İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU MAHALLİ DANIŞMA KOMİSYONLARI HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 29/08/1967 - 6/8697

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 21/01/1946 - 4837

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/09/1967 - 12696

    BİRİNCİ BÖLÜM : MAHALLİ DANIŞMA KOMİSYONLARININ KURULUŞU

    Madde 1 - İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma komisyonları, lüzum görülecek yerlerde, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün teklifi ve Çalışma Bakanlığının tasvibiyle vali veya görevlendireceği vali muavininin başkanlığı altında aşağıda yazılı şekilde kurulur:

    1 - Belediye başkanı veya özürü halinde belediye meclisinin kendi üyesi arasından seçeceği bir kişi,

    2 - Milli Eğitim Müdürü,

    3 - Bayındırlık Müdürü,

    4 - Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,

    5 - Tarım Müdürü,

    6 - Köy İşleri Bakanlığı temsilcisi,

    7 - Komisyonun kurulduğu ilde bölge çalışma müdürlüğü teşkilatı varsa o ilin bölge çalışma müdürü, bölgeye dahil diğer iller için o bölge çalışma müdürünün görevlendireceği bir iş müfettişi,

    8 - Komisyonun kurulduğu İlde Sosyal Sigortalar Kurumu Şube Müdürlüğü teşkilatı varsa o ilin Sosyal Sigortalar Kurumu şube müdürü,

    9 - İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube Müdürü,

    10 -Aralarından en çok üç tanesine mensup olmak kaydiyle; Komisyonun kurulduğu il sınırları içinde çalışıp genel ve katma bütçeli dairelerle özel idarelere ve belediyelere ve iktisadi devlet teşekküllerine ait birer işveren temsilcisi veya bunların sermayelerinin iştirakiyle işletilen iş yerlerine ait birer işveren sendikası temsilcisi ile sözü edilen daire, idare ve teşekküller tarafından veya bunların sermayelerinin iştirakiyle işletilen işyerlerine ait birer işçi sendikası temsilcisi,

    11 - Komisyonun kurulduğu il sınırları içinde bulunan beş önemli işkolundaki sendikalardan en fazla üyesi bulunan işçi konfederasyonu tarafından seçilecek beş işçi sendikası temsilcisi ile aynı sayıda işkolunda kurulu işveren sendikalarından en fazla üyesi bulunan işveren konfederasyonu tarafından seçilecek beş işveren sendikası temsilci (Tespit olunan işkolları içinde işveren sendikalarının kurulmamış bulunması halinde o işkolundaki işveren temsilcileri ticaret odası ile sanayi odasınca birlikte seçilir. Yalnız ticaret ve sanayi odası bulunan yerlerde seçim bu oda tarafından yapılır).

    10 ve 11 inci bentlerde yazılı temsilcilerin eşit sayıda yedekleri de asıllarla beraber aynı seçimde seçilir.

    Komisyonun üyelik süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran üyeler tekrar tayin olunabilirler veya seçilebilirler.

    Madde 2 - 1 inci maddenin 10 ve 11 inci bentlerinde yazılı temsilcilerle yedeklerinde aranacak şartlar, seçim şekilleri ve komisyona üye gönderilmesi hususunda uygulanacak münavebe usulleri, Çalışma Bakanlığınca düzenlenecek Yönetmelikte belirtilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : MAHALLİ DANIŞMA KOMİSYONLARININ GÖREVİ

    Madde 3 - Mahalli Danışma Komisyonlarının görevi; İş ve İşçi Bulma Kurumunun görev ve faaliyetlerine giren konular üzerinde, Komisyonun kurulduğu ilde bu görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi bakımından gerekli incelemeleri yaparak düşünce ve tekliflerde bulunmaktır.

    Madde 4 - Mahalli Danışma Komisyonları, düşünce ve tekliflerini tutanaklarla belirtirler. Üç adet olarak düzenlenecek olan bu tutanakların biri Çalışma Bakanlığına verilmek üzere iki adedi İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilir ve üçüncüsü de İş ve İşçi Bulma Kurumu şube müdürlüğündeki dosyasında saklanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : MAHALLİ DANIŞMA KOMİSYONLARININ FAALİYET TARZLARI

    Madde 5 - Mahalli Danışma Komisyonları, gerekli görülen hallerde her zaman ve en az yılda bir defa, başkanın çağrısı üzerine toplanır.

    Toplantı günü ve gündemi, en az bir hafta önce Komisyon üyelerine yazılı olarak bildirilir.

    Her toplantı, işin gerektirdiği sürece devam eder.

    Toplantılar, Komisyon üye tam sayısının yarıdan fazlasiyle yapılır ve toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kazanmış sayılır.

    Toplantılarda, başkan ve üyelerden birinin teklifi ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğunun kabulüyle gündeme alınmasına karar verilen konular da görüşülebilir.

    Madde 6 - Mahalli Danışma Komisyonlarının her türlü yazı işleri İş ve İşçi Bulma Kurumu şube müdürlükleri tarafından görülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MAHALLİ DANIŞMA KOMİSYONLARI BAŞKAN VE ÜYELERİNİN YOL GİDERLERİ VE GÜNLÜK ÖDENEKLERİ

    Madde 7 - Mahalli danışma komisyonları başkan ve üyelerinin toplantılara katılmak için yaptıkları gerçek ve zorunlu giderler, verecekleri beyanname üzerine, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından ödenir. Ayrıca, toplantılara katılan komisyon başkan ve üyelerine Kurumca her toplantı için günlük ödenek olarak yirmişer lira verilir. Aynı günde yapılan birden çok toplantılar günlük ödenek bakımından bir toplantı sayılır.

    İşçi üyelerinin çalıştıkları işyerlerinden almakta bulundukları gündelikler yirmi liradan fazla olduğu takdirde, aradaki fark da Kurumca kendilerine ödenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    Madde 8 - 18/01/1954 tarihli ve 4/2253 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonları Hakkındaki Nizamname" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 9 - 21/01/1946 tarihli ve 4837 sayılı Kanunun 5562 sayılı Kanunla değiştirilen 10 uncu maddesine dayanılarak düzenlenip Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar