İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/09/1932 - 13307

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1932 - 2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 02/10/1932 - 2215

    BİRİNCİ BAP : UMUMİ HÜKÜMLER

    FASIL 1 : İCRA VE İFLAS DAİRELERİNİN İDARESİ

    Madde 1 - Ayrıca iflas dairesi bulunmayan yerlerde icra ve iflas işleri icra memurunun mesuliyeti altında icra dairesinde görülür.

    Madde 2 - İcra ve iflas dairelerinin katip, mübaşir, tahsildar ve müstahdemleri ait oldukları daire memurunun inhası ve mahalli Adliye Encümenlerinin kararı üzerine valiler tarafından tayin olunurlar. Bunların icabında tahvilleri dahi aynı usule tabidir.

    Madde 3 - İcra ve iflas dairelerinin mesul amirleri icra ve iflas memurlarıdır.

    Adliye Vekaletince lüzum gösterilen icra dairelerinde Maliye Vekaletince mansup muhasipler bulunur. İcra dairelerinin muhasibi iflas dairesinin muhasipliği vazifesini de ifa eder.

    Muhasip icra memurunun idaresine tabi olup bütün tahsilatı ve diğer muameleleri günü gününe memura bildirmekle mükelleftir.

    Borçludan vaki olan tahsilat borcun tamamına baliğ olunca borcun itfa edildiği derhal memura bildirilmesi lazımdır.

    Madde 4 - İcra ve iflas memurlarının gaybubetinde vazifeleri muavinleri tarafından ve muavinleri bulunmadığı takdirde tetkik merciince tensip edilecek bir katip tarafından vekaleten ifa olunur.

    İcra ve İflas Kanununun 10 uncu maddesi mucibince bir memurun göremiyeceği işler tetkik mercii tarafından diğer bir memura gördürülür.

    FASIL 2 : DEFTERLER

    Madde 5 - (Değişik madde: 04/07/1956 - 4/7571 K.)

    Her icra ve iflas dairesinde aşağıda gösterilen beş defterin tutulması mecburidir:

    1 - Esas defteri,

    2 - Ad ve soyadları defteri,

    3 - Kasa defteri,

    4 - Muhabere gelen defteri,

    5 - Muhabere giden defteri,

    Madde 6 - (Değişik madde: 04/07/1956 - 4/7571 K.)

    Nezdlerinde muhasip bulunan icra dairelerinde beşinci maddede gösterilenlerden başka aşağıda yazılı defterler de tutulur:

    1 - Hesabı cari defteri,

    2 - Tahsilat defteri,

    3 - Tasnif defteri.

    Madde 7 - (Değişik madde: 04/07/1956 - 4/7571 K.)

    İcra ve İflas Kanununun 4 üncü maddesi mucibince tetkik mercii vazifelerini ifa eden makam ve mahkemelerde bu vazifelere mahsus olmak üzere aşağıda gösterilen defterler tutulur:

    1 - Esas defteri,

    2 - Temyiz defteri,

    3 - Zimmet defteri,

    Şu kadar ki temyiz ve zimmet defterleri mahkemelerce diğer davalara mütaallik tutulan mümasil defterlerle birleştirilebilir.

    Tetkik mercilerinden çıkan kararların birer sureti, kartonlarda muhafaza edilir.

    Madde 8 - İcra ve iflas dairelerinde tutulacak defterler kullanılmadan evvel her sahifesine sıra ile numara ve her sahifenin faslı müşterekine daireye mahsus mühür vazı ile birinci ve son sahifelerinde defterin kaç sahifeden ibaret olduğu memur tarafından şerh ve imza ile tasdik edilir.

    Tetkik mercilerinde tutulan defterler dahi bu suretle her sahifesi mercie mahsus mühür ve sahife numarası yazı ile başladığı ve bittiği yerlerde merci vazifesini ifa eden hakim tarafından defterin kaç sahifeden ibaret olduğu şerh ve imza ile tasdik olunur.

    Madde 9 - Defterlerde kazıntı ve silinti caiz değildir. Yanlış yazılan kelimeler okunabilecek gibi çizilip doğrusu yazılır ve altı imza olunur.

    Kurşun veya boyalı kalem kullanılması caiz olmayıp defterlerin behemehal mürekkeple yazılması lazımdır.

    Madde 10 - İşler ve muameleler defterlere muamele haneleri takip edilmek üzere tarih sırasiyle yazılır.

    Madde 11 - Esas defterine sıra numarası, müracaat tarihi, alacaklının veya vekilinin isim, şöhret, ikametgahı "yabancı memlekette ise Türkiye'de intihap ettiği ikametgah" borçlunun veya kanuni mümessilinin isim, şöhret ve ikametgahı ve bir terekeye karşı vakı olan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların isim, şöhret ve ikametgahları, talebin şekil ve mahiyeti ve alacağın nevi ve miktarı ve faiz miktarı ile faizin işlemeğe başladığı tarih ve daireye verilen evrak, alacaklının tatbik imza veya mühürü, makbuz verilip verilmediği ve takip defterinde o işe verilen numara kayıt edildiği gibi muamele neticelendiği zaman bu neticenin neden ibaret olduğu dahi dercedilir.

    Madde 12 - (Mülga madde: 04/07/1956 - 4/7571 K.)

    Madde 13 - (Değişik madde: 04/07/1956 - 4/7571 K.)

    Ad ve soyadları defteri borçluların soyadlarına göre ve alfabe sırasıyle düzenlenir. Bu defterde borçlunun adı, alacaklının soyadı ve adı, dosya numarası mahsus sütunlarına ayrıca kaydedilir.

    Madde 14 - Kasa defterine kasaya tahsil ve emanet suretiyle giren ve çıkan meblağlar günü gününe kaydedilir. Bu defterin tahsilat kısmında umumi yekün, yekün evrakı naktiye, altın - gümüş haneleri, sıra numarası, verilen makbuzun numarası ve tarihi, dosya ve hesabı cari numaraları, reddiyat numarası ve tarihi, reddiyat kısmında da umumi yekün, yekün, evrakı naktiye, altın, gümüş ve reddiyat numarası ve tarihi, sarfiyatın nev'i, tahsilat numara ve tarihi sütunları bulunur.

    Borçlulardan ve borçlu namına üçüncü şahıslardan ve istirdat halinde alacaklılardan alınan paralar nevilerine göre mahsus hanelerine kayıt ve reddedildiği zaman keyfiyet işaret edilir.

    Tahsilat kısmının birinci sütununa tahsilatın umumi yekünu, ikinci sütununa müteaddit sebeplerle yapılan tahsilatın yekünu ve 3, 4, 5 inci sütunlarına tahsil olunan paranın nevileri "evrakı naktiye, altın, gümüş" ve tahsilatın nevileri yazılır. Mevduat için makbuz verilerek müteselsil numaraları defterin yedinci sütununa yazılır.

    Alacaklılara tediyat vakı oldukça reddiyat numarası 10 uncu sütuna işaret edilir. Tediyat kısmında dahi tahsilat kısmında olduğu gibi tediye olunan miktarın heyeti mecmuasını gösteren umumi yekün, reddiyatın müfredat ve yekünu, reddiyatın ne nevi para ile "evrakı naktiye, altın, gümüş" yapıldığı reddiyat ve tahsilat numara ve tarihleri ve sarfiyatın nev'i sütunları vardır.

    Madde 15 - Hesabı cari defteri borçlu ile alacaklıların hesaplarını müfredatı ile gösterir ve ihtiyaca göre eşhas ve Banka hesabı cari defterleri ayrı ayrı tutulur.

    Bu defterde hesabı cari numarası, borçlunun isim, şöhret ve ikametgahı sütunları ve alacakların her birinin isim, şöhret ve ikametgahları için bunların sayısına nazaran beş hane vardır. Her birinde alacaklılar hesabına vakı teyidat gösterilir. Tahsilat kısmında üç ve tediyat kısımlarında müteaddit alacaklılar namına tediyat için beşer sütun vardır.

    Tediyat tarihi, kasa defteri ve dosya numaraları bunlara mahsus sütunlara yazılır ve tediye eden memur tarafından imza ve tasdik olunur.

    Madde 16 - (Değişik madde: 04/07/1956 - 4/7571 K.)

    Muhabere giden defteri ile muhabere gelen defteri; sıra numarası, dosya numarası, evrakın tarihi, numarası ve ekleri, gönderilen veya gönderen dairenin ismi, evrakın geliş tarihi veya sevki, hulasası ve düşünceler sütunları olmak üzere aynı sütunları ihtiva eder. Defterlerden biri muhabere giden defteri, diğer muhabere gelen defteri olarak kullanılır.

    Bütün tezkerelerle haczin üçüncü şahıslara tebliğini muntazammın evrak muhabere giden defterine kaydedilir.

    Madde 17 - (Mülga madde: 04/07/1956 - 4/7571 K.)

    Madde 18 - İcra ve iflas dairelerinde bu defterlerden başka lüzum görülen yardımcı defterlerin tutulması Adliye Vekaleti tarafından emrolunabilir.

    Madde 19 - İcra ve iflas dairelerinde cereyan edecek muamelelere mütaallik evrakın numune ve formülleri İcra ve İflas Kanuniyle bu Nizamname hükümlerine göre Adliye Vekaleti tarafından tanzim ve tamim olunur.

    Tutulacak defterlerin numuneleri işbu nizamnameye raptolunmuştur.

    İKİNCİ BAP : İCRA VE TAKİP MUAMELELERİ

    FASIL 1 : DOSYALAR, ZABITLAR VE DİĞER VESİKALAR

    Madde 20 - İcra dairelerinde dosya usulünün tatbikı mecburidir. Her dosyanın üzerine sıra numarası konulur. Bir işe ait olan zabıtnamelerle bütün evrak sıra ile bu dosyaya vazedilir ve mahalli mahsusunda dosyanın ihtiva ettiği evrakın numara altında müfredatı gösterilir.

    Madde 21 - İlamların ve ilam mahiyetindeki vesikaların icrasına müteallik muameleler bir icra zabıtnamesine tarih sırasiyle muntazaman dercolunur. Bu zabıtnamenin ilk sahifesine ilamın veya vesikanın tarih ve numarası, hangi mahkemeden veya makamdan verildiği, alacaklı ve borçlunun isim, şöhret ve ikametgahları ve hükmün yahut vesikanın hulasası yazılmak lazımdır.

    Madde 22 - İlamsız takibe mütaallik bütün muameleler bir takip zabıtnamesine sırasıyle muntazaman dercolunur. Bu zabıtnamenin ilk sahifesinde alacaklının veya vekilinin isim, şöhret ve ikametgahı, "alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de göstereceği ikametgah" borçlunun ve varsa kanuni mümessilinin isim, şöhret ve ikametgahı, bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak olan mirasçıların isim, şöhret ve ikametgahları, alacağın veya talep olunan teminatın Türk parasiyle tutarı, faizli alacaklarda faizinin miktariyle işlemeğe başladığı gün, senet varsa tarih ve hulasası ve yoksa borcun sebebi, alacaklının takip yollarından hangisini talep ettiği gösterilecektir.

    Madde 23 - İcra ve takip zabıtnamelerine müteselsil sahife numaraları konulması ve icabında nihayetine ilave edilecek sahifelerin bir defter teşkil edecek surette bağlanması mecburidir.

    Madde 24 - Yazı ile veya şifahi surette yapılan itirazlar ve mal beyanları derhal ait olduğu zabıtnamelere dercolunur.

    Madde 25 - İcra ve İflas Kanununun 16 ncı maddesi mucibince tetkik merciine şikayet vukuunda tetkik mercii işin dosyasını celp ve tetkik edip kanun dairesinde bir karar ile icra dairesine iade eder. Tetkik mercii tarafından takibin geri bırakılması emrolunmadıkça tetkikat takibin devamına mani olmıyacak surette yapılmak lazımdır.

    İcra dairesi merciin kararı dairesinde lazımgelen muameleleri yapar.

    Madde 26 - Bir ödeme emrine karşı vakı olan itirazın ref'i talep edilince icra dairesi işin dosyasını hemen ait olduğu tetkik merciine göndermekle mükelleftir.

    Madde 27 - Tetkik merciinde her iş için bir dosya ve duruşmalar için ayrıca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre zabıtname tutulması ve gerek şikayet gerek itiraz üzerine verilecek kararların mezkür Usul Kanununun 388 inci maddesinde yazılı hususları ihtiva etmesi lazımdır. Mezkür Usulü Muhakeme Kanununun 389,390, 391 ve 392 nci maddeleri hükümleri burada da tatbik olunur.

    Madde 28 - Haciz muamelesine dair olan zabıt varakaları İcra ve İflas Kanununun 102 nci maddesindeki tarifata muvafık olarak mahallinde tutulur. Bu zabıt varakalarının işin ait olduğu dosyaya konulması ve muamelenin ifasını mütaakıp keyfiyetin takip defterine kaydı lazımdır.

    Yeni alacaklıların hacze iştiraki ve bu yüzden ilave suretiyle yapılan yeni hacizler bu zabıt varakasının altına işaret olunur.

    Madde 29 - Hacze giden memur para kabzına mezun olupta borçlu borcunu tamamen öderse kendisine Diarede tebdil olunmak üzere muvakkat bir makbuz verilip haciz muamelesi durdurulur.

    Madde 30 - Haciz olunan paralar, banknotlar, tahvilat ve esham ve hamiline ait ve emre yazılı senetlerle altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyler kasada veya bankada muhafaza edilir.

    Madde 31 - Para kabzına memur olanlar aldıkları parayı yanlarında tutamıyacakları gibi cinsini de değiştiremezler.

    Tahsildarlar aynı hükme tabi olmak üzere ancak tahsiline memur edildikleri parayı kabzedebilirler.

    Madde 32 - Artırma şartname ve ilanları İcra ve İflas Kanununun tarifatı dairesinde Adliye Vekaletince tanzim ve tamim edilecek numunelere tevfik olunur.

    Artırmalar için tutulacak zabıtnamelerin numuneye muvafık olarak tutulması ve ihalelerin üç defa bağrıldıktan sonra yapıldığı tasrih edilerek memurdan başka mal kendisine ihale edilen kimseye ve münadiye dahi imza ettirilmesi lazımdır.

    FASIL 2 : TEMYİZ VUKUUNDA YAPILACAK MUAMELE

    Madde 33 - İcra ve İflas Kanununa göre temyiz edilen takip hukukuna mütaallik kararlardan tebliğ ile tekemmül edenlerin temyiz eden tarafa ve her halde temyiz istida ve layihalarının diğer tarafa tebliğini natık ilmühaberler ile dosyada mevcut bulunan diğer bütün evrakı mübeyyin müfredat pusulası işin dosyasiyle birlikte Temyiz Mahkemesine gönderilir.

    Ancak icranın veya takibin devamı için lüzumlu olan evrak Dairece alıkonularak Temyiz Mahkemesine gönderilecek dosyaya bunların musaddak suretleri konulur.

    Madde 34 - Temyizin kanuni müddet geçtikten sonra yapıldığı veya temyizi kabil olmayan bir karara taallük ettiği beyaniyle tetkik mercii tarafından temyiz talebinin reddine karar verilipte temyiz eden şahıs bu kararı kabul etmezse temyiz arzuhali ve varsa layihası diğer tarafa tebliğ edildikten sonra temyiz edilen kararın sureti ve verilirse cevap layihasiyle birlikte Temyiz Mahkemesine gönderilir. Temyiz Mahkemesi tetkikatı neticesinde dosyanın gönderilmesine lüzum gösterirse 33 üncü madde hükmü tatbik olunur.

    Madde 35 - Tetkik mercii tarafından cezaya mütaallik olarak verilen hükümlere karşı İcra ve İflas Kanununun 333 üncü maddesine göre temyiz vukuunda mezkür hükme taallük eden dosya müfredat pusulasiyle birlikte hemen Temyiz Mahkemesine gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BAP : İFLASIN TASFİYESİ

    FASIL 1 : MASANIN TEŞKİLİ

    Madde 36 - Her iflas kararının daireye bildirilmesi üzerine o iflas işine mahsus olmak üzere "20" nci maddede tarif edildiği şekilde bir dosya açılır. İflasa mütaallik bütün evrak tarih sırası altında bu dosyada hıfzolunur.

    Madde 37 - İflas muamelelerinin kaydına mahsus zabıtnameler ciltli bir defter halinde tutulur. Masaya girecek hiç bir mal bulunmamasına mebni tatiline karar verilen tasfiyeler dahi bu hükümde dahildir. Diğer daireler tarafından gönderilen istinabeler üzerine de bu suretle hareket olunur.

    Bütün iflas muameleleri ve tasfiyeye tesir edebilecek bütün vakıalar derhal tarih sırasiyle bu zabıtnameye geçirilir. Mahkemelerden sadır olan kararlar yalnız hüküm fıkrası gösterilerek zikredilir. Kayıtta ait olduğu vesikanın tarih ve numarası da gösterilir.

    Alacaklıların sıra cetveli, paylaştırma cetveli, alacaklılar toplanmasının zabıtnameleri, iflas idaresinin raporları ve iflas işine mütaallik mahkeme kararları bu zabıtnamenin mütemmim kısımlarından olmak üzere dosyasına konulur ve hulasaları ayrıca zabıtnameye dercolunur.

    Madde 38 - İflas hükmünün icra veya iflas dairesine tebliğini mütaakıp dairece müflis tarafından gönderilen veya müflisin namına gelen mektup, telgraf ve havalenamelerle paket ve kolilerin, gümrüğe vürut eden ve edecek olan malların ve banka ve noterdeki mevduat ve rehinlerin müflise verilmiyerek masa emrine hazır bulundurulması hakkında Posta ve Telgraf ve Gümrük idareleriyle banka ve noterlere tebligat yapılır.

    Madde 39 - Celbedilen ve icabında zabıta marifetiyle ihzar olunan müflisten hangi tarihte ne miktar sermaye ile işe başladığı, menkul ve gayrimenkul malları nelerden ibaret olduğu ve nerelerde bulunduğu ve kiradaki gayrimenkullerinin kira karşılıkları, bir yerden maaş ve ücret alıyorsa miktarı, mülkiyetten başka gayrimenkul ayni hakları varsa nelerden ibaret olduğu ve diğer bütün kazanç, gelir ve hakları, aile vaziyeti, tahsilde çocukları varsa mektep ücret ve masrafları, hane ve ticarethanesinin aylık masrafları, istihdam ettiği kimselerin ücretleri, kimlerden mali muavenet gördüğü ve kimlere nafaka verdiği, kaç defter tuttuğu, hava oyunlarına girişip girişmediği, hangi tarihte ve ne sebeple acze düştüğü, iflasının neden ileri geldiği, uğradığı zararların sebep ve amilleri, vesayeti altında kimse olup olmadığı ve halin icabına göre lazımgelen diğer sualler sorulur.

    Madde 40 - Müflisin menkul ve gayrimenkul bütün mallarını ve takdir edilen kıymetlerini gösterir surette bir mevcudat defteri tanzim olunur.

    Bu defterde müflisin menkul ve gayrimenkul malları, esham, tahvilat ve alacakları ve kıymeti haiz hakları ayrı ayrı fasıllarda ve fakat müteselsil bir numara altında kayıt ve her malın nerede bulunduğu tasrih ve üzerinde üçüncü bir şahsın rehin hakkı veya gayrimenkulleri takyit eden ayni bir hakkı varsa menkul haklar vesikasına ve gayrimenkul haklar tapu sicilinden çıkarılan kayıtlara göre işaret edilir. Gayrimenkuller adi veya hasılat kirası suretiyle kiraya veya işletmeye verilmişse keyfiyet bu deftere kaydolunur ve bu kayıtta kiracıların hüviyet ve ikametgahları, mukavelenin müddeti ve kira karşılığının miktarı gösterilir.

    Ecnebi memleketlerde bulunan mallar Türkiye'de açılan iflas lehine paraya çevrilebilip çevrilemiyeceği hususu nazara alınmaksızın bu deftere kaydolunur.

    Masanın İcra ve İflas Kanununa göre haiz olduğu iptal hakları da mahkemelerce kabul edildiği takdirde bu deftere kaydedilir ve bunlar için takribi bir kıymet takdir olunup kıymet hanesinde gösterilir.

    Madde 41 - Mevcut defterinin nihayetine kayıt muamelesinin ne kadar devam ettiği ve tanzimine iştirak eden bütün şahısların isimleri yazılıp altı memur ve davet edilmiş ehlivukuf varsa bunlar tarafından imza edilir. Bundan sonra memur hakikata muhalif beyanın kanuni hükümlerini müflise ihtar ile defterin tam ve doğru olup olmadığını beyana davet eder. Müflisin beyanları defterin altına şerhedilir ve kendisine aynen okunup imza ettirilir.

    Bu beyan müflis vefat etmiş ise mirasçılarına ve firarda ise hanesi halkından reşit olanlara yaptırılır.

    Madde 42 - Müflis kollektif veya komondit bir şirket ise mevcudu hakkındaki beyan gayri mahdut mesuliyetli şeriklerden idareye memur olanlar tarafından ve sermayesi eshama münkasim veya limited veya kooperatif bir şirket ise mümessilleri tarafından yapılmak ve beyan yaptırılmamış ise sebebi tasrih edilmek lazımdır.

    Madde 43 - Müflise terki tensip edilen lüzumlu eşya ve mesken olarak bırakılan gayrimenkul ile varsa aile yurdu mevcudat defterinin sonunda şerh suretinde gösterilir ve şerhte bu malların mevcudat defterinde hangi numaralarda mukayyet bulundukları gösterilir. Eşya terkine mütaallik olan karar müflise beyan sırasında tefhim yahut yazı ile tebliğ olunur.

    Müflis bu husustaki haklarının tamamından yahut bir kısmından feragat ettiği takdirde bu feragati zaptolunur ve kendisine imza ettirilir.

    Madde 44 - Masada dahil gayrimenkullerin hasılat ve iratları elde edildikçe mevcudat defterinde buna mahsus bir fasılda kaydolunur.

    Madde 45 - Masaya dahil bir mal üzerinde üçüncü şahıs tarafından istihkak iddiası vakı olduğu takdirde bunların isimleri ve iddianın taallük ettiği malın mevcudat defterindeki numarası ve vesika ibraz edilmiş ise melfufat listesindeki numarası ayrı bir fasılda gösterilir.

    Bu fasılda bu hususa dair müflisin beyanı, iflas idaresinin kararı ve nihayet mahkeme hükmü hulasatan dercolunur.

    Madde 46 - Mevcudat defteri tanzim edilirken memur,

    A - İsmi defterde yazılı olmayan tanınmış alacaklıların isim ve ikametgahları,

    B - İcra ve İflas Kanununun 194 üncü maddesinde yazılı olanlardan bir davanın mevcut olup olmadığı,

    C - Şahsa ait veya mali zarara karşı sigorta senetleri bulunup bulunmadığı,

    D - Kullandığı velayet ve vesayet hakları ve bu velayet ve vesayete tabi kimseler lehinde bir istihkak veya alacak mevcut olup olmadığı.

    Hakkında müflisi isticvap etmekle mükelleftir.

    Madde 47 - Müflisin alacak ve hakları da dahil olduğu halde mevcudunu ve kefalet te dahil olmak üzere bütün borçlarını gösterir kayıt ve vesikalara müstenit bir bilanço tanzim edilir.

    Madde 48 - Alacaklıların birinci, ikinci ve diğer toplanmalarında hazır bulunanların kimlerden ibaret olduğu ve ifadelerinin hulasası ve neticede verilen kararlar ayrı bir zabıtname halinde zaptolunur.

    FASIL 2 : MASANIN TASFİYESİ

    Madde 49 - Müflisin diğer bir kaza dairesinde bulunan menkul mallarının paraya çevrilmesi hususunda aşağıda gösterilen şekilde hareket olunur.

    Bu malların - iflasın açıldığı yerde - satılması masa hakkında daha faideli olacak ise mallar oraya celbolunur. Aksi takdirde bulundukları mahal icra ve iflas daireleri marifetiyle satılır.

    Madde 50 - Müflisin diğer bir kaza dairesinde bulunan gayrimenkul mallarının o yerin adetlerine göre en elverişli tarzda satılmasını temin için; şatış şart ve suretleriyle satılacağı mahal iflas idaresi tarafından ve basit tasfiye halinde iflasın açıldığı iflas veya icra dairesi canibinden tesbit olunacağı gibi neticede ihaleleri de bu idare veya dairece yapılır veya istinabe yoliyle gayrimenkullerin bulunduğu mahal icra dairesine yaptırılır.

    Madde 51 - Müflisin merhun bir malı ecnebi bir memlekette bulunupta o memleketin kanunları merhunun Türkiye'de açılmış iflas masasına ithaline müsait bulunmadığı takdirde bu rehinin temin ettiği alacağa tekabül eden gareme hissesi o merhumun paraya çevrilmesi zamanına kadar muhafaza edilir ve rehin hakkı sahibi olan alacaklıya alacağının ancak merhunun satış tutariyle ödenmemiş kısmına isabet eden hisse verilir.

    Madde 52 - Müflisin defter ve vesikaları, iflas konkordato aktile veya basit yahut adi tasfiye suretiyle neticelendikten sonra kendisine ve müflis bir şirket ise şeriklerin muvafakatlariyle içlerinden birisine teslim olunur. Evrak ve defterler on sene içinde daireden alınmazsa on sene hitamında imha olunabilir.

    FASIL 3 : MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

    Madde 53 - Basit tasfiye usulünün tatbikı halinde müflis konkordato teklif eder ve alacaklıların toplanması için muktazi masraflara mukabil avansta bulunursa konkordato müzakeresi için alacaklıların toplanmaya davet edilmesi mecburidir.

    Madde 54 - İflas idaresi azasının ücretleri ve tediye sureti alacaklılar heyeti umumiyesince takdir olunur.

    Madde 55 - İflassız konkordato taleplerinde tayin olunacak komiserin ücreti tetkik mercii tarafından tayin olunur.

    Madde 56 - İflas idaresini teşkil eden zevatın tasfiye muamelelerini ifada, terahi ve ihmalleri görüldüğü takdirde iflas dairesi bunların tebdilleri hakkında bir karar vermek üzere alacaklıları fevkalade bir toplanmaya davet eder. Bu toplanma müzakere nisabı hasıl olmaması yüzünden mümkün olmazsa tasfiyeye iflas dairesince devam olunur.

    Madde 57 - Şurayı Devletçe görülmüş olan işbu nizamnamenin meriyeti neşrinden on beş gün sonra başlar.

    Madde 58 - İşbu nizamnamenin hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

    Mevzuat Kanunlar