FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 15/02/1965 - 6/4372

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 29/04/1959 - 7258

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 26/02/1965 - 11939

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    Madde 1 - Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi hakkındaki 7258 sayılı Kanunla, tertibi ve yürütülmesi hak ve yetkileri Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne verilmiş olan futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde, bu Tüzük hükümleri uygulanır.

    Madde 2 - Müşterek bahisden maksat; tertiplenecek futbol müsabakalarından, bu Tüzük hükümleri dahilinde, Teşkilatça tesbit edilecek adedte müsabaka sonuçlarının önceden tahmin edilmesi ve tahmindeki isabet derecesine göre dağıtılacak ikramiyelerden faydalanılmasıdır.

    Madde 3 - Bu Tüzükte geçen (Müşterek bahis) deyimi, futbol müsabakaları müşterek bahislerini; (Teşkilat) deyimi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde müşterek bahis (SPOR - TOTO) işlerini yürütmek üzere kurulacak veya işin, 7258 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince kuruma verilmesi halinde, bu kurumun bu maksatla kuracağı teşkilatı; (Genel Müdürlük) deyimi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : TEŞKİLAT

    Madde 4 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce müşterek bahis işlerini yürütmek üzere kurulacak teşkilat; Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı, müşavirler ve şube müdürleri ile kontrolörler, servis şefleri ve diğer personelden ibarettir.

    Madde 5 - Yönetim Kurulu aşağıda yazılı beş üyeden teşekkül eder. Teşkilat Müdürü ile Beden Terbiyesi Genel Müdürünün Teşkilat Müşavirleri arasından seçeceği bir üye, Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir. Diğer üç üyeden birisi, hukuk sahasında; ikincisi mali konularda ve üçüncüsü de Futbol Federasyonunca tesbit edilecek üç aday arasından spor alanında bilgi ve tecrübeleriyle tanınmış kişiler içerisinden olmak üzere Genel Müdürün teklifi ve Başbakanın veya görevlendireceği bakanın onayı ile iki yıl için atanırlar. Süreleri biten bu üç üyenin tekrar atanmaları caizdir.

    Yönetim Kurulunun Başkanı Müdürdür. Müdürün bulunmadığı toplantılarda Teşkilatta müdürlük görevini yapan kimse Kurula başkanlık eder.

    Madde 6 - Yönetim Kurulu, müşterek bahis dönemi süresince, haftada en az bir defa ve bunun dışında Teşkilat Müdürünün göstereceği lüzuma göre toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

    Dışardan atanan üyelerden, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayanlar, ayrıca karar almaya lüzum olmaksızın üyelikten ayrılmış sayılırlar. Özrün kabulü Yönetim Kuruluna aittir.

    Madde 7 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Müşterek bahislerin gelişmesini sağlıyacak kararlar almak, çalışma programlarını hazırlamak;

    b) Müşterek bahse dahil olacak futbol müsabakalarını tesbit etmek;

    c) Haftalık brüt hasılattan indirilmesi gereken zaruri giderlerin oranını tesbit etmek;

    d) Her hafta bastırılacak bilet miktarını tesbit etmek;

    e) Başbayilik ve bayiliklerin nerelerde kurulacağını ve bunların sayılarını tayin ve tesbit etmek;

    f ) (Değişik bent: 13/06/1976 - 7/12803 K.) Başbayi ve bayilere iştirak bedelleri hasılatından verilecek komisyonları tespit etmek; Başbayi ve bayilere verilecek komisyonlar toplamı, sağladıkları hasılatın % 10 unu geçemez. Ancak, bayilere, hasılatı teşvik amacı ile Bayilik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre, ayrıca, sağladıkları hasılatın % 2 sini geçmemek üzere teşvik pirimi verilebilir.

    g) Başbayi ve bayilerle yapılacak mukavelelerin esaslarını tayin etmek;

    h) Teşkilatın personel kadrolarını tesbit etmek;

    i) Teşkilatça hazırlanmış yıllık bütçeyi incelemek ve tasvip etmek;

    j) Bütçe yılı sonundan itibaren üç ay içerisinde geçen yıl masraflarına ait olarak hazırlanacak kati hesapları incelemek ve tasvip etmek;

    k) Aylık hesap durumlarını incelemek ve tasvip etmek;

    l) Gereğine göre, bütçenin bölümlerinde aktarma yapmak veya ödenek eklemek;

    m) Teşkilatça hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek düşüncesini bildirmek;

    n) Genel Müdürlükçe veya Teşkilat Müdürlüğünce lüzum görülecek sair hususlar hakkında karar vermek veya düşüncesini bildirmek.

    Yönetim Kurulunun vereceği kararlar Genel Müdürün onayından sonra kesinleşir.

    Madde 8 - Müdür, Beden Terbiyesi Genel Müdürünün teklifi üzerine Başbakan veya görevlendireceği bakan tarafından; Müdür Yardımcısı, müşavirler, şube müdürleri, kontrolörler, servis şefleri ile diğer personel Genel Müdür tarafından atanırlar.

    Madde 9 - Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve bu Kurul tarafından verilen kararları Genel Müdürün onayına sunmak ve bu suretle kesinleşen kararların uygulanmasını sağlamak;

    b) Genel Müdürün müşterek bahse ait olmak üzere vereceği görevleri yerine getirmek;

    c) Başbayi ve bayilerin görevlendirilmelerine ait işlemlerle meşgul olmak ve uygun görülenlerin ruhsatlarını Genel Müdürün onayına sunmak;

    d) Teşkilatın bütün işlerini bu Tüzük ve diğer mevzuat hükümleri dairesinde yürütmek ve gerekli kontrolleri yapmak.

    Madde 10 - Müdür yardımcısı, müşavirler, şube müdürleri ile kontrolörler, servis şefleri ve diğer personelin görev ve yetkileri, başbayi ve bayilerin görevleri ve Teşkilatla münasebetleri, Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilir.

    Madde 11 - Yönetim Kurulunun dışardan atanan üyelerine verilecek huzur haklarının miktarı ile müdür, müdür yardımcısı, müşavirler, şube müdürleri, kontrolörler, servis şefleri ve diğer personelden toplu iş sözleşmelerine tabi olmıyanların ücretleri, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Maliye Bakanlığının düşüncesi alınarak Başbakan veya görevlendireceği bakan tarafından; aynı personelden toplu iş sözleşmesine tabi olanların istihkakları da toplu iş sözleşmesiyle tesbit olunur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : MÜŞTEREK BAHİS

    Madde 12 - (Değişik madde: 14/12/1997 - 97/10403 K.)

    Müşterek bahis, Teşkilatça bastırılacak kuponlarla oynanır.

    Futbol müsabakaları üzerinde tertip edilecek müşterek bahis oyun çeşitleri, bu oyunlara ait kupon kabul ve değerlendirme işlemleri, dağıtılacak ikramiye derece ve oranları ile uygulama şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.

    Madde 13 - ( Değişik madde: 14/12/1997 - 97/10403 K.)

    Müşterek bahis biletlerinde yer alan müsabakaların sonuçları, Teşkilatça radyo, televizyon ve basın yoluyla ilan edilir.

    Ayrıca, her hafta derecelere düşen paylar, bu husustaki sonuçların alındığı gün, Teşkilatça radyo ile ilan edilmekle birlikte bir liste halinde başbayi ve bayilere de bildirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MÜŞTEREK BAHSE İŞTİRAKİN ŞEKİL VE ŞARTLARI VE BİLETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 14 - Müşterek bahis, Teşkilatça bastırılacak biletlerle oynanır. Biletlerin halk tarafından kolaylıkla temini, Teşkilatça sağlanır.

    Madde 15 - Müşterek bahis biletleri A, B, C olmak üzere üç kupondan ibarettir.

    A kuponu, bayi tarafından iştirakçiye iade edilecek kısmı; B kuponu, kontrol kısmını; C kuponu, değerlendirme kısmını, teşkil eder.

    Her kupon aşağıdaki hususları ihtiva eder:

    a) Bilet numarasını,

    b) Haftalık tertip numarasını,

    c) Sıra numarası altında müşterek bahse dahil takımlar ile yedek takımların adlarını,

    d) Aynı haftanın futbol müsabakalarının hangi tarihler arasında tertiplendiğini,

    e) İştirakçinin adını, soyadını, açık adresini ve yaşını göstereceği haneleri ve imza edeceği yeri (Tüzel kişilerin dolduracakları biletlerde, soyadı ve adres yerine tüzel kişinin ünvanı ve merkezi gösterilir; yaş hanesi boş bırakılır.),

    f) Sıra numarası altında tahmin sütunlarını,

    g) Bir tahmin sütunu için ödenecek iştirak bedeli ile bilet için ödenecek bedelin gösterileceği yeri,

    h) Doldurulan tahmin sütunu adedine göre ödenmesi gereken para miktarını gösterir yeri,

    i) Kupon kabul sıra numarası yerini,

    j) Bayilik damgası ve bayi imzası yerini,

    Bunlar dışında; A kuponunun arkasına iştirakçiyi ilgilendiren hükümler ile Teşkilatça gerekli görülecek diğer hususlar da yazılır.

    Madde 16 - İştirakçiler bilet üzerinde kendileri tarafından doldurulması gereken yerleri ve sıra numarasını takip ederek bilette mevcut tahmin sütunlarından diledikleri kadarını doldururlar.

    Ancak doldurulacak her sütunda, bütün takımlara ait tahminlerin gösterilmesi mecburidir.

    Madde 17 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17125 K.)

    Katılımcının her tahmin sütunu için ödeyeceği para, İş Kanunu hükümlerine göre belirlenen asgari ücretin binde üçünü geçmemek koşulu ve Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdürlüğün önerisi üzerine Gençlik ve Spor Bakanınca saptanır.

    (Yurt dışında oynatılacak Spor Totonun her tahmin sütunu için ödenecek para, yurt içinde alınabilecek paranın üç katını aşmamak üzere aynı yöntemle saptanır.)

    Madde 18 - Biletler iştirakçiler tarafından doldurulduktan sonra, Genel Müdürlüğün ruhsatını haiz bayilere teslim edilir ve oynanan para miktarı ile bilet bedeli bayilere ödenir. Biletlerin hangi gün ve saate kadar bayilere teslim edilecekleri, bayilerin bulundukları yerlere göre, Teşkilat Müdürlüğü ile başbayilikler tarafından müştereken tesbit edilerek başbayiliklerce halka duyurulur. Bir şehir veya kasabada, son teslim günü ve saatinin aynı olması, Teşkilat Müdürlüğünce sağlanır.

    Madde 19 - Bayiler, kendilerine teslim edilen doldurulmuş biletler üzerine kabul sıra numarasını yazar, A ve C kuponlarına kontrol bandını yapıştırır, Teşkilat Müdürlüğünce şekli tayin edilecek numunesine uygun damgayı her kuponun üzerine basarak belirli yerine imzalarını atar, A kuponunu ayırarak bilet sahibine iade eder ve B ve C kuponlarını ayrı ayrı tasnif ederler. Teslim zamanı geçtikten sonra tasnif etmiş oldukları kuponları ayrı paketler halinde, bilet numaraları ve kabul sıra numaralarını gösteren bir liste ile bağlı oldukları başbayiliğe verirler. Tahsil etmiş oldukları iştirak bedelleri tutarı üzerinden kendi komisyonlarını alarak geri kalanı başbayiliğe teslim ederler.

    Madde 20 - Başbayiler, kendilerine bayiler tarafından verilen biletleri listelerine göre kontrol ettikten sonra tesellüm ederler ve muhtelif bayilerden gelen B ve C kuponlarını ayrı ayrı birleştirerek, tahsil ettikleri paralarla birlikte ayrı bir liste ile Teşkilat Müdürlüğüne teslim ederler. Başbayiler de, bu paralardan kendi komisyonlarını alıkoyarlar.

    Madde 21 - Kuponların, duruma göre; bayiler tarafından başbayilere hangi gün ve saate kadar teslim edileceği Teşkilat Müdürlüğü ile başbayiler tarafından müştereken, başbayiler tarafından da Teşkilat Müdürlüğüne en geç hangi gün ve saate kadar teslim edileceği, Teşkilat Müdürlüğünce önceden tesbit edilerek ilgililere duyurulur. Bir şehir ve kasabada, son teslim gün ve saatinin aynı olması Teşkilat Müdürlüğünce sağlanır.

    Madde 22 - Başbayiler tarafından listeleriyle birlikte Teşkilat merkezine getirilen B ve C kuponları, paketler halinde sayılır ve geçici olarak kabul edilir.

    B ve C kuponlarının renklendirilmesinden sonra B kuponları kasasında muhafaza altına alınır ve C kuponları başbayiin yetkili temsilcisi de hazır olduğu halde, hata, hile ve noksan bulunup bulunmadığı tesbit edilmek üzere ilk kontrole tabi tutulur ve bu Tüzük hükümlerine göre değerlendirilmiyecek biletler ayrılır. Bu kontrol sonunda kuponlar, Teşkilatça kesin olarak kabul edilmiş sayılır.

    C kuponları üzerinde yapılacak değerlendirme sonunda kazanan biletler tesbit olunur ve bunların her birine isabet eden ikramiyeler hesaplanarak Teşkilat Müdürlüğünce hak sahiplerine ödenir.

    Madde 23 - 22 nci maddeye göre kuponların Teşkilat Müdürlüğünce kabul, renklendirme, kontrol ve değerlendirilmesi ile ikramiyelerin gönderilme ve ödenmesinin ne suretle yapılacağı Genel Müdürlükçe yapılacak yönetmeliklerde gösterilir.

    Madde 24 - (Değişik madde: 28/04/1986 - 86/10623 K.)

    Değerlendirmede, takımların sahada elde ettikleri sonuçlar esas tutulur. Biletlerde yazılı tarihler arasında yapılmayan, yarıda kalan, niteliği veya biletler satışa çıktıktan sonra yapılacağı şehir değişen müsabakaların sonuçları, değerlendirmede gözönüne alınmaz. Bunların yerine, sıra numarası izlenerek, yedek müsabakaların sonuçları konur.

    Sonuçlanmış bir müsabakanın sonradan iptal edilmesi veya tekrarlanması, yapıldığı şehir aynı kalmak şartıyla sahasının değiştirilmiş olması, sonucunun kararla değiştirilmesi veya kurayla belirlenmesi değerlendirmeyi etkilemez.

    Spor-Loto oyununda, ikinci fıkra hükmüne göre değerlendirmeden çıkarılan müsabakaların sonuçları, noter huzurunda çekilecek kurayla değerlendirmeye alınır. Kurada (1) ilk takımın, (2) ikinci takımın galibiyetini, (0) golsüz beraberliği ifade eder.

    Madde 25 - Bir bilete dahil müsabakaların tamamı, 24 üncü maddede yazılı sebeplerle değerlendirmede nazara alınmadığı takdirde, iştirakçilerin ödemiş bulundukları müşterek bahse iştirak bedelleri, her türlü masraflar kesildikten sonra kendilerine A kuponu karşılığında geri verilir.

    Madde 26 - (Değişik madde: 28/04/1986 - 86/10623 K.)

    Müşterek bahis biletlerinde yazılı müsabakaların sonuçları, Genel Müdürlükçe, radyo, televizyon veya basın yoluyla ilan edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : MÜŞTEREK BAHSE İŞTİRAK EHLİYETİ VE HADDİ

    Madde 27 - Müşterek bahse gerçek veya tüzel kişiler iştirak edebilirler. Ancak gerçek kişilerin reşit olmaları şarttır.

    Madde 28 - (Değişik madde: 28/04/1986 - 86/10623 K.)

    Gerçek ve tüzel kişiler, müşterek bahse en çok 2500 tahmin sütunuyla katılabilirler. Birden çok biletle katılmış olanların oynadıkları tahmin sütunu toplamı 2500'ü aşarsa, oynanan biletlerin tamamı hükümsüz sayılır.

    ALTINCI BÖLÜM : DEĞERLENDİRİLMİYECEK BİLETLER

    Madde 29 - Aşağıda yazılı biletler değerlendirilmezler:

    a) Reşit olmadığı halde müşterek bahse iştirak edenlerle 28 inci maddeye aykırı harekette bulunanların biletleri;

    b) İştirakçilerden; gerçek kişilerin ad ve soyadından hiç birini, tüzel kişilerin ünvanını ihtiva etmeyen biletler;

    c) Tahmin sütunları bu Tüzüğün 16 ncı maddesinin son fıkrasına uygun olarak doldurulmamış biletler (Tamamı doldurulmuş olan sütunlar varsa, biletler bu sütunlar için değerlendirilir.);

    d) Tahmin sütunlarında kazıntı veya silinti bulunan veya B ve C kuponları münderecatı birbirine uygun olmıyan biletler;

    e) Bayiler tarafından başbayilere veya başbayiler tarafından Teşkilat Müdürlüğüne zamanında verilmeyen biletler;

    f) (Değişik bent: 04/06/1969 - 6/11992 K.) Zamanında Teşkilat Müdürlüğüne verildikleri halde kontrol bandı olmayan biletlerle bayi ve baş bayi listelerinde bulunmayan biletler.

    Madde 30 - Bu Tüzüğün 29 uncu maddesi (e ve f fıkralarında yazılı olanlar hariç) gereğince değerlendirilmeyen biletlerin iştirak bedelleri sahiplerine iade edilmez.

    YEDİNCİ BÖLÜM : HASILATIN TAKSİMİ

    Madde 31 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17125 K.)

    Müşterek bahis oyunlarının her birinden elde olunan gelirlerden ayrı ayrı saptanacak tutarda zorunlu giderler çıkarıldıktan sonra kalan para, 1.000.000 TL.sının altında ise % 10 u, 1.000.001 TL. ile 1.500.000 TL. arasında ise % 15 i, 1.500.001 TL. ile 2.000.000 TL. arasında ise % 20 si, 2.000.001 TL. ile 3.000.000 TL. arasında ise % 30 u, 3.000.000 TL. sından çok ise % 40 ı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü payı olarak ayrılır.

    Geriye kalan para, kazanan bilet sahiplerine dağıtılacak ikramiyedir.

    Madde 32 - ( Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17125 K.)

    Genel sonuç tahmini oyunu, bilete alınmış futbol yarışmalarında birinci takımın yengisi, beraberlik ya da ikinci takımın yengisi biçiminde tahmin edilmesi ve bu tahminin 1, 0 ve 2 sayıları ile belirtilmesidir.

    Genel sonuç tahmini oyununda dağıtılacak ikramiye toplamından % 10 kesinti yapılır. Kalan para bu oyunda yeralan yarışma sayısına göre yukarıdan aşağıya Örgütçe önceden saptanan derece ya da derecelere dağıtılır.

    Birinci derece, oyundaki asıl yarışma sonuçlarının tamamını, diğer dereceler sıra ile birer azını tahmin etmiş olanların oluşturdukları kümelerdir.

    Değerlendirilebilecek yarışma sayısı 24 üncü maddede belirtilen nedenlerle değerlendirilmesi öngörülen yarışma sayısının altına düşerse, derece sayısını indirmeye Örgüt Müdürlüğünün önerisi üzerine Genel Müdürlük yetkilidir.

    Her dereceye düşen pay, bu dereceyi tahmin etmiş sütunların sayısına bölünerek, bilet sahiplerine, eşit biçimde ikramiye olarak dağıtılır.

    İkinci fıkra gereğince kesilen % 10, bu oyunun birinci derecesi ile birlikte ilk yedek maçın sonucunu doğru tahmin edenler arasında eşit olarak bölünür. Bu uygulama (+ 1) olarak adlandırılır.

    Madde 33 - (Değişik madde: 13/06/1976 - 7/12803 K.)

    Her üç oyunda da derecelerden kazanan bilet bulunmadığı takdirde, bu derecelere düşen pay sonraki haftanın aynı derecesine düşen paya eklenir.

    Bu işlem, bu dereceleri kazanan bilet çıkıncaya kadar sürer.

    Madde 34 - 24 üncü madde gereğince değerlendirmede nazara alınmayacak müsabakaların sayısı, yerlerine ikame olunan yedek müsabakaların sayısından çok olursa, dereceler, yedeklerle karşılanamayan müsabakaların adedi kadar sondan itibaren ortadan kalkar ve ortadan kalkan bu derece veya derecelere ait hisseler kalan dereceler arasında eşit olarak bölünür. Ortada hiç bir derece kalmadığı takdirde 33 üncü maddenin son fıkrası hükmü uygulanır.

    Madde 35 - (Değişik madde: 28/04/1986 - 86/10623 K.)

    Bir bilete düşen ve sütun başına ödenecek katılma bedelinden az olan ikramiye tutarlarıyla tutarlarda liranın altında kalan kuruşlar bilet sahibine ödenmeyip gelir yazılır.

    Madde 36 - (Değişik madde: 13/06/1976 - 7/12803 K.)

    Her hafta derecelere düşen paylar bu husustaki sonuçların alındığı gün, Genel Müdürlükçe radyo ile ilan edilmekle birlikte bir liste halinde başbayi ve bayilere de bildirilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : MÜŞTEREK BAHSİN POSTA ARACILIĞI İLE OYNANMASI

    Madde 37 - Genel Müdürlük uygun göreceği yerlerde müşterek bahis biletlerinin posta aracılığı ile Teşkilat Müdürlüğüne gönderilmesi usulünü de aynı zamanda uygulayabilir.

    Bu takdirde, biletler A ve C olmak üzere iki kupon halinde tertiplenir.

    Bu çeşit biletlerde, Tüzüğün 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının b, c, d, i, j bentleri hariç olmak üzere diğer bentlerinde yazılı hususların bulunması şarttır. Bu biletlerde, haftalık müsabaka adedinin sıra numarası bulunur. Biletleri dolduranlar o haftanın tertip sıra numarasına göre müsabaka yapacak takımların adlarını ve haftalık tertip numarasını kendileri yazarlar, bayiin damgası yerine de postane damgası vurulur.

    Madde 38 - Postaneler, bilet sahipleri tarafından kendilerine verilen biletlerin bedeli ile doldurulmuş olan sütunlarına göre ödenmesi lazımgelen parayı tahsil ederek her kuponu damgalarlar; A kuponunu keserek bilet sahiplerine iade ederler ve C kuponlarını Teşkilat Müdürlüğüne gönderirler.

    Madde 39 - Postahaneler, C kuponlarını, ilişkin bulundukları müsabakaların başlıyacağı günden bir önceki günün akşamına kadar Teşkilat Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderirler. Bu husus gözönünde tutularak, postahanelerin bulundukları yerlere göre biletlerin son kabul günü ve saati kendileri tarafından tayin edilir ve keyfiyet postahanelerde asılacak ilanlarda gösterilir.

    Madde 40 - Teşkilat Müdürlüğüne gelen C kuponlarının mikro filmleri alınır ve bu filmler, C kuponlarıyla bilahare karşılaştırılmak üzere kasada muhafaza edilir.

    Madde 41 - Genel Müdürlük, yukarıda yazılı hükümlerin uygulanmasını temin için PTT Genel Müdürlüğü ile gerekli anlaşmayı yapar.

    Madde 42 - Yukarıki hükümler saklı kalmak kaydiyle bu Tüzüğün diğer hükümleri, posta aracılığı ile oynanan müşterek bahislere de uygulanır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 43 - (Değişik madde: 04/06/1969 - 6/11992 K.)

    Ödemede gözönünde tutulacak hususlar aşağıda gösterilmiştir.

    a) Ödeme, kimliği tespit edilmek suretiyle hak sahipine yapılır.

    b) Reşit olmadığı halde müşterek bahse katılıp da ikramiye kazanmış olanlarla 28 inci maddeye aykırı hareket edenlerin ikramiyeleri ödenmez. Bu gibilere herhangi bir suretle ödeme yapılmışsa ödenen ikramiyeler geri alınır. Ödenmiyen veya geri alınan ikramiyeler Genel Müdürlüğe devir ve onun tarafından irat kaydedilir.

    c) (Değişik bent: 13/06/1976 - 7/12803 K.) İkramiyelerin gönderme giderleri iştirakçiye aittir. Ancak, Teşkilatın kendi kusurundan dolayı zamanında gönderilmeyen ikramiyelerin gönderme giderleri, Teşkilatça karşılanır. Adres değişikliği, ölüm vb. sebeplerle hak sahiplerine ödenmemiş ikramiyelerle hak sahipleri tarafından alınmamış ikramiyeler, ilgililerin zamanaşımı süresi içinde başvurmaları halinde kendilerine ödenmek üzere Genel Müdürlükçe emanet hesabına alınır. Emanet hesabına alınan bu paralar zamanaşımı süresi sonunda Genel Müdürlükçe gelir kaydedilir.

    d) Müşterek bahis kuponları her ne suretle olursa olsun başkalarına devredilemez. Bu hükme aykırı olarak, müşterek bahis kuponlarını devir aldıklarını iddia edenlere, bu kuponlara dayanılarak ikramiye ödenmez veya bayilere ödenen iştirak bedelleri iade edilmez.

    Madde 44 - Müşterek bahis teşkilatının gerektirdiği her türlü masraflar müşterek bahislerden sağlanacak hasılattan karşılanır. Aşağıdaki gelirler de hasılattan sayılır:

    a) Bu Tüzük gereğince (35 inci madde hariç) irat kaydı gereken meblağlar;

    b) Her türlü faizler;

    c) Muhasebe muamelatından veya sair hususlardan meydana gelen veya elde edilen her türlü gelirler.

    Madde 45 - (Değişik madde: 04/06/1969 - 6/11992 K.)

    İleride bilet sahiplerine hak veya tazminat olarak ödenmesi umulan paraları karşılamak üzere, brüt hasılattan zaruri masraflar meyanında yüzde yarım oranında bir meblağ ayrılarak bir fon teşkil edilir. Bu fon, beşyüzbin lirayı buluncaya kadar bu yüzde yarımlar ayrılır.

    Değerlendirme sonunda, ikramiyelerin dağıtımından doğan lehte farklar, özel bir hesapta toplanır ve her bütçe yılı sonunda yüzde yarımlardan fonda biriken paraların miktarına bakılmaksızın fon hesabına eklenir.

    Müşterek bahisler tertibi ve yürütülmesi işinin bir kuruma devri halinde bu fondaki meblağ, Genel Müdürlüğe verilir.

    Madde 46 - Müşterek bahis biletlerinden doğabilecek talep ve iddialar bu Tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince yapılacak ilan tarihinden itibaren bir ay zarfında Teşkilat Müdürlüğüne dermeyan edilebilir.

    Madde 47 - Müşterek bahis tertibi ve yürütülmesinden doğacak her türlü anlaşmazlıklar bu Tüzük ile genel hükümler dairesinde çözümlenir.

    ONUNCU BÖLÜM : MÜŞTEREK BAHİS TERTİBİ VE YÜRÜTÜLMESİ İŞİNİN DEVRİ

    Madde 48 - Genel Müdürlük, müşterek bahis tertibi ve yürütülmesi işini,7258 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde mahiyetleri yazılı kurumlardan birine verebilir. Devir işlemi Genel Müdürlük ile aktedilecek bir sözleşme ile yapılır. Kurumun müşterek bahis işini gereği gibi yürütebilecek mali imkanları haiz bulunması gözönünde tutulur.

    Madde 49 - Devir sözleşmesinde, bunun ne kadar süre için aktedildiği, hasılattan Genel Müdürlüğe verilecek hissenin miktarı, bu Tüzük ve sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde sözleşmenin Genel Müdürlükçe yapılacak bir ihbar ile her zaman feshedilebileceği, bu Tüzük ve sözleşme hükümlerinin ihlali halinde Genel Müdürlüğün uğrıyacağı zarara karşılık olarak kurumdan alınacak teminat miktarı ve bunların hangi hallerde ve ne suretle irat kaydedileceği hakkında hükümler ile işin düzgün şekilde tertibini ve yürütülmesini sağlıyacak diğer hükümler yer alır.

    Sözleşme süresi, imtiyaz ve inhisara müncer olmıyacak şekilde tesbit edilir. Sözleşme süresi ile Genel Müdürlüğün hissesi ve alınacak teminat miktarı, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Başbakan veya görevlendireceği bakan ile Maliye Bakanı tarafından müştereken kararlaştırılır.

    Madde 50 - Bu Tüzüğün üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümleri ile 43 üncü maddenin d bendi ve 45 ve 46 ncı maddeleri hükümleri işin kurum tarafından yürütülmesinde de uygulanır. Ancak, kurum bayilik ve başbayilikler yerine, kendisinin uygun göreceği diğer teşkilatı kurabilir.

    Bu Tüzüğün 14 ve 19 uncu maddelerinde Teşkilata verilmiş olan görevler kurum tarafından yapılır.

    Madde 51 - Genel Müdürlük, Kurumun müşterek bahislere ait bütün işlemlerini, kayıt ve hesaplarını her zaman teftiş ve denetlemeye ve gereken talimatı vermeye yetkilidir.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    Madde 52 - Bakanlar Kurulunun 09/02/1960 tarih ve 4/12702 sayılı Kararnamesi ile yürürlüğe konulmuş olan "Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis Nizamnamesi" nin 4 - 11 inci maddeleri hükümleri: bu Tüzüğün Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise bu tarihten iki ay sonra yürürlükten kalkar.

    Geçici Madde - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Yönetim Kurulu hariç olmak üzere Teşkilatta görevli bulunan personelin yeniden atanmalarına lüzum kalmadan görevleri devam eder.

    Geçici Madde - (Ek madde: 14/12/1997 - 97/10403 K.)

    Tüzüğün 12 nci maddesinde öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Ek Madde 1 - ( Ek madde: 25/07/1972 - 7/4755 K.)

    Gol Tahmini oyunu, bilete ithal edilmiş müsabaka sonuçlarının gol sayısı belirtilmek suretiyle tahminidir.

    Hasılatın Gol Tahmini oyununa ait olan kısmı, iki dereceye eşit olarak bölünür.

    Birinci derece; bu oyuna dahil edilmiş olan müsabakaların tamamını,

    İkinci derece; müsabakaların tamamından bir noksanını, doğru tahmin etmiş olanların teşkil ettikleri gruplardır.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 25/07/1972 - 7/4755; Değişik madde: 28/04/1986 - 86/10623 K.)

    Spor Loto oyunu, bilette yer alan müsabaka sonuçlarından, Teşkilatça belirlenecek sayıda beraberliğin tahmini ve bunların (X) işaretiyle belirtilmesidir.

    Spor-Lotoda dağıtılacak ikramiye, ikramiye ödenecek dereceler arasında eşit olarak bölünür. Birinci derece, Teşkilatça belirlenen beraberlik sayısının tamamını, ikinci derece bir eksiğini doğru tahmin etmiş olanların oluşturdukları kümelerdir.

    Birinci derece sayısından az veya çok müsabakanın işaretlendiği sütunlar değerlendirmeden çıkarılır.

    Beraberlik sayısı, Teşkilatça birinci derece için öngörülen sayıdan çoksa, değerlendirmeye alınacak müsabakalar, çok gollülere öncelik verilmek, sonucu aynı olanlar, sütunda aşağıdan yukarıya doğru sıraya konulmak suretiyle belirlenir.

    Beraberlik sayısı, Teşkilatça kazanmış sayılmak için belirlenen sayıdan azsa, her dereceye düşen ikramiye payı, sonraki haftanın aynı derecelerine devredilir.

    Madde 53 - Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi hakkındaki 7258 sayılı Kanunun 3 ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenen bu Tüzüğün 4 - 11 inci maddeleri hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise bu tarihten iki ay sonra yürürlüğe girer.

    Madde 54 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar