TARIMDA İŞ VE İŞÇİ BULMA ARACILIĞI HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 31/03/1978 - 7/15271

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 25/08/1971 - 1475

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 15/05/1978 - 16288

    KAPSAM:

    Madde 1 - Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı bu Tüzükte düzenlenmiştir.

    TARIMDA İŞ VE İŞÇİ BULMA ARACILIĞI:

    Madde 2 - Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı, ilke olarak İş ve İşçi Bulma Kurumunca yapılır.

    Ancak, Kurum örgütü yoksa veya örgütü olup da haberleşme ve işçilerin işyerlerine gitme güçlükleri gibi nedenlerle Kurum aracılığı etkili olamıyorsa, tarım aracılığına izin verilebilir.

    Aracıların işçilerden ücret almaları yasaktır.

    ARACININ TANIMI:

    Madde 3 - Tarımda iş ve işçi bulmak için İş ve İşçi Bulma Kurumunca izin verilen gerçek ve tüzel kişiler aracı sayılırlar.

    Ayrıca, tarım iş kolundaki işveren veya işçilerin kendilerinin yahut çeşitli teşekküllerinin veya kamu yararına çalışan veya hayır işleriyle uğraşan derneklerin yahut bunların kendi çevrelerinde kuracakları örgütlerin tarımda iş ve işçi bulma işleriyle uğraşmalarına İş ve İşçi Bulma Kurumunca izin verilebilir.

    ARACIDA ARANACAK NİTELİKLER:

    Madde 4 - Aracılık yapacak gerçek kişilerde aranacak nitelikler şunlardır:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) 18 yaşını bitirmiş olmak,

    c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

    d) Ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasına hükümlü bulunmamak,

    e) Okur yazar olmak.

    ARACI BELGESİ:

    Madde 5 - Tarımda iş ve işçi bulma işleriyle uğraşacak olanlar İş ve İşçi Bulma Kurumuna yazılı olarak başvururlar. Başvurusu uygun görülenlere, İş ve İşçi Bulma Kurumunca aracı belgesi verilir.

    ARACI BELGESİNİN GEÇERLİK SÜRESİ:

    Madde 6 - Aracı belgeleri bir yıl süre ile geçerlidir. Bu süre sonunda aracılığı sürdürmek isteyenlerin belgeleri, sakınca görülmezse, Kurumca yenilenebilir.

    ARACI SİCİLİ:

    Madde 7 - Kurumca her aracı için bir aracı sicili düzenlenir. Bu sicilin içeriği İş ve İşçi Bulma Kurumunca saptanır.

    Aracı sicilleri İş ve İşçi Bulma Kurumunda saklanır.

    ARACILIĞIN DEVREDİLEMİYECEĞİ:

    Madde 8 - Aracılık, yalnız aracı belgeleri almış olanlarca yapılır; başkasına devredilemez, vekalet yoluyla da yürütülemez.

    SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ:

    Madde 9 - İşveren ile aracı arasında, aracının işverenden alacağı ücret ve çalışma koşulları, aracının ve işverenin karşılıklı yükümlülükleri, örneği Kurumca düzenlenen bir sözleşmeyle belirlenir. Sözleşmenin bir sureti Kurumda saklanır.

    RAPOR VERME:

    Madde 10 - Aracı, belgesini aldığı Kurum örgütüne altı ayda bir rapor vermekle yükümlüdür.

    Bu raporun içeriği ve biçimi İş ve İşçi Bulma Kurumunca belirlenir.

    ARACILIK BELGESİNİN GERİ ALINMASI:

    Madde 11 - 10 uncu maddede sözü edilen raporu süresi içinde vermeyen, raporda gerçeğe aykırı bilgi veren, iş bulduğu işçilerden ücret alan, 12 nci maddeye göre yapılacak denetim sonucunda aracılık yapmasında sakınca görülen, 4 üncü maddede yazılı nitelikleri yitiren ve 8. madde hükümlerine uymayan, aracılığı başkasına devreden aracıların belgeleri Kurumca geri alınır.

    Durum, Kurum örgütüne bildirilir.

    Aracılık belgesi verilenler ve geri alınanlar Kurumca yerel gazete'de duyurulur.

    Belgesi geri alınan aracılara, yeniden belge verilmez.

    DENETİM:

    Madde 12 - Aracıların denetimine ilişkin yöntemler Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 13 - 25/08/1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 85 ve 86 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 14 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar