KOOPERATİF KONTROLÖRLERİ VE KOOPERATİFLERİN KONTROLÖRLER ÜST KURULUŞLAR VE İLGİLİ TEŞEKKÜL VE MÜESSESELERCE DENETİMİ HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/09/1975 - 7/10643

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 24/04/1969 - 1163

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 16/10/1975 - 15385

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    KAPSAM :

    Madde 1 - (Değişik madde: 21/07/1980 - 8/1334 K.)

    Ticaret Bakanlığınca bütün kooperatiflerin, İmar ve İskan Bakanlığınca yapı kooperatiflerinin kooperatif kontrolörleri eliyle denetlettirilmesi ilkeleri, kooperatif kontrolörlerinin seçilme ve çalışma şekilleri görev ve yetkileri ile kooperatif üst kuruluşları ve ilgili teşekkül ve müesseselerin Ticaret Bakanlığınca kooperatiflerin denetiminde görevlendirilme ilkeleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

    DEYİMLER :

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen :

    a) (Mülga bent: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    b) (Mülga bent: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    c) Üst kuruluşlar deyimi, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği anlamına gelir.

    Madde 3 - (Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 4 - (Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 5 - (Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 6 - ( Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 7 - (Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 8 - (Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 9 - (Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 10 - (Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 11 - (Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 12 - ( Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 13 - (Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    Madde 14 - (Mülga madde: 06/01/1998 - 98/10514 K.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    GÖREVLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

    Madde 15 - Denetime tabi kooperatiflerde ve üst kuruluşlarda görevli bulunanlar, bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili belge ve defterleri istenildiğinde kontrolöre göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

    BÜRO İŞLEMLERİ :

    Madde 16 - (Değişik madde: 21/07/1980 - 8/1334 K.)

    Kontrolörlerin yazışma, haberleşme, kağıt, dosya, kırtasiye işleri ile gidiş ve gelişlerine ait muameleler Genel Müdürlükçe yürütülür.

    ALTINCI BÖLÜM : İLGİLİ TEŞEKKÜLLERLE ÜST KURULUŞLAR VE MÜESSESELERCE DENETİM

    KOOPERATİF ÜST KURULUŞLARI VE İLGİLİ TEŞEKKÜLLERLE MÜESSESELERE DENETLEME YETKİSİ VERİLMESİ :

    Madde 17 - Ticaret Bakanlığı, kooperatif birliklerini, kooperatif merkez birliklerini, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini ve İlgili teşekküllerle müesseseleri de denetleme işleri ile görevlendirebilir.

    Bakanlık, denetleme yetkisi vereceği kooperatif üst kuruluşları ile teşekkül ve müesseselerden bu işle görevlendirilecek şahısların görev ve niteliklerinin bildirilmesini ister.

    Bakanlık, alacağı bilgiye göre, görevlendirme yetkisini kullanır.

    Denetlemenin konusu ve kapsamı Bakanlık yazısında gösterilir.

    DENETİM YAPACAK ÜST KURULUŞ VE TEŞEKKÜLLERİN BAKANLIKÇA TESPİTİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK ESASLAR :

    Madde 18 - Bakanlık, denetlenecek kooperatif kuruluşlarının durumunu ve denetim konusunu gözönünde tutarak, öncelikle kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşu, kooperatifi kredi bakımından finanse eden ve teknik yardımda bulunan teşekkül ve müesseseleri denetleme ile görevlendirir.

    DENETİM YETKİ VE GÖREVİ :

    Madde 19 - 17. madde gereğince kendisine denetleme yetkisi verilenler, bu Tüzükle kontrolörlere denetleme yönünden tanınan yetkilere sahip olup, onlara verilen görevleri yaparlar.

    DENETİME TABİ KOOPERATİFLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

    Madde 20 - Denetime tabi kooperatifler, denetleyen kuruluşlara karşı bu Tüzüğün 15. maddesinde yazılı hükümleri taşırlar.

    Geçici Madde - (Ek madde: 21/07/1980 - 8/1334 K.)

    30 Nisan 1980 tarihine kadar İmar ve İskan Bakanlığı kooperatif başkontrolörlüğü ve kontrolörlüğü kadrolarında görev yapmakta olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    YÜRÜRLÜK :

    Madde 21 - 24 Nisan 1969 günlü ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90 ve 91. maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME :

    Madde 22 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar