İKAMET MUKAVELENAMESİ AKTEDİLMEYEN DEVLETLERLE YAPILACAK MUVAKKAT MUKAVELENAME HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1868

    Kabul Tarihi: 22/07/1931

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/08/1931

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1861

    Madde 1 - Herhangi bir ecnebi Devletle kati ikamet mukavelenamesi akit ve tatbik edilinceye kadar İcra Vekilleri Heyeti o devletle iki seneyi tecavüz etmemek üzere ve en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi esasına göre muvakkat ikamet itilafı akdine mezundur.

    (Ek fıkra: 17/05/1934 - 2435/1 md.) Kendilerine kati ikamet mukavelesi akdi için müzakereye girişilmiş Devletlerle yapılmış bulunan muvakkat ikamet mukavelesini, Hükümet, iki seneden sonra bir sene daha temdit edebilir.

    Madde 2 - Bu müddetin hitamı Meclisin müçtemi bulunmadığı zamana tesadüf ederse mezkur müddet Meclisin ilk içtimaından itibaren on beş gün nihayetine kadar temdit olunabilir.

    Madde 3 - İşbu kanun neşrinden muteberdir.

    Madde 4 - İşbu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Mevzuat Kanunlar