İSTİKLAL MADALYASİYLE TALTİFE KESBİ İSTİHKAK EDENLERİN SURETİ İNHASI HAKKINDA NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/03/1923 - 2358

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 29/11/1920 - 66

    Madde 1 - 29 Teşrinisani 1336 tarihli kanun mucibince İstiklal madalyasiyle taltifleri icap edenlerin inhaları mevaddı atiyedeki usul ve şerait tahtında icra olunur.

    Madde 2 - İstiklal madalyasiyle taltife kesbi istihkak edenler mensubini askeriyeden ise numunesi merbut (1) numaralı teklif varakasına tarih ve mahalli vaka zikredilmek ve memurinden ise (2) numaralı numunede ve ahaliden ise meclisi idarece tanzim edilecek mazbatalarda mahal ve derecatı hizmet gösterilmek suretiyle esbabı taltif bertafsil dercolunur. Umumi ve müphem kelimeleri ihtiva eden inhalar şayanı kabul değildir.

    Madde 3 - Büyük Millet Meclisi azaları için inhalar Meclisi Reisi veya Reisvekili, ordu mensubini için sicil varakalarında olduğu misilli mafevk makamat ve memurin için ilk mafevkinden itibaren müteselsilen mensup olduğu Vekalet ve ahali için mecalisi idarece tanzim olunacak mezabıt mafevk mecalisi idarece yine mazbata suretinde tezyil ile Dahiliye Vekaleti tarafından tastir ve tasdik olunur. Her mafevk hini tasdikta esbabı taltifi kanaat ve mütalaai zatiyesiyle teyit etmek icap eder.

    Madde 4 - Bilfiil kıtada emrü kumandaya memur olanlarla cephe erkanı harbiye vezaifinde müstahdem bulunanlara ve dahili isyanların teskininde hizmeti mesbuk olanlara ve bunlardan şehit olanların ekber evladına veya ailelerine ita olunacak madalyanın şeridi kırmızı ve cephenin kıta harici vezaifinde ve cephe harici mevakide müstahdem olanlara ita edilecek madalyanın şeridi beyaz olacaktır.

    Madde 5 - Şeraiti muharrere dairesinde taltifi inha olunacakların kanunnamenin dördüncü maddesi veçhile şeridinin nev'i inha varakasına dercolunacaktır.

    Mevzuat Kanunlar