KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 22/01/1935 - 2/1894

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 02/06/1934 - 2489

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 03/02/1935 - 2920

    BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE VAZİFE

    Madde 1 - 2489 sayılı Kefalet Kanunu ile kurulmuş olan Kefalet Sandığı Maliye Vekilliğine bağlı ve hükmi şahsiyetli bir varlıktır.

    Bu varlık, Maliye Vekili tarafından vekillik memurları arasından seçilecek bir Reis ve iki Azadan kurulu bir heyetçe idare olunur.

    (Değişik fıkra: 19/11/1936 - 2/5597 K.) Reisin A serisine ve azaların en aşağı yedinci dereceye dahil memurlardan olması gerektir.

    Madde 2 - Sandığın işlerini İdare Heyeti çevirir. Kararlar birlik veya çoklukla verilir ve sıra numarası altında toplu olarak saklanır.

    Kararları, Reis yerine getirir. İdare Heyetinin vazifesi dışında kalan işleri, doğrudan doğruya Reis yapar.

    Sandığı reis temsil eder. Reisin bulunmadığı zamanlarda azadan derecesi yüksek olan ve derecede beraberlik halinde azalıkta daha eski olan, Reisin işlerini görür.

    Heyeti teşkil edenlerden birinin muvakkaten gaybubeti halinde Vekaletçe seçilecek bir zat Heyeti tamamlar.

    Madde 3 - İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır :

    A - Sandığın işlerini çevirmek, kendiliğinden veya muhasebecinin göstereceği lüzum üzerine icabeden tedbirleri almak ve hesap usullerini tayin etmek;

    B - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilecek paraların her yerde ve zamanında kesilmesini ve gösterilecek bankalara yatırılmasını temin etmek;

    C - Sandık muhasebesinin defterlerini ve kayıtlarını bu Nizamnameye göre tutmak;

    D - Her üç ayda bir muhasiplerin ve bankaların verecekleri cetveller üzerine muhasebecinin yapacağı hesap hulasasını tetkik etmek;

    E - Kesilecek paraları zamanında veya hiç kesmiyen veya kestiği paraları bir ay içinde sandık hesabına bankaya yatırmıyan muhasiplerin kanunun onuncu maddesinde yazılı cezalarını tayin eylemek;

    F - Sandığın ödediği zimmetlerin alakalılardan geri alınması için gerekli takipleri yaptırmak;

    G - Yıl sonunda muhasebecinin yapacağı bilançoyu tetkik ederek Maliye Vekiline sunmak;

    H - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin katileşmiş hükümlere bağlı borçlarını alacaklı daire veya müesseselere kanunun gösterdiği müddet içinde ödemek;

    İ - Sandığın, sermayeden ödediği paraları kefalete bağlı memur ve müstahdemlere hisselerine göre dağıtmak;

    J - Sandıktan ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin Sandıktaki sermayelerini kendilerine veya mirasçılarına kanun hükümlerine göre geri vermek;

    K - Sandığın masraf bütçesini yaparak Maliye Vekiline tasdik ettirmek;

    L - Sandık muhasebecisini seçerek Maliye Vekilinin tasdikine bildirmek ve katipleri tayin etmek.

    Madde 4 - Sandıkta bir muhasebeci ve gereği kadar katip kullanılır.

    Madde 5 - Muhasebecinin vazifeleri şunlardır :

    A - Sandığın bütçesini hazırlamak;

    B - Verilmesi gerekli olan paraların usulüne göre sarf muamelesini yapmak;

    C - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilmesi lazım gelen paraların her yerde ve zamanında kesilmiş olup olmadığını ve bankalara yatırılıp yatırılmadığını araştırarak kanunsuz işleri ve gecikmeleri Reise haber vermek;

    D - Her üç ayda bir muhasiplerin verecekleri cetvelleri tetkik ederek kayda geçirmek ve bunlara göre hesap hulasalarını hazırlıyarak İdare Heyetine vermek;

    E - Yıl sonunda Sandığın bilançosunu yapmak;

    F - Sandığın bütün hesap işlerini görmek ve İdare Heyetince hazırlanıp Maliye Vekilliğince tasdik olunacak Hesap Talimatnamesine göre defterlerin iyi ve doğru tutulmasını temin etmek;

    G - Sandığın bütün gelirlerinin düzenli olarak elde edilmesini ve gerekli olan tazminatların ilişiklilerden tahsilini temin için icabeden tedbirleri ve takipleri yapmak ve icabında İdare Heyetine haber vermek;

    H - Sandığın yazı ve kayıt işlerini görmek ve gördürmek;

    Madde 6 - Muhasebeci, paraya el süremez. Sandık namına ödemeler ve masraflar, usulüne göre tahakkuk ettikten sonra Reis ve onun bulunmadığı zamanlarda vekalet eden Aza ile muhasebeci tarafından birlikte imzalanacak çek ile hak sahibine veya mutemede bankadan verdirilir.

    Madde 7 - Katiplerin vazifeleri, muhasebecinin kontrolü altında ve onun vereceği işleri yolunda yapmaktan ibarettir.

    Katipler, kayıt ve yazı işlerini yolunda ve zamanında yapmamaktan ve kağıtları ve defterleri iyi saklamamaktan mesuldürler.

    Madde 8 - Muhasebeci, hesap bakımından Muhasebei Umumiye Kanununun genel hükümlerine bağlıdır.

    Muhasebeci, Sandığın aldığı, verdiği para ve ayınlar ile vazifelerine ilişikli bütün muamelelerden mesul ve hesaplarını Divanı Muhasebata vermeğe mecburdur.

    Madde 9 - Muhasebecinin ve katiplerin vazifelerini iyi yapmamalarından doğan idari ve inzibati mesuliyetlerinin tayini İdare Heyetine aittir. Cezaya ve tazminata dayanan mesuliyetleri umumi hükümlere bağlıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM : KEFALETE BAĞLI OLANLAR

    Madde 10 - A - Umumi bütçeye (mütedavil sermaye ve bu mahiyetteki sabit sermayeler dahildir);

    B - Mülhak bütçelerden muhasebeleri Maliye Vekaletine bağlı olan daire ve müesseselere;

    C - Gelirlerinin en az yüzde ellisini Devlet bütçesinden alan müesseselere;

    D - Varidat almak maksadiyle kurulan İnhisar İdarelerine ait para ve menkul kıymetler ve ayınları ve muhasip nam ve hesabına alıp veren ve elinde tutan ve bunların girme ve çıkmasından ve saklanmasından mesul olan veznedar, tahsildar, ambar ve tevzi memurları, konsolos ve kançılar gibi muhasip mutemetleri müteselsil kefalete bağlı olduğu gibi yukarda yazılı daire ve müesseselerin bu vaziyette bulunan diğer memur ve müstahdemleri dahi müteselsil kefalete bağlıdır.

    Madde 11 - Onuncu maddede yazılı daire ve müesseselerde, para ve menkul kıymetlere ve ayınlara el sürmiyen muhasiplerle Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinde yazılı mutemetler ve ordu ve Jandarma mensuplarından para ve menkul kıymetleri ve ayınları alıp veren ve ellerinde tutanlar müteselsil kefaletin dışında kalırlar.

    Bunlardan ordu ve jandarma mensupları hakkında askeri kanunlar ve nizamların hükümleri tatbik olunur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SANDIĞIN SERMAYESİ

    Madde 12 - Sandığın sermayesi:

    A - Kefalete bağlı vazife alanların maaş ve ücretlerinden kesilecek kefalet aidatı;

    B - Muhasiblerden alınacak para cezaları;

    C - Sandık sermayesinin tevdi edileceği bankadan alınacak faizler;

    D - Kefaletli memur kullanan daire ve müesseselerin icabında sandığa yapacakları yardımlardan toplanır.

    Madde 13 - Müteselsil kefalete bağlı olanlardan, giriş ve aylık olmak üzere iki türlü aidat alınır:

    1 - Giriş aidatı;

    Kefalete tabi vazife alanlardan tam olarak aldıkları ilk maaş veya ücretin yarısı beş ayda ve beş müsavi taksitte kesilmek üzere giriş aidatı olarak alınır.

    2 - Aylık aidat;

    Giriş aidatının tamamen kesilmesini takibeden aydan itibaren başlamak üzere, tediye sırasında maaş ve ücretlerden yüzde ikisi aylık aidat olarak kesilir.

    Maaş tabirinde emsali hasılı da dahildir.

    Madde 14 - Aidatla kullanılanlardan alınacak sandık aidatı vazifelerin benzeri olanların giriş ve aylık aidatlarından aşağı olmamak üzere, İdare Heyetince takdir olunur.

    İdare Heyetinin kararı katidir.

    Benzeri olmıyanlardan ilk aylık aidatının tutarı üzerinden giriş ve her ayın tutarı üzerinden aylık aidatları alınır.

    Gündeliklilerin giriş ve aylık aidatı, gündeliğinin yirmi beş misli üzerinden kesilir.

    Madde 15 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin, izinli oldukları aylara ait maaş ve ücretlerinden dahi kefalet aidatı kesilir.

    Madde 16 - Muvakkat veya açıktan vekalet suretiyle kefalete bağlı vazife alanlardan vazifesinin ehemmiyetine göre Sandık İdare Heyetince bin liradan aşağı olmamak üzere iki bin liraya kadar tayin olunacak miktarda para veya Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslar dairesinde menkul kıymet ve gayrimenkul ipotekli kefalet alınır,

    Şu kadar ki muvakkat veya vekalet suretiyle tayin olunanlar, esasen kefalete bağlı memurlardan iseler kendilerinden ayrıca kefalet aranmayıp aldıkları vekalet maaş veya ücretinden yüzde iki aidat kesilir.

    Madde 17 - Kadrodaki memuriyet unvanı ve vazifesinin mahiyeti itibariyle kefalete bağlı bir memuriyete tayin edilenler, kefalete tabi olmıyan işlerde kullanıldıkları takdirde dahi kefalet aidatı vermekle mükelleftirler.

    Madde 18 - (Değişik madde: 28/05/1951 - 3/13084 K.)

    Sandık sermayesi; Sandık İdare Heyetinin teklifi ve Maliye Bakanının tasvibi üzerine,

    1 - Devlet tahvillerine,

    2 - Devlet sermayesiyle kurulmuş veya sermayesinin yarısından fazlasına Devletin iştirakı bulunan bankaların çıkaracakları obligasyonlara,

    3 - Vadeli veya vadesiz hesap şeklinde Milli bankalara,

    yatırılmak suretiyle işletilir.

    Madde 19 - Kefalet Sandığı sermayesi, her türlü vergi ve resimlerden muaftır.

    Madde 20 - Sahiplerine ret ve iade olununcıya kadar sandıktaki mevduat, Sandığın ödeyeceği tazminata karşı teminattır.

    Üçüncü şahısların bu paralar üzerine koyacakları hacizler, paraların sahiplerine verileceği zaman tenfiz edilir.

    Madde 21 - Sandığın hususi veznesi yoktur. Bütün gelirleri, 17 nci madde mucibince tayin olunacak bankada bulundurulur ve masraflar ve bütün ödemeler banka vasıtasiyle yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ZİMMETLERİN ÖDENMESİ

    Madde 22 - Kefalet Kanununa tabi daire ve müssseselerde, kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin alıp verdikleri ve ellerinde bulundurdukları, o daire ve müesseselere ait para ve menkul kıymetler ve ayınlardan zimmetlerine geçmiş olduğu katiyet kesbetmiş olan ilamlarla tebeyyün eden miktarlar, Sandıkça o daire ve müesseselere ödenir.

    Madde 23 - Menkul kıymetlerle ayınların değerleri ilamda yazılı değilse, İcra ve İflas Kanununun 24 üncü maddesi mucibince icra memuru tarafından takdir olunacak değerleri ödenir.

    Madde 24 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin zimmet ve ihtilasları hakkındaki kati ilamların asıl veya tasdikli suretleri ilamın katileştiği sene içinde alakalı daire ve müessese tarafından Sandığa gönderilerek hüküm altına alınmış olan zimmet ve ihtilasların ödenmesi istenir.

    Madde 25 - 24 üncü maddeye göre yapılan ödeme dileğinin içinde yapıldığı bilanço senesinin bitmesini takibeden ayın sonunda, tazminat alakalı daire veya müesseseye verilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÖDENEN ZİMMETLERİN KARŞILANMASI VE DAĞITILMASI

    Madde 26 - Ödenen zimmetler, zimmetli memur ve müstahdemin hükmün katiyet kesbettiği sene bilançosundaki hissesinden, yetişmezse kardan karşılanır. Kar da yetişmezse, hükmün katileştiği sene içinde kefaletli vazifede bulunanlara ayni sene bilançosundaki hisselerinin miktarına göre yüzde hesabiyle dağıtılır.

    ALTINCI BÖLÜM : KEFALETLİ VAZİFEDEN AYRILANLARIN ALAKALARININ KESİLMESİ

    Madde 27 - Kefalete bağlı memurlar ve müstahdemlerden kefalete bağlı olmıyan bir memuriyete geçen veyahut herhangi bir sebeple vazifeden ayrılanların sandıktaki alakaları şu suretle kesilir:

    Bunların ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatlarından 26 ncı maddede yazılı olduğu veçhile ödenen zimmetlerden hisselerine düşen miktarlar indirildikten sonra kalanı birinci yarısı müteakip bilanço tarihinden üç ay sonra kendilerine verilir.

    Madde 28 - 27 nci maddede yazılı memur ve müstahdemlerden ölenlerle tekaüt edilenlere bu madde veçhile geri verilecek birinci yarım, bilanço tarihinden itibaren ayrıca üç ay beklettirilmeksizin, derhal verilir.

    Madde 29 - Kalan ikinci yarımlar, üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait zimmetlerle sandıktan ayrılmadan evvvelki zamanlara ait ve (26) ncı madde hükmiyle kendine düşecek zararlar karşılığı olarak üç sene beklettirilir. Üç sene sonunda 26 ncı maddede yazıldığı üzere hissesinin tamamına düşecek zararlar, ikinci yarımdan çıkarıldıktan sonra, kalanı o senelerde sandığın sermayesine aldığı faizlerin vasatisi nispetinde hesap olunacak faiziyle birlikte kendilerine ve ölenlerin mirasçılarına verilir.

    Madde 30 - Kefaletli vazifeden, ayrılanlar, birinci yarımlarını almadan evvel yine kefaletli vazifeye geçecek olurlarsa, ilk yarılı istemeye hakları kalmaz, tekrar aidat kesilir. İlk yarıyı alıpta henüz ikinci yarıyı almadan evvel üç sene içinde tekrar kefalete bağlı hizmete geçenlerin ikinci yarımları, sermaye olarak sandıkta kalır.

    Bunlardan başkaca giriş aidatı aranmaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM : MURAKABE

    Madde 31 - Muhasipler, maiyetlerinden para ve menkul kıymetlerle ayniyat alıp vermekte ve elinde tutmakta olan memur ve müstahdemlerin koruyacakları para ve menkul kıymetler ve ayniyatı şu müddetlerle murakabeye mecburdurlar:

    A - Para ve menkul kıymetleri alıp verenleri, en az onbeşgünde bir, tahsildarları en az iki ayda bir ve her tahsilatdan avdetini takip eden on gün içinde;

    B - Ayniyat işlerinde, işin icaplarına göre ve en az senede bir defa;

    C - Sefer ve seyahatte bulunan gemileri avdetlerinde.

    Tahsil müdür ve müfettişlerinin muhasipler namına yaptığı murakabe dahi makbuldür.

    Mühasiplerin mazeretleri halinde murakabe, vekillerine düşer.

    Madde 32 - Murakabe usulleri ve muhasiplerin mazeretleri halinde kimlerin vekalet suretiyle murakabe yapacağı ve muhasibin bulunduğu yerden ayrı yerlerde vazife gören murakabeye tabi ve kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin murakabesi şekilleri her daire ve müessesenin kurumunun hususiyetleri gözönünde alınarak maliye vekilliğince bir talimatnameyle tayin olunacaktır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : CEZALAR

    Madde 33 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesipte bir ay içinde Kefalet Sandığı hesabına yatırmıyan muhasiplerin ceza olarak maaş veya ücretlerinin dörtte biri ve tekrar yapıldığı halde yarı maaş veya ücretleri kesilerek Sandık hesabına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit bulunduğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettirdiği takdirde Maliye Vekilinin tasvibiyle Sandık İdare Heyetinin cezayı hafifletmek veya kaldırmak salahiyeti vardır.

    Madde 34 - Muhasipler, 33 üncü maddedeki cezadan başka ihmal ve teseyyüplerinin ve sebep oldukları zararların derecelerine göre Memurin Kanununun 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerinde yazılı fiiller ile mukayyet olmaksızın takdir ve tayin olunacak inzibati cezalara da çarptırılır.

    Bu cezalar, muhasibin mensup olduğu daire ve müessesenin inzibat komisyonları ve inzibat komisyonu bulunmıyan daire ve müesseselerde bu işi gören heyet veya makam tarafından tatbik olunur.

    Madde 35 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde zimmet veya ihtilasları anlaşılanlar, derhal usulüne göre hizmetlerinden çıkarılır ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları müddetçe her hangi bir nam ile maaş veya ücret verilmez. Ancak suçları muhakeme ile sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı verseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar, bir daha Devlet işlerinde kullanılmazlar. Yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartiyle tekaüt hakkından da mahrum kalırlar. Adiyen zimmettar olanlar hakkında Ceza Kanununun hükümleri tatbik edilmekle beraber bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tutulması gibi işlerde kullanılmazlar.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : ÖDENEN ZİMMETLERİN TAKİP YOLLARI

    Madde 36 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin Sandıktaki aidatlarından zimmet ve ihtilaslarına karşı tutulan miktardan arta kalan kısmı umumi hükümlere tevfikan bunların mallarına ve haczi kabil haklarına müracaat olunarak tahsil edilir. Sandığın hak ve alacakları Maliye Vekilliğince takip olunur.

    Madde 37 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde veya her hangi bir suretle zimmet ve ihtilasları anlaşılanların mallarına mensup olduğu dairelerce derhal ihtiyati haciz koydurularak mütehakkık zararların tahsili temin edilir.

    Madde 38 - Teftiş ve murakabe vazifelerini ihmal ederek veya her hangi bir suretle teseyyüplerde bulunarak zimmet ve ihtilas vukuuna sebebiyet veren muhasiplerin müşterek mesul sıfatiyle tazmin ile mahküm edildikleri takdirde bunlardan tahsil olunacak mebaliğ dahi Kefalet Sandığına aittir.

    Madde 39 - Zimmet veya ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle ayınlardan doğan Sandık alacakları diğer Devlet alacakları gibi rüçhanlıdır.

    ONUNCU BÖLÜM : BÜTÇE VE MASRAFLAR

    Madde 40 - Sandığın bilanço senesi İkincikanun iptidasından itibaren başlar ve Birincikanun sonunda biter.

    Madde 41 - Sandığın sermayesine alınacak faizin muhammen miktarı ile yapılacak masraflar her senenin bütçesinde gösterilir.

    Masraf kısmı, İdare Heyetinin mesai saati haricindeki çalışmalarına mukabil verilecek ikramiyeyi, muhasebeci ve katip ve hademe ücretlerini ve lüzumlu sair idare masraflarını ihtiva eder.

    İdare Heyetinden tanzim olunacak bütçe, Maliye Vekilinin tasdikıyla mer'i olur.

    Madde 42 - Sandığın sermayesinden her sene alınacak faizlerden yapılan masraflar çıktıktan sonra geri kalanı, Sandığın karını teşkil eder. Bu kar Sandıkça ödenen zimmetlerden fazla olursa bu fazlalık ertesi senenin muhammen varidatına ayrı bir kalem olarak ilave edilir.

    Madde 43 - Kefalet Sandığında tutulacak defterlerin ve kefalete bağlı memur ve müstahdemlere ait cüzdanların ve hesabı cari cetvellerinin şekilleri ve bunların kullanma tarzları İdare Heyetince tanzim ve Maliye Vekilliğince tasdik edilecek hesap talimatnamesiyle tayin olunacaktır.

    Madde 44 - Muhasipler, kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden 14 üncü madde mucibince keserek bankaya yatıracakları kefalet aidatı miktarını gösterir numunesine uygun olmak üzere yapacakları müfredatlı hesabı cari cetvellerini tasdikli olarak ve Sandığın bankasından alınan makbuz suretleriyle birlikte Nisan, Temmuz, Birinciteşrin ve İkincikanunun en geç birinci haftası nihayetine kadar her üç ayda bir muntazaman Kefalet Sandığına göndermeğe mecburdurlar.

    Muvakkat Madde 1 - Kanunun 13 üncü maddesi mucibince Kefalet Sandığı dışında kalan daire ve müesseselere bağlı memur ve müstahdemlerin Sandıkla ilişiklerinin kesilmesi için yapılacak tasfiye tarihi 1934 senesi Birincikanununun son günüdür. Bu tarihe kadar Sandık hesabına bankaya yatırılan bütün mevcudat üzerinden tasfiye muamelesi yapılır.

    Tasfiye muamelesine 1935 senesi İkincikanununun birinci gününden itibaren başlanır ve on beş gün içinde bitirilerek devir muamelesi yapılır.

    Tasfiye tarihine kadar Sandığa ibraz edilen katileşmiş ilamların muhtevası ödendikten sonra bilançoda kalan miktar aşağıda yazılı olduğu üzere tevzi olunur.

    Kanunun dışında kalan daire ve müesseselerin memur ve müstahdemlerinin son bilançodaki sermayeden hisselerine düşen zararlar çıkarıldıktan sonra arta kalan hisseleri toptan bu daire ve müesseselerin bağlı bulundukları Vekalet veya idare emrine milli bir bankaya yatırılır.

    Bu memurların isimleriyle bilançodaki sermayeden hisselerine düşen bakiye alacaklarını gösteren birer cetvel cüzdanlariyle birlikte o daire ve müesseselere verilir.

    1934 senesi Birincikanunun son gününden sonra ibraz edilen ve kanunun dışında kalan daire ve müesseseler lehine olan ilamların muhtevası tefrik edilen hisselerden verilmek üzere alakadar dairelerden aranır.

    Tasfiyeden evvel Sandıkça ödenipte tasfiyeden sonra alakalı zimmetlilerden tahsil olunacak paralar tasfiyede alınan paralar nispetinde Sandıkla kanunun dışında kalan daire ve müesseseler arasında taksim olunur. İşbu tasfiye hesaplarından dolayı Kefalet Sandığı ile daire ve müesseseler arasında ihtilaf çıkarsa bunu son olarak Divanı Muhasebat Reisi hakem sıfatiyle halleder.

    Muvakkat Madde 2 - Kanunun mer'iyet kespettiği 6 Haziran 1934 tarihine kadar kefaletli hizmetlerden her hangi bir suretle alakaları kesilmiş bulunanlara bu kanunun mer'iyetinden sonra ret edilecek kefalet aidatları hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

    Madde 45 - 2489 sayılı kanunun birinci maddesine göre kaleme alınmış ve Şurayı Devletçe görülmüş olan İşbu Nizamname neşri gününden yürümeye başlar.

    Madde 46 - İşbu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

    Mevzuat Kanunlar