince Türk Bayrağını çekme hakkını ve Türk gemilerine mahsus bütün hakları ve imtiyaz ve vasıfları haiz bulunduğu tasdik olunur.

    Geminin:

    1. Adı:

    2. Tanınma işareti:

    3. Nev'i:

    4. İnşa yeri ve kızaktan indiği yıl:

    5. Bağlama limanı:

    6. I - Resmi ölçme neticeleri:

       a) Boyu:

       b) Eni:

       c) Derinliği:

       d) Makine dairesi boyu:

       e) Gros tonilatosu:

       h) Net tonilatosu:

       g) Ölçü belgesi (Tarihi ve veren merci):

       II- Makine takatı:

       III - Geminin maliki:

    İşbu şahadetname arkasında yazılı kayıt ve şartlarla ve bir sene müddetle, bunun dışında ancak mücbir sebep yüzünden uzayan yolculuğun devamınca muteberdir.

             yer.....................tarih.

                   Resmi mühür

                 (Şahadetnameyi veren makam)

                   İmza

       Kayıt ve şartlar:      İpotekler (Türk T. K. 876/1):

    Türk Ticaret Kanununun 893 üncü maddesi metni:

    A) İpoteğin tesisi 1 - Sicile geçirilecek hususlar.

    Madde 893 - Gemi ipoteğinin (Tescilinde alacaklının adı ve soyadı, alacağın miktarı, mevzuu para olmayan alacaklarda bunun Türk parasiyle karşılığı, alacak faizli ise faiz nispeti, tali edalar kabul edilmiş ise bunların da tutarı sicile kaydolunur. Hakkın ve alacağın muhtevasına ait diğer cihetler için tescil talepnamesine atıf yapılabilir.

    Alacak miktarı gayri muayyen veya mütehavvil ise hakiki miktarı zamanında tesbit olunmak üzere ipoteğin temin edeceği alacak miktarının azami haddi tayin ve gemi siciline tescil edilir. Alacak faizli ise, faizlerde azami hadde dahil sayılır.

    Nama veya hamile yazılı tahviller bir gemi ipoteği ile temini halinde ipotek istikrazın tamamı için tesis edilecekse alacak yerine, borçlu ile alacaklıların cümlesini birden temsil edecek bir temsilci ihracı deruhde eden işletme için tesis edilecekse gemi ipoteği üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da tescil olunur.

    Gemi Bayrak Nizamnamesine ekli 2 No: lu örnek

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ

    BAYRAK ŞAHADETNAMESİ

    Aşağıda adı ve vasıfları yazılı geminin 29 Haziran 1956 tarih ve 6762 sayılı

          824 üncü maddesinin 2 nci fıkrası    

    Türk Ticaret Kanununun ------------------------(!) gereğince Türk      828 inci maddesinin 2 nci fıkrası

    Bayrağını çekme hakkını ve Türk gemilerine mahsus bütün hakları ve imtiyazları ve vasıfları bulunduğu tasdik olunur.

    Geminin:

    1. Adı:

    2. Tanınma şeraiti:

    3. Nev'i:

    4. İnşa yeri ve kızaktan indiği yıl:

    5. Bağlama limanı:

    6. I - Resmi ölçme neticeleri:

       a) Boyu:

       b) Eni:

       c) Derinliği:

       d) Makine dairesi boyu:

       e) Gros tonilatosu:

       f) Net tonilatosu:

       g) Ölçü belgesi:

       II - Makine takatı:

          Geminin maliki:

       III - ------------------ (!)

          İşletme mütaahhidi:

    İşbu şahadetname arkasında yazılı kayıt ve şartlarla

    ..tarihine             (!) kadar muteberdir.

    gemi teslim limanına gidinceye

       Yer      Tarih

                      Resmi mühür

                   Şahadetnameyi veren makam

                      İmza

    (!) Vaziyete göre biri çizilir.

    Mevzuat Kanunlar