JANDARMA SINIFINA MENSUP SİVİL MEMURLARLA JANDARMA KADROLARI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1844

    Kabul Tarihi: 19/07/1931

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 26/07/1931

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1857

    Madde 1 - Zabitan ve askeri memurların maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanun ile askeri memurlar hakkındaki 1455 numaralı kanunun hükümleri jandarma sınıfına mensup sivil memurlar hakkında dahi tatbik olunur.

    Madde 2 - Jandarma Umum Kumandanlığı kadroları ordu kadroları gibi Bütçe Encümenince her sene kabul ve tasdik edilerek tatbik olunur. Ücretle müstahdem bulunanlar hakkında ahkamı sabıka devam eder.

    Madde 3 - Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine merbut cetvelde gösterilen jandarma sivil memurları teşkilatı kaldırılmıştır.

    Madde 4 - Bu kanun 1 Ağustos 1931 tarihinden muteberdir.

    Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

    Mevzuat Kanunlar