GİRESUN LİMAN TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 08/04/1972 - 7/4249

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/04/1341 - 618

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 25/04/1972 - 14169

    BİRİNCİ BÖLÜM: GİRESUN LİMAN SINIRI

    Madde 1 - Giresun Limanı, enlemi 40

    54' 51" K.. boylamı 38

    26' 10" D. Olan Aksu Deresi ağzı ve bu ağızdan hakiki 19

    istikametinde 2778 metre (1,5 mil) mesafedeki nokta (40

    56' 15" K., 38

    27' 00" D.) ile, enlemi 40

    55' 10" K., boylamı 38

    19' 40" D. olan Güre Deresi ağzı ve bu ağızdan hakiki kuzey istikametinde 2778 metre (1,5 mil) mesafedeki noktayı (40

    56' 40" K., 38

    19' 40"

    D.) birleştiren mevhum hatların iç kısmında kalan deniz sahasıdır.

    Madde 2 - Giresun Limanı, İç Liman ve Dış Liman olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

    a) İç Liman; Ana Mendirek ucundaki Fener ile Tali Mendirek uçundaki feneri birleştiren hattın iç kısmında kalan deniz sahasıdır.

    b) Dış Liman; Liman sınırı ile İç Liman sınırı arasında kalan deniz sahasıdır. (Kroki eklidir.)

    İKİNCİ BÖLÜM : LİMANDA GEMİLERİN BAĞLAMA, YANAŞMA VE DEMİR YERLERİ

    Madde 3 - İç limanda gemilerin yanaşma ve kıçtankara bağlama yerleri aşağıda gösterilmiştir:

    A) Yolcu Rıhtımı:

    Bu rıhtım, yolcu gemilerine ayrılmıştır. Ancak, Şilep Rıhtımında yer olmadığı ve Yolcu Rıhtımı müsait bulunduğu takdirde, 300 ve daha yukarı net tonilatodaki yük gemileri, geçici olarak, Liman Başkanlığının izni ile bu rıhtıma alınabilirler.

    B) Şilep Rıhtımı:

    Bu rıhtım, 300 ve daha yukarı net tonilatodaki yük gemilerinin yükleme ve boşaltmasına ayrılmıştır. Ancak, Motor Rıhtımında yer olmadığı veya zorunlu nedenlerle iş yapılamadığı ve Şilep Rıhtımında da yer bulunduğu takdirde, 300 net tonilatodan küçük gemiler, geçici olarak, Liman Başkanlığının izni ile bu rıhtıma alınabilirler.

    C) Motor Rıhtımı:

    Bu rıhtım, 300 net tonilatodan küçük yük gemilerinin yükleme ve boşaltmasına ayrılmıştır.

    D) Kılavuz Rıhtımı:

    Bu rıhtım, Liman hizmet araçlarına ayrılmıştır, Ancak, diğer rıhtımlarda yer olmadığı veya zorunlu nedenlerle iş yapılamadığı takdirde, 300 net tonilatodan küçük gemiler, Liman Başkanının izni ile bu rıhtıma alınabilirler.

    E) İrtibat Rıhtımı:

    Bu rıhtım, 300 net tonilatodan küçük, su kesimi ve boyu uygun gemilere ayrılmıştır.

    F) Ana Mendirek:

    Bu mendirek üzerindeki babalara, rıhtım için sıra bekliyen gemiler veya zorunlu nedenlerle Limana gelen yük ve yolcu gemileri ile harp ve yardımcı harp gemileri kıçtankara bağlarlar.

    Madde 4 - Dış Liman, gemilerin serbest demirleme sahasıdır. Ancak, İç Limana giriş ve çıkış güvenliğinin sağlanması için, ana ve tali mendirek uçlarındaki fenerlerden 270

    hakiki istikametine çizilen 400 metrelik paralel hatlar ile bu hatların her iki uçlarını birleştiren hatların meydana getirdiği deniz sahası içinde, deniz araçlarının demirlemeleri, durmaları kısmen veya tamamen bu saha içine sarkmaları yasaktır.

    Madde 5 - Giresun Limanını ziyaret edecek yabancı harp gemileri ile Limana gelecek Türk harp gemileri ve turist gemileri, gelişlerini 48 saat önce Liman Başkanlığına bildirmek suretiyle tespit edilecek yerlere yanaşırlar, demirler veya kıçtankara olurlar.

    Demir, kıçtankara bağlama ve yanaşma yerleri; harp gemileri için Deniz Kuvvetleri bulunmadığı hallerde Ulaştırma Kısım Komutanlığı, Liman Başkanlığı ve Liman İşletmesi Müdürlüğü temsilcileri veya ilgililerden kurulu bir kurulca; turist gemileri, kotra ve yatlar için Liman Başkanlığınca tayin ve tespit edilir.

    Madde 6 - İç Limandaki rıhtımlara yanaşacak gemilerle Ana Mendireğe kıçtankara olacak gemiler, Limana geliş sırasına göre, Liman Başkanlığınca kendilerine ayrılacak yerlere alınırlar.

    Madde 7 - Liman içinde özel yanaşma ve çekek yerleri yapılıncaya kadar, gezinti, spor ve balıkçı tekneleri, Valilik, Belediye, Liman Başkanlığı ve Liman İşletmesince birlikte tespit edilecek yerlere yanaşabilir ve karaya çekilebilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI

    Madde 8 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri Maddelerle diğer tehlikeli Maddelerin Liman içinde taşınması ile yükletilmesi ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair Nizamname) ve (Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük) hükümlerine göre ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak şartiyle özel tekne ve kaplarla yapılır.

    Madde 9 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeler yüklü gemiler, gündüzün B flaması çekerler ve geceleyin ufkun her tarafından görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

    Madde 10 - Donatan, kaptan veya acenteleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarını, geminin Limana gelişinden en az 24 saat önce, yazılı olarak veya telgrafla Liman Başkanlığına bildirirler.

    Madde 11 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeler yüklü gemiler, İç Limana gelip demirliyemez, rıhtımlara yanaşamaz, bu Maddeleri yükleyemez ve boşaltamazlar.

    Madde 12 - Harp gemileri cephanelerini emniyete almak suretiyle İç Limana girebilirler.

    Madde 13 - Kapalı kaplar içerisindeki parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeler; Valilik, Belediye ve Liman Başkanlığı ile Liman İşletmesince müştereken tespit edilecek yerlerden yüklenir ve boşaltılır.

    Madde 14 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeler yüklü gemiler, sıra ve limbo için Giresun Fenerinden 322

    hakiki istikametinde ve 700 metre mesafede enlemi 40

    55' 45" K., boylamı 38

    23' 05" D. olan nokta merkez olmak üzere çizilen 400 metre yarıçapındaki mevhum daire içinde demirlerler.

    Madde 15 - Limanda parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır.

    Ancak, depolara dökme akaryakıt boşaltacak veya alacak olan gemiler, işlerine gece de devam edebilirler.

    Gemilerden boşaltılan patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, derhal kara vasıtalarına yüklenerek bekletilmeksizin Liman sahasından uzaklaştırılır. Limandan ihraç edilecek bu gibi Maddeler bekletilmeksizin gemilere yükletilir.

    Madde 16 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli Maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekliyemez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : LİMANDA SEYİR EMNİYETİ

    Madde 17 - Limandan çıkmakta olan gemiye, Limana girmekte olan gemi yol vermeye ve Dış Limanda beklemeye mecburdur. Ancak, çatışma ihtimali olan hallerde, her 2 gemi de çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri alacaklardır.

    Madde 18 - Gezinti ve spor tekneleri, İç Limanda, rıhtımlara yanaşıp kalkacak gemilerle, mendireklere kıçtankara olacak veya buralardan ayrılacak gemilerin manevralarını engelliyecek şekilde seyredemezler ve 10 milin üstünde sürat yapamazlar. Bu tekneler Limanın diğer kısımlarında, plaj ve sandalların civarında, tehlike yaratacak hızla seyredemezler.

    Madde 19 - İç Limanda yelkenle seyir yapılamaz.

    Madde 20 - Limanda şamandıra koymak, kablo döşemek ve benzeri işler yapmak, Liman Başkanlığının izni ile olur.

    Madde 21 - Kablo döşeme, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan araçların civarından geçen gemiler, bu işlere zarar vermiyecek bir hızla seyretmek zorundadırlar.

    Madde 22 - İç Limana girip çıkacak gemilerle rıhtımlara yanaşacak, mendireklere kıçtankara bağlayacak veya demirleyecek veya buralardan ayrılacak 300 gros tonilatodan büyük (300 dahil) Türk gemileri ve tonajı ne olursa olsun yabancı bandıralı gemiler, kılavuz almak zorundadırlar.

    500 ve daha yukarı gros tonilatodaki gemiler, rıhtıma yanaşmalarında veya mendireklere kıçtankara olmalarında veya buralardan ayrılmalarında en az bir römorkör alacaklardır. Ancak, 4000 ve daha yukarı gros tonilatodaki gemiler, Liman Başkanlığının gerekli gördüğü hallerde 2 römorkör alacaklardır.

    Madde 23 - Kılavuz alacak gemiler, kılavuzu Dış Limanda alacaklardır. Hava muhalefeti sebebiyle kılavuz vasıtası Dış Limana çıkmadığı takdirde, gemiler, kılavuzu İç Liman ağzında, alabilirler.

    Madde 24 - 1000 deplasman ve daha yukarı tondaki harp ve yardımcı harp gemilerinin kılavuz almaları, 2000 deplasman ve daha yukarı tondaki harp ve yardımcı harp gemilerinin ise, en az bir römorkör almaları zorunludur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : LİMANDA DİSİPLİN

    Madde 25 - İç Limanda ağ balıkçılığı, giriş-çıkış yolları üzerinde ve gemilerin manevra sahalarında olta balıkçılığı yapılamaz.

    Madde 26 - Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp ve emsali Maddeler atılamaz. Yağ ve benzeri kirletici Maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

    Madde 27 - Gemiler, İç Limanda, rıhtımlarda raspa ve benzeri Liman sükunetini bozucu gürültülü işler yapamazlar.

    Gemilerin Limana giriş ve çıkışları dışında, Liman içinde hoparlörlerle yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.

    Madde 28 - Gemiler Liman içinde, gerekmedikçe düdük çalamazlar.

    Madde 29 - Demirli, rıhtımlara aborda olmuş veya mendireklere kıçtankara bağlanmış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.

    Madde 30 - Limanda dalış yapacak dalgıç ve balıkadamlar, dalışlarından önce Liman Başkanlığından izin almak zorundadırlar. Amatör balıkadamlar İç Limanda dalış yapamazlar.

    Madde 31 - Mendireklere kıçtankara olacak her tonajdaki motor veya gemiler, mendirek üzerindeki baba veya halkalardan başka bir yere bağlanamazlar.

    Madde 32 - Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin, kaptan, donatan veya acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildirirler.

    Madde 33 - İç Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak tebliğden itibaren en çok 4 saat içinde hareket edebilecek durumda bulunurlar.

    Madde 34 - Bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın rıhtımlara yanaşan, kıçtankara olan veya serbest demir yerleri dışında demirleyen gemilerden, buralardan kalkması için verilen emirleri dinlemiyenler, Liman Başkanlığınca sağlanacak kılavuz ve römorkörlerle kaldırttırılır ve bu iş için yapılan giderler ayrıca tahsil olunur.

    Liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen mevkilerde bulunan gemiler de Liman Başkanlığınca gerekli görüldüğünde, bu yerleri terketmek zorundadırlar.

    Bu emri yerine getirmiyen gemiler için de birinci fıkra hükümleri uygulanır.

    Madde 35 - İç Limanda rıhtımlarda bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek tamirlere girişemezler.

    ALTINCI BÖLÜM : SAĞLIK, EMNİYET VE GÜMRÜK İŞLERİ

    Madde 36 - Yabancı limanlardan veya yabancı limanlara uğrayarak Limana gelecek Türk ve yabancı gemilerin sağlık, emniyet ve gümrük kontrolları Dış Limanda yapılır. Gemilerin Dış Limanda zorunlu nedenlerle bitirilemiyen veya yapılamıyan kontrolleri, gemi rıhtıma yanaştıktan sonra yapılır.

    Madde 37 - Limana gelecek turist ve yolcu gemileriyle yatların ve kotraların sağlık, emniyet ve gümrük kontrolları, rıhtıma yanaştıklarında yapılabileceği gibi, gerektiğinde Dış Limanda karşılanarak bunlar İç Limana girip rıhtıma yanaşıncaya kadar kontrollarına devam edilerek de bitirilebilir.

    Madde 38 - Yakacak, su, kumanya ve malzeme, acentelerinden evrak alma-verme gibi ihtiyaçlarını sağlamak üzere veya zorunlu nedenlerle sığınmak için Limana gelen gemiler, Dış ve İç Limandaki demir yerlerinde Sahil Sağlık Teşkilatının sağlık gözetimi altında pratika olmaksızın 48 saat kalabilirler.

    Bu gemilerin emniyet ve gümrük bakımından gözetimi hariçten yapılır.

    48 saatten fazla Limanda kalmak isteyen gemiler, serbest pratika almak zorundadırlar.

    Madde 39 - Sahil Sağlık, Gümrük, Liman ve Emniyet Teşkilatınca, Limanda bulunan gemilerde, gerektiğinde günün her saatinde kontrol yapılabilir.

    Madde 40 - Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerinde çıkacak her türlü hastalıkları derhal Sahil Sağlık Teşkilatına, ölüm ve yaralama gibi olayları da ayrıca emniyet makamlarına bildirmek zorundadırlar.

    Madde 41 - Yabancı limanlara gidecek veya yabancı limanlardan gelecek gemilerin yolcu ve gemiadamları, eşyalarıyla birlikte Gümrük İdaresince uygun görülecek rıhtımdaki mahallerden girip çıkarlar.

    Madde 42 - Yolcularını uğurlayanlarla yolcular gümrük ve emniyet kontrollarından sonra; karşılayanlarla yolcular, bu kontrollardan önce birbirleriyle temasa geçemezler.

    Madde 43 - Emniyet, Gümrük, Sahil Sağlık ve Liman İşletmesi görevlileri, bu Tüzük hükümlerine aykırı eylemlere tanık olduklarında, olay hakkında bir tutanak düzenliyerek bunu Liman Başkanlığına ve bir örneğini de kendi amirlerine verirler.

    Madde 44 - Zirai karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak kontrollar özel mevzuatına tabidir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 45 - Gemi kaptanları, karasuları dışında veya içinde yahut Limanda vukua gelen her türlü deniz kazalarını, makina arızalarını, seyir emniyeti bakımından tespit ettikleri hususları ve işlenen suçları, Limana varışlarından itibaren en geç 6 saat içinde önce bir ön raporla ve 24 saat içinde de düşüncelerini de kapsayan ayrıntılı bir raporla Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

    Kaptan ve gemiadamları, bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere ilgili Liman makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak sorulara cevap vermek zorundadırlar.

    Madde 46 - Kılavuzlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde vukua gelen deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir emniyeti bakımından tespit ettikleri hususları, limana dönüşlerinde derhal Liman Başkanlığına bir raporla bildirirler.

    Madde 47 - Limana gelecek ve limandan hareket edecek yabancı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapan Türk gemilerinin donatan veya acenteleri, bu gemilerin Limana geliş ve gidişlerinden 24 saat önce, gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu, Liman, Emniyet, Gümrük ve Sahil Sağlık Teşkilatına verirler.

    Kabotaj hattında çalışan 300 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk gemilerinin donatan veya acenteleri, bu gemilerin Limana varışlarından en az 12 saat önce, gerekli bilgileri kapsayan ordinoyı Liman Başkanlığına verirler.

    300 gros tonilatodan küçük Türk gemilerinin donatan, kaptan veya acenteleri ise bu gemilerin Limana geldiklerini, en geç 2 saat içinde Liman Başkanlığına bildirirler.

    Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli yükleri taşıyan gemiler hakkında 10 uncu Madde hükümleri saklıdır.

    Madde 48 - Gemiler, fare yok etme işini, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Teşkilatınca birlikte belirtilecek yerde yaparlar.

    Madde 49 - Yolcu ve yük gemileri rıhtımlara yanaşırken, görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma yerlerini işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler.

    İlgililer, bu hususta gerekli güvenlik tedbirlerini alırlar.

    Madde 50 - Limanda seyrüsefer, "Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" hükümlerine tabidir.

    Limanda yatan veya seyreden makinalı veya makinasız gemilerle her türlü araçlar, adı geçen Tüzük gereğince zorunlu olan fener ve alametleri taşırlar.

    Madde 51 - Hayvanların gemilere yükletilmesi veya gemilerden boşaltılması, "Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük" hükümlerine göre yapılır.

    Madde 52 - Durumları kanun, tüzük veya memleketimizin de katılmış bulunduğu Milletlerarası Sözleşmeler hükümlerine uymayan veya gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin, Limandan hareketlerine müsaade edilmez.

    Liman sınırları içinde çalışan her çeşit ticaret gemileri, Liman Başkanlığının düzenleyeceği bir program çerçevesinde, zaman zaman ve belirli olmayan saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumlarının, kanun ve tüzük hükümlerine uygun olmadığı veya gerekli belgelerinin bulunmadığı anlaşılan gemiler, seferden menedilirler; kaptan ve donatanları hakkında gerekli kanuni işlem yapılır.

    Madde 53 - Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makina personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemilerin kaptan ve donatanları sorumludur.

    Madde 54 - Giresun Limanına kayıtlı olan gemilerin sancak ve iskele omuzluklarına geminin adı, kıç tarafına da üste geminin adı, ve altına da GİRESUN yazılır.

    Madde 55 - Limanda bulunan 5 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk ticaret gemileri ile her tonajdaki yabancı gemiler, sabah saat 08.00 den güneşin batışına kadar milli bandıralarını çekerler.

    Madde 56 - Program gereğince Giresun Limanına gelecek yolcu gemilerinin varış saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde, geminin kaptanı veya donatanı veya acentesi, bu hususu derhal Liman Başkanlığına bildirmek zorundadır.

    Madde 57 - 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci Maddesine dayanılarak düzenlenmiş ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 58 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar