ASKERİ HASTAHANELERE ALINACAK AHALİ VE FUKARA HAKKINDAKİ NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 02/01/1921 - 480

    Madde 1 - Müddeti medide yatak işgal etmiyen ahali, fukara hastaları kadrosunun boş yatak oldukça yüzde beşi kadar askeri hastaneleri tarafından bila bedel kabul ve tedavi olunur.

    Madde 2 - (Değişik madde: 16/11/1942 - 2/18972 K.)

    Askeri hastane ve sıhhi müessese olmıyan yerlerde, tedaviye muhtaç görülen bütün ordu mensupları, Hükümete ve vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait hastahanelerde ve sıhhi müesseselerde tedavi olunurlar ve bunların tedavi masrafları tamamen ait olduğu vekalet veya daireleri bütçelerinden verilir.

    Madde 3 - Gerek mülkiye ve gerek askeri hastaneleri fukarayı ahaliye mahsus birer "polikılinik" küşat ve müracaat edecek hastaları bila bedel ayakta tedavi ederler.

    Madde 4 - Büyük merkezlerde ve hastaneleri olmıyan şehirlerde sıhhiye müdiriyetleri tarafından ayrıca bir "polikılinik" küşat edilir. Sivil ve askeri bilcümle etıbba vazifei esasiyelerine halel gelmemek şartiyle bu polikıliniklere münavebeten devam ederler. Bu polikıliniklere en mübrem edviye müessesatı sıhhiyeye muavenet faslından ita olunur.

    Madde 5 - Bu Nizamnamenin icrasına Müdafaai Milliye ve Sıhhiye Vekaletleri memurdur.

    Mevzuat Kanunlar