ZONGULDAK LİMANI TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 09/06/1958 - 4/10424

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/04/1341 - 618

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 13/08/1958 - 9980

    BİRİNCİ BÖLÜM : LİMAN SINIRLARI

    Madde 1 - Zonguldak Limanı mıntıkası; arzı 41

    .34'.45" Kuzey, tulü 32

    .04'.30" doğudaki Filyos mevkii (Hariç) ile arzı 41

    .23'.10" Kuzey, tulü 31

    .37'.50" Doğudaki Çavuşağzı mevkii (Dahil) arasında kalan deniz sahasıdır.

    Liman mıntıkası dahilindeki Zonguldak şehri limanı ise; Zonguldak fenerinden 300 metre hakiki kuzeye ve bu 300 metrenin nihayetinden Balkaya burnuna resmolunan mevhum hatlar ile sahilin çevrelediği deniz sahasıdır.

    Zonguldak şehri limanı, dış ve iç olmak üzere iki kısma ayrılmıştır;

    I - İç liman; kuzey ve batı mendirekleri ile bu mendireklerin uçları arasındaki mevhum hattın iç tarafında kalan deniz kısmıdır.

    II - Dış liman; Zonguldak şehri limanının dış hududunu tahdit eden hatlarla iç liman hududu arasında kalan deniz sahasıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM : DEMİR YERLERİ

    Madde 2 - Dış liman, gemilerin serbest demirleme sahasıdır. Ancak, Balkaya burnundan kuzeye ve batı mendireği ucuna, kuzey mendireği ucundan 292

    30' hakiki istikametine ve 2 mendirek uçlarına çizilen mevhum hatların meydana getirdiği deniz sahası dahilinde bilumum deniz nakil vasıtalarının demirlemeleri, durmaları, kısmen veya tamamen bu saha içine sarkmaları memnudur.

    Madde 3 - Patlayıcı ve parlayıcı maddeler yüklü olan gemiler, hakiki kuzey mendireği ucundaki fenerden hakiki kuzey istikametine resmolunan mevhum hattın doğu tarafında kalan dış liman sahasında sahile ve mendireklere bir gomenadan (Deniz milinin onda birinden) daha yakın olmamak üzere demirlerler.

    Madde 4 - Zonguldak iç limanı esas itibariyle kömür limanıdır. Deniz vasıtaları, barınma, bekleme ve tamir gibi sebeplerle bu limanı işgal edemezler. Ancak, liman başkanlığınca kabul edilecek mücbir sebeplerle limanın işgali halinde, liman işletmesince tanzim ve alakalı Vekaletçe tasdik edilecek tarifesi gereğince bu vasıtalardan ücret tahsil olunur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERİN YÜKLENMESİ BOŞALTILMASI VE SEVKİ

    Madde 5 - Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin Zonguldak şehri limanı dahilinde nakil ve sahilde yüklenmesi ve boşaltılması tehlikeli eşyanın ticaret gemileri ile taşınması hakkındaki Nizamname ile Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair olan Nizamname ve Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Nizamname hükümleri gereğince lüzumlu emniyet tedbirleri alınmak suretiyle aşağıdaki tarzda yapılır:

    I - Parlayıcı maddeler:

    a) Dökme şeklinde parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, şehrin doğu cihetinde bulunan (Gölağzı) ile (Uzunkum) mevkilerinde yapılır.

    b) Kapalı kaplar dahilindeki parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, iç limanda yolcu rıhtımına (Eski mendireğe) yanaşılarak yapılır.

    II - Patlayıcı maddeler:

    a) 50 tondan fazla parlayıcı madde yüklü gemiler, dış limanda kendilerine ayrılmış olan sahada demirleyerek hamulelerini azami 50 şer tonluk partiler halinde limbo vasıtaları ile iç limanda eski mendireğe çıkarırlar ve aynı surette yükleme yaparlar.

    b) Hamulesi 50 tona kadar olan (50 dahil) gemiler, doğrudan doğruya iç limanda eski mendireğe yanaşarak yükleme ve boşaltma yapabilirler. İç limanda bu maddelerle yüklü birden fazla gemi veya limbo vasıtası aynı zamanda bulundurulamaz.

    İç limanda eski mendirek üzerinde, gerek gemi ve limbo vasıtasından çıkarılan ve gerekse gemi ve limbo vasıtasına verilecek olan patlayıcı ve parlayıcı maddeler bekletilmeden en kısa zamanda mürettep mahallerine sevk olunacak veya gemi ve limbo vasıtasına yüklenecektir.

    İhrakiye olarak verilecek akaryakıtlar, iç limanda yolcu rıhtımına (Eski mendireğe) yanaşacak gemilere doğrudan doğruya veya bu mendirekten elverişli vasıtalara yükletilip sevkedilmek suretiyle dış limandaki demirli gemilere verilir.

    Zonguldak şehri limanının yukarıda belirtilen mahallerinden gayri yerlerinde patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yükletilmesi veya boşaltılması memnudur.

    Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin yüklenmesi, çıkarılması ve bir gemiden diğerine aktarma edilmesi, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki zaman zarfında yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İÇ LİMANDA YANAŞMA VE BAĞLAMA YERLERİYLE YÜKLEME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ

    Madde 6 - İç limanda bağlama ve yanaşma yerleri, ilişik planda gösterildiği üzere, şunlardır:

    a) Direk rıhtımı,

    b) Kömür rıhtımı,

    c) Malzeme rıhtımı,

    d) Belediye iskelesi,

    e) Yolcu rıhtımı,

    f) Yolcu gemilerinin kıçtan kara bağlama yeri (1 No.lu şamandıra),

    g) İhrakiye alacak diğer gemilerin kıçtan kara bağlama yeri (2 No.lu şamandıra)

    Bağlama ve yanaşma yerlerinde yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Direk rıhtımında, maden direği boşaltılması;

    b) Kömür rıhtımında, kömür yükleme işleri;

    c) Malzeme rıhtımında; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna ait malzemenin boşaltılıp yükletilmesi; (Diğer hakiki ve hükmi şahıslara ait eşyanın bu rıhtımda gemilere yükletilip gemilerden boşaltılması Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun müsaadesine tabidir.)

    d) Belediye iskelesinde, ticari emtia yüklü küçük vasıtaların yükletilme ve boşaltılmaları;

    e) Yolcu rıhtımında, yolcu gemilerinin yolcu indirip bindirmeleri veya yük ve ihrakiye alıp vermeleri;

    f) 1 No.lu şamandırada, yolcu gemilerinin ihrakiye (Kömür) almaları, eşya yükleyip boşaltmaları ve icabı hale göre yolcu indirip bindirmeleri;

    g) 2 No.lu şamandırada diğer gemilerin ihrakiye (Kömür) almaları, eşya yükleyip boşaltmaları.

    Madde 7 - 6 ncı maddede belirtilmiş olan mahallere yanaşacak veya bağlanacak gemilerin adedi ile uzunlukları ve su çekimlerinin tabi olacakları şartlar, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Yükleme Talimatnamesinde gösterilir.

    Madde 8 - Limandan Kömür hamulesi alacak gemiler, liman başkanlığınca tutulan nöbet cetvelindeki sıraya ve hamule kategorilerine göre ait oldukları yükleme yerlerine alınırlar.

    Madde 9 - Direk, malzeme, yolcu rıhtımları ile 1 ve 2 numaralı şamandıralara yanaşacak ve bağlayacak gemiler de kendi aralarında ayrı ayrı sıraya tabidirler. Bu sıralamanın tesbitinde liman başkanlığının kayıtları esas teşkil eder.

    Madde 10 - Kömür yükleyecek 50 hamule tonundan büyük (50 dahil) deniz nakil vasıtaları, nöbete kaydedilmeden iç limana giremezler.

    Madde 11 - Kömür, direk, malzeme, yolcu rıhtımları ile 1 ve 2 No.lu şamandıralarda durmakta, yük almakta veya boşaltmakta olan küçük, büyük bilumum gemiler, liman işletmesince bildirilecek manevra ve yer değişikliğini yaparlar. Anlaşmazlık halinde liman başkanlığının kararına göre hareket olunur.

    Madde 12 - Liman Başkanlığı tarafından verilen sıra ordinosu esnasına göre rıhtımlara ve şamandıralara yanaşmış ve bağlamış olan gemilerin yükleme ve boşaltma işleri, liman işletmesi tarafından tanzim ve ifa olunur. Gemilerin yükleme ve boşaltma işleri ile yanaşma ve bağlama hususlarında hasıl olacak ihtilaflar Liman Başkanlığınca hallolunur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İÇ LİMANA GİRİŞ - ÇIKIŞ ŞARTLARI VE İÇ LİMANDA KÜÇÜK DENİZ NAKİL VASITALARINA TAHSİS EDİLEN SAHA

    Madde 13 - 150 gros tonilatodan büyük bilumum gemilerin Liman Başkanlığının muvafakatı olmadan iç limana girmeleri memnudur.

    Madde 14 - (Değişik madde: 05/02/1966 - 6/5957 K.)

    150 gros tonilatodan büyük gemiler, iç limana giriş ve çıkışlarında veya rıhtımlara yanaşmalarında veya şamandıralara bağlanmalarında veya buralardan ayrılışlarında kılavuz almağa mecburdurlar. 500 ve daha yukarı gros tonilatoluk gemiler ayrıca bir römorkör, 5.000 ve daha yukarı gros tonilatoluk gemiler ise iki romorkör alırlar.

    500 maimahreç (Deplasman) tonundan büyük (500 dahil) harb ve yardımcı harb gemileri de kılavuz almak mecburiyetindedirler. Bunlara romorkör, istekleri üzerine veya lüzumu halinde verilir. 500 maimahreç (Deplasman) tonundan küçük olanlar, ihtiyaç hissettikleri takdirde kılavuz ve romorkör isteyebilirler. Harp ve yardımcı gemilerine yapılacak bu hizmetler ücretsiz ifa edilir.

    Yukarıda zikri geçen kılavuzluk, mahiyeti itibariyle kılavuz olma mecburiyeti olup mecburi kılavuzluk değildir.

    Kılavuzların sıhhi pratika almadan önce gemilere girmeleri caiz ise de, bulaşık hastalıklı yerlerden geldiği anlaşılan gemilerin tabi olacakları sıhhi tedbirlere bu kılavuzlar da tabi olurlar.

    Kılavuz isteme işareti, teamüle göre, iki uzun bir kısa ve gemiden dışarı kılavuz çıkarılması halinde vasıta çağırma işareti de bir uzun bir kısa düdük sesidir. Gemiler ayrıca milletlerarası flamalarını çeker ve gece işaretlerini verirler.

    Madde 15 - (Mülga madde: 05/02/1966 - 6/5957 K.)

    Madde 16 - Beylikoluk mevkii ile eski mendireğin ucu arasındaki mevhum hattın sahilden itibaren (100) metrelik kısmı ve bu kısmın ucundan malzeme rıhtımının doğu köşesi arasında ki mevhum hattın çevrelediği deniz sahası 150 gros tonilatoya kadar (150 dahil) olan gemilerin demir yeridir. Bu sahada yer bulamadığı takdirde dış limanda beklemeye mecburdurlar.

    Bu saha dahilinde kalan iskelenin, bakım ve tutumu ile muntazaman tenviri ve bilhassa iskele ucundaki fenerin güneşin batışından doğuşuna kadar yakılması, yükleme ve boşaltma işleri ve rüsumunun tahsili, bu iskeleyi işleten idareye aittir.

    Madde 17 - Gemilerin iç limana giriş ve çıkış işaretleri, ilişik krokide gösterildiği üzere Şimal mendireği üzerindeki işaret direğine çekilen, gündüzleri küre ve mahrut şeklindeki alametlerle ve geceleri de Kırmızı ve Yeşil renkli fenerlerle verilir. Bu işaretlerin hükümleri gösterildiği müddetçe caridir.

    Madde 18 - Gemilerin emin şekilde bağlı kalabilmeleri için bulundurmakla mükellef oldukları halatların fırtınalı havalarda ve soluğanlarda kifayetsizliği halinde istiyecekleri halatlar, tarifesine göre liman işletmesince temin edilir.

    ALTINCI BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 19 - Limanda seyrüsefer, Denizde Çatışmayı Önleme Nizamnamesi hükümlerine tabidir. Limanda yatan ve seyreden makinalı ve makinasız bilumum vasıtalar, bu Nizamname gereğince mecburi olan fener ve işaretleri çekerler.

    Limana girecek Türk ve yabancı gemiler milli bayrakları ile kumpanya forslarını ve yabancı gemiler ayrıca tanınma işaretlerini müş'ir flamalarını çekerler.

    Gemiler limanda kaldığı müddetçe gündüzleri milli bayraklarını ve kumpanya forslarını çekerler.

    Madde 20 - Liman dahilinde dalgıç ve su altı ameliyeleri ile deniz avı yapan vasıtaların yakınından geçen gemiler, mümkün olduğu kadar bu işlere engel olmayacak bir hızla seyredeceklerdir.

    Madde 21 - Limana girecek yabancı gemilerle yabancı limanlardan gelecek Türk gemilerinin sahip veya acentaları, gemilerin kumpanyasını, bandırasını, nereden ve ne yükle geleceklerini, vürudundan en az 24 saat ve patlayıcı maddeler yüklü olan gemiler için de üç gün evvel Liman Başkanlığına, sahil sıhhiye, gümrük ve emniyet makamları ile Liman İşletmesine bildireceklerdir.

    Madde 22 - Gemiler bordalarında ve bordalarına yakın bulunan vasıtaları zarar vermemek üzere, bordalarından çıkan ve akıtılan istim ve sulara ait menfezlerde gerekli tertibatı alacaklardır.

    Madde 23 - Gerek karadan ve gerekse liman dahilinde iskele ve rıhtımlara yanaşıp ve şamandıralara bağlı veya alargada demirli bulunan gemilerden süprüntü, pasakül dökülmesi, yağ ve benzerleri kirletici maddelerin atılması, tank ve sintine yıkanması memnudur.

    Madde 24 - Limanda vukua gelecek her türlü deniz kazaları ile diğer mühim vakaları; gemi kaptanları ve acentaları ile gümrük, sahil sıhhiye ve emniyet makamları derhal yazı ile Liman Başkanlığına bildirecekler ve Liman Başkanlığının soracağı her suale vakit geçirmeden cevap vereceklerdir.

    Madde 25 - Limanda demir kestirenler veya herhangi bir suretle gemilere zarar verebilecek veya liman ve seyrüsefer emniyetini haleldar edebilecek eşyayı denize düşürenler, bunların mevkilerini belirtmek sureti ile keyfiyetten Liman Başkanlığını hemen haberdar edeceklerdir.

    Madde 26 - Türk veya yabancı limanlarından gelen veya bu limanlara giden yolcu gemileri, yolcuları ile bunların eşyasını yolcu rıhtımından doğrudan doğruya çıkarır veya alırlar.

    1 No.lu şamandıraya bağlamış olan veya iç limana girmek imkanını bulamıyarak dış limanda demirlemiş bulunan yolcu gemileri, müsait havalarda yolcularını ve yolcu eşyalarını iç limandaki belediye iskelesinden çıkarır ve alırlar.

    Gayri müsait havalarda ise, 1 No.lu şamandıraya bağlı yolcu gemilerinin yolcuları ile yolcu eşyaları, gümrük, emniyet ve sahil sıhhiye idarelerinin de muvafakatı ile Liman Başkanlığınca gösterilecek yerden çıkarılır ve alınır.

    Madde 27 - Yabancı gemilere giriş ve çıkış, gümrük ve emniyet makamlarının iznine bağlıdır.

    Yabancı gemilerden yolcu ve yolcu eşyası ile gemi adamlarını taşıyacak olan bütün deniz vasıtalarının gerekli can kurtarma teçhizatını bulundurmaları ve liman, gümrük, emniyet makamlarından izin almış olmaları şarttır.

    Madde 28 - Liman dahilinde yolcu nakledecek vasıtaların görünür bir yerine, alacakları yolcu ve bulunduracakları can kurtarma teçhizatının miktar ve cinsi yazılacaktır.

    Madde 29 - Limana transit gelen ve serbest pratika almamış olan gemilere deniz vasıtalarının yanaşması memnudur.

    Madde 30 - Limana gelen yabancı gemiler, sıhhat, polis ve gümrük kontrolleri bitmeden ve alakalı memurlarca müsaade verilmeden kara ile ihtilat edemezler.

    Madde 31 - Liman dahilinde, intizam, inzibat ve seyrüsefer bakımlarından alınması lazım gelen tedbirler hakkında Liman Başkanlığı tarafından verilecek emirleri, ilgililer derhal ifa ile mükelleftirler.

    Madde 32 - Gümrük, emniyet ve sahil sıhhiye kontrol heyetleri bu Nizamname hükümlerine muhalif hareketlere şahit oldukları takdirde hadiseyi zabıt varakası ile tesbit edip bu zabıt varakasını hemen Liman Başkanlığına ve bir suretini de kendi amirlerine vereceklerdir.

    Madde 33 - Bu Nizamname hükümlerine aykırı hareket edenler,618 sayılı Limanlar Kanununun 11 inci maddesi gereğince cezalandırılır.

    Muvakkat Madde - Bu Nizamnamede zikri geçen yolcu rıhtımı, kabili istifade hale gelinceye kadar yolcu gemileri kömür rıhtımındaki (A) işaretli mevkie baştan demir atmak ve kıçtan rıhtıma bağlamak sureti ile yolcu ve yolcu eşyalarını deniz nakil vasıtaları ile karaya çıkarır ve alırlar.

    Madde 34 - 10 Nisan 1329 tarihli Zonguldak Limanı Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 35 - 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesine istinaden hazırlanmış ve Devlet Şurasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri, Resmi Gazete ile neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Madde 36 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

    Mevzuat Kanunlar