DENİZ MENSUPLARINA MAHSUS YEMEK BEDELİ TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 04/08/1975 - 7/10496

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 27/11/1935 - 2852

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 01/09/1975 - 15343

    BİRİNCİ BÖLÜM : KAPSAM VE TANIM

    KAPSAM :

    Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşunda bulunan gemilerde görevli subay ve astsubaylara yemek bedeli ödenmesine ilişkin esaslar bu tüzükte gösterilmiştir.

    GEMİ TANIMI :

    Madde 2 - Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşunda yer alan her çeşit tekne ve yüzer hizmet aracı gemi sayılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : YEMEK BEDELİ ÖDENMEYECEK DURUMLAR

    FESHEDİLEN GEMİLER :

    Madde 3 - Feshedilen gemide görevli subay ve astsubaylara feshe ilişkin onay tarihini izleyen günden itibaren yemek bedeli ödenmez.

    ONARILAN GEMİLER :

    Madde 4 - Onarım, esas onarım (Overhol) ve havuz planlarına göre, gemilerin onarım için fabrikalara alındıkları veya havuza girmek üzere demirledikleri günden başlayarak, onarımın bitip ve seyir denemelerinin yapılacağı veya havuzdan çıkarılacakları günden bir gün öncesine kadar geçen süreler içerisinde gemide kalan subay ve astsubaylara yemek bedeli ödenmez.

    İZİNLER VE CEZALAR :

    Madde 5 - a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 125, 126,127,128 ve 133 üncü maddelerinde yazılı izinlerde,

    b) Açıkta, tutuklulukta, hürriyeti bağlayıcı cezaların çektirilmesinde, oda hapsinde, firarda, izin veya hava değişimi aşımında, geçirilen süreler için yemek bedeli ödenmez,

    c) Beraat, kamu davasının düşmesi veya ortadan kaldırılması, yargılamanın men'i ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi hallerinde, kesilmiş olan yemek bedelleri geri verilmez.

    GÜNDELİK ALANLAR :

    Madde 6 - Görevli olarak gemilerde bulunanlardan Harcırah Kanunu gereğince gündelik alanlara yemek bedeli verilmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : YEMEK BEDELİ ÖDENECEK DURUMLAR

    GEÇİCİ OLARAK BİR GEMİDE BULUNMA :

    Madde 7 - Her çeşit tatbikat, manevra, atış, teftiş, eğitim gibi askeri hizmete ilişkin nedenlerle bir gemide bulunan subay ve astsubaylara varsa asıl görevlerine ait yemek bedeli, yoksa gemi personeline verildiği şekilde yemek bedeli verilir.

    Ancak bu Tüzük gereğince iki yerden yemek bedeli verilmez; çok olanı verilir.

    VEKİLLİK :

    Madde 8 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, rütbesinin uygun olmayışı nedeniyle vekil olarak görevlendirilen subay ve astsubaylara bu görevi yaptıkları sürece, asılları gibi yemek bedeli ödenir.

    SİLAHLI KUVVETLER EMRİNE ALINAN VEYA KİRALANAN GEMİLER :

    Madde 9 - Askeri hizmetlerde kullanılmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri emrine alınan veya kiralanan gemiler bu Tüzüğün uygulanması yönünden Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşunda sayılarak bunlarda görevlendirilen subay ve astsubaylara bu Tüzük hükümlerine göre yemek bedeli ödenir.

    YENİ ALINAN GEMİLER :

    Madde 10 - Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşuna yeni alınan gemilerde bulunan subay ve astsubaylara 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak üzere fiilen göreve başladıkları günden itibaren yemek bedeli verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    YABANCI ÜLKE LİMANLARINDA YEMEK BEDELİ :

    Madde 11 - Gemilerin yabancı limanlara girip demirledikleri veya rıhtım aborda oldukları günden, limandan veya rıhtımdan hareket ettikleri güne kadar geçen süre içinde yemek bedeli iki katı olarak ödenir.

    YEMEK BEDELİNDEN KESİNTİ YAPILAMIYACAĞI :

    Madde 12 - Yemek bedeli her çeşit vergiden muaftır ve bundan hiçbir isim altında kesinti yapılamaz.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER :

    Madde 13 - Bakanlar Kurulunun 06/05/1936 gün ve 2/4518 sayılı Kararnamesiyle yürürlüğe konulan Deniz Mensuplarına Mahsus Yemek Bedeli Hakkında Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK :

    Madde 14 - 2852 sayılı Deniz Mensuplarına Mahsus Yemek Bedeli Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri 1 Ağustos 1973 gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME :

    Madde 15 - Bu Tüzük hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar