SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GİDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/11/1970 - 7/1564

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 21/02/1967 - 832

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/12/1970 - 13867

    KAPSAM:

    Madde 1 - Hesapla ilgili olarak Sayıştay'a verilen her çeşit gider ve gelir evrakı ile her çeşit belgelerin saklanma süreleri ve yokedilme usulleri bu Tüzük'te gösterilmiştir.

    SAKLAMA SÜRESİ VE YERİ:

    Madde 2 - Sayıştay'a verilen her çeşit gider ve gelir evrakı ile her çeşit belgeler, ekli cetvelde yazılı sürelerle Sayıştay'da saklanır.

    Ancak, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrası gereğince istisnai bir denetim usulüne tabi tutulan mal hesaplarının evrakı müsbitesinden Sayıştayca henüz getirtilmeyenlerle, yapılan inceleme sonunda ilişiksiz görülenler hesap devrelerinin bitiminden itibaren 8 yıldan az olmamak kaydiyle Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arşivlerinde saklanır. Sözkonusu belgelerden daha fazla bir süre saklanması gerekenler, Sayıştay Genel Kurulunca verilecek kararda belirtilen sürece saklanır.

    YOKEDİLME USULLERİ:

    Madde 3 - (Değişik fıkra: 21/02/1983 - 83/6094 K.) Hesapla ilgili olarak Sayıştay'a verilen gider ve gelir evrakı ve belgeleri ile bunlarla ilgili karar, tutanak ve haberleşme evrakından saklanma sürelerini doldurmuş olanlar yokedilir. Yokedilme kıyılarak ya da kıyılmadan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesine (SEKA'ya) gönderilmek suretiyle yapılır. Evrak ve belgeler Tüzüğe ekli saklama sürelerini gösterir cetvelde öngörülen hallerde Devlet Arşivine ya da ilgili idareye gönderilir. Bu durumda Sayıştay'ın saklama yükümlülüğü sona eder.

    Ancak, gizli nitelikteki evrak ve belgeler yakılmak veya kıyılmak, ya da ıslatılmak suretiyle yokedilir.

    Yokedilme işlemleri Sayıştayca teşkil olunacak bir komisyonca yürütülür.

    Bu komisyonun kuruluş ve görevleri ile SEKA'ya gönderilecek evrakın hazırlanış şekli Sayıştayca düzenlenecek bir iç yönetmelikte belirtilir.

    Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca saklanması gereken mal hesapları evrakı müsbitesi; 832 sayılı Sayıştay Kanununun 38 inci maddesi gereğince düzenlenecek yönetmelikte kuruluş şekli ve görevleri gösterilen yoketme komisyonları tarafından, yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre yokedilir.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 4 - 19 Eylül 1934 tarihli ve 2/1282 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan (Resmi Evrak ve Defterlerden Lüzumsuz Olanların Yokedilme Tarzı Hakkındaki Nizamname) yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDE:

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 21/02/1983 - 83/6094 K.)

    Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, 16/11/1970 günlü ve 7/1584 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tüzüğe ekli cetvelde gösterilen evraktan, bu cetvelin 4 üncü bendiyle 6 ncı bendinin a ve c fıkralarında yazılı olanlar, kesin hesap kanunu çıkmış olmak koşuluyla eski hükümlere göre 5 yıllık saklama süresine tabi olup anılan süreyi doldurmuş bulunanlar, kesin hesap kanununun çıkmış olması koşulu aranmaksızın yokedilir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 5 - 21 Şubat 1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 102 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 6 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar