POSTA ÇEKLERİ VE YOLCULUK POSTA ÇEKLERİ TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 02/04/1969 - 6/11684

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 02/03/1950 - 5584

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 01/07/1969 - 13237

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    KAPSAM:

    Madde 1 - 5584 sayılı Posta Kanununda belirtilen posta çeklerine ve yolculuk posta çeklerine ilişkin işlemler, bu Tüzük hükümlerine göre yürütülür.

    DEYİMLER:

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen:

    PTT deyimi, Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon İşletmesini;

    Çek merkezi deyimi, posta çekleri merkezlerini;

    Çek deyimi, posta çeklerini;

    Yolculuk çeki deyimi, yolculuk posta çeklerini;

    Çek hesabı deyimi, posta çekleri hesabını;

    Teminat parası deyimi, çek hesabında sürekli olarak bulundurulacak parayı;

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : POSTA ÇEKLERİ

    POSTA ÇEKLERİNİN TANIMI:

    Madde 3 - Bir hesap sahibi tarafından, bir miktar paranın hesabına borç kaydı suretiyle, kendisine veya üçüncü bir şahsa ödenmesi veyahutta üçüncü şahsın hesabına alacak kaydedilmesi hususunda, posta çek merkezine verilen yazılı emre, posta çeki denir.

    POSTA ÇEKLERİ MERKEZLERİ:

    Madde 4 - Posta çekleri işlemleri, PTT nin işletme organı olarak kurulacak posta çekleri merkezleri tarafından yürütülür. PTT merkezleri ve şubeleri, posta çekleri işlemlerinde, çek merkezlerinin yardımcılarıdır.

    Posta çekleri merkezlerinin açılacağı yerler, PTT Genel Müdürlüğü tarafından belirtilir.

    ADLARINA ÇEK HESABI AÇILABİLECEK KİŞİLER:

    Madde 5 - Çek hesabı, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan gerçek kişiler ile tüzel kişiler adlarına açılabilir.

    Çek hesabı, istek sahibinin konutunun veya iş yerinin bulunduğu bölgedeki çek merkezinde açılır. Bu suretle hesap açtıranlar, diğer çek merkezlerinde de çek hesabı açtırabilecekleri gibi, bir çek merkezinde birden fazla çek hesabı da açtırabilirler.

    ÇEK HESABI AÇILMASI İÇİN BAŞ VURMA:

    Madde 6 - Çek hesabı açılması için çek merkezlerine veya PTT merkezlerine, örneği PTT'ce tespit edilecek bir dilekçe ile başvurulur. Açılması istenilen her çek hesabı için ayrı bir dilekçe verilir.

    Çek merkezince veya PTT merkezince gerekli görüldüğü takdirde, hesap açtırmak istiyen, kimliğini ispat etmek zorundadır.

    ÇEK HESABI AÇILMASINA ENGEL HALLER:

    Madde 7 - PTT, başvuranın çek hesabı açtırmaya ehil olup olmadığını araştırır. 26 ncı maddenin a ve b bentlerinde gösterilen nedenlerle çek hesapları kapatılmış bulunanlara ve iflas halinde olanlara çek hesabı açılmaz.

    ÇEK HESABINA KATILMA BEYANI:

    Madde 8 - Çek hesabı açılması isteğinin kabulü halinde, istek sahibi, örneği PTT'ce tesbit edilecek, bir katılma beyanı kağıdını çek merkezine verir.

    Katılma beyanı kağıdı, tüzel kişilerin yetkili temsilcileri, gerçek kişilerin kendileri tarafından imzalanır.

    ÇEK HESABI AÇILMASI:

    Madde 9 - Çek hesabı, gerçek veya tüzel kişinin adına açılır. Çek merkezinde açılan her çek hesabına bir sıra numarası verilir.

    ÇEK HESABININ NAKLİ:

    Madde 10 - Çek hesabı, hesap sahibinin yazılı isteği üzerine, konut veya işyerinin çek merkezi bölgesinden başka bir yere taşınması gibi PTT'ce önceden tespit edilecek sebeplerle, başka bir çek merkezine nakledilebilir. Çek hesabına, yeni çek merkezince, yeni bir sıra numarası verilir.

    Eski çek hesabına gelen para yatırma kağıtları, hesabın nakledildiği çek merkezine yollanır. Ancak, çek hesabının naklinden üç ay sonra gelecek para yatırma kağıtları, çıkış yerlerine geri gönderilir.

    KATILMA BEYANI KAĞIDINDAKİ BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK:

    Madde 11 - Katılma beyanı kağıdında yazılı bilgilerde değişiklik olduğu takdirde, çek hesabı sahibi, durumu, hesabın bulunduğu çek merkezine, en kısa zamanda, yazı ile bildirmek zorundadır.

    Çek merkezi, bu bildiri üzerine katılma beyanı kağıdında gereken düzeltmeyi yapar.

    ÇEK HESABINDA SÜREKLİ OLARAK BULUNDURULACAK PARA:

    Madde 12 - Adına çek hesabı açılanlar, miktarı PTT'ce tesbit olunacak teminat parasını sürekli olarak hesaplarında bulundurmak zorundadırlar.

    ÇEK HESABINDAKİ ALACAĞA ÇEKLE TASARRUF:

    Madde 13 - Çek hesabındaki alacak üzerinde;

    a) Karşılığında para ödenmek,

    b) Bir veya birden fazla kimse adına ödeme havalesi ile para gönderilmek,

    c) Bir veya birden fazla çek hesabına para aktarılmak

    için yapılacak tasarruflar, çek düzenlemek suretiyle olur.

    TASARRUF YETKİSİ VERİLMESİ:

    Madde 14 - Çek hesabı sahibi, hesaptaki alacağına tasarruf hususunda, bir veya daha fazla kişilere yetki verebilir.

    Bu yetki, hesap sahibi tarafından imzalanmış ve yetki verilmesi istenen kişilerin tatbik imzalarını kapsayan, örneği PTT'ce tesbit edilecek imza kartları ile verilir.

    Tasarruf yetkisi, belirli para tutarları ile sınırlandırılamaz.

    Tasarruf yetkisi, hesap sahibi tarafından, hesabın bulunduğu çek merkezine yazılacak bir yazı ile her zaman geri alınabilir.

    Tasarruf yetkisi, hesap sahibi gerçek kişi ise ölümü ile, tüzel kişi ise zevali ile sona erer.

    TASARRUF SINIRI:

    Madde 15 - Çek hesabı üzerinden yapılacak tasarruflar, hesap sahibinin -teminat parası hariç - hesaptaki alacağı miktarını aşamaz.

    HESAPTAKİ ALACAĞIN ÇEKİLİŞİ:

    Madde 16 - Çek hesabı sahibi, hesabındaki alacağını-teminat parası hariç her zaman çekebilir.

    ÇEKLER:

    Madde 17 - Hesaptaki alacağın çekilmesi için PTT'ce bastırılan çekler kullanılır. Her çek hesabı sahibine ve yetkili kılacağı kişilere çek karnesi verilir.

    ÇEK BEDELİNİN SINIRLANDIRILMASI:

    Madde 18 - PTT, bir çekin kapsayacağı bedeli sınırlandırabilir.

    CİRO EDİLEMEME:

    Madde 19 - Posta çekleri ciro edilemez.

    ÇEKİN DOLDURULMASI:

    Madde 20 - Posta çekleri, el veya yazı makinası ile veya klişe kullanılmak suretiyle doldurulur.

    El yazıları ile imzaların mürekkeple olması ve imzaların elle atılması zorunludur.

    Çek bedelleri, rakam ve yazı ile olmak üzere, Türk parası ile lira ve kuruş olarak gösterilir.

    KABUL EDİLMİYECEK ÇEKLER:

    Madde 21 - Silintili, kazıntılı veya rakam veya yazıları çizilmiş veya bedele ait rakam ve yazıları arasında fark bulunan çekler kabul edilmez.

    ÇEKİN ÖDENMEME SEBEBİNİN AÇIKLANMASI:

    Madde 22 - Çek herhangi bir sebeple ödenemez veya çek hesabından aktarma yapılamaz ise, çek geri verilir ve geri verilmesi sebebi çek merkezi veya PTT merkezi tarafından çekin üzerine yazılır.

    HESABA KAYDEDİLECEK İŞARETLİ ÇEKLER:

    Madde 23 - Üçüncü bir kişi adına veya hamiline ödenmesi için düzenlenmiş bir çekin yüz tarafına çekilecek iki çizgi arasına "hesaba kaydedilecek" veya "havale edilecek" yazısı yazılan çeklerin bedelleri, para olarak ödenmez. Bu çekler, hesaptan hesaba aktarma veya ödeme havalesi için kullanılır.

    HESAP BİLDİRİSİ:

    Madde 24 - Çek hesabı sahiplerine, PTT'ce belirtilecek devreler sonunda, hesaplarında kalan para miktarı yazı ile bildirilir. Bu devreler dışında, hesap sahibinin isteği üzerine, kendisine veya başkasına, posta veya telgraf veya telefonla bildirim yapılmasının esas ve usulleri PTT'ce tesbit olunur.

    FAİZ:

    Madde 25 - Çek hesabı sahiplerine, hesaplarındaki alacakları için, Ödünç Para Verme Kanunu hükümlerine göre tesbit olunacak hadler dahilinde, PTT'ce belirtilecek faiz verilebilir.

    ÇEK HESABININ KAPATILMASI:

    Madde 26 - Çek hesabı, PTT'ce hesap sahibinin çek merkezine yazı ile başvurması üzerine veya aşağıdaki hallerde re'sen, kapatılır:

    a) Hesaptaki teminat parası dışında kalan alacak tutarından fazla çek düzenlenmesi,

    b) Hesabın ahlak ve genel adaba aykırı, güvenliği bozucu veya milli ekonomiye zarar veren maksatlar için kullanılması,

    c) Hesap sahibinin iflas etmesi veya medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmesi,

    d) Yetkili mercilerin isteği üzerine, çek hesabındaki alacağın - teminat parası dahil - bu mercilere ödenmesi,

    e) Hesap sahibi gerçek kişi ise ölümü, tüzel kişi ise zevale ermesi.

    Hesaptaki alacağı - teminat parası dahil - üzerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulması hallerinde de, gereğine göre, çek hesabı kapatılabilir.

    PTT, çek hesabını kapatma sebebini, hesap sahibine yazı ile bildirir.

    KAPATILAN ÇEK HESABININ TASFİYESİ:

    Madde 27 - Çek hesabındaki alacak ve teminat parası; istek üzerine, hesabın kapatılması için çek merkezine başvurulduğu tarihten sekiz gün sonra; re'sen kapatılma hallerinde ise, çek merkezince hesabın kapatıldığının hesap sahibine duyurulduğu günden itibaren ödenir ve çek karnesi geri alınır.

    ÇEK HESABINA PARA YATIRMA:

    Madde 28 - Çek hesabına para yatırılması, PTT'ce bastırılan para yatırma kağıtları ile yapılır.

    Yatırılan paralar, para yatırma kağıtlarında Türk parası ile gösterilir.

    Her para yatırma kağıdı ile yatırılacak paranın en az miktarı, PTT'ce tespit olunur.

    PARA YATIRMA KAĞITLARININ YOLLANMASI VE DAĞITILMASI:

    Madde 29 - Para yatırma kağıtlarının yollanmasında ve dağıtılmasında uygulanacak esas ve usuller, PTT'ce tesbit olunur.

    GELEN PARALARIN ÇEK HESABINA KAYDI İSTEĞİ:

    Madde 30 - Çek hesabı sahibi; adına gelen ödeme havaleleri, posta veya telgraf havaleleri ve ödeme şartlı posta maddeleri bedelleri ile kendi adına tahsil olunan alacak tutarlarının, çek merkezindeki hesabına alacak kaydını, konutunun veya iş yerinin posta maddelerini dağıtmakla görevli PTT merkezinden yazı ile isteyebilir.

    ÇEKLERİN ÖDENMESİ:

    Madde 31 - Çeklerin, para olarak veya ödeme havaleleri ve hesaptan hesaba aktarma suretiyle ödenmesine ait esas ve usuller, PTT'ce tesbit olunur.

    BİRDEN FAZLA ÖDEME VEYA AKTARMA EMRİNİ KAPSAYAN ÇEKLER:

    Madde 32 - Ödeme havaleleri ve hesaptan hesaba aktarma suretiyle para ödenmesine ait çekler, birden fazla ödeme veya aktarma emirlerini kapsayabileceği gibi, ödeme ve aktarma emirlerini birlikte de kapsayabilir.

    ÇEK HESAPLARININ TUTULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ:

    Madde 33 - Çek hesaplarının tutulmasına ve yürütülmesine ilişkin esas ve usuller, PTT'ce tesbit olunur.

    ALACAK VEYA BORÇLANMA BİLDİRİLERİ:

    Madde 34 - 24 üncü maddede öngörülen hesap bildirilerinden ayrı olarak, hesaplara geçirilen her alacak veya borç için, ilgili hesap sahibine bilgi verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : YOLCULUK POSTA ÇEKLERİ

    YOLCULUK POSTA ÇEKLERİNİN TANIMI:

    Madde 35 - Yolculuk posta çekleri, PTT merkezlerinde para ile değiştirilmek üzere, PTT'ce çıkarılan ve belirli değerleri taşıyan belgelerdir.

    YOLCULUK ÇEKLERİNİN ÇIKARILMASI:

    Madde 36 - Yolculuk çekleri, PTT'ce karneler halinde çıkarılır ve üzerlerinde yazılı değerleri ile karne bedelleri para olarak alınmak veya alıcısının çek hesabına borç kaydedilmek suretiyle istiyenlere verilir.

    YOLCULUK ÇEKLERİNİN DÜZENLENMESİ:

    Madde 37 - PTT'ce yolculuk çeklerinin her birinin üzerine, satın alanın adı ve düzenlendiği gün, el veya yazı makinası ile veya klişe kullanmak suretiyle yazıldıktan sonra, satın alanın tatbik imzası attırılır.

    El yazıları ile imzaların mürekkeple olması ve imzaların elle atılması zorunludur.

    YOLCULUK ÇEKLERİNİN GEÇERLİK SÜRESİ:

    Madde 38 - Yolculuk çeklerinin geçerlik süresi, iki aydan az olmamak üzere, PTT' ce tespit olunur.

    YOLCULUK ÇEKLERİNİN ÖDENMESİ:

    Madde 39 - Yolculuk çekleri, PTT merkezlerince; üzerlerinde adı ve tatbik imzası bulunan kimse tarafından altı imzalanmış olmak şartiyle, getirene ödenir.

    KULLANILMAYAN YOLCULUK ÇEKLERİ:

    Madde 40 - Kullanılmıyan yolculuk çekleri, sahiplerinin başvurması üzerine, düzenlendiklerinin ertesi gününden başlayarak üç yıl içinde, üzerlerinde yazılı değerleri ödenmek suretiyle PTT'ce geri alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 41 - 02/03/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 42 - Bu Tüzük hükümlerini Adalet ve Ulaştırma Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar