İZMİR LİMANI NİZAMNAMESİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 02/03/1935 - 2/2081

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/04/1925 - 618

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/03/1935 - 2954

    FASIL I : LİMAN HUDUDLARI

    Madde 1 - İzmir Limanı, 1 sayılı ilişik krokide gösterildiği gibi Güzelyalı ile Sazburnu arasını birleştİren hattın şarkına düşen kısımdır.

    Madde 2 - İzmir Limanı, Dış, Orta ve İç Liman olarak üç kısma ayrılmıştır.

    A - Dış liman: Sazburnu ile Güzelyalı arasını birleştiren hatla Karşıyaka ve Salhane arasını birleştiren hat arasında kalan sahadır.

    B - Orta liman: Karşıyaka ve Salhane arasını birleştiren hatla Mendireğin şimal köşesiyle Karşıyaka sahilinde Naldöken mevkiine çekilen hattın arasında kalan sahadır.

    C - İç liman: Mendireğin şimal köşesiyle Karşıyaka sahilinde Naldöken mevkiine çıkılan hattın şarkına isabet eden sahadır.

    Mendirek iç limanda itibar edilir.

    FASIL II : DEMİR YERLERİ

    Madde 3 - Dış limandaki Göztepe Koyu, serbest demir yeridir. Gemiler, burada izin almadan demirliyebilirler; ancak demirledikten sonra demirledikleri yeri hemen Liman Reisliğine bildireceklerdir. Orta ve iç limanlarda yer bulunmadığı takdirde gemiler dış limanda demirliyerek sıra beklerler.

    Madde 4 - Dış limandaki serbest demir yeri müstesna olmak üzere hiç bir gemi Liman Reisliğinden müsaade ve talimat almadıkça limanın hiç bir mevkiine demirliyemez ve kıçtan kara edemez. Tamirat için Tersane önüne demirliyecek İzmir Liman İşleri İdaresine ait vasıtalar, her sefer için Liman Reisliğinden müsaade almak mecburiyetinde değillerdir.

    Madde 5 - Alsancak İtfaiye Karakolu ile Karşıyaka'da Alaybey arasına döşenmiş olan telefon kablosu üzerine demirlemek yasaktır. Telefon kablosunun İzmir'den denize girdiği ve Karşıyaka'da denizden çıktığı yerlere siyah tablo üzerine beyaz ters çapa işareti konacaktır.

    Madde 6 - Serbest demir yeri müstesna olmak üzere, Liman Reisliğinden müsaade almaksızın limanın her hangi bir mevkiine demirleyen ve yanaşan gemilerin süvarileri veya acentaları hakkında Limanlar Kanununun cezai hükümleri tatbik edileceği gibi bulunduğu yerden kalkması için yapılan tebligata riayet etmiyen gemiler, Liman Reisliğince kaldırılır ve gösterilecek yere demirlettirilir veya bağlanır. Bu hususta ihtiyar edilen kılavuz veya römorkör masrafları ayrıca tahsil olunur.

    Madde 7 - Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşıyan gemiler, kendilerine ayrılan hususi mevkilerden ayrı hiç bir yere demirliyemez ve yanaşamazlar.

    Madde 8 - Gemilerin, voli, ığrıp mahallerinin yakınına demirliyerek deniz avcılığına engel olmaları yasaktır. Buna karşı hareket eden gemiler hakkında 6 ncı madde hükümleri tatbik edilir.

    FASIL III : TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI

    Madde 9 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri maddelerle diğer tehlikeli maddelerin, liman içinde taşınması ile yükleme ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair Nizamname) ve (Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler hakkındaki Tüzük) hükümleri dairesinde ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak şartiyle özel tekne ve kaplarla yapılır.

    Madde 10 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklü gemiler, gündüzün B flamasını çekerler ve geceleyin ufkun her tarafından görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

    Madde 11 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    Donatan, kaptan veya acenteleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün; cins, miktar ve santigrat olarak parlama derecesini, geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak Liman Başkanlığına, Liman İşletmesine, İzmir Belediye Başkanlığına ve Emniyet Müdürlüğüne bildirirler.

    Madde 12 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    Patlayıcı madde yüklü gemiler Orta ve İç Limana giremezler. Bu gibi gemiler dış limandaki Göztepe koyuna sahilden en az 370 metre (2 gomina) mesafeye demirlerler.

    Madde 13 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    60 santigrattan aşağı derecede parlayıcı veya yanıcı madde yüklü gemiler, iç limanda enlemi 38

    27' 13" kuzey, boylamı 27

    10' 12" doğu mevkiinden hakiki batı cihetine çizilen mevhum hattın 27

    08' 00" doğu meridyenini kestiği nokta ile Karşıyaka vapur iskelesini birleştiren mevhum hattın kuzeyine düşen deniz sahası içinde sahilden en az 370 metre (2 gomina) mesafede demirlerler.

    Akaryakıt tankerleri, bu saha içindeki özel iskele ve şamandıralara bağlarlar.

    Madde 14 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    Patlayıcı madde yüklü gemiler 12 nci ve 60 santigrattan aşağı derecede parlayıcı veya yanıcı madde yüklü gemiler ise 13 üncü maddelerde belirtilen demir yerlerinde, limbo vasıtalarına her defasında en çok 25 tonluk partiler halinde boşaltılır. Limbo vasıtalarındaki bu yükler; Valilik, Belediye, Liman Başkanlığı ve Liman İşletmesince birlikte tayin ve tespit edilecek rıhtım veya iskelelere gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle çıkartılır ve bekletilmeksizin kara vasıtalarıyla gidecekleri yerlere gönderilir.

    Limandan ihraç edilecek bu gibi maddeler, aynı koşullara uyularak gemilere yükletilir.

    Gemi bordasında, rıhtım veya iskelelerde birden fazla bu maddeleri yüklü limbo vasıtası bulundurulamaz.

    Madde 15 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    İçinde diğer limanlara ait 60 santigrattan aşağı derecede parlayıcı veya yanıcı maddeler bulunan gemiler, gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle Alsancak'taki yanaşma yerlerine alınabilirler.

    Bu gemiler, yanaşma yerlerinde bulundukları sürece Liman İşletmesinden sağlanacak bir itfaiye ekibinin gözetimi altında bulundurulur. Gerektiğinde geminin rıhtımdan süratle avara edilmesini sağlamak amaciyle baştan ve kıçtan deniz tarafına doğru birer tel halat sarkıtılır. Gemi kaptanlığınca da çıkabilecek bir yangına karşı önceden gerekli güvenlik tedbirleri alınır.

    Madde 16 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    60 santigrattan yukarı derecede parlayıcı veya yanıcı maddeler yüklü gemiler, bu maddeleri boşaltırken ve yüklerken, Liman İşletmesinden sağlayacakları bir itfaiyecinin gözetimi altında bulundurulur. Aynı zamanda gemide, rıhtım veya iskelede, gemi kaptanlığı ve Liman İşletmesince gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Boşaltılan yükler, Rıhtım veya iskele üzerinde bekletilmeksizin kara vasıtalarıyla gideceği yerlere gönderilir.

    Limandan ihraç edilecek bu gibi maddeler, rıhtım veya iskele üzerinde bekletilmeksizin gemilere yükletilir.

    Madde 17 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    Harb gemileri, cephanelerini emniyete almak suretiyle Orta ve İç Limana girebilirler.

    Madde 18 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır.

    Ancak, dökme akaryakıt boşaltacak veya yükleyecek olan gemiler, işlerine gece de devam edebilirler.

    Madde 19 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    Gemilerin akaryakıt ikmalini yapacak küçük tonajlı tankerler, benzin nakletmemek şartiyle İç ve Orta Limanda çalışabilirler.

    Madde 20 - (Değişik madde: 25/03/1970 - 7/396 K.)

    Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

    FASIL IV : LİMAN İÇİNDE SEYRÜSEFER

    Madde 21 - Liman içindeki seyrüsefer men'i müsademe kaidelerine tabidir.

    Madde 22 - Limana giren gemiler, Güzelyalı ile Sazburnu arasını birleştiren hattı şarka doğru geçer geçmez milli ve kumpanya bayrakları ile vapurun hususi işaretini kaldıracaklardır. Limana giren her gemi bir demirini fundaya hazırlamış bulunacaktır.

    Madde 23 - Mendirek içinde seyreden buharlı ve motorlu gemiler, dalgalarıyla rıhtıma bağlı deniz vasıtalarına zarar vermiyecek bir hızla seyredeceklerdir.

    Madde 24 - Bilumum deniz vasıtalarının, men'i müsademe kaideleri mucibince sisli havalarda verilmesi lazımgelen işaretleri verebilecek tertibatı haiz bulunmaları mecburidir. Gemiler, limanda manevra zamanı haricinde düdüklerini çalmıyacaklardır.

    Madde 25 - Deniz vasıtalarının liman kıyılarında, lüzumundan fazla ilerde veya seyrüsefere çaparız verecek şekilde yatmaları yasaktır.

    Madde 26 - Mendirek içinde yelken açarak seyretmek yasaktır.

    Madde 27 - Hizmet halinde bulunan dalgıç vasıtaları gibi manevradan tamamen aciz gemiler ve deniz vasıtaları, gündüz bir sepet ve gece bir beyaz fener çekeceklerdir. Ağ ve sepetle balık tutan vasıtalar, birinci fıkrada yazılı fenerden başka, ağ veya sepetlerini attıkları istikamete, birinci fenerden ufki bir buçuk ve amudi iki metre mesafeden az olmamak üzere ikinci bir beyaz fener kaldırırlar.

    Madde 28 - Gece vakti liman içinde seyrüsefer eden kürekli deniz vasıtalarının provalarında, seksen santimetre irtifaında bir gönder üzerinde ve ufkun her tarafından görülür beyaz bir fener bulunacaktır.

    Madde 29 - Liman içinde yedekte çekilen duba, şat, mavna ve bu gibi kuvvei muharrikesiz vasıtalar üzerinde mezkur vasıtayı idare edebilecek bir şahsın bulunması ve bu şahsın, varsa dümen başında, yoksa vasıtayı idare etmek için muvafık görülen mevkide bulunması şarttır. Bu nizamnamenin neşrinden sonra İzmir Limanına kaydedilecek bu gibi vasıtalar, mutlak surette dümenle mücehhez olacaktır.

    Madde 30 - Römorkörlerle mendirek içinde, birbiri ardına veyahut yan yana, ikiden fazla vasıta çekilmesi yasaktır.

    Her halde yedeğin 60 metre uzunluk ve 16 metre genişliği tecavüz etmemesi lazımdır.

    Madde 31 - Liman içinde yatan veya seyreden bütün gemiler ve deniz vasıtaları, denizde men'i müsademe kaideleri mucibince taşınması şart olan fener ve işaretleri çekeceklerdir.

    FASIL V : LİMAN DAHİLİNDE İNTİZAM VE İNZİBAT

    Madde 32 - Limanda intizam ve inzibat ve seyrüsefer bakımından alınması lazımgelen tedbirler ve rıhtımlara ticaret eşyası çıkarmak ve buralardan eşya yüklemek hakkında Liman Reisliği tarafından verilen emirler alakadarlarca derhal ifa edilecektir.

    Madde 33 - Limana girecek gemilerin mensup oldukları acentalar, gemiler limana girmezden en az 12 saat evvel, Liman Reisliğine müracaat ederek gemilerin ne vakit ve nereye demirlemek veya yanaşmak istediklerini bildireceklerdir. Liman Reisliği bu müracaat üzerine geminin demir veya yanaşma yerini tayin edecektir.

    Madde 34 - Dış limanda yatan gemiler müstesna olmak üzere orta ve iç limanlarda bulunan hiç bir gemi, Liman Reisliğinden müsaade almadıkça mevkiini değiştiremez. Mücbir sebeplerle yerini değiştiren gemi, mücbir sebepleri göstererek bu değişikliği hemen Liman Reisliğine haber verecektir.

    Madde 35 - Gemiler, rıhtıma sağlam şekilde bağlanacak ve bağlar kolaylıkla çözülebilecek şekilde tertip olunacaktır. Gemilerin halat ve tellerinin, rıhtım üzerinde bulunan baba ve halkalardan başka yerlere bağlanması yasaktır.

    Madde 36 - Yanaşma manevralarında kullanılan halatlardan başka seyir suları üzerine, Liman Reisliğinden müsaade alınmaksızın, halat uzatmak yasaktır.

    Madde 37 - Rıhtıma kıçtan kara olan gemiler, harekete hazırlanmak maksadiyle pervanelerine uzun müddet devir yaptırmadan evvel Liman Reisliğine haber verecekler ve etraflarında bulunan gemi ve vasıtalara münasip şekilde ihbaratta bulunacaklardır. Ana makineleri ile pervane devrettiren gemiler, rıhtımlara zarar vermemeğe ve liman dibini karıştırmamağa dikkat edeceklerdir. Rıhtıma yanaşan ve rıhtımdan avara eden gemiler, koltuk ve palamarları sahile merbut iken, mücbir sebep olmadıkça makineleriyle manevra yapmıyacaklardır. Yukarda tarif edilen haller müstesna olmak üzere rıhtım boyunca pervane devrettirmek yasaktır.

    Madde 38 - Gemi bordalarında buhar salıverilirken ve her ne şekilde olursa olsun denize doğru su basılırken borda civarında dolaşan vasıtalara zarar verilmemek için lazımgelen tertibat alınacaktır.

    Madde 39 - Mendirek müstesna olmak üzere orta ve iç limanlara giren gemiler, bu limanlarda nihayet bir ay kalabilirler, fazla kalmak mecburiyetinde bulunanlar, Liman Reisliğinin müsaadesiyle işlerini bitirinceye kadar kalabilirler. İşleri olmaksızın İzmir Limanında kalmak istiyenler, iç limanda Liman Reisliğince gösterilecek ve seyrüsefere çaparız vermiyecek bir cihete demirliyeceklerdir.

    Madde 40 - Fribort markasından fazla yüklenmiş sefer esnasında tehlike doğurabilecek şekilde karınaya basmış, nizami miktardan fazla yolcu almış, Muayenei Sefain Talimatnamesi mucibince sefere kabiliyetli görülmemiş gemilerle yolcuların sıhhi emniyeti hakkındaki Nizamname hükümlerini ifa etmemiş olan gemilerin limandan hareketine müsaade edilemez.

    Madde 41 - Gemi kaptanları, her türlü çatışmaları, batmaları, kazaları ve bu gibi diğer mühim vakaları derhal Liman Reisliğine tahriri bir raporla bildirecekler ve bu makamın soracağı suallere süratle cevap vereceklerdir.

    Madde 42 - Demirli veya rıhtıma kıçtan kara veya aborda olmuş gemilerin bordalarının bir noktasına üst üste iki mavnadan fazlası yanaşamaz. Geminin boyu müsait olduğu takdirde bordasına arka arkaya ikiden fazla mavna yanaştırılabilir.

    Madde 43 - Sicil tasdiknameleri ve ölçme kağıtları noksan olan bütün deniz vasıtalarının seyrüseferi yasaktır.

    Madde 44 - İzmir Limanına kayıtlı 50 gayrisafi (Gros) tonilatodan büyük her geminin sancak ve iskele provasında adı kıç tarafında da üstte geminin ve altında limanın adı yazılı bulunacak ve baş ve dümen bodoslamalarının bir tarafına desimetre ve bir tarafına kadem olarak çektiği su miktarı sabit kısımlara ve boya ile yazılacaktır.

    İzmir Limanına kayıtlı mavna, salapurya, sandal, kayık ve bu gibi makine, yelken, kürek vesaire ile mütaharrik deniz vasıtalariyle limbo, duba vesairenin gemi tasdikname numaralariyle ton olarak yükleme kabiliyetleri sancak ve iskele baş tarafında ve mensup oldukları iskelenin adı da kıç taraflarına Türkçe olarak yazılacaktır. Römorkör, istimbot, motorbot vesair buharlı ve motörlü liman vasıtalarının sancak ve iskele baş taraflarına adları ve kıç taraflarına mensup oldukları limanın adı yazılacaktır. Tarak, maçuna, prizman, algarina vesaire gibi vasıtaların sancak ve iskele baş taraflarına varsa adları yoksa mensup oldukları kumpanyanın adı ve kıç taraflarına mensup oldukları limanın adı yazılacaktır.

    Madde 45 - İzmir Limanında kayıtlı gemi ve deniz vasıtalarında çalışanların veya deniz işleriyle uğraşanların Liman Reisliğince tescil edilmiş olmaları şarttır. Tescil edilmemiş olanların çalışması yasaktır.

    Madde 46 - Mendireğin her iki ağzı ve gemilerin seyir rotaları tamamen serbest bulunacaktır.

    Madde 47 - Canlı hayvanların boynuzlarından veya bacaklarından asılarak gemilerden çıkarılması veya yükletilmesi yasaktır. Hayvanlar palet ve bu gibi kuşaklarla bellerinden asılarak veya iskeleler üzerinden yürütülerek gemilerden çıkarılır veya bindirilir.

    Madde 48 - Limanlar içinde yatan her gemi, gündüzleri milli ve kumpanya bayrağını çekecektir.

    Madde 49 - (Değişik madde: 31/07/1954 - 4/3523 K.)

    İzmir mendireği dahilinde duba, şat, mavna vesaire gibi taşıma vasıtaları, bağlı krokide belirtildiği üzere gümrük binası karşısındaki kömür deposunun (C) harfi ile işaretli şimal köşesinden itibaren mendireğin şimal kolu istikametinde 85 metre imtidat eden (D) harfi ile işaretli noktaya kadar bir sıra dolu ve (D) noktasından itibaren mendirek şimal fenerinin 20 metre gerisinde (E) harfi ile gösterilen noktaya kadar da keza bir sıra boş ve kömür deposunun (B) harfi ile gösterilen cenup köşesinden dalgakıran (A) harfi ile işaretli cenup kolu ucuna kadar üçer sıra dolu veya boş olarak bağlanabilirler.

    Madde 50 - (Değişik madde: 09/08/1956 - 4/7799 K.)

    150 gayrisafi (Gros) tonilatodan büyük gemilerin, gerek mendirek dahiline girerlerken ve mendirek dahilinden çıkarlarken ve gerekse rıhtımlarla iskelelere yanaşırlarken ve buralardan ayrılırlarken kılavuz almaları mecburidir.

    Kılavuzların sıhhi pratika almadan evvel gemilere girmeleri caiz ise de, bulaşık hastalıklı yerlerden geldiği anlaşılan gemilerin tabi olacaklar sıhhi tedbirlere bu kılavuzlar da tabi olurlar.

    2000 gayrisafi (Gros) tonilatodan yukarı gemiler, gerek mendirek dahiline girerlerken ve mendirek dahilinden çıkarlarken ve gerekse rıhtımlarla iskelelere yanaşırlarken ve buralardan ayrılırlarken birer romorkör almağa mecburdurlar. Ancak, hava şartları ve manevra zaruretleri gerektirdiğinde liman başkanının göstereceği lüzum üzerine 4000 gayrisafi (Gros) tonilatodan yukarı gemiler, biri provalarında ve diğeri kıç taraflarında bulundurulacak iki romorkör alırlar.

    Madde 51 - Kılavuz alacak, gemi, rüzgar altı tarafına bir şeytan çarmıhı asmak suretiyle kılavuzun gemiye salimen çıkmasını temin edecektir. Gece vakti bu çarmıh yanına parlak ziya veren bir karpuz feneri asılacaktır.

    Madde 52 - Mendirek içinde ve Kordon, Alsancak, Gazhane ve Taş iskeleleri için kılavuz almak mecburidir.

    Madde 53 - Yanaşmış gemiler, muntazam mürur ubur temin edebilecek miktarda iskele ve buna benzer vasıtalarla sahile bağlı bulunacaktır.

    Açıkta yatan gemilerin de her vakit gemiye girilebilecek surette iskeleleri indirilmiş bulunacaktır. Uzatılan iskeleler en aşağı yetmiş santim genişliğinde olacak ve hiç olmazsa bir tarafına bir halat veya vardavela gerilmiş bulunacaktır.

    Madde 54 - Liman Riyasetince tayin olunacak mevkilere ve mendirek dahiline süprüntü, pasakül ve bu gibi kirletici maddeler dökmek yasaktır. Gemiler bu gibi maddeleri mendireğe germezden evvel veya çıktıktan sonra denize dökerler.

    Mendirek içinde mübrem ihtiyaçlar dolayısiyle pasakül veya süprüntü çıkarmak lazım geldikçe, bunlar gemilerce tedarik edilecek vasıtalara yükletilerek, Liman Riyasetince tensip edilecek mahallere sevkedilecektir.

    Dökülücü maddeleri yükliyen veya boşaltan gemiler, yükleme ve boşaltma sahası altına branda veya bu gibi vasıtalar gererek liman dahilinin kirlenmesine mani olacaklardır.

    Madde 55 - Liman içinde (Maimahruk) veya bu gibi mayilerin dökülmesi katiyen yasaktır.

    Madde 56 - Liman içinde demir, zincir ve bu gibi gemilere zarar verebilecek maddelerin batması halinde, batan cismin sahibi veya onu en son kullanan şahıs, derhal Liman Reisliğine haber vererek cismin battığı noktayı verilecek talimat dairesinde, işaretlendirecektir. Bu gibi cisimlerin çıkarılması Limanlar Kanunu hükümlerine tabidir.

    Madde 57 - Liman içinde :

    1 - Lüzumsuz yere gürültü edilmesi,

    2 - Her türlü ateşli silahlarla endaht yapılması yasaktır.

    Madde 58 - Liman içinde yatan bütün gemiler, ancak emniyetli yerlerinde ateş yakabilecek ve bu ateş daima kontrol altında bulundurulacaktır. Alevli ışıklar, ancak fenerler veya madeni zarflı lambalar içinde kullanılabilir. Buharlı gemilerin kazan ve makine dairelerinde açık alevli yağ lambalarının kullanılmasına müsaade edilir.

    Madde 59 - Mendirek içinde itlafı far ameliyesi yapmak yasaktır.

    Madde 60 - Parlayıcı ve patlayıcı maddeler yüklü gemilere mahsus liman kısımlarına giren ve ıskaralarında ateş bulunan gemilerin kıvılcım şapkalariyle mücehhez bulunmaları lazımdır.

    FASIL VI : MENDİREĞE GİRİP ÇIKMA

    Madde 61 - Mendireğe şimal ağzından girilir ve çıkılır. Cenup ağzından girmek yasaktır. Gündüz ve gece mendireğe girmek ve çıkmak işaretleri beynelmilel umumi işaretler esaslarını tevkifan İktisat Vekaletince tayin ve ilan olunur. Körfez Vapurları bu hükümden müstesnadır.

    Madde 62 - Mendireğe giren gemilere, beyaz zemin üzerine kırmızı çapa bulunan bir flama çeken kılavuz sandalı tarafından demir mevkii gösterilir ve bu sandal gemilere, koltuk ve palamarlarını rıhtım üzerindeki muayyen yerlere bağlamak hususunda yardım eder.

    Madde 63 - Mendireğe giren veya çıkan gemilerin bordalarında veya yedeklerinde, kılavuz sandalından başka sandal bulunmaz.

    FASIL VII : GEMİLERE GİRECEK VEYA GEMİLERDEN ÇIKACAK YOLCULARLA BUNLARI TAŞIYACAK DENİZ VASITALARININ TABİ OLDUKLARI ŞARTLAR

    Madde 64 - Ecnebi limanlarına gidecek veya ecnebi limanlarından gelecek yolcularla Türk limanlarından gelen ve Türk limanlarına giden yolcular ve eşyaları pasaport rıhtımından girip çıkacaklardır. Alakadar mahalli makamların karar ve tasvibiyle limanın diğer sahalarına yolcu çıkarılabilir ve gemilerden bazı yolcuların ve eşyalarının motörle alınmasında zaruret görülünce bu motörler gemilere ancak Polis ve Gümrük Muhafaza İdarelerinden alınacak vesikalarla yanaşabilirler.

    Madde 65 - Gümrük Salonuna kayıtlı kayık, sandal ve motör gibi vasıtalardan gayrısının vapurlardan salona ve salondan vapurlara yolcu veya eşyalarını taşımaları yasaktır. Hususi vasıtalar, Gümrük İdaresinden müsaade almak şartiyle vapurlarda yolcu ve seyyah alabilirler ve bunları liman iskelelerine çıkarabilirler. Bu vasıtaları kullananlar hakkında Liman İdaresiyle Polis Deniz Şubesinin, Liman Nizamnamesi ve Zabıtai Belediye Talimatnameleri hükümleri dairesinde, haiz oldukları murakabe hakları mahfuzdur.

    Madde 66 - Yukarki maddede yazılı vasıtaları kullananların yolculardan muayyen tarifeden fazla ücret istedikleri ve Liman, Polis ve Gümrük İdarelerinin emirlerine riayetsizlik gösterdikleri ve yolculara karşı her ne suretle olursa olsun fena muamele yaptıkları anlaşılırsa, birinci defasında haklarında yalnız kanuni takibat yapılır. İkinci defasında kanuni takibatla beraber salonlara yolcu ve eşya getirip götürmekten menedilir ve aynı zamanda salon nakil vasıtaları teşkilatından çıkarılır.

    Madde 67 - Yukardaki maddelerde yazılı vasıtaları kullananların, her ne şekilde olursa olsun kaçakçılık yaptıkları veya kaçakçılığa vasıta oldukları anlaşılırsa hemen salon vasıtaları teşkilatından çıkarılmakla beraber haklarında Kaçakçılık Kanunu hükümleri tatbik edilir.

    Madde 68 - Transit gemilerle henüz serbest pratika almıyan gemiler üzerinde deniz vasıtalarının yanaşmaları yasaktır.

    Madde 69 - Gümrük ve Polis kontrol ve muayene işleri bitmeden yolcularla karşılayıcıların birleşmeleri yasaktır. Yollayıcıların da geçirmek istedikleri yolcularla temasları, rıhtımda nihayet bulur. Her iki halde de resmi vaziyetler müstesnadır. Hasta ve malul yolcuları olanlarla yolcularını vapurdan almak hususunda kati zarureti anlaşılan karşılayıcıların rıhtım mıntıkasında en büyük Polis amirinden alacakları vesikaları kontrolla alakadar Polis Gümrük Muhafaza Memurlarına göstermeleri şartiyle gümrük muayenesinden evvel yolcularla birleşmelerine müsaade olunur. Kezalik hasta ve malul yolcuları olanlarla yolcularını vapura götürmek hususunda kati zarureti anlaşılan yollayıcıların yukarki fıkrada yazılı olduğu veçhile vesika almak şartiyle vapura girmelerine müsaade edilir.

    Madde 70 - İzmir Limanına giren gemilerden yolcu almak veya bunlara yolcu götürmek için tahsis olunan sandalların, haddinden fazla yolcu almaları ve vapur iskelelerinde mürur ve uburu işgal edecek şekilde toplanmaları yasaktır. Her sandalın taşıyabileceği azami yolcu miktarının bordasına yazılması mecburidir.

    Madde 71 - 34 üncü madde mucibince mücbir sebepler dolayısiyle demir veya yanaşma mevkilerini değiştiren gemiler, yeni mevkilerini ve mücbir sebebi Liman Reisliğine bildirmekle beraber kontrolla alakadar Gümrük ve Polis amirlerine de haber vermekle mükelleftir.

    Madde 72 - Ecnebi memleketlerden veya ecnebi limanlarına uğrayarak gelen Türk ve ecnebi gemilerin sıhhat, gümrük ve polis kontrolları, gemiler mendireğe girmezden evvel orta limanda yapılır. Fena havalarda geminin mendirek şimalinden girerken de kontrolu yapılabilir.

    FASIL VIII : LİMAN DAHİLİNDE FAYRAP

    Madde 73 - Liman içinde yatan veya seyreden gemiler, limanın civarında ikamet edenleri rahatsız edecek veya liman seyriseferini güçleştirecek derecede duman yapmıyacaklardır.

    Ana ve yardımcı kazanlarda yakılacak ateşlerin, daimi ve kesif bir duman yapmıyacak surette idare edilmesi lazımdır.

    Limandan ayrılan gemiler, fazla istim tutmak için daha fazla fayrap etmek mecburiyetinde iseler, bu ameliyeyi ancak İzmir Limanını dış limandan ayıran Karşıyaka - Salhane hattını garba doğru kat ettikten sonra yapabilir.

    Madde 74 - Liman içinde çalışan buharlı vasıtalar, rıhtım ve iskeleler yakınında fazla duman yapmıyacaklardır.

    FASIL IX : UMUMİ HÜKÜMLER

    Madde 75 - İşbu Nizamnamenin tatbikı, doğrudan doğruya Liman Reisine mevdu olup Gümrük, Polis ve Sahil Sıhhiye İdareleri de vazifelerinin taallükuna göre tatbikına iştirak ederler.

    Madde 76 - Sahil, Sıhhiye Polis ve Gümrük Kontrol Heyetleri, kendi dairelerini alakadar eden hususlarla Nizamname hükümlerine muhalif hareketlere şahit oldukları takdirde hadiseyi zabıt varakasiyle tesbit edip zabıt varakasını Liman Reisliğine ve bir suretini de kendi amirlerine vereceklerdir. Liman Reisi, Nizamname hükümlerine muhalif hareket edenleri Limanlar Kanununun 11 inci maddesi mucibince cezalandırmakla mükelleftir.

    Madde 77 - 618 numaralı Limanlar Kanununa istinaden kaleme alınmış ve Şurayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamnamenin hükümleri neşri tarihinden başlar.

    Madde 78 - Bu nizamnamenin hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Mevzuat Kanunlar