EVKAF KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 06/08/1935 - 2/3124

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 02/06/1934 - 2489

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 26/08/1935 - 3090

    BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE VAZİFESİ

    Madde 1 - Evkaf teşkilatında para ve menkul kıymetleri ve ayniyati alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemler için müteselsil kefalet usulünü tatbik etmek maksadiyle (Evkaf Kefalet Sandığı) kurulmuştur.

    Madde 2 - Sandık, Umum Müdür tarafından, Umum Müdürlük memurları arasından seçilecek bir reis ile iki azadan mürekkep bir heyetin murakabesi altında idare olunur. Reisin en aşağı altıncı ve azaların en aşağı sekizinci derecede memurlardan olması gerektir.

    Madde 3 - İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır :

    A - Kendiliğinden veya Sandık müdürünün göstereceği lüzum üzerine Sandık idaresi etrafında icap eden tedbirleri almak ve hesap usullerini tayin etmek,

    B - ( Değişik bent: 01/07/1954 - 4/3302 K.) Her üç ayda bir Vakıflar Müdürlüklerinden verilecek cetveller üzerine Sandık Müdürlüğünün yapacağı hesap hulasasını tetkik etmek,

    C - (Değişik bent: 01/07/1954 - 4/3302 K.) Kesilecek paraları zamanında kesmiyen veya hiç kesmiyen veya kestiği paraları bir ay içinde Sandık hesabına Umum Müdürlüğün göstereceği bankaya göndermiyen muhasiplerin, kanunun 10 uncu maddesinde yazılı cezalarını tayin eylemek,

    D - Sandığın ödediği paraları, zimmetlerine geçirenlerden tahsili için gerekli takipleri evkaf müdür veya memurları marifetiyle yaptırmak,

    E - (Değişik bent: 01/07/1954 - 4/3302 K.) Yıl sonunda Sandık Müdürlüğünün yapacağı bilançoyu tetkik ederek Umum Müdürlüğün tasvibine sunmak.

    F - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin katileşmiş hükümlere bağlı borçlarını kanunun göstereceği müddet içinde ödetmek.

    G - Sandığın sermayeden Ödediği paraları kefalete, bağlı memur ve müstahdemlere hisselerine göre dağıtmak.

    H - Sandıktan ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin sandıktaki sermayelerini kendilerine veya mirasçılarına kanun hükümlerine göre geri verdirmek.

    Madde 4 - (Değişik fıkra: 01/07/1954 - 4/3302 K.) Sandığın Müdürü, Vakıflar Umum Müdürlüğü Muhasebe Müdürü ve Muhasebecisi, merkez mesul muhasibidir. Sandık Müdürlüğü aşağıdaki işleri yapar.

    A - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilecek paraların her yerde ve zamanında kesilmesini temin etmek.

    B - Sandık muhasebesinin defterini ve kayıtlarını bu nizamnameye göre tutturmak,

    C - Sandık muamelelerini kanun ve bu Nizamname hükümleriyle İdare Heyeti kararları dairesinde yürütmek,

    Madde 5 - (Değişik madde: 01/07/1954 - 4/3302 K.)

    Sandığın ita amiri, Sandık Müdürüdür. Muhasebe ve kayıt işleri, merkez mesul muhasibi ile Muhasebe Müdürlüğü masraf bürosu katiplerince, para alıp verme işleri de Umum Müdürlüğün göstereceği bankaca yapılır. Sandık muhasebe muamelatı, Sandık Müdürünün kontrolü altındadır.

    Madde 6 - Muhasebecinin vazifeleri şunlardır:

    A - Verilmesi gerekli olan paraların usulüne göre sarf muamelesini yapmak,

    B - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilmesi gerekli olan paraların her yerde ve zamanında kesilmiş olup olmadığını ve zamanında sandığa gönderilip gönderilmediğini araştırarak kanunsuz işleri ve gecikmeleri müdüre haber vermek,

    C - Her üç ayda bir evkaf idarelerinden verilecek cetvelleri tatbik ederek kayda geçirmek ve bunlara göre hesap hulasalarını hazırlıyarak İdare Heyetine gönderilmek üzere müdüre vermek.

    D - Yıl sonunda Sandığın bilançosunu yapmak,

    E - Sandığın bütün hesap işlerini görmek ve Maliye Kefalet Sandığının kabul ettiği esaslara uygun olarak Umum Müdürlükçe yapılacak hesap talimatnamesine göre defterlerin iyi ve doğru tutulmasını temin etmek,

    Madde 7 - Sandık namına yapılacak ödemeler ve masraflar usulüne göre muhasebeci tarafından tahakkuk ettirildikten sonra müdürün tasvibiyle sandık parasından hak sahibine verilir veya posta ile gönderilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : KEFALETE BAĞLI OLANLAR

    Madde 8 - Evkaf teşkilatında para ve menkul kıymetleri ve ayınları alıp veren ve elinde tutan ve bunların girmesinden ve çıkmasından ve saklanmasından mesul olan veznedar, tahsildar, levazım ve ambar ve tevzi memurları müteselsil kefalete bağlıdır.

    Madde 9 - Para ve menkul kıymetlere ayınlara fiilen el sürmiyen muhasiplerle Muhasebei Umumiye Kanununun (83) üncü maddesinde yazılı mutemetler kefalet usulüne tabi tutulmazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SANDIĞIN SERMAYESİ

    Madde 10 - Sandığın sermayesi şunlardır :

    A - Kefalet Kanununun birinci muvakkat maddesinin (B) fıkrasına göre yapılacak tasfiye neticesinde evkaf memurlarına dağıtılması gerekli olan paralarla kefalete bağlı evkaf memur ve müstahdemlerinden bu kanunun neşrinden sonra kesilmiş olan paralar (Alakadarların hakları mahfuz olmak üzere)

    B - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden (Emsal hasılı da dahildir) kesilecek kefalet aidatı,

    C - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesipte bir ay içinde Kefalet Sandığına gönderilmek üzere bankaya yatırmıyan veya postaya vermiyen muhasiplerden kesilecek para cezaları,

    D - (Değişik bent: 01/07/1954 - 4/3302 K.) Sandık sermayesinin Umum Müdürlük tarafından gösterilecek bankaca nemalandırılmasından elde edilecek faizler.

    E - Umum Müdürlükçe icabında Sandığa yapılacak yardımlardan elde edilir.

    Madde 11 - Müteselsil kefalete bağlı olanlardan Sandığa girerken ve aylık olmak üzere iki türlü aidat alınır.

    1 - Giriş aidatı; kefalete bağlı vazife alanların tam olarak aldıkları ilk maaş veya ücretin (Emsal hasılı dahil) yarısıdır. Tayinlerini takip eden aydan itibaren beş ayda ve beş müsavi taksitte kesilir.

    2 - Aylık aidat; maaş ve ücretlerinin (Emsal hasılı dahil) yüzde ikisidir. Bu aidat giriş aidatının tamamının kesilmesini takip eden aydan itibaren tediye sırasında kesilir.

    Madde 12 - Yalnız aidatla kullanılanlardan alınacak Sandık aidatı, bu vazifelerin benzeri olanların giriş ve aylık aidatlarından aşağı olmamak üzere İdare Heyetince takdir olunur. Vazifelerinin benzeri olmıyanların ilk aylık aidatının tutarı üzerinden giriş ve her ayın tutarı üzerinden aylık aidatları alınır. Gündeliklerin giriş ve aylık aidatı gündeliğinin yirmi beş misli üzerinden kesilir.

    Madde 13 - Kendisine muvakkat olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı vazife verilenler, vazifenin ehemmiyetine göre kefalet olarak bin liradan iki bin liraya kadar para veya Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslara göre menkul kıymetler veya ipotekli gayri menkul gösterirler. Şu kadarki muvakkat veya vekalet suretiyle tayin olunanlar kefalete bağlı memurlardan iseler kendilerinden ayrıca kefalet aranmaz.

    Ancak aldıkları vekalet maaşından veya ücretinden yüzde iki aidat kesilir.

    Madde 14 - Kefalet Sandığı sermayesi her türlü vergi ve resimlerden muaftır.

    Madde 15 - Sahiblerine red ve iade olununcaya kadar bu Sandıktaki mevduat muhtemel tazminata karşı teminattır. Üçüncü şahısların bu paralar üzerine koyacakları hacizler, paraların sahiplerine verileceği zaman tenfiz olunur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ZİMMETLERİN ÖDENMESİ

    Madde 16 - Bu Nizamname ile kefalete tabi tutulan evkaf memur ve müstahdemlerinden her hangi birinin katiyet kesbetmiş hükümle tebeyyün eden zimmeti, sandığın her bilanço senesi takip eden ayın sonunda verilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÖDENEN ZİMMETLERİN KARŞILANMASI VE DAĞITILMASI

    Madde 17 - Ödenen zimmetler, hüküm katiyet kesbettiği senede kefaletli memuriyette bulunanlara, o sene bilançosundaki kar kifayet etmediği takdirde, aynı sene bilançosundaki hisseleri nisbetinde garameten tevzi edilir.

    ALTINCI BÖLÜM : KEFALETLİ VAZİFELERDEN AYRILANLARIN ALAKALARININ KESİLMESİ

    Madde 18 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kefalete bağlı olmıyan bir memuriyete geçen veya ölenlerle her hangi bir sebeple kefaletli hizmetten ayrılmış olanların sandıktaki alakaları aşağıda yazılı surette kesilir. Bunların ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatları yekünundan (17) nci maddeye göre mahsup edilecek miktarlar çıktıktan sonra kalanın birinci yarısı ölenlerin varislerile tekaüt edilenlere derhal verilir. Bunlardan gayrı sebeplerle kefaletli hizmetten ayrılmış olanlara mütaakip bilanço tarihinden üç ay sonra verilir.

    Madde 19 - Kalan diğer yarısı, üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait zimmetlerle sandıktan ayrılmadan evvelki zamanlara ait ve (17) nci madde hükmü ile kendine düşecek zararlar karşılığı olarak mevkuf tutulur.

    Üç sene sonunda yukarda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan miktar, üç senelik faiz ilavesile beraber alacaklı memura geri verilir. Sandıkça verilecek faiz haddi, sandığın son üç sene içinde sermayesine aldığı faizlerin nisbetini geçemez.

    Madde 20 - Kefaletli hizmetten ayrılanlar (18) inci maddenin son fıkrasında yazılı müddet içinde yine kefaletli bir hizmete geçtiklerinde ilk yarıyı istemeğe hakları kalmaz.

    (18) inci maddeye göre Kefalet Sandığından birinci yarıyı aldıktan sonra üç sene içinde tekrar kefalete bağlı bir hizmete geçenlerin Sandıkta kalan son yarı hisseleri memuriyetleri müddetince sermaye olarak hesaplarına Sandıkta kalır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : MURAKABE

    Madde 21 - Muhasipler, maiyetlerinde para ve menkul kıymetlerle ayniyat alıp vermekte ve elinde tutmakta olan memur ve müstahdemlerin koruyacakları para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı aşağıda yazılı müddetler içinde murakabeye mecburdurlar:

    A - Para ve menkul kıymetleri alıp verenlerle tahsildarları en az on beş günde bir olmak üzere gayri muayyen zamanlarda,

    B - Ayniyat işlerinde işin icaplarına göre ve en az senede bir defa (Evkaf müfettişlerinin yaptığı murakabe dahi makbuldür) muhasiplerin mazeretleri halinde bu murakabe vekillerine düşer.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : CEZALAR

    Madde 22 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesipte Kefalet Sandığına gönderilmek üzere bir ay içinde bankaya veya postaya yatırmıyan muhasiplerden Sandık İdare Heyeti kararile Ceza olarak maaş veya ücretlerinin (Emsal hasılı dahil) dörtte biri ve tekrar yapıldığı takdirde yarısı kesilerek Sandık hesabına irat kaydolunur.

    Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete mütenit olduğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettiği takdirde Umum Müdürlüğün tasvibile Sandık İdare Heyetinin cezayı hafifletmeğe veya kaldırmağa salahiyeti vardır.

    Madde 23 - Muhasipler (22) nci maddedeki cezalardan başka ihmal ve teseyyüblerinin ve sebep oldukları zararların derecelerine göre Memurin Kanununun 28,29, 30, 31, 32, 33 üncü maddelerine göre tayin olunacak inzibati cezalara da çarptırılırlar.

    Madde 24 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde zimmet veya ihtilasları anlaşılanlar derhal usulüne göre hizmetlerinden çıkarılır ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları müddetçe her hangi bir nam ile maaş veya ücret verilmez. Ancak suçları muhakeme ile sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı verseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar bir daha evkaf idarelerinde kullanılmazlar, yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartile tekaüt hakkından da mahrum kalırlar. Adiyen zimmettar olanlar hakkında Ceza Kanunu hükümleri tatbik edilmekle beraber bunlar dahi para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tutulması gibi işlerde kullanılmazlar.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : ÖDENEN ZİMMETLERİN TAKİP YOLLARI

    Madde 25 - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin Sandıktaki aidatlarından zimmet ve ihtilaflarına karşı tutulan miktardan arta kalan kısmı umumi hükümlere göre bunların mallarına ve haczi kabil haklarına müracaat olunarak tahsil edilir. Sandığın hak ve alacakları Evkaf Umum Müdürlüğü Teşkilatı marifetiyle takip olunur.

    Madde 26 - Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde veya her hangi bir suretle zimmet ve ihtilasları anlaşılanların mallarına mensup olduğu dairelerce derhal ihtiyati haciz koydurularak tebeyyün eden zararların tahsili temin edilir.

    Madde 27 - Teftiş ve murakabe vazifelerini ihmal ederek veya her hangi bir suretle teseyyüpte bulunarak zimmet ve ihtilas vukuuna sebebiyet veren muhasiplerin müşterek mesul sıfatile tazmin ile mahkum edildikleri takdirde bunlardan tahsili olunacak mebaliğ dahi Kefalet Sandığına aittir.

    Madde 28 - Zimmete geçirilen ve ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle ayniyattan doğan Kefalet Sandığının alacakları Devlet alacakları gibi rüchanlıdır.

    ONUNCU BÖLÜM : BÜTÇE VE MASRAFLAR

    Madde 29 - Sandığın bilanço senesi İkincikanun iptidasından başlar ve Birincikanun sonunda biter.

    Madde 30 - Sandığın sermayesinden her sene alınacak faizlerden yapılan masraflar çıktıktan sonra geri kalanı Sandığın karını teşkil eder. Bu kar Sandıkça ödenen zimmetlerden fazla olursa bu fazlalık ertesi seneye devrolunur.

    Madde 31 - (Değişik madde: 01/07/1954 - 4/3302 K.)

    Muhasipler, kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilerek muvakkaten mahalli bir bankaya verecekleri ve Umum Müdürlüğü göstereceği bankaya gönderecekleri kefalet ayidatının miktarını bildiren numunesine uygun müfredatlı hesabı cari cetvelinin tanzim ve tasdik ederek Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak aylarının en geç ilk haftası nihayetine kadar üç ayda bir muntazaman Sandık Müdürlüğüne göndermeye mecburdurlar.

    Madde 32 - Sandıkla alakalı memurlar ve müstahdemler için bir hesabı cari defteri tutulur. Hesabı cari defterinde her memur ve müstahdem namına birer hesap açılarak başlangıcından itibaren verdiği bütün aidat oraya geçirilir.

    Madde 33 - Evkaf idaresinin kefaletli memurlarının mezkur kanunla umumi Kefalet Sandığından ayrıldıktan sonra vukubulan ve fakat bu kanunun neşrinden sonra ıttıla hasıl olan zimmetleri hakkında da bu nizamname hükümleri tatbik olunur.

    Madde 34 - 2489 sayılı Kefalet Kanununun (13) üncü maddesine göre hazırlanmış ve Şurayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamname neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 35 - Bu Nizamnamenin hükümlerini Başvekalet yürütür.

    Mevzuat Kanunlar