SAMSUN LİMAN TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/07/1970 - 7/981

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/04/1341 - 618

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 20/08/1970 - 13585

    BİRİNCİ BÖLÜM : TANIM

    Madde 1 - (Değişik madde: 09/08/1991 - 91/2081 K.;Değişik madde: 15/02/2006 - 2006/10079 S.Tüz./1.mad)

    Samsun Limanı; doğuda enlemi 41 15' 45" kuzey, boylamı 37 01' 30" doğu olan Çaltı Burnundan ve batıda enlemi 41 44' 00' Kuzey, 35 57' 00 doğu olan Kızılırmak Nehrinin deniz ile birleştiği noktadan, genel kuzey istikametine çizilen hatların, Karadenizdeki Türk karasularının dış sınırını kestiği noktalar arasında kalan deniz ve kıyı alanıdır. (Ek-1)

    Madde 2 - Samsun Limanı, İç Liman ve Dış Liman olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

    a) İç Liman: Kuzey ve Doğu Mendirekleri ile bu mendirekler uçlarındaki fenerleri birleştiren hattın iç kısmında kalan deniz sahasıdır.

    b) Dış Liman: Liman sınırı ile İç Liman sınırı arasında kalan deniz sahasıdır. (EK-2)

    İKİNCİ BÖLÜM : LİMANDA GEMİLERİN BAĞLAMA, YANAŞMA VE DEMİR YERLERİ

    Madde 3 - (Değişik cümle: 15/02/2006 - 2006/10079 S.Tüz./3.mad) İç Limanda, gemilerin yanaşma ve kıçtankara bağlama yerleri Ek-2 de belirtildiği şekilde aşağıda gösterilmiştir.

    A) Ana Rıhtım:

    Bu rıhtım, yolcu gemileri ile 300 ve daha yukarı net tonilatodaki yük gemilerinin yükleme ve boşaltmalarına ayrılmıştır. Ancak, Küçük Araçlar Rıhtımda yer olmadığı ve Ana Rıhtım müsait bulunduğu takdirde, 300 net tonilatodan küçük gemiler, geçici olarak Liman Başkanlığının izni ile bu rıhtıma alınabilirler.

    B) Küçük Araçlar Rıhtımı:

    Bu rıhtım, 300 net tonilatodan küçük yük gemilerinin yükleme ve boşaltmasına ayrılmıştır.

    C) Akaryakıt İskelesi:

    Bu iskele patlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Madde yüklü gemilerin yükleme ve boşaltmasına ayrılmıştır.

    D) Doğu Mendirek:

    Bu mendirek üzerindeki babalar, rıhtım için sıra bekleyen gemiler veya zorunlu nedenlerle limana gelen yük ve yolcu gemileriyle harp ve yardımcı harp gemileri kıçtankara bağlarlar.

    Madde 4 - Dış Liman, gemilerin serbest demirleme sahasıdır. Ancak, İç Limana giriş ve çıkış güvenliğinin sağlanması için, Kuzey ve Doğu Mendirekleri uçlarındaki fenerlerden 110

    hakiki istikametine çizilen mevhum paralel hatlar ile bu hatların, Dış Limanda enlemi: 41

    18' 21" K, boylamı: 36

    21' 40" D. ve enlemi: 41

    18' 33" K, boylamı: 36

    21' 38" D. olan uç noktalarını birleştiren mevhum hattın meydana getirdiği deniz sahası içinde, deniz araçlarının demirlemeleri, durmaları, kısmen veya tamamen bu saha içine sarkmaları yasaktır.

    Madde 5 - Doğu Mendireği ucundaki fenerden itibaren, mendirek üzerindeki 1.095 ve 1.695 metre mesafelerde bulunan noktalardan hakiki batı istikametlerine çizilen mevhum hatların arasında kalan İç liman sahası, 500 gros tonilatodan küçük gemilerin demirleme yeridir.

    Ancak, zorunlu hallerde Liman Başkanlığının izni ile daha büyük tonajlı gemiler de bu sahaya demirleyebilirler.

    Madde 6 - Doğu Mendireği ucundaki fenerden itibaren, mendirek üzerindeki 1.695 metre mesafede bulunan noktadan hakiki batı istikametine çizilen mevhum hattın Mert Irmağı cihetinde kalan İç Liman sahası, su kesimleri uygun küçük ticaret gemileriyle, tenezzüh, spor ve balıkçı teknelerinin demirleme yeridir.

    Madde 7 - Samsun Limanını ziyaret edecek yabancı harp gemileri ile limana gelecek Türk harp gemileri ve turist gemileri, gelişlerini 48 saat önce Liman Başkanlığına bildirmek suretiyle tespit edilecek yerlere yanaşırlar, demirlerler veya kıçtankara olurlar.

    Demir, kıçtankara bağlama ve yanaşma yerleri; harp gemileri için, Deniz Kuvvetleri temsilcisi bulunmadığı hallerde Ulaştırma Kısım Komutanlığı temsilcisi, Liman Başkanlığı ve Liman İşletmesi ile birlikte; turist gemileri, kotra ve yatlar için Liman Başkanlığınca tayin ve tespit edilir.

    Madde 8 - İç Limanda bulunan rıhtım ve iskelelere yanaşacak gemilerle Doğu Mendireğine kıçtankara olacak gemiler, limana geliş sırasına göre, Liman Başkanlığınca kendilerine ayrılacak yerlere alınırlar.

    Madde 9 - Liman içinde özel yanaşma ve çekek yerleri yapılıncaya kadar, tenezzüh, spor ve balıkçı tekneleri, Valilik, Belediye, Liman Başkanlığı ve Liman İşletmesince birlikte tespit edilecek yerlere yanaşabilir ve karaya çekilebilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI

    Madde 10 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri Maddelerle diğer tehlikeli Maddelerin liman içinde taşınması ile yükletilmesi ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine dair Nizamname) ve (Parlayıcı, patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler hakkında Tüzük) hükümlerine göre ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak şartıyle özel tekne ve kaplarla yapılır.

    Madde 11 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeler yüklü gemiler, gündüzün B flaması çekerler ve geceleyin ufkun her tarafında görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

    Madde 12 - Donatan, kaptan veya acenteleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarını, geminin limana gelişinden en az 24 saat önce, yazılı olarak veya telgrafla Liman Başkanlığına bildirirler.

    Madde 13 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeler yüklü gemiler, Tali Mendirek üzerindeki akaryakıt iskelesi ve akaryakıt şamandıraları hariç, İç Limanın diğer kısımlarına demirleyemez, rıhtım ve iskelelere yanaşamaz, bu Maddeleri yükleyemez ve boşaltamazlar.

    Madde 14 - Harp gemileri, cephanelerini emniyete almak suretiyle İç Limana girebilirler.

    Madde 15 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeler yüklü gemiler, sıra ve limbo için, Doğu Mendirek fenerinden 157

    hakiki istikametinde, 2.525 metre mesafedeki nokta merkez olmak üzere çizilen, 550 metre yarı çapındaki mevhum daire içinde demirlerler.

    Ancak, hava şartları bakımından demir yerinde barınmak mümkün olmadığı hallerde gemiler, Doğu Mendirek ucundan itibaren ilk ve ikinci babalara Liman Başkanlığının izni ile kıçtankara bağlayabilirler.

    Madde 16 - Tali Mendirek üzerindeki Akaryakıt İskelesinden, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır.

    Ancak, dökme akaryakıt boşaltacak veya yükleyecek olan gemiler, işlerine gece de devam edebilirler.

    Gemilerden boşaltılan patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, derhal kara vasıtalarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından uzaklaştırılır. Limandan ihraç edilecek bu gibi Maddeler bekletilmeksizin gemilere yükletilir.

    Madde 17 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : LİMANDA SEYİR EMNİYETİ

    Madde 18 - Limandan çıkmakta olan gemiye, limana girmekte olan gemi yol vermeye ve Dış Limanda beklemeye mecburdur. Ancak, çatışma ihtimali olan hallerde, her 2 gemide çatışmayı önlemek için gerekli tedbirler alacaklardır.

    Madde 19 - Tenezzüh ve spor tekneleri, İç Limanda, rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerle mendireğe kıçtankara olacak veya buradan ayrılacak gemilerin manevralarını engelleyecek şekilde seyredemezler ve 10 milin üstünde sürat yapamazlar. Bu tekneler, limanın diğer kısımlarında, plaj ve sandalların civarında, tehlike yaratacak hızla seyredemezler.

    Madde 20 - İç Limanda yelkenle seyir yapılamaz.

    Madde 21 - Limanda, şamandıra, kablo ve benzeri işler, Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

    Madde 22 - Kablo, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan vasıtaların civarından geçen gemiler, bu işlere zarar vermeyecek bir hızla seyretmek zorundadırlar.

    Madde 23 - (Değişik madde: 21/02/1983 - 83/6097 K.;Değişik madde: 15/02/2006 - 2006/10079 S.Tüz./4.mad)

    Seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur:

    a) Kılavuz Hizmetleri:

    İç ve dış limandaki iskele, rıhtım veya platformlara yanaşacak, şamandıralara bağlanacak, Doğu Mendireğine kıçtankara bağlanacak, iç limana demirleyecek veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadırlar.

    b) Römorkör Hizmetleri:

    Limandaki iskele, rıhtım ve platformlara yanaşan, şamandıralara bağlanan, Doğu Mendireğine kıçtankara bağlanan, iç limana demirleyen veya buralardan ayrılan gemiler,

    1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör,

    2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

    3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

    4) 3000 GRT'den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

    almak zorundadırlar.

    c) İskele ve rıhtıma yanaşan, Doğu Mendireğine bağlanan veya buralardan ayrılan 1000 GRT'den büyük gemiler, manevra sırasında yanaşacakları veya bağlanacakları ya da ayrılacakları yerden 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar; yanaşmış durumda ise çalıştırmak yasaktır.

    Madde 24 - Kılavuz alacak gemiler, kılavuzu Dış Limanda alacaklardır. Hava muhalefeti sebebiyle kılavuz vasıtası Dış Limana çıkamadığı takdirde, gemiler, kılavuzu İç Liman ağzında alabilirler.

    (Ek fıkra: 15/02/2006 - 2006/10079 S.Tüz./5.mad) Deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektirdiği hallerde Liman Başkanlığınca kılavuz kaptan alma ve çıkartma yerlerinde değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler denizcilere ve ilgililere duyurulur.

    Madde 25 - (Değişik madde: 21/02/1983 - 83/6097 K.;Değişik madde: 15/02/2006 - 2006/10079 S.Tüz./6.mad)

    1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadırlar. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir.

    Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : LİMANDA DİSİPLİN

    Madde 26 - İç Limanda ağ balıkçılığı yapılamıyacağı gibi bu limanın giriş - çıkış yolu üzerinde ve gemilerin manevra sahalarında olta balıkçılığı da yapılamaz.

    Madde 27 - Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp ve emsali Maddeler atılamaz. Yağ ve benzeri kirletici Maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

    Madde 28 - Gemiler İç Limanda, rıhtım ve iskelelerde, raspa ve benzeri liman sükünetini bozucu gürültülü işler yapamazlar.

    Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, liman içinde hoparlörlerle yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.

    Madde 29 - Gemiler liman içinde, gerekmedikçe düdük çalamazlar.

    Madde 30 - Demirli, rıhtım ve iskelelere aborda olmuş veya mendireklere kıçtankara bağlamış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.

    Madde 31 - Limanda dalış yapacak dalgıç ve balıkadamlar, dalışlarından önce Liman Başkanlığından izin almak zorundadırlar Amatör balıkadamlar İç Limanda dalış yapamazlar.

    Madde 32 - Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin, kaptan, donatan veya acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildirirler.

    Madde 33 - İç Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak tebliğden itibaren en çok 4 saat içinde hareket edebilecek durumda bulunurlar.

    Madde 34 - Bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın, rıhtım ve iskelelere yanaşan, kıçtankara olan veya serbest demir yerleri dışında demirleyen gemilerden, buralardan kalkması için verilen emirleri dinlemeyenler, Liman Başkanlığınca sağlanacak kılavuz ve römorkörlerle kaldırttırılır ve bu iş için yapılan giderler ayrıca tahsil olunur.

    Liman Başkanlığının izini ile yukarıda belirtilen mevkilerde bulunan gemiler de, Liman Başkanlığınca gerekli görüldüğünde, bu yerleri terketmek zorundadırlar. Bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

    Madde 35 - İç Limanda, rıhtım ve iskelelerde bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek tamirlere girişemezler.

    ALTINCI BÖLÜM : SAĞLIK EMNİYET VE GÜMRÜK İŞLERİ

    Madde 36 - Yabancı limanlardan veya yabancı limanlara uğrayarak limana gelecek Türk ve yabancı gemilerin sağlık, emniyet ve gümrük kontrolları Dış Limanda yapılır. Gemilerin Dış Limanda zorunlu nedenlerle bitirilemeyen veya yapılamayan kontrolları, gemi rıhtıma yanaştıktan sonra yapılır.

    Madde 37 - Limana gelecek turist ve yolcu gemileriyle yatların ve kotraların sağlık, emniyet ve gümrük kontrolları, gemiler rıhtıma yanaştıklarında yapılabileceği gibi, gerektiğinde Dış Limanda karşılanarak İç Limana girip rıhtıma yanaşıncaya kadar kontrollarına devam edilerek de bitirilebilir.

    Madde 38 - Yakacak, su, kumanya, malzeme ve acentelerden evrak alma - verme gibi ihtiyaçlarını sağlamak üzere veya zorunlu nedenlerle sığınmak için limana gelen gemiler, Dış ve İç Limandaki demir yerlerinde Sahil Sağlık Teşkilatının sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler.

    Bu gemilerin emniyet ve gümrük bakımından gözetimi, hariçten yapılır.

    48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler, serbest pratika almak zorundadırlar.

    Madde 39 - Sahil sağlık, gümrük, liman ve emniyet teşkilatınca, limanda bulunan gemilerde lüzumunda ve günün her saatinde gerekli kontrol yapılabilir.

    Madde 40 - Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerinde çıkacak her türlü hastalıkları derhal Sahil Sağlık Teşkilatına, ölüm ve yaralama gibi olayları da ayrıca emniyet makamlarına bildirmek zorundadırlar.

    Madde 41 - Yabancı limanlara gidecek veya yabancı limanlardan gelecek gemilerin yolcu ve gemiadamları, eşyalarıyle birlikte Gümrük İdaresince uygun görülecek rıhtımdaki mahallerden girip çıkarlar.

    Madde 42 - Yolcularını uğurlayanlarla yolcular gümrük ve emniyet kontrollarından sonra; karşılayanlarla yolcular bu kontrollardan önce birbirleriyle temasa geçemezler.

    Madde 43 - Emniyet, gümrük, sahil sağlık ve Liman İşletmesi görevlileri bu Tüzük hükümlerine aykırı eylemlere tanık olduklarında olay hakkında bir tutanak düzenleyerek Liman Başkanlığına ve bir örneğini de kendi amirlerine verirler.

    Madde 44 - Zirai karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak kontrollar özel mevzuatına tabidir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 45 - Gemi kaptanları, karasuları dışında veya içinde veyahut limanda vukua gelen her türlü deniz kazalarını, makina arızalarını, seyir emniyeti bakımından tespit ettikleri hususları ve işlenen suçları, limana varışından itibaren en geç 6 saat içinde, önce bir ön raporla ve 24 saat içinde de düşüncesini de kapsayan ayrıntılı bir raporla Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

    Kaptan ve gemiadamları, bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere, ilgili liman makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak sorulara cevap vermek zorundadırlar.

    Madde 46 - Kılavuzlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde vukua gelen deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir emniyeti bakımından tespit ettikleri hususları, limana dönüşlerinde derhal Liman Başkanlığına bir raporla bildirirler.

    Madde 47 - Limana gelecek ve limandan hareket edecek yabancı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapan Türk gemilerinin donatan veya acenteleri, bu gemilerin limana geliş ve gidişlerinden 24 saat önce, gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu, liman, emniyet, gümrük ve Sahil Sağlık Teşkilatına verirler.

    Kabotaj hattında çalışan 300 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk gemilerinin donatan veya acenteleri, bu gemilerin limana varışlarından en az 12 saat önce, gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu Liman Başkanlığına verirler.

    300 gros tonilatodan küçük Türk gemilerinin donatan, kaptan veya acenteleri ise, bu gemilerin limana geldiklerini en geç 2 saat içinde Liman Başkanlığına bildirirler.

    Patlayıcı, parlayıcısı, yanıcı ve benzeri tehlikeli yükleri taşıyan gemiler hakkında 12 nci Madde hükümleri saklıdır.

    Madde 48 - Gemiler, fare itlafını Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Teşkilatınca birlikte belirtilecek yerde yaparlar.

    Madde 49 - Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma sahalarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler.

    İlgililer, bu hususta gerekli güvenlik tedbirlerini alırlar.

    Madde 50 - Limanda seyrüsefer "Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" hükümlerine tabidir.

    Limanda yatan veya seyreden makinalı veya makinasız gemilerle her türlü araçlar, adı geçen Tüzük gereğince zorunlu olan fener ve alametleri taşırlar.

    Madde 51 - Hayvanların gemilere yükletilmesi veya gemilerden boşaltılması, "Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması hakkında Tüzük" hükümlerine göre yapılır.

    Madde 52 - Durumları kanun, tüzük veya memleketimizin de katılmış bulunduğu milletlerarası sözleşmeler hükümlerine uymayan veya gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin, limandan hareketlerine müsaade edilmez.

    Liman sınırları içinde çalışan her çeşit ticaret gemileri, Liman Başkanlığının düzenleyeceği bir program çerçevesinde, zaman zaman ve belirli olmayan saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumları kanun ve tüzük hükümlerine uygun olmadığı veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler, seferden menedilirler, kaptan ve donatanları hakkında gerekli kanuni işlem yapılır.

    Madde 53 - Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makina personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemilerin kaptan ve donatanları sorumludur.

    Madde 54 - Samsun Limanına kayıtlı olan gemilerin sancak ve iskele omuzluklarına geminin adı ve kıç tarafına da üste geminin adı ve altına da SAMSUN yazılır.

    Madde 55 - Limanda bulunan 5 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk ticaret gemileri ile her tonajdaki yabancı gemiler, sabah saat 08.00 den güneşin batışına kadar milli bandıralarını çekerler.

    Madde 56 - Program gereğince Samsun Limanına gelecek yolcu gemilerinin varış saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde, geminin kaptanı veya donatanı veya acentesi, bu hususu derhal Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 09/08/1991 - 91/2081 K.)

    Samsun Limanı sınırları dışında kalan Samsun Gübre Sanayi A.Ş. iskelesine yanaşıp kalkacak gemiler 23 üncü Maddedeki esaslara göre kılavuz ve römorkör almak zorundadırlar. Kılavuz ve römorkaj hizmetleri Samsun Gübre Sanayi A.Ş. tarafından sağlanacaktır.

    Madde 57 - 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci Maddesine dayanılarak düzenlenmiş ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 58 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar