İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEKLERİNİ İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA BİLDİRMELERİ HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 29/06/1973 - 7/6787

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 25/08/1971 - 1475

    Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi - No: 06/08/1973 - 14617

    KAPSAM:

    Madde 1 - İşverenlerin işçi isteklerini İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmelerine ilişkin usül ve esaslar bu Tüzükte gösterilmiştir.

    KAMU KESİMİNDE İŞÇİ İSTEĞİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU:

    Madde 2 - Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köy idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarla bunlara bağlı olan işyerlerinin işverenleri; vasıflı, vasıfsız bütün işçi isteklerini iş kolu, meslek, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş, cinsiyet ve ihtiyacın karşılanma süresi gibi ayrıntılarla bölgelerindeki İş ve İşçi Bulma Kurumu örgütüne bildirmek zorundadırlar.

    KAMU KESİMİNDE İŞÇİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI:

    Madde 3 - 2 nci maddede sayılan kamu kesimi işyerlerinin işverenleri, işçi ihtiyaçlarını Kurum aracılığı ile karşılarlar. Ancak; o yerde Kurum örgütünün bulunmaması veya örgütü olup da işverenin Kurumla haberleşme güçlükleri, işçilerin işyerlerine gönderilmek ve gitme zorlukları gibi nedenlerle ihtiyacın karşılanmasında Kurumun etkili olamaması veya işverence verilen süre içinde Kurumca ihtiyacın karşılanamaması hallerinde, işverenler işçi ihtiyaçlarını kendileri doğrudan doğruya karşılıyabilirler.

    ÖZEL KESİMDE İŞÇİ İSTEĞİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU:

    Madde 4 - Özel kesim işyerlerinin işverenleri; vasıflı, vasıfsız bütün işçi isteklerini; iş kolu, meslek, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş ve cinsiyet gibi ayrıntılarla bölgelerindeki İş ve İşçi Bulma Kurumu örgütüne bildirmek zorundadırlar.

    ÖZEL KESİMDE İŞÇİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI:

    Madde 5 - Özel kesim işyerlerinin işverenleri, işçi ihtiyaçlarını, Kurum aracılığıyla veya kendileri doğrudan doğruya karşılayabilirler.

    DENETLEME:

    Madde 6 - 2 nci maddede sayılan işyerlerinin işçi isteklerini bildirmelerine ve bu ihtiyaçlarının karşılanmalarına ilişkin çalışmalar ve bunlara ait kayıtlar yetkili denetim organları tarafından denetlenir.

    BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU:

    Madde 7 - Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinin işverenlerinden, iş ve işgücü konularında etüd amacı ile ayrıntılı bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.

    Bu bilgiler başka bir amaç için açıklanamaz ve kullanılamaz.

    VERİLEN BİLGİLERDEN SORUMLULUK:

    Madde 8 - Kuruma verilen bilgilerin yanlışlığından işveren veya işveren vekili sorumludur.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 9 - 25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 86 ncı maddesine dayanılarak düzenlenen ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar