MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK RUHSATNAMELERİ HAKKINDA NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 11/05/1939 - 2/10941

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 17/06/1938 - 3458

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 22/05/1939 - 4212

    Madde 1 - Ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektepleriyle mühendis veya mimar mekteplerinin birinden mezun olupta Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde mühendislik veya mimarlık sıfat ve salahiyetiyle sanatlarını yapmak isteyen Türk veya ecnebilere 3458 numaralı kanunun 1 inci maddesinin B ve D fıkraları mucibince verilecek:

    Yüksek mühendis,

    Yüksek mimar,

    Mühendis,

    Mimar,

    Ruhsatnameleri, ihtisas itibariyle alakalı vekaletler tarafından verilir.

    Madde 2 - Ruhsatnameler, bunlara esas teşkil eden diplomaların delaletiyle:

    Sivil mühendislik,

    Elektro-mekanik mühendisliği,

    Muhabere mühendisliği,

    Tayyare mühendisliği,

    Sıhhiye mühendisliği,

    Jeodezi mühendisliği,

    Mühendis mimarlık,

    Maden mühendisliği,

    Orman mühendisliği,

    Sanayi mühendisliği,

    Gemi inşaatı mühendisliği,

    Ziraat mühendisliği.

    Gibi mühendislik şubelerini ve mimarlığı gösteren unvanlardan birinin, ibraz edilen vesikaların icaplarına göre dereceleri dercedilmek suretiyle verilir. Bu unvanların yanına diploma sahibinin ihtisas unvanı da ayrıca yazılır. Şu kadar ki diploma sahibinin gördüğü ihtisas şubesinin ya diplomada veya diplomaya bağlı bir vesikada tasrih edilmiş bulunması şarttır. Bu suretle tasrih edilmiyen veya mühendislik meslekinde fiilen çalışılmak suretiyle elde edilen ihtisaslar, ruhsatnameye dercedilmez.

    Madde 3 - Sivil mühendislik,

    (İhtisasları : Yol, demiryolu, su, liman vesaire)

    Elektro - mekanik mühendisliği.

    (İhtisasları : Elektrik, makine vesaire)

    Muhabere mühendisliği,

    (İhtisasları : Radyo, telefon vesaire)

    Tayyare mühendisliği,

    Sıhhiye mühendisliği,

    Jeodezi mühendisliği,

    Mimarlık,

    Mühendis mimarlık,

    (İhtisasları: şehircilik vesaire)

    Unvanlarının, yüksek mühendis veya yüksek mimarlık, mühendislik veya mimarlık dereceleriyle verilecek ruhsatnameler,

    Nafıa Vekaleti tarafından ;

    Maden mühendisliği,

    Sanayi mühendisliği,

    (İhtisasları: Kimya, metalürji, mensucat vesaire)

    Unvanlarının, yüksek mühendislik veya mühendislik dereceleriyle verilecek ruhsatnameler,

    İktisat Vekaleti tarafından;

    Gemi inşaatı mühendisliği

    Unvanının, yüksek mühendis veya mühendislik dereceleriyle verilecek ruhsatnameler,

    Milli Müdafaa Vekaleti tarafından;

    Orman mühendisliği,

    Ziraat mühendisliği,

    (İhtisasları: Ameliyoratör mühendisliği vesaire)

    Unvanlarının yüksek mühendislik veya mühendislik dereceleriyle verilecek ruhsatnameler.

    Ziraat Vekaleti tarafından verilir.

    Madde 4 - Ruhsatname almak isteyenler, yukarıdaki maddede gösterildiği veçhile ihtisasları itibariyle mensup oldukları vekaletlere birer istida ile müracaat ve bu istidalarına diplomalarının (Bilahare iade edilmek üzere) aslı ile noterlikçe tasdikli bir suretini ve Türkçe tercümesini, hüviyet cüzdanlarının yine noterlikçe tasdikli suretini ve 3 kıta fotoğraflarını raptetmiye mecburdurlar.

    Madde 5 - Ruhsatname işleriyle uğraşacak heyetler:

    A) İdaresi altında yüksek mühendis, yüksek mimar veya mühendis ve mimar mektebi bulunan vekaletlerde: istenilen ruhsatnamenin taallük ettiği mektep tedris heyetinden vekaletçe intihap edilecek en az beş kişiden,

    B) Yukarıki fıkrada yazılı olduğu veçhile idaresi altında mektep bulunmıyan vekaletlerde de: istenilen ruhsatnamenin taallük ettiği fen mütehassıslarından yine vekaletçe intihap edilecek en az beş kişiden mürekkep olarak teşkil edilir.

    Madde 6 - Yukarıki maddede yazılı ruhsatname heyetlerinin vazifeleri:

    A) Ruhsatname isteyenlerin diplomalariyle diğer vesikalarını tetkik etmek,

    B) Ruhsatname isteyenlerin mezun bulundukları mekteplerin ders programlarının, Türk yüksek mühendis veya yüksek mimar mektepleriyle mühendis ve mimar mektepleri ders programlarına muadil olup olmadığını tetkik ve tesbit etmek,

    C) Ruhsatname talebinde bulunanlara istedikleri ruhsatnamenin verilip verilmiyeceğine dair karar vermek,

    Ç) 3458 numaralı kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası mucibince kendilerine yüksek mühendislik veya mimarlık ruhsatnamesi verilebilmek için imtihan geçirmelerine karar verilen istida sahiplerinin imtihan programlarını hazırlamak, mümeyyiz heyetini teşkil etmek ve bu mümeyyiz heyetin vereceği rapora göre karar vermektir.

    Madde 7 - Ruhsatname heyetlerinin kararları, ancak bağlı bulundukları vekalet makamının tasdikiyle muteber olur. Ruhsatnameler bu kararlara istinaden bağlı numunesine göre vekaletler tarafından taliplerine verilir.

    Madde 8 - 6 ncı maddenin B fıkrasında yazılı muadeletin tetkikinde:

    A) Mektebe girmek için mecburi olan asgari tahsil derecesi,

    B) Mektebin tahsil müddeti ve ders programları esas tutulur.

    Madde 9 - Ecnebi olup ta Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis veya mimar sıfat ve salahiyetleriyle çalışanlar bila istisna ruhsatname almağa mecburdurlar. Bunların hükümet tarafından mukavele ile memlekete getirilmiş olmaları kendilerini bu mecburiyetten kurtaramaz.

    Madde 10 - Yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık ruhsatnamelerinde 20 ve mühendislik ve mimarlık ruhsatnamelerinden de 15 lira maktu harc alınır.

    Madde 11 - 3458 numaralı kanunun altıncı maddesi mucibince tanzim edilmiş ve Devlet Şurasınca görülmüş olan bu nizamnamenin hükümleri Resmi Gazetede basıldığı günün ertesinden itibaren yürür.

    Madde 12 - İşbu Nizamnamenin hükümlerini icraya Milli Müdafaa, Nafıa, İktisat ve Ziraat Vekilleri memurdur.

    Mevzuat Kanunlar