YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU VE DENİZCİLİK MESLEK OKUL VE KURSLARI HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 23/05/1958 - 4/10370

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 03/06/1946 - 4915

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 17/06/1958 - 9934

    NİZAMNAMENİN ŞÜMULÜ

    Madde 1 - Deniz ticaret filosuna lüzumlu denizcileri yetiştirmek üzere açılmış bulunan Yüksek Denizcilik Okulu ile denizci yetiştirmek veya mevcut denizcilerin mesleki bilgilerini artırmak maksadiyle icabında Münakalat Vekaletince açılacak olan denizcilik meslek okullarının veya kurslarının kuruluşu, idaresi, öğrenci kayıt ve kabul işleri ve imtihanları bu Nizamname hükümlerine tabidir.

    BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ

    KISIM I : YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU

    Madde 2 - (Değişik madde: 31/08/1976 - 7/12386 K.)

    Ulaştırma Bakanlığına bağlı Yüksek Denizcilik Okulu; deniz ticaret filosuna, deniz işletmelerine ve liman örgütlerine, güverte zabiti, gemi makineleri işletme mühendisi ve deniz işletmecisi yetiştiren yüksek bir meslek kuruluşudur. Okul, "Güverte", "Makine", "Ulaştırma ve İşletme" bölümlerinden oluşur; Öğretim süreleri 4 yıldır.

    Madde 3 - (Değişik madde: 12/07/1960 - 5/ 150 K.)

    Yüksek Denizcilik Okulu, yatılı ve parasızdır. Bu okula parasız yatısız ve paralı yatılı öğrenci de kabul edilebilir. Her sene okula alınacak öğrenci miktariyle paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücret, Ulaştırma Bakanlığınca tesbit olunur.

    Madde 4 - Yüksek Denizcilik Okulunun müfredat programları Maarif Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle Münakalat Vekaletince tanzim ve Maarif Vekaleti tarafından tescil olunur.

    KISIM II : DENİZCİLİK MESLEK OKULLARI

    Madde 5 - Münakalat Vekaleti, deniz ticaret filosunun ihtiyacını karşılamak maksadiyle ikinci maddede yazılı personel dışında kalan denizcileri yetiştirmek üzere denizcilik meslek okulları açabilir.

    Madde 6 - Denizcilik meslek okullarının derecelerinin tayini Maarif Vekaletine aittir.

    Bu okulların müfredat programları Maarif Vekaleti ile Münakalat Vekaleti tarafından müştereken hazırlanır.

    KISIM III : DENİZCİLİK KURSLARI

    Madde 7 - Denizci yetiştirmek ve mevcut denizcilerin mesleki bilgilerini artırmak üzere Münakalat Vekaleti tarafından açılacak denizcilik kurslarının açılma zamanları, yerleri, devam müddetleri ve müfredat programları Vekaletce tanzim ve tesbit olunur.

    İKİNCİ BÖLÜM : İDARE

    KISIM I : OKULLAR

    Madde 8 - (Değişik madde: 12/07/1971 - 7/2808 K.)

    Okulların yönetim ve öğretim işleri, müdür, müdür yardımcıları, öğretim kurulu ile disiplin, kayıt ve kabul, satın alma, muayene ve tesellüm komisyonları ve kadrolarında mevcut diğer memur ve hizmetliler tarafından yürütülür.

    Madde 9 - Okul müdürleri; idari hususlarda doğrudan doğruya, tedrisata mütaallik hususlarda ise Öğretim Kurulu kararlarına ve bu Nizamname ile diğer mevzuat hükümlerine tevfikan okulları idare ederler.

    ÖĞRETİM KURULU

    Madde 10 - Öğretim Kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür muavinleri ile öğretmenlerden ve öğretmen yardımcılarından teşekkül eder.

    Madde 11 - Öğretim Kurulunun vazifeleri şunlardır:

    a) Okulun müfredat programlarını hazırlamak ve Vekalete göndermek,

    b) Öğretim ve eğitimle ilgili teklif ve temennileri tetkik edip karara bağlamak,

    c) Telif hakkı okulca satın alınacak eserlerle ders kitabı olarak bastırılacak kitap veya benzeri eserleri incelemek, mesleki ve ilmi yazıların okul adına yayımının uygun olup olmıyacağını kararlaştırmak,

    d) (Değişik bent: 12/07/1971 - 7/2808 K.) Disiplin ve kayıt ve kabul komisyonları üyelerini seçmek,

    e) Sınıf geçme, engel ve bütünleme imtihanlarında hangi derslerin sözlü, yazılı ve pratik yapılacağını ve zamanını kararlaştırmak,

    f) Disiplinle ilgili maddeler gereğince okuldan çıkarılacak öğrencilerin durumunu ikinci derecede inceleyip karara bağlamak,

    g) (Değişik bent: 26/01/1977 - 7/13193 K.) Öğretim ve eğitim ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.

    KAYIT VE KABUL KOMİSYONU:

    Madde 12 - (Değişik madde: 12/07/1971 - 7/2808 K.)

    Kayıt ve kabul komisyonu, öğretim kurulunun, her ders yılı sonunda yapacağı toplantıda seçilecek 4 öğretmen ile okul müdüründen kurulur ve komisyona müdür başkanlık eder.

    Yüksek Denizcilik Okulu kayıt ve kabul komisyonu, üniversitelerarası giriş sınavına katılanların girecekleri bölüme göre Okula kabul olunabilmek için ders gruplarını da göz önünde bulundurmak suretiyle almaları gereken asgari puanı saptamak ön kayıt süresini belirtmek, baş vuranların sırasına ve bölüm isteğine göre asıl ve yedek listelerini düzenlemekle görevlidir.

    Denizcilik meslek okulları kayıt ve kabul komisyonları, aday yazılan öğrencilerin giriş sınavlarını belli günlerde yapmak ve en geç bir hafta içinde sınav kağıtlarının incelenmesini bitirerek adayların başarı derecelerini gösterir listeyi düzenlemekle görevlidirler.

    DİSİPLİN CEZALARI VE DİSİPLİN KOMİSYONU:

    Madde 13 - Öğrencilere verilecek disiplin cezaları ve bu cezaların tatbikini gerektiren fiil ve hareketler talimatname ile tesbit olunur.

    Madde 14 - (Değişik madde: 26/01/1977 - 7/13193 K.)

    Disiplin Komisyonu, Okul Müdürü, kıdemli müdür yardımcısı ve öğretim Kurulunca Kurul üyeleri arasından bir yıl için seçilecek üç üyenin katılmasıyla beş kişiden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Komisyona Müdür bulunmadığı zaman müdür yardımcısı başkanlık eder. Bu takdirde komisyona diğer kıdemli müdür yardımcısı katılır.

    Komisyonun toplanma yeter sayısı beştir.

    Madde 15 - Disiplin Komisyonu, öğrencilerin disiplin kovuşturmalarını tetkik ve karara bağlar. Komisyon kararı kati olup okul müdürü tarafından infaz olunur. Ancak, (11) inci maddenin (F) fıkrasına göre öğretim kurulunca da uygun görülen ihraç kararları Vekaletin tasdikiyle kesinleşir.

    SATINALMA, MUAYENE VE TESELLÜM KOMİSYONLARI:

    Madde 16 - Okulların satınalma komisyonu muayene ve tesellüm komisyonu alakalı mevzuat hükümlerine göre teşekkül ve vazife ifa ederler.

    MEMUR VE HİZMETLİLERİN VAZİFE VE MESULİYETLERİ:

    Madde 17 - Okulların memur ve hizmetlilerinin vazifeleri okulların dahili talimatnameleri ile belirtilir.

    KISIM II : KURSLAR

    Madde 18 - Kurslar, Münakalat Vekaletince tayin olunacak bir müdür tarafından idare olunur.

    Okullarda açılacak kursların idaresi okul müdürlerine aittir.

    Madde 19 - Kurslarda öğretim işleri, kurs müdürünün nezareti altında kurs öğretmenleri tarafından yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÖĞRENCİ KAYIT VE KABUL İŞLERİ

    Madde 20 - Yüksek Denizcilik Okuluna öğrenci olarak girebilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak lazımdır:

    a) Türk vatandaşı olmak, (Yabancı tabiiyettekiler Münakalat Vekaletinin müsaadesi ile alınabilir)

    b) Lise Devlet imtihanını başarmış olmak, (Yabancı okullarda öğrenim görmüşse bu derece öğrenime denkliği Maarif Vekaletince kabul edilmiş olmak lazımdır.)

    c) 22 yaşını bitirmemiş olmak,

    d) Askerlikle ilişiği olmamak veya öğrenim durumu sebebiyle tecil edilmiş bulunmak,

    e) Sıhhatinin denizciliğe elverişli olduğu sağlık kurulu raporiyle tevsik edilmiş bulunmak,

    f) (Değişik bent: 12/07/1971 - 7/2808 K.) 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre saptanacak puanı kazanmış olmak, (Ulaştırma Bakanlığının izni ile alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerarası giriş sınavlarına girip yeterli puan almaları şart değildir. Ancak öğretimi takip edebilecek kadar Türkçe bilip bilmedikleri bakımından kayıt ve kabul komisyonunca özel bir yoklamaya tabi tutulurlar.)

    Madde 21 - Denizcilik meslek okullarına ve kurslarına alınacak öğrencilerde aranılacak vasıf ve şartlar ile kayıt ve kabul işlerinin ne suretle yürütüleceği bunların sınıf ve dereceleri nazara alınmak suretiyle Talimatnameler ile tayin olunur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İMTİHANLAR

    Madde 22 - (Değişik madde: 12/07/1971 - 7/2808 K.)

    Yüksek Denizcilik Okuluna, Üniversitelerarası giriş sınavında, kayıt ve kabul komisyonunun saptayacağı derecenin üstünde puan kazananlardan, puan sırasına ve bölüm isteğine göre öğrenci alınır.

    Puanların eşitliği halinde lise diploma derecesi üstün olan tercih edilir. Bunların da eşitliği halinde ad çekilir.

    Madde 23 - (Değişik madde: 12/07/1971 - 7/2808 K.)

    Kayıt ve kabul işleri, sınıf geçme ve bütünleme sınavlarının zamanı, başarılı sayılmak için alınması gereken not ve bunlara ilişkin diğer hususlar yönetmeliklerle belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 24 - (Değişik madde: 12/07/1960 - 5/150 K.)

    Sıhhi mazeretleri Sağlık Kurulu raporiyle tevsik edilenler hariç olmak üzere, iki yıl aynı sınıfta kalan öğrencilerin kayıtları silinir.

    Madde 25 - (Değişik madde: 12/07/1960 - 5/150 K.)

    Parasız yatılı öğrencilerden, sıhhi mazeretleri sağlık kurulları raporlariyle tevsik edilenler hariç olmak üzere bütün öğretim müddeti içinde başka başka sınıflarda ceman iki defa sınıfta kalmış olanlar, parasız yatılı okumak hakkını kaybederler. Bu gibiler, yatısız veya paralı yatılı olarak okula devam edebilirler.

    Madde 26 - Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek Okul ve Kursları hakkındaki 4915 sayılı kanunun dördüncü maddesine istinaden tanzim ve Devlet Şurasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname Resmi Gazete ile neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.

    Madde 27 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

    Mevzuat Kanunlar