POSTA GEZİCİ PERSONELİNE VERİLECEK HARCIRAH TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/08/1974 - 7/8670

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 10/02/1954 - 6245

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 19/08/1974 - 14981

    KAPSAM:

    Madde 1 - Posta Gezici personelinin harcırahları hakkında bu Tüzük hükümleri uygulanır.

    DEYİMLER :

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen PTT deyimi, Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon İşletmesini, gezici personel deyimi, posta gezici memur ve taşıyıcılarıyla postayı emaneten taşıyan PTT personelini ifade eder.

    HARCIRAHIN ŞARTLARI VE MİKTARI :

    Madde 3 - a) Tren, vapur; karayolları, havayolları araçlarında gezici olarak posta götürüp getiren ve posta işlemi yapan personele ve bunlara eşlik ettirilen taşıyıcılara, çıkış yerlerinde vasıtaların hareket saatinden itibaren, çıkış yerine dönünceye kadar geçen süre için Harcırah Kanunu hükümlerine göre geçici görev yevmiyesi ödenir.

    Bu süreye gezici personelin son varış yerlerinde dönüş servisine başlamak üzere beklemekle geçirdikleri süre de dahildir.

    b) Gezici personelin hatlardaki fiili çalışma süreleri PTT Genel Müdürlüğünce saptanır.

    c) Gezici personelin son varış yerlerinde dönüş servisine başlamak üzere beklemekle geçirdikleri süre çalışma saatinden sayılmaz.

    YÜRÜRLÜK :

    Madde 4 - 10 Şubat 1954 günlü ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME :

    Madde 5 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar